Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej

Od 4 maja do 12 maja

DZIEŃ PIERWSZY

Fatima – to imię które przez długi okres czasu kojarzyło się z treściami anty chrześcijańskimi, to imię, jedynej córki Mahometa – proroka pierwszego Czerwonego niebezpieczeństwa.

Boża Opatrzność sprawiła, że w czasie tworzenia się drugiego Czerwonego niebezpieczeństwa – ateistycznego komunizmu – imię Fatima, nabrało cudownego chrześcijańskiego znaczenia.
To właśnie w Fatima, Matka Boża Różańcowa, objawiła się trójce portugalskich pastuszków.
W trzecim roku I Wojny Światowej, Najświętsza Panna, zstąpiła na ziemię, by przekazać orędzie pokoju.
Trzymała w ręku różaniec – broń, której mężczyźni mogliby użyć dla zakończenia wszystkich wojen, a swoje czyste i niepokalane serce – otwierała dla grzeszników.
I tak nowa wizja Maryi – Matki nas wszystkich, została ukazana światu.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego
Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają” a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ DRUGI

I Wojna Światowa ogarnęła całą Europę, pokrywając ją siecią zasieków i okopów wojennych. Najtęższe mózgi i ludzka siła – zostały zaangażowane przez tych, którzy chcieli ją wygrać. Jak nigdy dotąd, cała nauka służyła wynalazkom wojennym, wykorzystując wszystkie laboratoria i fabryki, a zbliżający się pokój, miał być jedynie preludium do następnej jeszcze okrutniejszej wojny.

W tym chaosie i nieprawdopodobnym zamieszaniu, Matka Boża wybiera nie uczonych, a prostaczków, nie mężów stanu, a trójkę małych dzieci, nie generałów, a pastuszków.
I ich właśnie uczyniła posłannikami pokoju.
Problemem świata jest to, że jego wielcy wybierają rozwiązania skomplikowane i czyniące zło, a JEJ orędzie jest tak proste i czyste.
Pani Fatimska powiedziała:
Wojna się skończyła i pokój nastanie, jeżeli będziecie się modlić:
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
i pomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Jeżeli się nawrócimy…
Jeżeli będziemy odmawiać różaniec…

Módlmy się, dla uczczenia naszej Pani Fatimskiej:

Modlitwa Królowej Różańca Święte
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ TRZECI

W czasie okrutnej wojny, zstępuje na ziemię Królowa Pokoju – z różańcem w ręku i proponuje światu najprostszy sposób na zakończenie wojen i utrwalenie pokoju: ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC…

Dlaczego różaniec?
Różaniec zaczyna się wspaniałym wyznaniem wiary – Składem Apostolskim,
po którym następuje modlitwa Pańska – Ojcze nasz, najwspanialsza modlitwa, której nauczył nas sam Pan Jezus, a która to jest ogniwem łączącym niebo i ziemię.
Każda zaś dziesiątka zakończona jest wyrazem szacunku dla Osób Trójcy Świętej – pozdrowieniem trzech Osób w Jednym Bogu – GLORIA.
Główną zaś modlitwą, powtarzaną w pięknym poetyckim rytmie jest Zdrowaś Maryjo, która zawiera 3 części:
Pozdrowienie Anioła Gabriela,
Błogosławieństwo Elżbiety dla Maryi,
i część ułożoną przez Kościół a wyrażającą miłość do Maryi – Matki Boga.
Odmierzanie paciorków i rytmiczna modlitwa jest powiązana z ukrytą medytacją, – rozważaniem tajemnic z życia Jezusa Chrystusa i Maryi. I tak w poszczególnych tajemnicach: Podążamy za Aniołem Gabrielem do Nazaretu, z Chrystusem, Słowem Wcielonym zstępujemy z nieba do Betlejem, Towarzyszymy Świętej Rodzinie w czasach dziecięctwa Jezusa, łączymy się z Chrystusem Odkupicielem, Zbawicielem i z Maryją, poprzez Zmartwychwstanie do koronacji i Chwały.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej.

Modlitwa Królowej Różańca Świętego
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ CZWARTY

Dla ratowania dusz, Pan B6g chce, aby na całym świecie zostało rozpowszechnione nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca.

W religii katolickiej, Najświętsze Serce Pana Jezusa, zawsze było łączone z Niepokalanym Sercem Maryi.
W objawieniu Fatimskim, Maryja przypomina swoim dzieciom, jak bardzo ważne jest to ścisłe połączenie.
Dlaczego?
Najczystsze Serce Maryi, bez grzechu poczętej, jest najbliższe Sercu Jezusa.
Grzech jest przyczynţ wszystkich wojen. I chociaż winy doszukujemy się w różnych sytuacjach ekonomicznych, to jednak u podstaw jest zawsze chciwość, pożądanie władzy, duma, okrucieństwo, bunt przeciwko Bogu, który zawsze jest skierowany przeciwko szczęściu ludzkości.
Aby naprawić to zło, Zbawiciel nakazuje poświęcenie ludzkości, Niepokalanemu Sercu swojej Matki.
On wzywa nas:
Naśladujcie to Serce, którego pierwszą i największą miłością zawsze był Bóg.
Niech serca ludzkie wzorują się na tym Sercu, które zawsze było wierne mężowi i Synowi.
Naśladujcie to Serce, które ukochało wszystkie dzieci Boże, i modląc się za nie, służyło im w radości i pokoju.

Módlmy się oddając cześć Niepokalanemu Sercu Maryi:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ PIĄTY

Jestem Matką Bożą Różańcową, przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmuciła Boga ciężkimi grzechami. Nie obrażajcie Boga, bo już i tak bardzo jest obrażany.

Zawsze jest tak, że w czasie szalejącej wojny, ludzie w swojej rozpaczy, zwracają się do Boga. Nawet zatwardziali grzesznicy wołają:
Ratuj nas ţPanie i wybaw od konsekwencji tego do czegośmy sami doprowadzili.
W tym samym czasie, cynicy ośmielają się zadawać pytanie:
Jak Pan Bóg mógł do tego dopuścić, że ludzie z taką pasją oddają się wojnie, a w czasie pokoju ją planują.
Wojna mija…
Bóg jest zapominany…
a ludzie z powrotem wracają do swoich grzechów.
Tylko wtedy nastąpi koniec wojen, kiedy ludzkość przestanie stać po stronie zła w walce z dobrem, kłamstwa w walce z prawdą, szatana w walce z Chrystusem.
Zaniechanie grzechu, przez ludzkość, jest równoznaczne z zaniechaniem wojen.
Jeżeli ludzie przestaną obrażać Boga, nie będą stwarzali powodów do nowych wojen.
Książe Pokoju poprowadzi nas tylko wtedy
, jeżeli nie będziemy przeciwko Niemu występowali i nie będziemy przybijali Go do Krzyża.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej.

Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ SZÓSTYW naszych czasach żyjemy w ciągłym zagrożeniu bomby atomowej i zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństws jej użycia. Wojna atomowa trwałaby nie kilka lat, a kilka godzin.

I znowu za sprawą Bożej Opatrzności, w czasie I Wojny Światowej, Maryja jak gdyby przepowiedziała światu groźbę bomby atomowej i jednocześnie wskazała drogę ratunku.
70 tysięcy ludzi: wierzących i niewierzących, katolików i innowierców, zgromadziło się w Cova da Iria. Dzień był szary i smutny, padał deszcz. Nagle przestało padać, chmury rozstąpiły się, a na niebie ukazał się słoneczny krąg, który wirując z szaloną szybkością, rzucał snopy barwnych promieni świetlnych.
Po kilku sekundach przerwy, taniec słońca zaczął się ponownie. Nagle słońce oderwało się od sklepienia niebieskiego i jak gigantyczna bomba runęło w kierunku ziemi i ludzi.
Ogromny krzyk grozy i trwogi, wyrwał się z piersi tysięcy ludzi.
Słońce zatrzymało się, a potem powróciło na swoje miejsce.
Za wstawiennictwem Maryi, Matki rodzaju ludzkiego, groźba bomby atomowej oddala się.
A ONA, nasza Matka, zawsze nas będzie ochraniać i prowadzić.

Módlmy się, aby zaniechano użycia bomby atomowej.

Modlitwa Królowej Różańca Święteg
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ SIÓDMY

Człowiek jest często wrogiem samego siebie.

Rozmyślnie zamyka oczy na prawdę, odwraca się od swego zbawienia i udaje, że go nie dostrzega. Nic więc dziwnego, że orędzie pokoju, głoszone przez Królową Nieba spotkało się ze sprzeciwem tych, którzy są daleko od Boga.
Władze administracyjne Fatimy, potraktowały pastuszków jak kryminalistów.
Użyto wszelkich sposobów, aby nie dopuścić do ponownego Objawienia się Maryi.
Złośliwe i gwałtowne prześladowania, konspiracja, brutalność i szantaż – to wszystko, aby ukryć przed światem najprostszą prawdę, sposób na zakończenie wojny i zachowanie pokoju – orędzie Matki Bożej Fatimskiej.
Ludzie, którzy mają swoje wyszukane programy zbrojeniowe, programy równowagi siły i władzy oraz zachwianych budżetów, ci ludzie nie chcieli przyjąć planu Boga, ani niezwyciężonej broni, RÓŻAŃCA, który Maryja im ofiarowywała.
I tak mimo wszelkich prześladowań, mimo chęci ukrycia prawdy, mimo nienawiści i opozycji – wieści o Fatimie obiegły cały świat.
Papież Pius XII, przekazując światu orędzie Fatimskie, poświęcił cały rodzaj ludzi – Niepokalanemu Sercu Maryi, a miliony ludzi wzięło do ręki RÓZANIEC.

Módlmy się do Pani Fatimskiej.

Modlitwa Królowej Różańca Świę
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ ÓSMY

Nad horyzontem naszych czasów, zawisła groźba Rosji: ateistycznego komunizmu,pogardy dla Boga,

zniewolenia człowieka,
terroru,
tajemnicza Rosja: brutalna w filozofii, gigantyczna w sile.
Aby uchronić chrześcijańską demokrację, czyniono wiele prób i uciekano się do różnych sposobów. Ligi, petycje, negocjacje, usiłowania przekupienia – wszystko to upadało, kończyło się fiaskiem.
Całkowite rozwiązanie należało do Maryi.
Jeżeli ludzie przyjmą Moje żądania, Rosja nawróci się i zapanuje pokój.
Jakże skomplikowane są drogi ludzkie!
Jakże proste są drogi Boskie!
Jeżeli poświęcimy świat Niepokalanemu Sercu Maryi…
Jeżeli będziemy odmawiać różaniec…
Jeżeli będziemy żałować za grzechy i czynić pokutę…
Jeżeli umiłujemy czystość i prawdę…
to Rosja odnajdzie swoją drogę powrotu do Ojca, a żelazna kurtyna opadnie. Pełni nadziei w Obietnice Naszej Fatimskiej Pani,

Módlmy się:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ DZIEWIĄTY

I tak, Fatima stała się celem coraz liczniejszych pielgrzymek. Miliony ludzi przybywały tu, aby zobaczyć miejsce w którym Najświętsza Panna zstąpiła na błogosławioną ziemię, aby rozmawiać z trójką dzieci i przekazać światu swoje orędzie pokoju.

Ludzie, którzy byli przepełnieni nienawiścią do Boga i Maryi, usiłowali zniszczyć mały dąbek na którym ukazała się Maryja, wysadzili w powietrze kaplicę Matki Bożej, grozili i wydawali różne rozkazy.
Ale wszystkie te działania osiągnęły skutki wręcz przeciwne od zamierzonych.
Z roku na rok jest coraz więcej pielgrzymek, a kult i nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej, rozpowszechnił się na całym świecie.
Z różańcem w ręku: siostry i księża,
uczeni i analfabeci,
indywidualnie i całymi rodzinami,
bogaci i biedni,
trwają na modlitwie dniem i nocą.
Obraz Niepokalanego Serca Maryi jest wszędzie, w kościołach i domach, a Jej Niepokalane Serce stało się wzorem dla chrześcijańskiej młodzieży.
I jeszcze raz jest nam dane odczuć Miłość Boga i opiekę Maryi oraz to, że droga, którą wskazuje nam Bóg – jest drogą pokoju, a ci, którzy zwyciężyli grzech, odnieśli zwycięstwo w najważniejszej walce.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
I wiernymi poddanymi Maryi, naszej Pani Fatimskiej.

Do Niej módlmy się:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego
/Jak w dniu pierwszym/
 
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

52 odpowiedzi na „Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej

 1. MariaF pisze:

  AMEN!
  Bóg zapłać , Gosiu 3! To się napracowałaś wczoraj -i tajemnice do Nowenny Pompejańskiej, i Nowennę do Matki Bożej Fatimskiej. Niech Pan Bóg wynagrodzi Twój trud a Matka Boża Fatimska strzeże każdego dnia od zła i obdarza pokojem.
  Szczęść Boże!

  Polubienie

 2. Szafirek pisze:

  MATKO FATIMSKA

  Ref. Matko Boża, Matko Fatimska,
  Dziękujemy, że przyszłaś z orędziem,
  Że swą troską ogarniasz cały świat
  I wypraszasz nam miłosierdzie.

  1.Dopomóż nam nawrócić się do głębi,
  Zobaczyć grzech, największą biedę świata,
  Z każdego miejsca jak syn marnotrawny
  Do Boga Ojca zawsze ufnie wracać.

  2. Dopomóż nam prawdziwie pokutować,
  Ukochać Krzyż – codzienną naszą drogę.
  Dziękować wciąż za miłość Zbawiciela,
  Za wszystkie winy Męką odkupione.

  3. Dopomóż nam ukochać Twój Różaniec,
  Otoczyć nim dokładnie kulę ziemską,
  W modlitwie ufnej nigdy nie ustawać
  I wiernie czekać na Twoje zwycięstwo.

  4. Dopomóż nam trwać zawsze przy Kościele
  I czuwać wciąż w modlitwie z Ojcem Świętym,
  Aby nadeszła wiosna chrześcijaństwa
  I ogarnęła wszystkie kontynenty.

  Polubienie

 3. Gosia 3 pisze:

  Amen!
  MarioF! nie odczułam jakoś specjalnie tej pracy bo Duch Św nad tym wszystkim czuwa rozpościerając swoje skrzydła. Powiewa nimi dając ochłodę i przyjemną woń modlitwy. Nie moja w tym wszystkim tylko zasługa bo Szafirka poprosiłam o dopasowanie zdjęć do Nowenny bo ks. przysłał mi samą Nowennę. Szafirek zrobił linki do zdjęć. Ja wybrałam spośród kilku i zmontowałam całość a potem przesłałam Mariuszkowi. Dzisiaj to Mariuszek musiał się opracować za co składam mu podziękowanie słowami. : ” BÓG ZAPŁAĆ” – niech Dobry Bóg Ci wynagrodzi.!

  Pozdrawiam Cię Mario! Szczęść Boże!

  Polubienie

 4. Gosia 3 pisze:

  MarioF
  przepraszam nie podziękowałam za piękne życzenia od serca. Ja Tobie również przesyłam od siebie zyczenia abyś kiedyś trafiła z cała Rodziną najpierw do odnowionego Królestwa Bożego , które obiecuje nam Bóg a potem do Nieba. I chciałabym i ja tam trafić abyśmy się tam spotkały z innymi ludzmi z naszego bloga ale nie tylko, bo przecież my nie jesteśmy jedynymi w których Pan Bóg może mieć upodobanie. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!!!!

  Polubienie

 5. Szafirek pisze:

  4 maja

  Święty Florian, żołnierz, męczennik

  Według żywotu z VIII w., Florian z Lauriacum urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria). W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie w północno-wschodniej Austrii). Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej.
  W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparzem, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Kraków jeszcze dzisiaj obchodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz Chorzowa; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy. W Warszawie pod wezwaniem św. Floriana jest katedra warszawsko-praska.

  W ikonografii św. Florian przedstawiany jest jako gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem. Czasami jako książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja.

  Polubienie

 6. Zofia pisze:

  Amen.
  Bóg zapłać za zamieszczenie treści Nowenny Fatimskiej oraz innych modlitw, wierszy i pożytecznych treści.
  Niech Wszystkim zaangażowanym Pan Bóg wynagrodzi i Matka Najświętsza ma w czułej opiece.

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Dzień Drugi modlitwy Nowenną. AMEN.

   Z modlitwy cytuję to zdanie : ” udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają a otrzymali to co one obiecują”.
   Wg mnie gdyby nie tajemnica Światła ogłoszona przez Św Jana Pawła II w tajemnicach zabrakło by tej wyrażnej obietnicy dla nas. Mam na myśli Głoszenie Królestwa Bożego i to jest dla nas ta największa obietnica.
   Naśladownictwo w tajemnicy 1 radosnej to oczywiście wielka Radość z Narodzenia Jezusa przede wszystkim ale u nas po ludzku radość z każdego narodzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże, zaniesienie go do Świątyni do Boga i ofiarowanie życia tego maleństwa. Gdy Maryi Zwiastował Anioł ona nie została w domu tylko natychmiast pobiegła do Elżbiety aby jej zanieść tę nowinę i to powinniśmy naśladować.Umieć zanosić do drugiego człowieka dobre własne nowiny i informować go o jego własnym szczęściu.
   Następnie tajemnice bolesne zanurzają nas w ranach Jezusa i powinniśmy mękę Chrystusa rozpamiętywać w swoim sercu, współczuć mu i umieć naśladować niesienie własnego Krzyża, i nadstawiać policzek oraz dawać się opluć oraz jak potrzeba umierać za innych. Wszystkie nasze prośby za innych najczęściej są okupione własnym cierpieniem lecz na miarę siły.
   W chwalebnych jest również ta obietnica na życie wieczne, Nasze Zmartwychwstanie zależeć będzie od tego jak będziemy ralizować pozostałe 4 tajemnice zapowiadające Królestwo Boże. Czyli żyć Sakramentami – Chrzest Jezusa w Jordanie – naśladujmy go w tym, Cud w Kanie – tylko życie w pobłogosławionych związkach małżeńskich może zapewnić nam życie wieczne ( oczywiście mam na mysli tylko te osoby które wybierają dla siebie takie powołanie), Przemienienie Pańskie – zmieniajmy swoje życie na lepsze i pokazujmy innym swoją przemianę duchową i wreszcie Eucharystia gdzie możemy się karmić ciałem i krwią Chrystusa , które zawiera każda Hostia Święta. We wniebowstąpieniu Pana Jezusa i we Wniebowzięciu NMP obserwujemy Cud dostania się do Nieba. Bo za 1000 letnim życiem w Królestwie Bożym dalsza droga to obiecane Niebo.Wszystko teraz zależy od nas jak będziemy naśladować te tajemnice dane nam przez Różaniec Święty. Nasz drogowskaz –> nawrócenie–>Królestwo Boże–>Niebo.
   Czasami ta droga jest krótsza ale wszystko wg woli Bożej.

   Droga Zosiu! czy Ty mogłabyś mi odpowiedzieć od kiedy Ty się z nami zaczęłaś modlić?. Serdecznie pozdrawiam . Szczęść Boże!!!

   Polubienie

   • halina pisze:

    Bardzo dziękuję za zamieszczenie tej Nowenny.
    Jesteście wspaniali Gosiu,Mariuszku i Szafirku ,że ubogacacie ten blog modlitwami,które niech będą w naszych ustach i sercach chwałą dla Najświętszej Maryi Panny i Trójcy Przenajświętszej.
    Niech Was Pan Bóg błogosławi w tym dziele i obdarzy obfitością łask.
    z Panem Bogiem!
    Dziękuję również innym osobom które są bardzo zaangażowani w tworzenie tego bloga.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Kochana Halinko!
    dzisiaj jak byłam przed Najświętszym Sakramentem rozmawiałam z Jezusem na rożne tematy, składałam dziękczynienie i zasypywałam naszego zbawcę morzem próśb we własnych i waszych intencjach. I Ciebie i Twojego męża jakoś szczególnie powierzałam, i cały nasz blog i wiecie o co prosiłam o jeszcze jedną Nowennę w intencji Intronizacji. Ale moim marzeniem jest to nie abyśmy my jeszcze dobierali po 10 ale żeby były to osoby które czytają bloga lecz brak im odwagi bo się może narażą lub może szatan robi im jakiś opór aby wejść i poprosić o 10 dla Jezusa i Maryi.
    Chcę żeby Ci co to czytają nie kierowali się jakimś uprzedzeniem do mnie bo nikt nie robi tego dla mnie lecz dla własnej Ojczyzny. To Jezus i Maryja Was zapraszają , a nie ja Gosia3. Zrozumcie , że czasu jest mało i Wy którzy teraz wejdziecie do modlitwy macie szansę przed nami jako pierwsi wejść do Raju. Nie patrzcie na mnie lecz na to że Niebo Was o to prosi i otwiera przed Wami szansę na zbawienie.
    Gdy Ziemia się zakołysze i Słońce nie zaświeci już swoim blaskiem wszyscy będziemy
    równi przed Panem Bogiem i wtedy Jezus zapyta nas co my zrobiliśmy aby przygotować mu ten powrót i co zrobiliśmy dla własnej Ojczyzny.
    Pan Jezus był wielkim patriotą i kochał swój naród ale oni go wydali na śmierć ( oczywiście nie wszyscy). Pan Jezus niejednokrotnie mówi że wiele narodów wywodzących się z pogan wejdą pierwsi do Królestwa Bożego przed jego rodakami.
    Jest mu na pewno z tego powodu bardzo przykro. Pomóżmy Jezusowi zbawić świat i tych ludzie z jego narodu co nie uznali go za Mesjasza i tych naszych rodaków którzy wciąż walczą z Bogiem i chrześcijanami. Pan Jezus z Maryją jeszcze czekają, proszą jak żebracy i przygarniają rozpostartymi rękami. ” Chodzcie do mnie Ci o nie ugiętych karkach i zatwardziałych sercach a uleczę Was i przygarnę do siebie , bo mieszkań w Niebie jest wiele. ”
    I ja was zapraszam do wspólnej modlitwy. Czas nagli i przyspiesza. Gdy spojrzę wstecz to nie chce mi się wierzyć , że właśnie mnie się to przytrafiło i mam tyle wspomnień zjednoczenia. Wiem na pewno że Jezus nie robił tego wszystkiego z moją rodziną i rodziną znajomej tylko dla nas. On Kochani robił to przede wszystkim dla Was abyście uwierzyli ,że naprawdę już nie długo przyjdzie. Ktoś może powiedzieć to jakieś czary na tym blogu ciągle jakieś cuda. Tak Jezus mówi do zatwardziałych serc i dlatego aż tyle z siebie daje aby przekonać do siebie i przyprowadzić już podejrzewam ostatnich. Oby było ich jak najwięcej. Oby… Amen.

    Polubienie

   • Zofia pisze:

    Kochana Gosiu, przepraszam, że dopiero teraz się odzywam, ale wcześniej nie miałam możliwości pisać. Pytałaś mnie od kiedy zaczęłam się z Wami modlić więc wydaje mi się, że od V Nowenny tj. 22 września do 14 listopada 2015 r.. albo od następnej. Muszę przyznać, że nie zastanawiałam się i;e to już czasu upłynęło. .Kończy się jedna Nowenna zaczyna kolejna i tak mobilizujemy się do modlitwy na Chwałę Bożą i dla Ojczyzny.
    Szczęść Boże!
    Pozdrawiam wszystkich Uczestników Bloga!

    Polubienie

   • Szafirek pisze:

    Kochana Halinko,dziękuję za miłe słowa,ale Wy wszyscy także ubogacacie ten blog swoimi wpisami i ja od siebie też wszystkim dziękuję.To co ja zamieszczam to tym kieruje Pan Bóg,bo ja często „przypadkiem” na cos natrafię w internecie albo coś mi się przypomni…
    Pozdrawiam serdecznie Ciebie Halinko,Zofię i Wszystkich.
    Szczęść Boże!

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Witaj Droga Zosiu!
    to też bardzo długo z nami trwasz w modlitwie. Bardzo Ci za to dziękuję. Uważam podobnie jak Szafirek , że każdy ma tutaj swój wkład duchowy na tym blogu. Bez Was Kochani! nic by nie było. Nie było by modlitwy ani tych pięknych świadectw naszego nawracania i dążenia do doskonałości duchowej.
    Niech Ci Zosiu! Pan Bóg błogosławi i wszystkim z Was którzy trwają w Nowennie Pompejańskiej i choćby na razie czytają bloga.
    Dzisiaj mi się śniło , że ktoś nowy się odezwał. Ja wciąż czekam na niektóre osoby mam na myśli Małgosię 4 i Giovannę oraz często myślę o Joli, Małej i Małgorzacie oraz innych osobach, które wcześniej z nami się modliły. Przecież na KP chyba nie jest tworzona teraz Nowenna Pompejańska. A może jest tylko rzadko tam zaglądam i stąd nie jestem pewna.
    Wszystkich serdecznie pozdrawiam.

    Polubienie

   • Szafirek pisze:

    Gosiu,pan Zdravko tworzy Nowenny.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Szafirku! Bóg zapłać! bo nie wiedziałam, a może wiesz w jakiej intencji?
    Pozdrawiam. 🙂

    Polubienie

   • halina pisze:

    Gosiu!
    Pan Zdravko te Nowennę utworzył w intencji naszej Ojczyzny.
    Modlę się też u niego z córką, już dawno zaczęłyśmy i uważam ,że nie powinnam rezygnować,gdyż każda intencja jest miła Matce Najświętszej.

    Polubienie

 7. Najświętsza Dziewico, która przybyłas do Fatimy, aby ujawnić trzem pastuszkom skarby łask ukryte w odmawianiu Różańca, inspiruj nasze serce szczerą miłością do tej modlitwy.

  Rozmyślając nad tajemnicami naszego odkupienia, które przypomina się w Różancu, prosimy, abysmy zbierali owoce w nich zawarte i uprosili nawrócenie grzeszników, nawrócenie Rosji, pokój Chrystusa na świecie i tę łaskę, której tak gorliwie pragne i o ktora Cie prosze w tej nowennie ….

  (Tutaj wspomnij o prośbie)

  Proszę o to Ciebie, dla większej chwały Bożej, dla Twojego wiekszego zaszczytu i dla dobra wszystkich ludzi. Amen

  Odmowic:
  Ojcze Nasz…
  Zdrowaś Maryjo…
  Chwala Ojcu,… (po trzy razy każde)

  Taka wersje odmawiania Nowenny Fatimskiej znalazlam na stronie angielskiej
  https://americaneedsfatima.org/Our-Blessed-Mother/novena-to-our-lady-of-fatima.html
  ( tyle tylko, ze troche ja przetlumaczylam.. Na tej stronie jest podane, ze Nowenne rozpoczyna sie dzisiaj, a konczy 13 maja.. U nas natomiast zaczelismy wczoraj – do 12 maja.. Czy to robi jakas roznice ? Zapewne nie, a Laski i tak otrzymane sa w kazdym przypadku.. )

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Kochana Basiu! Bóg zapłać że podzieliłaś się z nami Nowenną jaką Wy odmawiacie ale wydaje mi się że my musimy słuchać się bożych kapłanów w Polsce. I ja od takiego kapłana ją otrzymałam.
   Wydaje mi się , że wy prawidłowo rozpoczęliście odmawiać Nowennę od 4 maja bo zazwyczaj każda Nowenna kończy się w wigilię danego Święta czy Uroczystości czyli w tym wypadku 12 maja.
   Pozdrawiam Cię serdecznie i wydaje mi się że nowenny odmawiane w poszczególnych krajach są na równi cenne w oczach Boga a kapłanów Bożych należy słuchać bo inaczej byśmy pobłądzili. Szczęść Boże. Pozdrawiam Beatki. 🙂 🙂 🙂

   Polubienie

   • Nie zrozum mnie zle Gosiu.. Ja modle sie Nowenna podana przez Ciebie, tylko podzielilam sie ta inna wersja Nowenny, gdyz dostalam ja na moja skrzynke pocztowa.
    Moze cos gdzies przeoczylam, ale ciekawa jestem, czy w Nowennie podanej przez Ciebie nalezy odmawiac jakies dodatkowe modlitwy, ktore nie sa podane na zakonczenie kazdego dnia (np. Ojcze Nasz, Zdrowas Maryjo, itp..). W tej chwili odmawiam tylko tak, jak jest napisane na kazdy dzien i mam nadzieje, ze to wszystko…, ze czegos nie omijam. Bog zaplac za wyprostowanie mojego myslenia 🙂
    Bog zaplac za Twoje dobre slowo dla nas, ale tez zawsze dla kazdego 🙂

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Kochana Basiu!
    ja to rozumiem , że Nowennę najlepiej powinno odmawiać się przed lub po Różańcu Św. bo nawet rozważania o tym mówią i z tego fragmentu to wywnioskowałam: „udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają” a otrzymali to co one obiecują. Wydaje mi się że można odmówić np jedną 10 lub jak ktoś nie może Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Nie chciałabym kogoś wprowadzić w błąd ale może ta sama modlitwa wystarczy bo przecież trwamy w modlitwie Różańcowej. Ja odmawiam codziennie cały Różaniec to nie mam problemu i odmawiam modlitwę nie koniecznie przy nim. Jak chcesz to zapytam jutro księdza bo sama się tak zastanawiałam.
    Nie możemy mieć aż nadto tych modlitw bo w końcu popadniemy w klepanie a nie w prawdziwą modlitwę. Ale ta Rocznica jest szczególna – 100 lecie objawień.

    Ja sądziłam że Ty masz od kapłana z Kanady tę Nowennę bo bardzo piękne intencje.
    Kochana Basiu! w żaden sposób nie chciałam Cię urazić. Buziaczki! 🙂 🙂 🙂

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Basiu!
    mam odpowiedz od ks. i ksiądz Nowennę łączy z Nabożeństwem Majowym a można także z odmawianym Różańcem.
    Przepraszam , że tak póżno ale bardzo miałam dzień pracowity i dlatego dopiero teraz. Pozdrawiam serdecznie wszystkich blogowiczów. Błogosławionego Dnia Pańskiego życzę.
    Ave Maryja.!

    Polubienie

   • Bog zaplac Gosiu za wyczerpujace wyjasnienia 🙂
    Niech Niepokalana wstawia sie zawsze u Swego Syna za Toba i Twoimi Bliskimi !!!

    Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Kochana Basiu i Gosiu,posprawdzałam na kilku stronach i tam jest ta Nowenna tak jak ksiądz Gosi wysłał.Tu linki
   http://prawda-nieujawniona.blog.onet.pl/2017/05/04/nowenna-do-matki-bozej-fatimskiej-od-4-maja-do-12-maja/
   http://www.katolik.pl/ku-czci-matki-bozej,22363,818,cz.html?idr=10520
   http://www.chwalmyboga.pl/modlitwy/nowenny/200-nowenna-ku-czci-matki-bozej-fatimskiej
   http://www.zaufaj.com/component/content/article/68-koronki-i-nowenny/223-nowenna-ku-czci-matki-bozej-fatimskiej.html

   Zdaje mi sie,ze wiele modlitw zostało pozmienianych,a nawet gdyby tak było z tą Nowenną,a my raczej i tak tego nie dojdziemy,to Matka Boża uzna te modlitwy,bo to nie nasza wina.Ale myslę,ze ta Nowenna jest jednak prawidłowa.
   Pozdrawiam Was i Wszystkich serdecznie.
   Szczęść Boże!

   Polubienie

   • Bog zaplac Szafirku 🙂
    Zarowno za to wyjasnienie, ale tez za wszystkie modlitwy i rozne interesujace informacje, ktorymi rowniez Ty, uswiecasz i upiekszasz ten blog !!!
    Niech Matuchna Najswietsza wyprasza dla Ciebie i Twoich Bliskich wszelkie potrzebne Laski u Swego Syna !!!

    Polubienie

 8. Szafirek pisze:

  Trzy lata temu 5 maja mój mąż dostał od pracodawcy Różaniec z Fatimy.Kiedyć o tym pisałam,ale nie szkodzi wspomnieć.Ten pan często jeżdził na pielgrzymki i też swoim pracownikom przywoził święte pamiątki.Mój mąż dopiero co tam zaczął wtedy pracę i taka niespodzianka.Oczywiście dał Różaniec mi,bo ja akurat zaczęłam i odmawiałam,drugą osobistą Nowennę Pompejańską.Nigdy tego nie zapomnę,bo poczułam sie wtedy jak mi mąż dał do ręki ten różaniec,jakby sama Matka Boża mi go wręczyła.Śliczny z drzewa różanego i ten zapach…jak tysiąc róż.Nie sądziłam,że będę kiedyś miała Różaniec z tego świętego miejsca,bo sama nigdy nie byłam i chyba nie będę w Fatimie,a nikt z bliskich czy znajomych też wtedy nie był.A tu nagle taka niespodzianka…
  Dziękuję Ci Matko Boża Fatimska!

  Polubienie

 9. Gosia 3 pisze:

  4.05.2017 r.

  Polubienie

 10. Gosia 3 pisze:

  W powyższym video jest pewnie odpowiedz ks. Natanka na to:

  http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,3558,biskupi-ostrzegaja-te-objawienia-kosciol-odrzucil.html

  Wstawiam bo może ktoś nie czytał.

  Polubienie

 11. Szafirek pisze:

  6 maja

  Święci Apostołowie Filip i Jakub

  Filip pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa, został jednym z dwunastu Jego uczniów:

  Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną”. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być coś dobrego z Nazaretu?”. Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz” (J 1, 43-46).

  Wzmianka, że Filip pochodził z miasta Andrzeja i Piotra, wskazuje, że wszyscy trzej Apostołowie musieli się znać poprzednio, że znał go dobrze także św. Jan Apostoł, który te szczegóły przekazał. O powołaniu Filipa na Apostoła upewniają nas także katalogi, czyli trzy wykazy Apostołów, jakie nam pozostawiły Ewangelie (Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14), gdzie Filip jest zawsze wymieniany na piątym miejscu.
  Filip jest czynnym świadkiem cudownego nakarmienia rzeszy przez Pana Jezusa:

  Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. (…) Kiedy Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?”. A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać” (J 6, 1. 5-7).

  Filip musiał się cieszyć specjalnym zaufaniem Pana Jezusa, skoro poganie proszą go, aby im dopomógł w skontaktowaniu się z Chrystusem:

  A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon (Bogu) w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy” (J 12, 20-23).

  W czasie ostatniej wieczerzy Filip prosi Pana Jezusa, aby pokazał Apostołom swojego niebieskiego Ojca:

  Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czyż nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie?” (J 14, 8-10a).

  Postawione przez Filipa pytanie dało Jezusowi okazję wytłumaczenia Apostołom najintymniejszego związku, jaki w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej istnieje pomiędzy Ojcem i Synem.

  Tyle informacji podaje Pismo święte. Za Klemensem Aleksandryjskim pierwszy historyk Kościoła, Euzebiusz, podaje, że św. Filip był w związku małżeńskim i miał dzieci. On też przytacza informację Polikratosa, biskupa Efezu, o córkach Filipa. Według tej relacji miał Apostoł zostawić trzy córki, które żyły bogobojnie w panieństwie. Euzebiusz pisze, że Filip miał cztery córki, które nazywa „prorokiniami”, a które miały zażywać wielkiej czci w Kościele pierwotnym. Papiasz, biskup Hierapolis, znał je osobiście. Wspomniane informacje o córkach św. Filipa Apostoła są wszakże tak fragmentaryczne, że niektórzy współcześni hagiografowie są skłonni przypuszczać, że w tym wypadku tradycja pomieszała dwie osoby: św. Filipa Apostoła i św. Filipa diakona z Dziejów Apostolskich (Dz 6, 1-6; 8, 4-40), który miał być żonaty i mieć cztery córki.
  Istnieją także dwa apokryfy: Dzieje Filipa i Ewangelia Filipa. Ze św. Filipem nie mają one żadnego związku, chociaż podszywają się pod jego autorstwo oraz świadków naocznych jego męki. Powstały one dopiero w wieku IV. Piszą one o wędrówkach apostolskich Filipa po krainie Partów i Helladzie oraz o różnych przygodach Apostoła, a wreszcie o jego męczeńskiej śmierci w Hierapolis. Opierały się one również na tym, co podawała pierwotna tradycja chrześcijańska, zatem mogą zawierać elementy prawdy. Ewangelia Filipa jest dziełem gnostyków, którzy pod imieniem Apostoła chcieli rozpowszechnić swoje heretyckie błędy.
  Filip miał apostołować również w Scytii – a więc w okolicach Donu i Dniepru. Byłby to więc pierwszy Apostoł Słowian. Potem miał przenieść się do Frygii (Mała Azja) i w jej stolicy, Hierapolis, ponieść męczeńską śmierć za panowania Domicjana (81-96) przez ukrzyżowanie, a potem ukamienowanie. Według świadectw greckich wraz ze św. Filipem miała być pochowana w Hierapolis również jego siostra Marianna i dwie córki Apostoła.
  Filip jest patronem Antwerpii oraz pilśniarzy i czapników.

  W ikonografii św. Filip przedstawiany jest z krzyżem, z pastorałem, ze zwojem. Czasami trzyma w ręku kamienie – znak męczeństwa. Towarzyszy mu anioł.

  Jakub, zwany Młodszym lub Mniejszym (dla odróżnienia od drugiego Apostoła Jakuba, zwanego także Starszym – przy czym starszeństwo oznacza tu kolejność włączenia do grona Apostołów), był synem Kleofasa i Marii (Mk 15, 40), rodzonym bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. W katalogach Apostołów jest wymieniany na jednym z ostatnich miejsc – co oznacza, że przyłączył się do grona Apostołów najpóźniej. Pochodził z Nazaretu. Jego matka miała na imię Maria (była spokrewniona ze św. Józefem), a jego ojcem był Alfeusz, zwany również Kleofasem (Mk 3, 18; Łk 6, 15; Mt 10, 3; J 19, 25). Jakub był rodzonym bratem św. Judy Tadeusza. Pisze o tym wyraźnie w swoim Liście i tym się chlubi: „Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba” (Jud 1). Także Łukasz nazywa Judę „Jakubowym”, czyli bratem Jakuba (Łk 6, 16; Dz 1, 13). Jakub Młodszy i św. Juda mieli jeszcze jednego brata, Józefa. Pisze jasno o tym św. Marek: „Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa” (Mk 15, 40). Tak więc braćmi byli dla siebie: Jakub, Juda i Józef.
  Po zmartwychwstaniu Jezusa Jakub wyróżniał się wśród Apostołów jako przewodniczący gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie. Kiedy św. Piotr został cudownie uwolniony przez anioła z więzienia, każe o tym oznajmić Jakubowi (Dz 12, 17). Na soborze apostolskim św. Jakub zaraz po Piotrze zabrał głos i wpłynął na to, że św. Paweł mógł spokojnie pełnić swoją misję wśród pogan i nie narzucać im przepisów prawa Mojżeszowego (Dz 15, 13-21). Gdy św. Paweł po raz ostatni na Zielone Święta przybył do Jerozolimy (rok 57), św. Jakub przyjął go życzliwie (Dz 21, 17-26) i wyraził radość z jego sukcesów. Dla jego wszakże bezpieczeństwa proponuje św. Pawłowi, aby poddał się pewnym przepisom, które go obowiązywały jako Żyda.
  O tym, jak wielkiej powagi zażywał św. Jakub wśród Apostołów, świadczą Listy św. Pawła. Apostoł Narodów pisze w Liście do Koryntian, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu pokazał się również Jakubowi (1 Kor 15, 7). W Liście do Galatów szczyci się św. Paweł, że widział Jakuba, brata Pańskiego (Ga 1, 19). Jakub miał jednak żal do Pawła, że od nawróconych Żydów nie żądał zachowania obrzezania i innych nakazów prawa Mojżeszowego. Był bowiem przekonany, że ono nadal obowiązuje Żydów (Ga 2, 1-6). Także Paweł miał żal do Jakuba, że wpływał na Piotra, aby ten nadal przestrzegał Prawa Mojżeszowego (Ga 2, 11-14). Mimo tych różnic Paweł nie wahał się nazwać Jakuba filarem Kościoła (Ga 2, 9).
  Jakub zostawił list do wiernych Kościoła narodowości żydowskiej. Napisał go w latach 45-49. List był pisany pięknym językiem greckim, co wskazuje, że św. Jakub go dyktował, a pisał doskonały stylista. Na wstępie Listu Apostoł przedstawia się i podaje tytuł, który go uprawnia do pisania, oraz podaje adresatów: „Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu” (Jk 1, 1-2). Na samym początku zachęca, aby wierni byli wobec pokus odważni. Pokusy rodzą się w samym człowieku. Z kolei jakby polemizował ze św. Pawłem, który w podkreśleniu konieczności wiary w Chrystusa mniej uwzględniał potrzebę dobrych uczynków. Jakub napomina, że wiara bez uczynków jest martwa (Jk 2, 26). Podkreśla następnie, że wśród chrześcijan nie powinno się wyróżniać bogatych, a gardzić ubogimi, bo wszyscy są równi wobec Pana Boga. W bardzo obrazowym stylu akcentuje złość, jaką może wyrządzić język ludzki. Apostoł kończy swój list różnymi przestrogami i zachętą.
  O śmierci św. Jakuba Apostoła pisze Józef Flawiusz, współczesny mu historyk żydowski:

  Cesarz otrzymawszy wiadomość o śmierci Festusa, wysłał do Judei jako prokuratora Albinusa. Król (Agryppa II) natomiast pozbawił godności arcykapłańskiej Józefa i następcą jego na tym urzędzie mianował Ananosa (Annasza) o tym samym, co ojciec, imieniu. Młodszy Ananos… był z usposobienia człowiekiem hardym i niezwykle zuchwałym… Otóż Ananos… sądząc, że nadarzyła się dogodna sposobność, ponieważ umarł Festus, a Albinus był jeszcze w drodze, zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem, oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamienowanie (Dawne dzieje Izraela, 20, 9, 1).

  Panował wówczas cesarz Neron (54-68). Właśnie w Judei zmarł gubernator rzymski Porcjusz Festus (62). Tegoż więc roku 62 został ukamienowany św. Jakub Młodszy. Hegezyp, który żył w czasach po Apostołach ok. roku 160, pisał w swoich Pamiętnikach, że podczas kamienowania pewien folusznik (rzemieślnik produkujący tkaniny) doskoczył do Apostoła i uderzył Jakuba w głowę pałką. Euzebiusz dodaje, że przedtem strącono Jakuba ze szczytu świątyni.
  1 grudnia 351 r. na skutek objawienia, jakie miał mieć św. Epifaniusz, i poszukiwań zarządzonych przez św. Cyryla, patriarchę Jerozolimy, relikwie św. Jakuba Apostoła miały zostać znalezione razem z relikwiami Zachariasza i Symeona. Na tym miejscu wystawiono małą świątynię. Za czasów cesarza Justyna II (565-578) przeniesiono je do Konstantynopola, do kościoła wystawionego ku jego czci.
  Jakub już za życia doznawał wielkiej czci i to nie tylko wśród wyznawców Chrystusa, ale również wśród Żydów. Józef Flawiusz przytacza, że arcykapłan Annasz został po zaledwie 3 miesiącach sprawowania funkcji arcykapłana deponowany przez Heroda Agryppę właśnie za morderstwo, dokonane na Jakubie. I do Heroda, i do namiestnika doszły bowiem skargi, że Annasz nadużył swoich praw. Hegezyp, Klemens Aleksandryjski i Euzebiusz potwierdzają, że Jakub cieszył się wśród Żydów powagą ascety.
  Wśród apokryfów, czyli pism przypisywanych św. Jakubowi, chociaż autorem ich nie był, istnieje tak zwana Ewangelia Jakuba, zwana także Protoewangelią Jakuba. Apokryf pochodzi z wieku II. Zna go już Klemens Aleksandryjski, św. Justyn i Orygenes. Zawiera on wiele ciekawych szczegółów z życia Najświętszej Maryi Panny, które zapewne przekazała pierwotna tradycja chrześcijańska. Apokryf ten jest cenny i bardzo ciekawy.
  Św. Jakub jest patronem dekarzy.

  W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest w tunice i płaszczu, z mieczem oraz z księgą. Czasami jako biskup rytu wschodniego. Jego atrybutami są także: halabarda, kamienie, korona w rękach, torba podróżna, zwój.

  Polubienie

 12. Gosia 3 pisze:

  Polubienie

 13. MariaF pisze:

  Amen!

  Polubienie

 14. Szafirek pisze:

  Fatima: Odpust zupełny z okazji jubileuszu objawień

  Osoby, które dotrą w rozpoczętym pod koniec listopada ub.r. jubileuszu stulecia objawień maryjnych w Fatimie do tej portugalskiej miejscowości, otrzymają odpust zupełny. Jak poinformowała w komunikacie diecezja Leiria-Fatima, Papież Franciszek udzielił odpustu, który będzie można pod kilkoma warunkami uzyskać w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej do 26 listopada br. – Sakramentalna spowiedź, przystąpienie do Komunii Świętej i modlitwa w intencjach Ojca Świętego są warunkami niezbędnymi do uzyskania odpustu zupełnego dla pielgrzymów przybywających do Fatimy w roku jubileuszu. Pielgrzymi powinni także pobożnie uczestniczyć w jednej z modlitw ku czci Najświętszej Maryi Panny, odbywających się na terenie sanktuarium, odmówić „Ojcze nasz” i „Akt wiary” oraz skierować wezwanie do Matki Bożej Fatimskiej – poinformowała portugalska diecezja. Ci, którzy nie będą mogli przybyć w roku jubileuszowym do portugalskiego sanktuarium, będą mogli uzyskać odpust zupełny poprzez nawiedzenie wizerunku Matki Bożej Fatimskiej znajdującego się w kościele, kaplicy czy w innym miejscu w dniu 13. każdego miesiąca pomiędzy majem a październikiem 2017 r. Diecezja Leiria-Fatima poinformowała, że odpust zupełny będą mogli uzyskać również wierni w podeszłym wieku, chorzy lub osoby, które z „z innej poważnej przyczyny” nie będą mogły udać się do miejsc dedykowanych Matce Bożej Fatimskiej, a które „żałują za wszystkie popełnione grzechy”. Głównym punktem roku jubileuszowego w Fatimie będzie wizyta Papieża Franciszka w tej portugalskiej miejscowości. Ma do niej dojść w dniach 12-13 maja.

  Artykuł opublikowany na stronie: http://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-na-swiecie/174063,fatima-odpust-zupelny-z-okazji-jubileuszu-objawien.html

  Polubienie

 15. Mateusz pisze:

  MARIA_Z_AGREDY-MISTYCZNE_MIASTO_BOZE

  Matka Boża:

  „Moja córko! Najwyższa mądrość istoty ludzkiej polega na całkowitym oddaniu
  się w ręce swego Stworzyciela.
  On, bowiem wie najlepiej, dlaczego ją stworzył i ku czemu prowadzi.
  Obowiązkiem tej istoty jest kochać nieustannie swego Pana
  i służyć Mu. Bóg zawsze pamięta o tych, którzy powierzają się Mu w taki
  sposób. Wówczas przyjmuje wszystkie troski ludzkie
  na siebie i każdy, kto Mu zaufa, wychodzi z tych trosk zwycięsko, pokrzepiony na duchu. Pan poucza dobrych, choć doświadcza ich także przeciwnościami; On pociesza i ożywia ich łaskami; On dodaje im odwagi poprzez obietnice i napełnia ich bojaźnią poprzez upomnienia.
  Nieraz też ukrywa się przed ludźmi, aby Go pragnęli i tęsknili za Nim z tym
  większą miłością; to znów ukazuje się im, aby ich nagrodzić i nie pozwolić
  upaść. Poprzez takie zmiany Bóg czyni życie swoich wybranych piękniejszym i
  przyjemniejszym. O, ileż skarbów tracą ludzie, gdy nie pojmują tej mądrości! W
  ślepocie swej nie widzą Boskiej Opatrzności, która kieruje ich krokami dla dobra
  całego rodzaju ludzkiego. Ludzie tacy polegają tylko na
  sobie, a jest to bezowocne, kruche i zwodnicze. W ten sposób człowiek pozbywa się opieki Bożej i traci przywilej posiadania w Bogu Pana, Opiekuna i Obrońcy. A jeżeli
  czasem wyda mu się, że osiągnął to, czego szukał w swej ziemskiej wędrówce i raduje się tym, niech wie,że w zwodniczej rozkoszy pije ukrytą truciznę, która
  go przyprawi o śmierć wieczną.Pamiętaj, więc o tym, abyś się spokojnie powierzyła Opatrzności twego Pana i Boga. W nieskończonej swej potędze i mądrości kocha On ciebie bardziej, niż ty kochasz samą siebie.
  On posiada większe dobra i pragnie dla ciebie
  kosztowniejszych skarbów, aniżeli ty sama zdołasz sobie wyobrazić.”

  Polubienie

 16. Gosia 3 pisze:

  Czwarty dzień Nowenny:
  ” Módlę się oddając cześć Niepokalanemu Sercu Maryi”

  Amen.

  Polubienie

 17. Gosia 3 pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.!

  Witam moi Drodzy!
  Zobaczcie co napisałam do Halinki w ostatni piątek:”

  Gosia 3
  said:

  5 maja 2017 o 20:36

  Kochana Halinko!
  dzisiaj jak byłam przed Najświętszym Sakramentem rozmawiałam z Jezusem na rożne tematy, składałam dziękczynienie i zasypywałam naszego zbawcę morzem próśb we własnych i waszych intencjach. I Ciebie i Twojego męża jakoś szczególnie powierzałam, i cały nasz blog i wiecie o co prosiłam o jeszcze jedną Nowennę w intencji Intronizacji. ”

  I następny fragment z tej strony z 6 maja:

  Gosia 3
  said:

  6 maja 2017 o 11:43

  Witaj Droga Zosiu!
  …………………………..
  Dzisiaj mi się śniło , że ktoś nowy się odezwał. Ja wciąż czekam na niektóre osoby mam na myśli Małgosię 4 i Giovannę oraz często myślę o Joli, Małej i Małgorzacie oraz innych osobach, które wcześniej z nami się modliły.”

  I teraz kochanie jakie z tego wnioski gdy modlimy się z wiarą zawsze Pan Bóg nas wysłuchuje. Co do pierwszego frag. to mamy jeszcze jedną dodatkową nowennę i jeszcze prawie ukończoną następną.
  Co do drugiego fragm: Mój sen się spełnił bo przybyła nowa osoba : Łukasz i też przystąpi z nami do modlitwy w NP. Super. Jestem przeszczęśliwa.

  Panie Boże jakże Ci dziękuję że wysłuchałeś mojej modlitwy.

  Polubienie

 18. Gosia 3 pisze:

  Nowenna nr 5 Intronizacja

  Część pierwsza — Tajemnice Radosne
  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panni DANUTA L
  Nawiedzenie świętej Elżbiety BARBARA B
  Narodzenie Pana Jezusa ELŻBIETA S
  Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni KAZIMIERA CH.
  Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni ŁUKASZ

  Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)
  Chrzest Pana Jezusa w Jordanie HENRYKA
  Cud w Kanie Galilejskiej KAZIMIERZ
  Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia LESZEK H
  Przemienienie Pańskie na górze Tabor HALINA Ś
  Ustanowienie Eucharystii BASIA N

  Część trzecia — Tajemnice Bolesne
  Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu URSZULA
  Biczowanie Pana Jezusa …..
  Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa …..
  Dźwiganie krzyża na Kalwarię ……
  Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa ……

  Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
  Zmartwychwstanie Pana Jezusa ……
  Wniebowstąpienie Pana Jezusa ……
  Zesłanie Ducha Świętego MONIKA Z T
  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny EWA
  Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi KOLEŻANKA ASI

  Polubienie

  • halina pisze:

   Kochana Gosiu!
   Przepraszam,że nie odpisałam Ci poprzednim razem,widocznie coś mi przeszkodziło,
   nie wiem.Proszę Cie dopisz mnie do tej Nowenny,jeszcze dzisiaj zdążę rozpocząć.
   Może być Biczowanie Pana Jezusa.
   z Panem Bogiem!

   Polubienie

 19. Gosia 3 pisze:

  Piąty dzień Nowenny:
  „Książe Pokoju poprowadzi nas tylko wtedy
  , jeżeli nie będziemy przeciwko Niemu występowali i nie będziemy przybijali Go do Krzyża.”

  Amen.

  Polubienie

 20. Gosia 3 pisze:

  Szósty dzień Nowenny:
  „Módlmy się, aby zaniechano użycia bomby atomowej.”
  Amen.

  Polubienie

 21. Gosia 3 pisze:

  Ósmy Dzień Nowenny:
  Módlmy się za Rosję.
  Amen.

  Polubienie

 22. Gosia 3 pisze:

  Dziewiąty Dzień Nowenny:
  „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
  albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  Módlmy się o pokój na świecie!
  Amen.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s