Nowenna do Dzieciątka Jezus


Znalezione obrazy dla zapytania Nowenna do Dzieciątka Jezus

Nowennę odmawia się w dniach 16-24 grudnia 
lub w okresie Bożego Narodzenia
Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny
Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny
O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.
Dzień 1 (16 grudnia)
Uwielbiajmy Serce Dzieciątka Jezus i oddajmy cześć tej miłości, którą Ono płonęło ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam, biednym grzesznikom. Ofiarujmy nasze serca Boskiemu Dziecięciu, aby Ono je oczyściło i nauczyło świętej prostoty, by ofiara naszych serc była Mu przyjemna.
Modlitwa
Najsłodsze Dziecię Jezu, wielbimy Twe Boskie Serce, od pierwszej chwili Twego Wcielenia gorejące miłością i oddające najwyższą cześć Bogu Ojcu. Ty ofiarowałeś się na cierpienie i mękę dla naszego zbawienia. Bądź za to uwielbiony na wieki.
Oddajemy Ci nasze biedne serca prosząc, abyś je raczył przyjąć i uczynić swoją własnością. Oczyść je ze wszystkich przewinień i zapal Twoją miłością. Naucz nas prostoty, pokory i cichości. Króluj w nas niepodzielnie i nie pozwól nam przywiązywać się do rzeczy doczesnych i zgubnych przyjemności. Niech nasze serca będą dla Ciebie miłym mieszkaniem tu na ziemi, a potem w niebie niech się Tobą radują na wieki. Amen.
 
Dzień 2 (17 grudnia)
Patrząc na nóżki Bożego Dzieciątka zastanówmy się, ile kroków będą musiały uczynić dla naszego zbawienia. One nam wyznaczą drogę sprawiedliwości i prawdy, a wyznaczą ją krwawym śladem. Prośmy gorąco Boże Dzieciątko, abyśmy umieli chodzić Jego śladami.
Modlitwa
O maleńki Jezu, drżący z zimna na twardym sianie, jakże wielkie umęczenie Cię czeka! Jakże się utrudzisz, szukając po drogach tego świata zbłąkanej owieczki – biednej duszy grzesznika. Niech Twoje trudy nie będą dla nas daremne. Pozwól, o słodki Jezu, przytulić się całym sercem do Twoich świętych stóp. Daj, abyśmy, oblewając je łzami skruchy, wyprosili sobie łaskę naśladowania Ciebie, a idąc Twymi śladami doszli tam, gdzie Ty królujesz ze świętymi Twymi na wieki. Amen.
 
Dzień 3 (18 grudnia)
Uczcijmy święte rączki Boskiego Dzieciątka, które tak bardzo będą musiały się natrudzić dla naszego zbawienia i przez to oddadzą wielką chwałę Ojcu Niebieskiemu. Z rączek Dzieciątka Jezus spływają potoki łask dla ubogacenia naszych dusz i umocnienia nas w dobrym. Oddajmy się całkowicie w te Boskie rączki, tak maleńkie, a tak wszechmocne. Prośmy Dzieciątko Jezus, by raczyło pobłogosławić nasze ręce, aby wszystkie nasze czyny były zawsze święte i miłe Bogu.
Modlitwa
Boskie Dziecię, z najwyższą czcią całujemy Twe wszechmocne rączki, które skruszyły więzy naszej niewoli i otworzyły nam bramy niebios. One podtrzymują cały świat, a tak drżące i bezsilne wydają się być w żłóbku. O najsłodsze Dziecię, w Twe rączki składamy ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci się zupełnie. Podnieś swoje rączki nad nami i błogosław nam. Błogosław nasze myśli, uczucia i sprawy, błogosław krzyże i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Twoich rąk mogli kiedyś otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen.
 
Dzień 4 (19 grudnia)
Boskie usta Dzieciątka Jezus zamykają w sobie słowa życia, prawdy i mądrości przedwiecznej, oddają doskonałą chwałę Bogu Ojcu i miłosiernie ogłaszają przebaczenie grzesznikom. One mają kiedyś ogłosić błogosławieństwo wybranym, a wieczne potępienie odrzuconym. Boże Dziecię zwiastuje przez aniołów „pokój ludziom dobrej woli”, a naszym ustom jakże nieraz trudno wymówić słowa przebaczenia, jakże często sieją one niepokój, a może powodują ból.
Modlitwa
O Najświętsze Dzieciątko, oczyść nasze usta ogniem Twej miłości. Naucz je mówić tylko na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Nie pozwól, aby kiedykolwiek miały się splamić grzesznymi słowami. Spraw, niech z naszych ust nieustannie wznoszą się ku Tobie uwielbienia i prośby, abyśmy zasłużyli usłyszeć kiedyś z Twoich Boskich ust wezwanie do wiecznego wesela z Tobą. Amen.
 
Dzień 5 (20 grudnia)
Z jak wielką miłością spoglądają na nas oczy Dzieciątka Jezus. One cieszą się wszystkim, co dobrego widzą w naszym życiu, a rzewnie płaczą nad naszymi grzechami. Oddajmy Dzieciątku nasze oczy, byśmy już nigdy nie obrażali Go wzrokiem, lecz jak najczęściej spoglądali na to, co nasze serce podnosi do Boga.
Modlitwa
O Boskie Dziecię, spojrzyj na nas. Niech miłosierne wejrzenie Twoich oczu rozpali w nas miłość ku Tobie. Ofiarujemy Ci, Jezu, nasze oczy. Udziel nam łaski, abyśmy we wszystkim, co stworzyłeś, widzieli Twoje dzieło, dziękowali Ci za to, co nam dałeś i używali tego zgodnie z Twoją wolą, dla dobra naszej duszy. Obyśmy często spoglądali na Ciebie i rozważali Twoją miłość ku nam. Spraw, abyśmy odrzucali to, co prowadzi do złego i opłakiwali swoje grzechy. Daj nam zasłużyć na twoje łaskawe spojrzenie w ostatniej chwili naszego życia i oglądanie Twej Boskiej chwały w niebie. Amen.
 
Dzień 6 (21 grudnia)
Uszy Boskiego Dzieciątka łaskawie wysłuchują modlitw ludzi pokornych i ubogich w duchu. Ofiarujmy Mu nasze uszy, a szczególnie wewnętrzny słuch naszego serca, abyśmy odwracając się od zdradliwych podszeptów świata, ciała i złego ducha, tym łatwiej mogli usłyszeć natchnienia łaski. Szanujmy ten Boży głos w naszych sercach i wypełniajmy jego nakazy.
Modlitwa
O Boskie Dzieciątko, nakłoń Twe uszy ku naszym prośbom i błaganiom. Przyjmij łaskawie nasze uwielbienia i dziękczynienia, nie zważając na naszą nędzę. Ofiarujemy Ci nasz słuch i prosimy, uczyń nas pilnymi w słuchaniu Twego słowa, abyśmy przyjmując je ochotnym sercem i wypełniając z miłością, zasłużyli na wsłuchiwanie się w niebiańskie melodie, których ludzkie ucho nie słyszało. Amen.
 
Dzień 7 (22 grudnia)
Główka Dzieciątka Bożego spoczywa na sianie, a przecież jest to Głowa Ciała Mistycznego – Kościoła, którego jesteśmy członkami. Z tej Najświętszej Głowy spływa na nasze dusze rosa Bożej łaski dająca nam życie. Starajmy się żyć w ścisłym zjednoczeniu z tą Boską Głową, naśladujmy Pana Jezusa ze wszystkich sił, abyśmy jak najbardziej upodobnili się do Niego.
Modlitwa
Jezu, Boskie Dziecię, ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby. Pomóż nam żyć święcie, a przez to pomnażać świętość Kościoła – Ciała Mistycznego, którego jesteś Głową. Spraw, abyśmy wiernie naśladując Ciebie, wypełnili Twój nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” i doszli do szczęśliwej wieczności. Amen.
 
Dzień 8 (23 grudnia)
Uwielbiajmy Najświętszą Duszę Dzieciątka Jezus, jaśniejącą niepokalaną czystością i bogactwem wszelkich łask i cnót. Oddaje ona doskonałą cześć i uwielbienie Bogu Ojcu. Poświęćmy Boskiemu Dzieciątku naszą duszę ze wszystkimi jej władzami i prośmy, aby ją oczyścił, ubogacił swymi łaskami i przyozdobił cnotami, byśmy mogli stać się godnym Jego mieszkaniem.
Modlitwa
O Dziecię Jezu, z najgłębszą pokorą wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą, która w Twej duszy złożyła wszystkie skarby doskonałości i łaski, i zjednoczyła ją ze Słowem Przedwiecznym tak, że stanowi najdoskonalszą jedność z samym Bogiem. Najsłodsze Dziecię Jezu, błagamy, abyś przyjął naszą grzeszną duszę, oczyścił ją i ubogacił nadprzyrodzonymi darami. Niech jej władze, odnowione Twą łaską, napełnią się Twoim życiem, abyśmy mogli wołać z Apostołem: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. O Jezu, Życie nasze na ziemi, stań się naszym życiem wiekuistym w niebie. Amen.
 
Dzień 9 (24 grudnia)
Trójca Święta dała Dzieciątku Jezus najwyższą królewską władzę, lecz Ono chce królować nad nami swoją niewinnością, pokorą, cichością i miłością. W ten sposób ogłasza wszelkiemu stworzeniu najwyższą wolę Ojca. Przygotujmy się na przyjęcie naszego Króla. Poddajmy się Jego panowaniu i starajmy się we wszystkim spełniać Jego wolę, aby Dziecię Jezus mogło uczynić z nas czystą i przyjemną ofiarę Trójcy Przenajświętszej.
Modlitwa
Królu wiecznej chwały, który władasz niebem i ziemią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłóbek jest twoim tronem, stajenka – pałacem, pieluszki – płaszczem królewskim, a dworzanami – pastuszkowie, to jednak w tym uniżeniu wyznajemy, że jesteś naszym Królem. Tobie, nasz Królu, oddajemy serca, dusze i ciała, wszystko, co mamy i mieć możemy. Króluj w naszych sercach pokorą, cichością i miłością. Naucz nas pełnić wolę Ojca, jak Ty ją pełniłeś. Pragniemy służyć Ci wiernie i kochać ze wszystkich sił na ziemi, a w bramie wieczności powitać Ciebie jako naszego Króla i z Tobą wejść do Twego królestwa. Amen.
 
 
Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny
O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.
Litania do Dzieciątka Jezus
 
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas. Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, 
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,
 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
 
Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
 
JEZU KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus! 
JEZU KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus! 
JEZU KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!
 
P: Będę się radował w Panu. 
W: Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.
 
Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić.
W: Amen
Nowenna do Dzieciątka Jezus (II)
 
Przed uroczystością (16-24 grudnia) lub w okresie Bożego Narodzenia
 
DZIEŃ I – 16 GRUDNIA
 
Przyjdź, Panie Jezu
     Panie Jezu Chryste, oto przychodzisz na ziemię jako Pan i Król całego stworzenia. Szczęśliwi ci, którzy są gotowi wyjść na Twoje spotkanie. Przygotowując się na Twe przyjście, ofiarujemy Tobie nasze pełne miłości oczekiwanie i naszą modlitwę. Pośród cierpień i niepewności naszych czasów przyzywamy Twojej obecności. Ożywieni nadzieją nowego nieba i nowej ziemi, kierujemy nasz wzrok ku temu, co wieczne, nieprzemijające i święte. Prosimy, abyś nawiedził nas swoją łaską i ubogacił swą obecnością. Prosimy za wszystkich ludzi, którzy z nadzieją oczekują Twojej pomocy, łaski i miłosierdzia Niech wszyscy na całym okręgu ziemi zaznają radości Twojego przyjścia. Prosimy także za tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają i nie wierzą; wylej na nich strumienie ożywczej łaski, udziel im darów pokoju i poznania Twojej nieskończonej miłości. Zechciej przyjąć nasze modlitwy. Panie, przyjdź, aby uwolnić nas z ziemi wygnania i połącz nas kiedyś w Twoim chwalebnym Królestwie, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
 
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
 
DZIEŃ II – 17 GRUDNIA
 
Pragnienie i radość
Panie Jezu Chryste, Twoje przyjście do nas jest podobne do blasku wschodzącego słońca, do rosy spadającej na ziemię. Ty przyjąłeś Ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się Człowiekiem. W ten sposób spełniły się obietnice przepowiedziane przez Proroków. Prosimy Cię, daj nam lepiej rozumieć tajemnicę Twojego przyjścia do nas. Oświeć nas, abyśmy za przykładem Twoich Świętych, pojęli tajemnice Twego Królestwa, do którego zostaliśmy wezwani. Niech towarzyszy nam świadomość, że należymy do ludu wybranego, ubogaconego błogosławieństwem i obietnicą daną Abrahamowi i jego potomstwu. Niech wszystkie rodziny na całej ziemi odnajdą w Tobie siłę, radość i pokój. Niech wszystkie narody od wschodu do zachodu słońca karmią się u stołu Twego Słowa i Eucharystii. Daj nam tę łaskę, o Panie, abyśmy Twego przyjścia oczekiwali na modlitwie i uwielbianiu Twojego imienia. Spraw, abyśmy, skoro przyjdziesz i zakołaczesz, z radością wyszli na Twoje spotkanie. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
 
DZIEŃ III – 18 GRUDNIA
 
Przygotowanie
Panie, Twa mądrość ogarnia całe stworzenie, zarządza wszystkim z łagodnością i mocą. Przyjdź i naucz nas dróg mądrości. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, ześlij nam Ducha świętości, abyśmy nasze dusze przygotowali na Twe spotkanie. Udziel nam łaski odpuszczenia wszystkich grzechów i uwolnij nas od win. Przymnóż nam wiary i rozbudź w nas umiłowanie Twojej świętej woli. Umocnij naszą nadzieję na osiągnięcie dóbr wiecznych. Rozpal naszą miłość, która prowadzi do świętości. Dopomóż nam, stworzonym na obraz i Twoje podobieństwo, odbudować to, co zniszczył w nas grzech. Niech Twoja, dobroć umocni nas i pomoże przygotować się na Twe przyjście, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
 
DZIEŃ IV – 19 GRUDNIA
 
Świadectwo Boga
O Panie, Ty ukazałeś się Mojżeszowi w płonącym krzaku, a na górze Synaj nadałeś mu Prawo. Prowadź Twój lud i przyjdź, aby wybawić nas potężnym ramieniem. Syn Twój, o Panie, jest obecny pośród nas. Prosimy Cię, wzmocnij naszą wiarę i uczyń nas Jego wiernymi uczniami, którzy odważnie dają świadectwo Ewangelii. Daj nam zrozumieć, że miłość Twoja, jaką nas umiłowałeś, uczyniła nas Twoimi dziećmi. Niech zatem nic nie przeszkadza nam w dawaniu świadectwa naszej przynależności do Jezusa Chrystusa i wyznawaniu prawd Ewangelii. Dopomóż także wszystkim, którzy głoszą Twoje słowo, aby na wzór Jana Chrzciciela z mocą ukazywali ludowi Chrystusa Zbawiciela. Spraw także, Ojcze niebieski, aby wszyscy ludzie budowali nowy świat i wzajemnie okazywali się braćmi. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, który jako Baranek gładzi grzechy świata i z Tobą oraz Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków wieków. Amen.
 
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
 
DZIEŃ V – 20 GRUDNIA
 
Posłuszeństwo sprawiedliwego
Panie Jezu Chryste, przed Tobą upadają wszyscy królowie, wszystkie narody przyzywają Twego imienia, przyjdź i zbaw nas. Przez Ciebie zanosimy Bogu Ojcu nasze dziękczynienie za wierność Jego obietnicom, za zapowiedź Twojego przyjścia, za Twoje narodzenie z rodu Dawida, za Twoje przyjście jako Zbawiciela świata. Dopomóż nam wiernie wypełnić Twoje zamiary względem nas. Niech za przykładem świętego Józefa będziemy zawsze posłuszni Twojej woli, także wtedy, gdy wszystko zdawać się będzie spowite w mroku. Naucz nas w wewnętrznym milczeniu rozpoznawać Twój głos i Twoje natchnienia. Daj nam trudzić się po to, aby imię Twoje i nadzieja zbawienia dotarły do wszystkich ludzi. Przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj je dla chwały Twojego imienia, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
 
DZIEŃ VI – 21 GRUDNIA
 
Służebnica Pańska
Panie Jezu Chryste, Ty przychodzisz, aby wybawić ludzi pogrążonych w mrokach i cieniu śmierci. Przyjmij dzisiaj nasze dziękczynienie. Dziękujemy Ci za to, że chciałeś mieć Matkę, najczystszą Dziewicę Maryję. Dziękujemy za Jej „fiat”, wypowiedziane w sposób wolny i z zupełnym oddaniem się Bogu. Dzięki Ci składamy, o Panie, że przez Maryję stałeś się Człowiekiem, naszym bratem. Dzięki za to, że Matkę Twoją włączyłeś w tajemnicę zbawienia i odkupienia ludzi. Dzięki, że uczyniłeś Ją naszą najmilszą Matką oraz doskonałym wzorem i obrazem Twojego Kościoła. Przyjmij to nasze podziękowanie i pozwól nam przeżyć tajemnice Twojego narodzenia z pokorą i miłością Twojej najczystszej Matki. Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
 
DZIEŃ VII – 22 GRUDNIA
 
Bóg z nami
Przyjdź, Panie Jezu i oświeć tych, którzy pogrążeni są w mrokach i cieniach śmierci. Przyjdź i okaż nam miłość Ojca na nowo. Zamieszkaj pośród nas i naucz dróg roztropności. Chwała Tobie, Panie, za miłość niewysłowioną, która skłoniła Cię, byś stał się naszym bratem. Chwała Tobie i uwielbienie, za to, że włączyłeś nas do rodziny Twojego Kościoła, za to, że w nasze serca wlałeś nadzieję życia wiecznego w Twoim Królestwie. Miłością naszą chcemy wynagrodzić brak miłości i to, że ludzie Cię nie przyjęli. Niech rozbłyśnie nad nami światło Twej chwały. Niech Twoje przyjście zwycięży i rozproszy ciemności zła, a ludzi podległych niewoli grzechu uwolni. Przyjdź, o Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
 
DZIEŃ VIII – 23 GRUDNIA
 
Miłość, która zbawia
Przyjdź, Panie, upragniony Królu narodów, połącz ludy więzami miłości; przyjdź i zbaw człowieka, którego z ziemi utworzyłeś. Przyjmij, Ojcze Niebieski, nasze wołanie i okaż nam Twoje miłosierdzie. Uwolnij nasze serca od smutku i oziębłości. Rozpal naszą miłość. Uczyń nas narzędziami pokoju w Twoim Kościele. Napełnij nas darami Twego Ducha, Jego miłością, nadzieją zbawienia i zachowaj nas wiernymi w Twojej służbie. Od Ciebie, Ojcze miłosierdzia, oczekujemy zbawienia. Niech nowe narodzenie Twojego Syna wyzwoli nas z niewoli wszystkich grzechów. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
 
DZIEŃ IX – 24 GRUDNIA
 
Dziecię nam się narodziło
O Zbawicielu, Królu nasz i dawco prawa, nadziejo i zbawienie wszystkich ludów, przyjdź i zbaw nas, Panie, nasz Boże. Ty jesteś Słowem Boga, które stało się Ciałem, które zamieszkało między nami dla naszego zbawienia. Ty jesteś naszą pociechą i umocnieniem w ziemskiej pielgrzymce. Pomóż nam, Jezu, przyjąć tajemnice zbawienia sercem prostym i czystym. Pozwól nam jak najobficiej czerpać z Twego Boskiego życia, które nam przyniosłeś. Naucz nas na wzór Twojej Matki słuchać i wiernie zachowywać słowo Boże. Niech nasza modlitwa wyjedna pokój uciśnionym, ubogim i maluczkim. Niech radują się, że ich kochasz najwięcej. Niech ludzie całej ziemi uwierzą i przyjmą Ciebie. Usłysz, o Panie, te nasze modlitwy dla chwały Twojego imienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
 
 
Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny
K. A słowo stało się Ciałem.
W. I zamieszkało między nami.
Módlmy się: Boże, Ty przedziwnie stworzyłeś człowieka na Twój obraz, i przedziwnie odkupiłeś nas i odnowiłeś, udziel nam uczestnictwa w Boskim życiu Twego Syna, który zechciał przyjąć naszą ludzką naturę. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

105 odpowiedzi na „Nowenna do Dzieciątka Jezus

 1. Szafirek pisze:

  Fragmenty z książki „Jezu,Ty się tym zajmij! o.Dolindo Ruotolo Życie i cuda”

  słowa Maryi:

  „Każda matka na ziemi czuje,że dziecię,które nosi, żyje, szczególnie kiedy daje ono znaki przez ruchy […].A Syn Boży,który stał się człowiekiem we Mnie,nie tylko dał mi się odczuć przez fizyczne ruchy; więcej,w ciągu pierwszych miesięcy prawie w ogóle ich nie czułam.Był jak Nieskończenie Żyjący,nieskończona Mądrość,nieskończona Miłość […], cały mój duch unosił się radością z Jego obecności. […] Nosiłam Go w łonie przez dziewięć miesięcy,aż nastała chwila by dać Go światu… Także i wam Jezus nie daje się,by pozostać w ukryciu serc waszych.On pragnie narodzić się z was, objawić się przez wasze życie.”

  „Było to tak,że On przeniknął moje ciało niczym promień słońca,który przedostaje się przez kryształ, bez przeszkód,nie naruszając mnie,urodził się.Przyszedł na świat w ciszy nocy,w zimną noc i nie objawił tego wielkim tego świata a pastuszkom,którzy czuwali.”

  „Kiedy dusza nie jest głęboko zanurzona w Bogu,Jezus jest w niej maleńki…Kiedy ujrzy światło,po pierwszym kontakcie ze światem,umrze.Kiedy jednak Jezus dojrzał w was,nigdy więcej Go nie utracicie,nawet jeśli przyjdzie wam „rodzić” Go w środku nocy,w grocie! Naśladujcie Mnie,drogie dzieci!”

  ostatnie Boże Narodzenie o.Dolindo:

  „Całą noc czuwałem i duszą schroniłem się cały w grocie w Betlejem, gdzie kontemplowałem Madonnę, która ukazała mi się niczym przezroczysta wiązka światła […]. Była jak błyszczący kryształ, a jej oblicze jaśniało: Maryja była cała przeniknięta wielkością i potęgą Boga.

  Czy to był jedynie stan modlitwy? Czy też może rodzaj ekstazy? Z pewnością jestem w niej teraz, na wspomnienie przeżyć tamtej nocy. […] Wybiła północ: Słowo narodzone z Maryi dziewicy niczym promień słońca, który przebija się przez kryształ, leżało u Jej stóp […], niebiosa zajaśniały, anieli śpiewali: Chwała na wysokości Bogu i pokój ludziom dobrej woli na ziemi.

  Maryja wzięła w dłonie Boskie dziecię, lepiej niż kiedy jako kapłan ujmuję w dłoniach konsekrowaną Hostię… Owinęła je płótnem swoimi najczystszymi, dziewiczymi dłońmi, które były niczym kapłański welon…

  I ułożyła Je w żłobie, rozpoznając w Nim ofiarę na krzyż…

  O moje dzieci, jestem bez słów”.

  Polubienie

  • bozena2 pisze:

   Szafirku, czysta duszo.
   Była jak błyszczący kryształ, a jej oblicze jaśniało: Maryja była cała przeniknięta wielkością i potęgą Boga.

   Polubienie

 2. Mateusz pisze:

  Trevignano Romano 14 grudnia 2018 r
  Drodzy bracia Benedetti, moje małe stadko, dziękuję wam, że jesteście tutaj na modlitwie, wasze intencje będą dziś słyszane. Moje dzieci, nie lękajcie się tego, co się stanie, ponieważ zapewniona jest wam ochrona, zapalcie błogosławione świece. W złych czasach nie lękajcie się, bo ktokolwiek miał wiarę, zwycięży wszystko z tak wielkim pokojem w sercu. Teraz błogosławię cię w imię Ojca, Syna Ducha Świętego, amen „.

  Polubienie

 3. Szafirek pisze:

  15 grudnia – bł. Jan Karol Steeb, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-15a.php3
  15 grudnia – św. Maria Crocifissa, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-15b.php3

  Polubienie

 4. Mateusz pisze:

  Irlandia: podpis prezydenta pozwoli na zabijanie na życzenie. Ustawa aborcyjna przyjęta

  Irlandzki parlament przyjął w głosowaniu ustawę legalizującą aborcję na życzenie do 12 tyg. ciąży. Aby prawo do zabijania dzieci zaczęło oficjalnie obowiązywać, wymagany jest już tylko podpis prezydenta. Ustawa była procedowana w związku z wynikiem referendum, które przeprowadzono w maju.

  Kobiety mieszkające na terenie Irlandii będą wkrótce mogły legalnie zabijać swoje dzieci nienarodzone. Ustawa zezwalająca na aborcję na życzenie do 12 tyg. ciąży czeka na podpis prezydenta. W projekcie zapisano również możliwość dokonywania aborcji w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki. W majowym referendum aborcyjnym za legalizacją śmiercionośnego procederu opowiedziało się 66 proc. mieszkańców Irlandii.

  Regulacje aborcyjne wprowadzone na Zielonej Wyspie są bardzo liberalne. Oprócz prawa do aborcji na życzenie i w przypadku zagrożenia życia matki, kobiety będą mogły skorzystać z przysługującego im „prawa” do zabicia dziecka poczętego także w tedy, gdy lekarz stwierdzi poważną chorobę dziecka. Aby dokonać zabójstwa na mocy tej przesłanki, specjaliści będą musieli stwierdzić, że narodzone dziecko nie przeżyje dłużej niż 28 dni.

  Z uchwalenia prawa do zabijania dzieci cieszy się premier Irlandii Leo Varadkar, który po głosowaniu w parlamencie, podziękował wszystkim wspierającym ideę legalizacji aborcji na życzenie. „To historyczny moment dla irlandzkich kobiet. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli taką decyzję” – powiedział polityk.

  Wynik referendum i decyzję parlamentu popiera również irlandzki minister zdrowia Simon Harris. Jego zdaniem dzięki nowemu prawu kobiety przestaną podróżować do Wielkiej Brytanii i tam dokonywać aborcji. Co więcej, Harris odrzucił wszystkie 63 poprawki do ustawy, które miały złagodzić prawo aborcyjne i ograniczyć śmiercionośny proceder.

  Zdecydowany sprzeciw wobec nowych regulacji wyraża potężna grupa lekarzy i pielęgniarek, którzy podkreślają, że będą sprawowali opiekę na swoimi pacjentami w sposób „współczujący i zaangażowany”. Tłumaczą, że weszli do swoich zawodów po to, aby ratować życie, a nie je kończyć. „Nie będziemy uczestniczyć w procedurach medycznych mających na celu zakończenie życia płodu, co jest moralnie niepożądane i stanowi obrażanie naszych przekonań o świętości życia” – tłumaczą lekarze pro life.

  Prawo do wykonywania aborcji w Irlandii zostało wprowadzone na mocy ustawy procedowanej w związku z wynikiem referendum. W maju zniesienie tzw. ósmej poprawki gwarantującej prawo do życia poparło 66 proc. Irlandczyków.

  Polubienie

 5. Gosia 3 pisze:

  No to dramat i dlatego pewnie Pan Bóg wybrał MBM do przekazywania tych orędzi bo znał przyszłość tego narodu.

  Polubienie

 6. Gosia 3 pisze:

  Moja siostra mi powiedziała że kiedyś czytała taką książkę ” Przepowiednie Czeladniaka i ja to teraz znalazłam. I najbardziej mną to wstrząsnęło to zakończenie jak Papież będzie niósł Najświętszy Sakrament.
  Przeczytajcie:


  Opis

  Kim był „Czeladnik” ?

  W 1908 roku urodził się na Węgrzech jasnowidz, podpisujący się pseudonimem „Czeladnik”. Niewiele o nim wiadomo. Miał na imię Franciszek, jego ojciec zmarł na trzy miesiące przed jego urodzeniem. Już jako chłopiec miał różne wizje.

  Wizje „Czeladnika”

  Gdy jego ojczym poszedł walczyć podczas I wojny światowej, mały Franek wiedział, gdzie i kiedy zginie. Przepowiednia spełniła się dokładnie. W starszym wieku miał wizje Chrystusa – jego przepowiednie zawierały to, co Zbawiciel mu powiedział. Wiele z nich dotyczyło losów Kościoła, papieża, a także walki Antychrysta z Kościołem.

  Nadejście Antychrysta

  „Czeladnik” twierdził, że już wkrótce Antychryst stanie się największym dyktatorem na świecie, nastawionym przeciw Kościołowi, który będzie chciał zniszczyć. 13 czerwca 1923 roku zobaczył Matkę Boską, która poleciła mu zapisać boskie zlecenia dotyczące Kościoła i Antychrysta. „Czeladnik” zapisał wtedy, że na Ziemi urodzi się Antychryst. Jego matka zajdzie w ciążę bez obycia stosunku fizycznego z mężczyzną. Pod jego rządami będą się zbierać przeciwnicy Kościoła, szerzący chaos w sercach ludzkości na całym świecie. Bogaci będą nadmiernie wykorzystywać biednych przy pełnej akceptacji rządów. Główną siedzibą Antychrysta ma być Jerozolima. Stanie się on wkrótce największym dyktatorem na świecie. Te wydarzenia będą miały miejsce pod koniec XX wieku. Człowiek ten będzie na usługach szatana i wraz z nim będzie zwalczał Kościół. Może doprowadzić wszystkie państwa do wojny. „Czeladnik”, tak jak i inni wizjonerzy, pisze, że Antychryst sprowadzi na Europę „żółte niebezpieczeństwo” (Chiny). Przede wszystkim zwróci się przeciwko Włochom i Rzymowi. Będzie miał wielu zwolenników, bo udostępni im wielkie bogactwa i nieograniczone przyjemności. Będzie zakazywał nabożeństw w kościołach, zmuszał wiernych, by odstępowali od wiary, a kto się sprzeciwi, zostanie uśmiercony. „Czeladnik” pisze, że Antychrystowi uda się osiągnąć wiele, bo do jego dyspozycji pozostawać będą wszystkie nowoczesne środki transportu oraz wszystkie media. Na szczęście wizja tego jasnowidza ma pozytywne zakończenie- Antychryst zginie, nie osiągnąwszy swojego celu- nie zniszczy świata i Kościoła.

  Losy ostatniego papieża

  Jasnowidz z Węgier przytacza bogatą w szczegóły wizję mówiącą o tym, że papież w towarzystwie swojego sekretarza opuści Rzym i zamieszka na wschodzie w małym, niskim domu. W pobliskiej skromnej kaplicy będzie odprawiał msze święte. Jasnowidz daje dokładny opis tego domku. Mówi, że będzie miał płaski dach, pomalowany będzie biało-zielonymi farbami. Stanie w murowanym ogrodzeniu, szeregowo wśród innych domków. Okoliczni ludzie nie będą mieli pojęcia, kto w tym domu mieszka. „Czeladnik” dalej twierdzi, że w owym domu zostanie zainstalowana maszyna, za pomocą której ukrywający się papież będzie rozmawiał z kardynałami na całym świecie. Te wszystkie rozmowy zostaną zapisywane przez tę maszynę.

  „Czeladnik” również miał wizję o tym, że papież będzie zmuszony ukrywać się przed siłami szatana i że będzie to miało miejsce w Europie pod koniec XX wieku. Ponadto Antychryst zemści się na Rzymie:

  „Bazylika świętego Piotra i Watykan rozsypią się w gruzy. Złomy kamienne Bazyliki zabiją dużą ilość ludzi, a krew popłynie strumieniami”.

  Zdaniem „Czeladnika” rządy Antychrysta potrwają tylko trzy lata i sześć miesięcy. Gdy papież przebywający w ukryciu dowie się o klęsce Antychrysta wezwie kardynałów, arcybiskupów oraz przełożonych zakonników. W tym samym czasie zwolennicy pokonanego Antychrysta dowiedzą się, gdzie przebywa papież. Będą chcieli zbombardować ten dom i uśmiercić wszystkich zgromadzonych w nim na mszy świętej dostojników kościelnych. W miejsce pobytu papieża skierowane zostaną bombowce. Gdy msza święta będzie dobiegać końca, pojawią się samoloty, a do kaplicy papieskiej przybiegnie wystraszony człowiek z wiadomością, że kaplica zostanie zbombardowana. Dalej „Czeladnik” przepowiada:

  „Na tę wieść nastąpi cisza, śpiew ucichnie i na wszystkich twarzach zjawi się lęk śmiertelny”.

  Ostatni papież nie przestraszy się jednak. Sam zaintonuje pieśń i procesja wyruszy w pole. Słońce będzie świeciło bardzo słabo. Przyroda będzie obumierała. Wszyscy wierni ustawią się w procesji, papież weźmie Największy Sakrament i poprowadzi ich na śmierć, śpiewając ostatnią pieśń. Ten śpiew będzie wyznaniem wiary i męczeństwa. Gdy rozlegnie się nad nimi huk bombowców, do serca papieża wkradnie się lęk śmiertelny. W ostatniej chwili przed śmiercią spojrzy na monstrancję, która ku jego zdumieniu okaże się pusta. W ostatniej chwili życia papież przez okienko w monstrancji zobaczy jednak postać żywego Chrystusa, który będzie szedł ku niemu w czerwonej koronie na głowie.

  Źródło: „Wielka Księga Przepowiedni”

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Gosia 3 pisze:
   14 grudnia 2018 o 22:16

   PAN JEZUS PROSIŁ NAS W NASZYCH PRZESŁANIACH ABY Z UWAGĄ CZYTAĆ EWANGELIE ,KTÓRE MÓWI DO NASZEGO POKOLENIA. ONE SĄ AKTUALNE DO KAŻDEGO POKOLENIA ALE DZISIAJ CHRYSTUS- MESJASZ POWIEDZIAŁ TAK DO NASZEGO POKOLENIA :

   Ewangelia

   Mt 11, 16-19 Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

   Jezus powiedział do tłumów:
   „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili». Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.

   Oto słowo Pańskie
   A WCZORAJ POWIEDZIAŁ TAK:

   Ewangelia (Mt 11, 11-15)
   Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela

   Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

   Jezus powiedział do tłumów:

   «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!»

   Z tej wczorajszej Ewangelii wynika że w czasach ostatecznych przyjdzie powtórnie Jan Chrzciciel jako Eliasz co jest zawarte w tym zdaniu: „A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!» Czy czasami tym prorokiem Eliaszem nie jest MBM?
   MBM jest człowiekiem przez , którego mówi Duch Prawdy .
   A dzisiaj Pan Jezus powiedział :
   ” Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa. To tak jakby powiedział Ci co odrzucili orędzia MBM przez których mówi Eliasz a je poznali nie przyjmą też Jezusa , który przyjdzie powtórnie.
   I wydaje mi się że Eliasz jest mówiący do wszystkich ludzi oprócz Zydów. Bo jeszcze miał przyjść Enoch drugi prorok i mówi do pokolenia Izraela. Może , któregoś z współczesnych proroków można go do niego porównać a może Jezus poprzez Ewangelię nam to powie.

   CHCIAŁAM SIE Z WAMI CZYMŚ PODZIELIĆ ŻE 23 GRUDNIA BĘDZIE TAKIE CZYTANIE JAK W NASZYM „LOGO” W PRAWYM GÓRNYM ROGU NA BLOGU MARIUSZA. ON JUŻ RAZ TO PRÓBOWAŁ USUNĄĆ I NA MOJĄ PROŚBĘ PRZYWRÓCIŁ.
   TO JEST TO W LIŚCIE DO HEBRAJCZYKÓW CO JEZUS POWIEDZIAŁ DO NAS W PIERWSZYM PRZESŁANIU.
   WSZYSTKICH SERDECZNIE POZDRAWIAM. SZCZĘŚĆ BOŻE!

   Polubienie
   Odpowiedz

   bozena2 pisze:
   15 grudnia 2018 o 19:32

   Eliaszem ma być Benedykt XVI.
   DZIECI OJCZYZNY ROZPROSZONE PO ŚWIECIE POWINNY WRACAĆ DO KRAJU, BO IDZIE OGROMNA KARA NA TEN ŚWIAT ZA GRZECHY TEGO ŚWIATA.
   ……
   MÓDL SIĘ, DZIECKO, DALEJ ZA BENEDYKTA XVI, BO ON MA TAKŻE MISJĘ DLA ŚWIATA.
   https://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ap/helena.html
   Ja Jezus… Ja Bóg… zostałem oficjalnie przedstawiony światu przez Jana zwanego Baptystą -Chrzcicielem… Prekursora Chrystusa… Eliasza. (2)RÓWNIEŻ DZIŚ PRZY MOIM POWROCIE… JA… JEZUS… JA… BÓG… ZOSTANĘ OFICJALNIE PRZEDSTAWIONY ŚWIATU POPRZEZ CIEBIE… CONCHIGLIO PRZEZ MOJEGO PREKURSORA… ELIASZA… KTÓREGO IMIĘ JEST ZAPIECZĘTOWANE W TWOIM SERCU.Jest to umiłowany syn… Kapłan na Wieczność…który zanim dotrze do Mnie… tak jak Jan… zwany Baptystą… Eliaszem… wypełni misję… która została mu powierzona.Tak… właśnie tak jak wczorajszy Eliasz… po życiu poświęconym Prawdziwemu i Jedynemu Bogu złożonym z ofiar… niedostatków i upokorzeń… dzisiejszy Eliasz przedstawi Mnie oficjalnie światu… chrzcząc Mnie Conchiglią zawierającą Żywą Wodę Moich Boskich Słów…które są Prawdziwą Eucharystią Umysłu.TO OFICJALNOŚĆ TEGO WIELKIEGO I UNIKALNEGO WYDARZENIA UTWORZY PODZIAŁ W ŚWIĘTYM KOŚCIELE KATOLICKIM I APOSTOLSKIM zakomunikowany przez Moją Matkę w Fatimie Pastuszkom.Będą Biskupi przeciwko Biskupom i Kardynałowie przeciwko Kardynałom.KREW POLEJE SIĘ W WATYKAŃSKICH KORYTARZACH ponieważ Szatan skusił wielu Konsekrowanych Purpuratów którzy przez należenie do Masonerii stali się w sobie… silni
   https://docplayer.pl/4867514-Conchiglia-movimento-d-amore-san-juan-diego.html

   Polubienie
   Odpowiedz
   Gosia 3 pisze:
   16 grudnia 2018 o 13:58

   I W TEJ TWOJEJ MYŚLI BOŻENO2! ZGADZAM SIĘ W PEŁNI.
   PAN JEZUS CZEKAŁ AŻ KTOŚ TO WYPOWIE.
   BÓG ZAPŁAĆ!
   A SKĄD POCHODZĄ SŁOWA?”

   MÓDL SIĘ, DZIECKO, DALEJ ZA BENEDYKTA XVI, BO ON MA TAKŻE MISJĘ DLA ŚWIATA.”
   Przeklejam to na najnowszy wpis pod Czeladnika bo jest to jakby ciąg dalszy naszej dyskusji.

   Polubienie
   Gosia 3 pisze:
   16 grudnia 2018 o 14:00

   PRZEPRASZAM NIE ZAUWAŻYŁAM JEST LINK

   Polubienie
   Gosia 3 pisze:
   15 grudnia 2018 o 20:29

   A DZISIAJ NASZ KOCHANY PAN JEZUS POWIEDZIAŁ DO NASZEGO POKOLENIA TAK:
   Ewangelia

   Mt 17, 10-13 ELIASZ JUŻ PRZYSZEDŁ,A NIE POZNALI GO

   Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa:
   „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

   Oto słowo Pańskie
   Z PANEM BOGIEM I Z MARYJĄ.

   Polubienie
   Odpowiedz

   Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    A DZISIEJSZE CZYTANIE :
    Flp 4, 4-7 PAN JEST BLISKO

    Bracia:
    Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.
    A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

    I DZISIEJSZA EWANGELIA

    Ewangelia

    Łk 3, 10-18 Jan Chrzciciel ( ELIASZ) PRZYGOTOWUJE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA
    …………… Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie DUCHEM ŚWIĘTYM i OGNIEM. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

    Oto słowo Pańskie

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Tutaj muszę się poprawić w odpowiedzi do Bożeny2., co do Eliasza obecnych czasów, że nic nie wiemy na pewno.
    Przepraszam za moją pychę ,że tak to w pełni potwierdziłam.
    Papież Benedykt XVI na pewno ma ważną misję do wypełnienia w Kościele w tych czasach bo jednak Pan Bóg przedłuża mu życie. A gdybali że ze względu na zły stan zdrowia musi odejść.
    Módlmy się więc wciąż za jego zdrowie.

    Polubienie

 7. Gosia 3 pisze:

  Epifaniusz nowym zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego Ukrainy
  2018-12-15 20:04
  kg (KAI/RISU) / Kijów
  wikipedia.pl
  Epifaniusz

  Dotychczasowy metroolita perejasławski i białocerkiewski z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK) Epifaniusz (Dumenko) został zwierzchnikiem przyszłego Kościoła Prawosławnego Ukrainy i to on odbierze 6 stycznia 2019 z rąk patriarchy Konstantynopola Bartłomieja tomos (dekret) o autokefalii. Wyboru dokonało 192 delegatów na sobór zjednoczeniowy, który 15 grudnia obraduje w Kijowie. Nowy zwierzchnik będzie nosił tytuł metropolity kijowskiego i całej Ukrainy.

  Sobór zjednoczeniowy ukraińskiego prawosławia obraduje w historycznej Sofii Kijowskiej, czyli dawnej świątyni Mądrości Bożej w Kijowie, pod przewodnictwem osobistego przedstawiciela patriarchy Bartłomieja – metropolity Galii (Francji) Emanuela. Do udziału w nim patriarcha zaprosił wszystkich ukraińskich biskupów prawosławnych oraz przedstawicieli mnichów i mniszek i osób świeckich. Na zaproszenie to odpowiedzieli przede wszystkim hierarchowie dwóch dotychczas niekanonicznych Kościołów ukraińskich: Patriarchatu Kijowskiego i Autokefalicznego, podczas gdy kierownictwo Kościoła promoskiewskiego, zdecydowanego przeciwnika autokefalii ukraińskiej, zabroniło surowo swym biskupom udziału w soborze.

  Abp Epifaniusz (Dumenko) urodził się 3 lutego 1979 w wiosce Wowkowie w rejonie iwanowskim w obwodzie odeskim, ale wyrósł we wsi Stara Żadowa w obwodzie czerniowieckim. Po ukończeniu w 1996 miejscowej szkoły średniej wstąpił do seminarium duchownego w Kijowie, które ukończył 3 lata później, po czym kształcił się do 2003 w Kijowskiej Akademii Duchownej. Jest kandydatem nauk teologicznych. W okresie od 1 lipca 2003 do 31 grudnia 2005 był sekretarzem-referentem prawosławnej kurii biskupiej w Równem. W latach 2006-07 uzupełniał studia w zakresie filozofii na Narodowym Uniwersytecie Ateńskim, a po powrocie do kraju kierował wydziałem filozofii na swej dawnej akademii duchownej.

  21 grudnia 2007 przyjął postrzyżyny mnisze i imię zakonne Epifaniusz. W następnym roku rozpoczęła się jego błyskawiczna kariera kościelna. 6 stycznia otrzymał święcenia diakonatu (w zakonie: hierodiakona), a w 2 tуgodnie później – święcenia kapłańskie (hieromnicha). 25 tegoż miesiąca został sekretarzem głowy UKP PK, patriarchy Filareta. Od 16 marca był archimandrytą (najwyższa godność w życiu zakonnym), a w 4 dni później został przełożonym klasztoru męskiego św. Michała w Kijowie. 30 maja objął zarządzanie bieżącymi sprawami Patriarchatu Kijowskiego…….

  Polubienie

 8. Mateusz pisze:

  Słońce – Duża dziura koronalna wystąpi w same święta 25-26 grudnia

  20-21 grudnia na samym równiku Słońca wystąpi niewielka struktura lewitującej plazmy. Niestety mam złe wieści na same święta – 25-26 grudnia na wprost Ziemi znajdzie się spora dziura koronalna, więc osoby wrażliwe na burze jonosferyczne może boleć głowa, mogą być rozdrażnione, wystąpią bóle stawów i spory szum uszny. 24 grudnia elektrony wyemitowane z dziury koronalnej trafią już do naszej jonosfery, więc uważajcie w tym czasie. Emisja elektronów powinna zakończyć się 27 grudnia.

  Oddziaływania magnetyczne

  W drugiej części miesiąca wystąpi niestety kilka silniejszych oddziaływań, a zacznie się już 13 grudnia, od niezbyt silnego oddziaływania, którego szczyt wystąpi 14 grudnia. Od 15-19 grudnia wystąpi multi-oddziaływanie, oznacza to, że nałoży się kilka oddziaływań magnetycznych w tym samym czasie.

  Polubienie

  • Marcin pisze:

   Jadę teraz sobotę 22 grudnia do domu do Polski na święta na jeden tydzień i szczerze mówiąc chiałbym aby to co ma nastąpić nastąpiło właśnie w okresie tego Bożego Narodzenia. Tak naprawdę to nie chcę tutaj z powrotem wracać za granicę mimo że w moim domu rodzinnym panuje wielka beznadzieja. Chyba tak dobrze że gdyby coś niedobrego miało się dziać na świecie to właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Wtedy najwięcej Polaków rozproszonych po całym świecie przyjeżdża właśnie na ten czas do rodzin do Polski gdzie ma być najbezpieczniej.

   Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Ostrzeżenia to jeszcze raczej nie będzie w tym roku wiele się jeszcze musi wydarzyć. Z tego co ostatnio na stronie o Garabandal pisało to ma być w tym samym roku co Wielki Cud który ma być pomiędzy miesiącami- marzec-kwiecień-maj. Więc wychodzi na to że Ostrzeżenie może być na początku przyszłego roku. Może luty?

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Nie wiem. A może Ostrzeżenie miało być już jakiś czas temu, kilka lat temu, i może wszystko zostało przesunięte w czasie. Także niewiadomo. A może w tym roku? Kto wie. Albo coś innego może się wydarzyć. Tak samo jak w tym artykule powyżej ”Przepowiednie Czeladnika”, który wstawiła Gosia. Z tej przepowiedni wynika że tamte wydarzenia miały się wydarzyć pod koniec XX wieku. A mamy już początek XXI w.

    Polubienie

   • mariusz2015 pisze:

    Marcinie,
    Moim zdaniem Pan Bóg ma swój własny Plan Zbawienia, a mała armia Reszty odmawia tylko Krucjaty Modlitwy na każdy dzień co zapewne ma wpływ na to, że część rzeczy jest przesunięta w czasie – czasem skrócona lub będzie tylko w części dla dzieci Bożych. Należy zaufać Bogu.
    Szczęść Boże!

    Polubienie

 9. Gosia 3 pisze:

  15 GRUDNIA 2018 PO ANIOŁ PAŃSKI:
  PAN JEZUS JEST JUŻ BLISKO I NIE SPÓŹNI SIĘ

  Polubienie

 10. Gosia 3 pisze:

  13 grudnia 2018 po modlitwie na Różańcu Świetym

  Polubienie

 11. Gosia 3 pisze:

  Powiększenie.

  Polubienie

  • Mateusz pisze:

   Płomień wygląda jak Najświętszy Sakrament

   Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Ja także widzę to podobieństwo do NS ale przyznam że to nie pierwszy raz takie zdjęcie wykonałam. Kiedyś było jeszcze piękniejsze z promieniami ale niestety nie mogę odnaleźć, chyba niechcący skasowałam. A może odnajdę.
    Dobrze chociaż Mateuszu, że Ty coś dostrzegasz i reagujesz dość szybko. Ja czasami się zastanawiam czy mam to pokazywać a wiele było do zobaczenia. Dzisiaj też zobaczyłam coś jakby Twarz Jezusa w dłoniach Maryi na tym obrazie Maryi ale to jest widoczne po powiększeniu. Jak uda się to wam pokażę bo nie wszytko da się po powiększeniu sfotografować a ja to widzę. Czasami myślę że oszalałam.
    Ale np z tymi napisami w tv to jest coś niesamowitego.
    Jezus ciągle mi dziękuje za rozmowę . I ja np powiedziałam do Jezusa to powiedz mi coś innego bo już sama nie wiem co o tym myśleć i ja za chwilę widzę napis” I za komentarze”.
    No chyba nikt nie zna moich rozmów w myślach z Jezusem.
    Mąż mówi wiesz co Ty chyba masz włączone napisy dla głuchoniemych , pójdę włączę w drugim pokoju tą opcję. Ja mówię no to włącz. I co w moim pomieszczeniu jest a u niego nie ma żadnego napisu.
    Śmieję się że mam prywatne łącze z Niebem jak ks. Natanek . Ale Kochani to nie jest śmieszne. Prawda?.
    Ale ja cały dzień rozmawiam z Jezusem , no nie ciągle bo jak rozmawiam z kimś to nie. Ale jak np. sprzątam , lepię pierogi itp I dziękuję że miałam siłę np coś zrobić co było dla mnie ciężkie do wykonania.
    Teraz ułożyłam XVII NP ale wiem że to wszystko Jezus mi pomaga bo ja jestem słaba i oczy to mi już wysiadają. I można powiedzieć że kosztowało mnie to trochę pracy ale wiem że Jezus z Maryją mi pomagają ale ta praca dla Nieba jest najwspanialsza.
    Do miłego usłyszenia. 🙂

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    To znaczy jak np jest jakiś film to są napisy to oboje z mężem mamy to samo ale jak to jest od Pana Jezusa to ja widzę i on widzi ale w pomieszczeniu gdzie ja jestem a tam gdzie mąż sam jest to tego nie ma. To tak dla wyjaśnienia.
    Ja sobie zdaję z tego sprawę że ktoś mnie może uznać za ” czubka”. Ale trudno – wszytko dla Jezusa. Piszę jak jest. Bo ja do tej pory myślałam że ktoś mi tak celowo robi żeby mnie wciągnąć w jakąś pułapkę ale po tym moim pytaniu w myślach skierowanych do Jezusa to raczej już nie jestem tym zaniepokojona, chociaż szatan też może robić takie sztuczki. Ale czy on zna nasze myśli? Poza tym na początku te napisy po hebrajsku, żałuję to był pierwszy raz a fryzjerka czekała. Teraz to bym nie poszła do fryzjera i wszytko nagrała albo chociaż część komórką.

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Z tymi napisami to też niesamowita sprawa 🙂
    A co to tej Hostii to chyba coś jest na rzeczy zwłaszcza w związku z tym co napisałaś że w pierwszym dniu kolejnej nowenny jest to samo czytanie co w pierwszym przesłaniu do Twojej znajomej. Być może podczas tej nowenny zostanie dokonany zamach na Najświętszy Sakrament.

    Polubienie

 12. Szafirek pisze:

  16 grudnia – św. Adelajda, cesarzowa https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-16a.php3
  16 grudnia – bł. Maria od Aniołów, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-16b.php3
  16 grudnia – bł. Sebastian Maggi, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-16c.php3

  Polubienie

 13. Mateusz pisze:

  Kard. Burke: SSPX jest w schiźmie

  Polubienie

 14. Szafirek pisze:

  A ja mam takie zdjęcie z wczoraj.Przekroiłam chleb i takie serce było 🙂

  Polubienie

 15. Mateusz pisze:

  Siostry zakonne modlą się w intencji Trybunału Konstytucyjnego

  Jak informuje tygodnik „Niedziela”, niemal 20 tysięcy zakonnic z całej Polski modli się w intencji zmiany przepisów tak, aby zapewnić nienarodzonym dzieciom prawną ochronę ich życia.

  W tej chwili ważny głos w sprawie ma Trybunał Konstytucyjny, gdzie już od ponad roku leży wniosek o uznanie tzw. przesłanki eugenicznej za niekonstytucyjną. Inicjatorem przekazania takiego wniosku do Trybunału był poseł Bartłomiej Wróblewski z PiS. W sumie pod wnioskiem podpisało się ponad 100 parlamentarzystów z różnych partii, tymczasem decyzji wciąż nie ma.

  Środowiska pro-life chcą, aby TK jak najszybciej zajął się wnioskiem. Siostry zakonne z całej Polski i z różnych zgromadzeń podjęły się inicjatywy modlitewnej w intencji wszystkich tych, którzy mogą zmienić prawo aborcyjne w naszym kraju tak, aby chronić życie dzieci nienarodzonych.

  „W naszych klasztorach codziennie modlimy się zarówno za polityków, jak i za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to od nich teraz zależy czy dzieci w Polsce będą dalej zabijane”- podkreśliła w rozmowie z „Niedzielą” s. Halina Rosiek ze zgromadzenia służebniczek dębickich.

  Od pierwszej niedzieli Adwentu mniszki modlą się szczególnie o pozytywną decyzję Trybunału. „Szturm modlitewny” potrwa aż do skutku. Inicjatywa zakonnych jest odpowiedzią na list Episkopatu do sióstr. Biskupi przypomnieli w nim o godności ludzkiego życia oraz prosili o modlitwę, tak aby życie człowieka- od momentu poczęcia do naturalnej śmierci- były chronione również prawnie.

  Polubienie

 16. Mateusz pisze:

  Wielka Brytania: w ubiegłym roku zabito najwięcej nienarodzonych dzieci od dekady

  Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej opublikowało raport dotyczący aborcji w Anglii i Walii. Wynika z niego, że w ciągu dziesięciu lat najwięcej nienarodzonych dzieci zabito w zeszłym roku. Co więcej, zdecydowanie wzrosła liczba aborcji przeprowadzonych na podstawie samego podejrzenia o przyszłą niepełnosprawność dziecka.

  Według statystyk w 2017 roku w Wielkiej Brytanii zabito 197 533 nienarodzonych dzieci. To o 4 procent więcej niż w 2016 roku i najwięcej od 2008 roku.

  Nadal najwyższy wskaźnik aborcji dotyczy kobiet w wieku 20 – 24 lat. W tym przedziale 3 kobiety na 100 decydują się na zabicie swojego dziecka. Z kolei największy wzrost zanotowano u kobiet w przedziale wiekowym 30 – 34. Jak podaje portal LifeSiteNews w takich przypadkach, mimo ustabilizowanej sytuacji życiowej i pomocy stałego partnera, zdecydowana większość kobiet decyduje się na aborcję w obawie przed podjęciem nowych obowiązków.

  66 procent „zabiegów” dokonywano z powodów medycznych. Oznacza to, że w 34 procentach przypadków, dzieci zabijano bez podania istotnej przyczyny. Najbardziej wzrosła liczba aborcji eugenicznych (dokonanych na podstawie podejrzenia o przyszłej niepełnosprawności dziecka) i wyniosła 3314 przypadki.

  Znacząco spada jednak liczba aborcji przeprowadzanych u kobiet spoza Zjednoczonego Królestwa. W 2017 roku przeprowadzono 3019 aborcji u obywatelek Republiki Irlandii. To o prawie połowę mniej niż w 2001 roku, gdy 6673 kobiet pojechało do Anglii w celu zabicia swego dziecka

  Polubienie

 17. Gosia 3 pisze:

  Kochani ja muszę o tym napisać!
  Dzisiaj byłam na mszy św. i była czytana inna Ewangelia niż w Kościołach. Księża odprawiali w fioletowych szatach i zaczęły się Rekolekcje.
  A była ta Ewangelia Św Jana:
  „Testament z krzyża8

  25 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 27 Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. ”

  Wiem tylko , że ks. rekolekcje mówił na temat tych słów z tej Ewangelii, generalnie bardzo ładnie o Maryi. Zresztą całe rekolekcje mają być Maryi poświęcone. To mnie bardzo ucieszyło ale czy to można tak aby wierni nie usłyszeli tej prawidłowej Ewangelii , która zaznaczona jest w kalendarzu liturgicznym . To co my mamy dwa Kościoły w jednej Polsce. ? I szaty inne bo na dzisiaj są wyjątkowo te różowe bo Ewangelia niesie wielką radość – zapowiedz Przyjścia Pana Jezusa. Widocznie nie wszyscy mieli usłyszeć tą nowinę.
  O Maryi ks. mówił pięknie i nic by nie było złego aby przeczytał prawidłową Ewangelię i dodał że chce rekolekcje prowadzić o Matce Bożej i przytoczyć ten fragment Ewangelii.
  Co ja mam za szczęście że ten kocioł mam widzieć w Kościele. Ja się nie znam , może tak może być chyba kolory szat to obowiązują w jednym Kościele takie same.
  Maryję bardzo kocham ale Matka Boża na pewno nie była zadowolona że nie usłyszeliśmy tych słów które mówią że
  „2. czytanie

  Flp 4, 4-7 Pan jest blisko

  Bracia:
  Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.
  A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

  Oto Słowo Boże

  Aklamacja

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Duch Pański nade mną,
  posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia

  Łk 3, 10-18 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

  Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

  Oto słowo Pańskie
  CZY MOŻE MI KTOŚ ODPOWIEDZIEĆ NA TO PYTANIE?

  Polubienie

  • MariaF pisze:

   Gosiu u mnie w czasie rekolekcji adwentowych też były inne ewangelie i inne czytania mszalne. Miało to zwiazek z kazaniami, które głosił misjonarz.

   Polubienie

 18. Gosia 3 pisze:

  Ale jeszcze raz wstawiam tą Ewangelię Św Jana z Krzyża :
  ” 25 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 27 Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. ”

  Bo muszę przyznać że ks. wyjaśnił dlaczego Pan Jezus z Krzyża zwrócił się do Matki Bożej Niewiasto a nie Mamusiu oto Syn Twój. Tłumaczył to w ten sposób, że pewnie z Krzyża jednak powiedział ” Mamusiu”( Mamo) ale Św Jan spisywał Ewangelię 30 lat póżniej i wiedział że Jezus nie powiedział tego jako człowiek lecz jako druga osoba Trójcy Świętej jako Bóg czyli dał przekaz dla nas wszystkich. I mówiąc do św Jana – oto Matka Twoja powiedział to do każdego z nas. I od tej pory uczeń wziął ją do siebie. I tymi słowami Jezus Chrystus Mesjasz poprosił ale i nakazał aby każdy z nas przyjął Maryję do swojego życia. Ksiądz akcentował – że to był rozkaz Boga aby być dzieckiem Maryi bo bez niej nie ma zbawienia. Także rola Matki Bożej jest wyznaczona przez Pana Boga i tylko przez nią można trafić do jej Syna Jezus Chrystusa. TYLKO W TEN SPOSÓB.
  KOCHANI TO JEST ROZKAZ I TERAZ SIĘ NIE DZIWIĘ ŻE W JEDNYM Z NASZYCH PRZESŁAŃ BYŁO SŁOWO – ROZKAZUJĘ. A DLACZEGO JA TO ZAPAMIĘTAŁAM BO PAN MICHAŁ SYBIRAK NA SWOIM BLOGU UKŁADAJĄC NOWENNĘ POMPEJAŃSKĄ POSŁUŻYŁ SIĘ TYM FRAGMENTEM I USUNĄŁ TO SŁOWO ROZKAZUJĘ. PAN BÓG MA PRAWO UŻYWAĆ ROZKAZÓW JEŚLI WIE ŻE TO JEST KONIECZNE DO NASZEGO ZBAWIENIA I TYM BARDZIEJ JAK WIDZI OPÓR SKAMIENIAŁYCH SERC.
  AMEN.

  Polubienie

  • bozena2 pisze:

   Gosiu, siostro, proszę przeczytaj dokładnie, co napisał pan Michał Sybirak, bo może zły duch, ci pewne słowa i zwroty zakrywa, a inne podsuwa, aby pokierować tobą według swej złej woli. Wklejam z blogu p. Michała, że napisał tak, jak Pan Jezus chciał i ty sama o to prosiłaś. Wklejam słowo w słowo z
   https://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/aktualnosci.html#comment-a53092ae4dca52ab603a4c8113582e2b

   O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

   Współcześni polscy prorocy podają jej ważne szczegóły: „PRAGNĘ, BY MOJA INTRONIZACJA ODBYŁA SIĘ W SANKTUARIUM JASNOGÓRSKIM OBOK MOJEJ NAJDROŻSZEJ MATKI – KRÓLOWEJ WASZEJ OJCZYZNY. TO MIEJSCE JEST WYBRANE OD DAWNA NA PIELGRZYMKI CAŁEGO NARODU DO MOJEJ MATKI – MARYI. MOJE KONANIE I MOJA DROGA KRZYŻOWA BYŁY NIEROZŁĄCZNE Z MATKĄ BOŻĄ. DLATEGO MOJA KORONACJA TAKŻE MUSI BYĆ W POBLIŻU KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO. JAM, JEZUS CHRYSTUS, WAM TO PRZEKAZUJĘ I Z WIELKIEJ MIŁOŚCI DO WASZEGO NARODU TO WAM ROZKAZUJĘ, ŻE MOJE MIEJSCE JEST RAZEM Z MOJĄ MATKĄ, KTÓRA STAŁA POD KRZYŻEM I MNIE PORODZIŁA Z DUCHA ŚWIĘTEGO” (Przesłanie Heleny z dn. 16.09.2016).

   Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Oj Bożenko! Bożenko! to było z rok temu jak Pan Michał tworzył kolejną NP i on po mojej uwadze na ten temat pewnie to poprawił. Ale ja w odpowiedzi do Ciebie zacytuję Ci kazanie ks, Pelanowskiego odnośnie Twojego zachowania w stosunku do mnie:
    ” JUŻ ZBYT DŁUGIE PRZYGLĄDANIE SIĘ KOMUŚ MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE BO JEST PRZYGLĄDANIEM OCENIAJĄCYM . ” A wcześniej ks powiedział że takie porównywanie kogoś i ocenianie pochodzi właśnie od demona Nie pierwsza to Twoja ocena mojej osoby , jak chcesz to mogę Ci przypomnieć co o mnie pisałaś do innych. Piszę to tylko po to abyś bardziej przyjrzała się sobie a nie mnie oceniała.
    Kazanie ks, Pelanowskiego z 17 grudnia na tym wpisie z godz 23:03. Włącz sobie od 18 min i posłuchaj przez chwilę a może ten kapłan będzie dla Ciebie autorytetem , a nie moje skromne zdanie na ten temat.

    Polubienie

   • bozena2 pisze:

    Gosiu, „co było a nie jest nie pisze się w rejestr”. Pozdrawiam.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Bożenko! my tutaj rozmawiamy o Bożych sprawach a w oczach Pana Boga ten slogan , którym się posłużyłaś nie obowiązuje. Gdy się samowolnie zmienia Słowo Boże to trzeba za to przeprosić i żałować nawet jak było to nawet 20 lat temu.
    Ja również Cię pozdrawiam.

    Polubienie

   • bozena2 pisze:

    Gosiu, to nie jest tak całkiem jak myślisz, jak poprawił to już dobrze i wystarczająco, to są sprawy między nim a Bogiem, ty dodatkowo wciąż nie osądzaj, bo Bóg już przebaczył i nie wraca do tego, a ty ciągle to robisz.
    http://www.lafilleduouiajesus.org/p_dar_rozeznania_03juin2012.html

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Przyznam , ze jesteś wkurzająca, no wskaż mi jedno zdanie gdzie kogoś osądziłam.
    Ja tylko wspomniałam dlaczego Pan Bóg używa słów ” rozkazuję „i dlaczego ja to zapamiętałam.
    Zawsze starasz się mi wmówić coś czego nie robię i sama osądzasz.
    Daj już sobie spokój w tak pięknym okresie oczekiwania na Przyjście Pana Jezusa.
    Pokój z Tobą Kobieto!
    Z Panem Bogiem i z Maryją.

    Polubienie

 19. Szafirek pisze:

  17 grudnia – św. Łazarz, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-17a.php3
  17 grudnia – św. Jan z Mathy, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-17b.php3
  17 grudnia – św. Józef Manyanet y Vives, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-17c.php3

  Polubienie

 20. MariaF pisze:

  Ks. Piotr Glas cytuje fragmenty „Orędzi Jezusa Chrystusa do swego kapłana”, jednego z najwybitniejszych dzieł ascetyczno – mistycznych o. Josepha Schrijversa (1876-1945), belgijskiego redemptorysty. Dzieło jest wstrząsającym wezwaniem Jezusa Chrystusa do swoich kapłanów, osób duchownych – o świętość życia, o nawrócenie, o zrozumienie, jak wielka walka toczy się o każdą kapłańską duszę z siłami ciemności. Ks. Piotr przypomina prawdę zawartą w tym dziele: „Jeden nawrócony, gorliwy kapłan może pomóc w zbawieniu tysiącom dusz; jeden upadły kapłan, pociągnie za sobą wiele powierzonych sobie dusz”. Realizacja: ks. Sławomir Kostrzewa

  Polubienie

 21. Szafirek pisze:

  18 grudnia – św. Auksencjusz, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-18a.php3
  18 grudnia – święci męczennicy Paweł Mi, Piotr Doung-Lac i Piotr Truat https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-18b.php3

  Polubienie

 22. Mateusz pisze:

  Trevignano Romano 18 grudnia 2018 r
  Drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Moje dzieci, nie czekajcie dłużej, bądźcie świadkami prawdy i waszej wiary, to jest czas Łaski. Chcę, aby moje dzieci zrozumiały, jak wielka jest moja miłość do nich, więc potrzebuję waszych świadectw, aby serca najodleglejszych mogły otworzyć się i oświecić. Moi umiłowani, nadejdą bardzo złe czasy, zwłaszcza nadchodzący nowy rok. Zaczekajcie z miłością, pokojem, pokorą, Stwórcą. Teraz, błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, amen „.

  Polubienie

 23. bozena2 pisze:

  Wiele Moich dzieci spotka się z wielkimi katastrofami, aby uklęknąć, by błagać o wybaczenie, a następnie największy dar łaski, jaki kiedykolwiek został dany, Ostrzeżenie, dotknie każdej duszy na ziemi i oni zobaczą swego Boga twarzą w twarz. i zobaczcie całą miłość, jaką dla nich mam. Wtedy powiedzą Mi „tak” lub „nie”, a następnie będą mieli 40 dni, aby przyjść do swojego Boga, jeśli nie będą gotowi w tym czasie, aby zdecydować o losie ich duszy na całą wieczność – Niebo lub piekło. Powód, dla którego mówię: „wszystkie dusze zostaną osądzone i zobaczę ich Boga”, jest taki, że szatan stworzył ludzi podobnych do zwierząt bez dusz, które nie będą sądzone przeze Mnie. Oni nie są Moimi dziećmi i nie są ludźmi. Są dokonywane przez szatana przez zwierzęta, ludzi i upadłe anioły w jego zwierzęcych ludziach bez duszy. Mój synu, to jest twój Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Dziękuję za napisanie….
  Powiedz Moim umiłowanym dzieciom, że jestem Bogiem miłości i miłosierdzia, ale jestem Bogiem sprawiedliwości. Moje dzieci muszą żałować i iść do spowiedzi, jeśli są katolikami, lub przyjść prosto do Mnie, ich Boga, jeśli nie katolika. Większość Moich dzieci nawet teraz nie widzi swoich grzechów, ale kiedy Ja, Bóg, pokażę wszystkim swoje grzechy, oni albo Mnie wyprą albo poproszą o przebaczenie w ciągu następnych 40 dni miłosierdzia, zanim rozpocznie się Moja sprawiedliwość.
   
  Proszę, módlcie się za wszystkie Moje dzieci na ziemi. Niektóre osoby, z którymi się spotykasz, są dziećmi szatana lub w armii szatana, stworzone przez szatana, podobnie jak za czasów Noego przed potopem. Znów jesteśmy w epoce czasu w historii świata. Jak już wam mówiłem, szatan wykorzystuje banki spermy Moich dzieci i banki spermy zwierząt, aby stworzyć wszystkich swoich zwierząt podobnych do zwierząt, aby zniszczyć Moje Królestwo. Jego taktyka przewyższa to, co większość Moich dzieci jest w stanie zrozumieć. Szatan używa tego, kto jest opętany przez upadłe anioły, które wyglądają jak ludzie, ale nie mają duszy i nie są dziećmi Bożymi. W ten sposób mogą zabijać i torturować Moje małe piękne dzieci, a nawet nie myśleć o tym. To jest Święta Trójca, która mówi ci to, co trzeba powiedzieć, aby ludzie mogli zrozumieć, jak te zwierzęce szatana potrafią robić rzeczy, które widzą na świecie i nie mogą uwierzyć, że ludzie mogą być złem. Proszę, módlcie się, módlcie się i módlcie się za wszystkie Moje dzieci, które zostały opętane i użyte dla zła szatana.
   
  Ostrzeżenie jest bliskie, a katastrofy będą się pogarszać, dopóki Moje prawdziwe dzieci nie upadną na kolana, nie poprosią o przebaczenie i nie pójdą do spowiedzi. Miłość, miłość i jeszcze więcej miłości. Zły Bóg dla Jego grzesznych dzieci. Katolicy dostają się teraz do Spowiedzi, choć wciąż jest to łatwe.
  https://www.childrenoftherenewal.com/holy-family-refuge-2018-2

  To co tu pisze zgodne z Congchiglią. Nie wszyscy są dziećmi Boga.

  Polubienie

 24. Gosia 3 pisze:

  +

  Polubienie

 25. bozena2 pisze:

  Twój czas ostrzeżenia i łaski dobiegnie końca przed błogosławieństwem, które Ja, twój Bóg, zamierzam ofiarować wszystkim naszym dzieciom. Potem będzie 40 dni dla wszystkich Moich dzieci, aby wydostać się z grzechu śmiertelnego i zacząć żyć dla Boga i przestać żyć w grzechach szatana. To wtedy ci, którzy zostali naznaczeni na czole krzyżem, będą prowadzić do chronionych ostoi, a reszta pozostanie w świecie pełnym piekła i tortur. Moja Matka chce mówić.

  Polubienie

 26. Szafirek pisze:

  20 grudnia – święci Makary i Eugeniusz, prezbiterzy https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-20a.php3
  20 grudnia – św. Dominik z Silos, opat https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-20b.php3

  Polubienie

 27. Mateusz pisze:

  Kard. Burke mówi, żeby unikać liturgii FSSPX
  Kard. Burke krytykuje Franciszka za ustępstwa wobec Lefebrystów

  „69-letni kardynał przyznał się do zamieszania, które nastąpiło od czasu, gdy papież Franciszek udzielił pozwolenia FSSPX do wysłuchania spowiedzi, a ostatnio do udzielania ślubów (pod warunkiem, że żaden kapłan diecezjalny nie będzie dostępny, a lokalny biskup zaaprobuje). Obie propozycje zostały podjęte dla dobra wiernych i formalnie nie zmieniły nic w odniesieniu do oficjalnego statusu FSSPX, którego kapłani pozostają zawieszeni i dlatego nie mogą sprawować innych sakramentów. „tutaj nie ma żadnego kanonicznego wytłumaczenia tego i jest to po prostu anomalia” – zauważył Burke „Nie są już ekskomunikowani, ale nie są również w regularnej komunii z Kościołem katolickim”. (…)

  W świetle tego statusu, który nie zmienił się formalnie, Burke ostrzegł wiernych, że najlepiej jest unikać liturgii FSSPX.

  „Nie sądzę, aby było dobrym znakiem, aby przyjmować sakramenty w Stowarzyszeniu Kapłańskim Świętego Piusa X, ponieważ to im nie pomaga, przede wszystkim, że sakramenty nie są celebrowane uczciwie. Są one ważne; nie ma co do tego wątpliwości, jeśli kapłani są ważnie wyświęceni, ale … jest to kontrrewolucja do wspólnoty Kościoła. Zamiast tego powinniśmy zachęcać członków Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X do pojednania z Kościołem.”…

  Polubienie

 28. Mateusz pisze:


  M.in. o liczbie Siedem

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   MATEUSZU!
   Bóg zapłać ! że to wstawiłeś. To siedem pojawia się nadal i ogniste znaki na zdjęciach , a wczoraj taki płomień ognisty na świecy że dosłownie nie wiem co się dzieje.
   Wydarzyło się przedwczoraj coś niesamowitego z napisami w tv.
   Otóż tego dnia moja córka przywiozła mi do opieki wnuczka tego najmłodszego co jego mama była chora na ospę z nim w ciąży – tego co urodził się w Wielki Czwartek.
   Ja tego dnia miałam Wam przydzielać 10 do NP. Przywiozła go koło 10 rano i przyjechała tak po 13 ale mówi że musi się jeszcze u nas zatrzymać i poczekać na męża aż ją zgarnie do domu.
   I gdy dochodziła 15 ja mówię ja idę się modlić Koronką a Wy zostańcie w drugim pokoju i pilnujcie dziecka ( przy nim nie ma się jak pomodlić , żywy i jeszcze za mały aby tego wymagać od dziecka). Także była w pokoju moja córka , mąż i dziecko i był włączony tv.
   I gdy ja po Koronce wyszłam z pokoju moja córka pokazuje mi komórę a ja patrzę znajomy napis: ” PRZYPADEK? ALEŻ SKĄD….!” To było w czasie mojej modlitwy i tym razem w drugim telewizorze na jakiejś głupiej reklamie . Ten napis wciąż tkwił na ekranie i zauważył go mój mąż i wtedy córka się odezwała : Tata widzisz to co i ja?
   Tak widzieli oboje. A muszę dodać że moja córka to taka sceptyczna też w tych sprawach.
   I wiecie co mi powiedziała: ” Mamo ja wiem że to jest do mnie” bo ja jej wcześniej mówiłam o tych napisach. Po prostu nie dowierzała i dostała odpowiedz.
   Klękajcie na mszy : ” Świety , Świety i nie tylko bo ja na tych zdjeciach na obrazku : Jezu ufam Tobie widzę jak Matka Boża klęczy przed Jezusem i widzę jeszcze wiele świętych postaci i twarzy.
   JEZU UFAM TOBIE!
   Wysłałam Szafirkowi ten napis i jak chcecie to Wam to może w wolnej chwili pokaże.

   Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Kochani! ja będę chyba naprawdę musiała odejść z bloga bo mój laptop gotuje się i tak szumi , że to na pewno nie jest przypadkiem. Nie da się naprawdę tego wytrzymać.
    Ktoś mi tu siedzi na karku i nie da nic zrobić. I to chyba jest ten moment że będę musiała stąd odejść. i się z Wami pożegnać. Nie jest to żadna moja fanaberia ale zły tutaj miesza i nic nie da zrobić. Głowa pęka od tego warczenia. Może ktoś mi coś doradzi. To już jakiś czas to trwa.

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Wentylator w laptopie należałoby przeczyścić albo wymienić.Na youtube są filmy co i jak.

    Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   33 minuta:
   Ap.8.1
   ” A GDY OTWORZYŁ PIECZĘĆ SIÓDMĄ ZAPANOWAŁA W NIEBIE CISZA JAKBY NA PÓŁ GODZINY ( CZYŻBY CHODZIŁO O MAŁY SĄD – OSTRZEŻENIE ) I POCZĄTEK BOŻEJ SPRAWIEDLIWOŚCI”

   Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Tutaj chciałam to wstawić:
   33 minuta:
   Ap.8.1
   ” A GDY OTWORZYŁ PIECZĘĆ SIÓDMĄ ZAPANOWAŁA W NIEBIE CISZA JAKBY NA PÓŁ GODZINY ( CZYŻBY CHODZIŁO O MAŁY SĄD – OSTRZEŻENIE ) I POCZĄTEK BOŻEJ SPRAWIEDLIWOŚCI”

   Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Chodzi o video : Plagi Apokalipsy

   Polubienie

 29. Adrian pisze:

  Witam, czy mogę prosić o modlitwę, przeżyłem wybuch pieca, dom idzie do rozbiórki, dopiero wyjdę że szpitala pod koniec roku, dochodzę do siebie, opaczność Boża była że usiadłem życiem, ten rok dla mojej rodziny był zły, brata obrazowania, później mama i babcia umarła i jeszcze jak, Bóg zapłać

  Polubienie

  • Mateusz pisze:

   Ja także się pomodlę. Pozdrawiam

   Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Adrianie! ja również wesprę Cię swoją modlitwą i jak chcesz to wstawię za Ciebie intencję przy Koronce.
   Proszę nie załamuj się bo wszystko jest w rękach Wszechmocnego Boga w Trójcy Jedynego. Widocznie Pan Jezus pragnął byś Święta Bożego Narodzenia spędził w szpitalu i połączył się w swoim cierpieniu na jego Krzyżu gdy jest tak bardzo teraz odrzucany przez wielu. Pamiętam jak ostatnio poprosiłam Cię abyś wstawił mapkę odnośnie szczepień i Ty spełniłeś moją prośbę to jak ja mogłabym Cię opuścić w Twoim bólu i rozpaczy. Nie martw się Pan Bóg wyprowadzi dla Ciebie dobro z tej sytuacji. Nie opuści Cię na pewno.
   Niech Dziecina Jezus błogosławi Twoją duszę i chore ciało swoimi maleńkimi rączkami ale pamiętaj że w Tych maleńkich rączkach jest moc uzdrowienia i nadzieja na życie wieczne. Składaj dziękczynienie że Pan Bóg uratował Ci życie a Twój dom Pan Bóg może odbudować w trzy dni tak jak i swoją Świątynię.
   A daleko Ty mieszkasz ode mnie , skąd pochodzisz ?
   Niech Mateńka Najświętsza przytuli Cię do Swojego Serca a jak poczujesz się lepiej to opowiadaj w szpitalu od niej i Intronizacji Jezusa na Króla Polski bo może po tam Cię Pan Jezus posłał.
   Szczęść Boże ! z moją modlitwą.

   Polubienie

   • Adrian pisze:

    Mieszkam koło Wrocławia ale pochodzę z ziębic

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Witaj Adrianie!
    Nie martw się dzisiaj modliłam się za Ciebie przed Najświętszym Sakramentem.
    A ten Twój dom to w jakiej miejscowości został zrujnowany? Koło Wrocławia czy w Ziębicach?.
    Serdecznie pozdrawiam. 🙂

    Polubienie

  • bozena2 pisze:

   Adrianie, takie i inne trudne, tragiczne sytuacje teraz dzieją się między ludźmi, szatan traci swoją moc i bardzo się wcieka, ale Pan Bóg wyprowadzi dobro, nie trać ducha. Ja też wiele przeżywam, moje dzieci przez długi czas chorowały, a syn nadal. Czasem nie wiem co się dzieje. Niech Dzieciątko Jezus obdarzy cię pokojem i nadzieją, że wszystko na nowo się poskłada i ułoży. Inaczej, mam nadzieję, że lepiej. Niech Maryja pomoże ci zachować wiarę i nadzieję. Pod Twoją obronę….

   Polubienie

 30. MariaF pisze:

  Pomodlę się w Twojej intencji Adrianie. To rzeczywiście tragedia dla Ciebie i Twojej Rodziny.
  Niech Ci błogosławi Dzieciątko Jezus a Maryja Jego Mama otacza płaszczem swej opieki.
  Szczęść Boże!

  Polubienie

 31. bozena2 pisze:

  Wy, Moje Dzieci Światła, znacie Mnie. Posiadasz Ducha Świętego, który mieszka w sercach dzieci Bożych. Znasz i nauczyłeś się prawd wiary i życia wiecznego. Twoje dziedzictwo czeka na ciebie, więc możesz być radością. Musisz być radością.

  https://www.childrenoftherenewal.com/holy-family-refuge-2018-2
  Tak, Moje dziecko. Znasz Mnie jako swojego łagodnego, uroczego Jezusa, a twoje zrozumienie pociesza mnie i pociesza. Wszyscy, którzy się poświęcają, czynią pokutę i błagają o Niebo, mówię wam; twoje modlitwy nie padają na głuche uszy, bo Bóg słyszy wszystko, widzi wszystko, wie wszystko. Wasze modlitwy, wasze ofiary pomogły usunąć gnijący smród z ciemności i do światła. Tak musi być, Moje wierne, maleństwa. Zaufaj swojemu Jezusowi, aby czyścił i oczyszczał. Liczę także, że wykonasz swoją część. Kochać się nawzajem. Módlcie się i pośćcie. Szczególnie, odmawiajcie Różaniec Święty i Koronkę do Miłosierdzia Bożego dane wam tylko w tych czasach. Oczyśćcie się w Sakramencie Pojednania. Zbierzcie swoje rodziny i wspólnie odmawiajcie modlitwę różańcową i ofiarujcie ją dla uzdrowienia Moich małych niewinnych i Mojego Kościoła. Nie bój się głośno mówić o ochronie najbardziej bezbronnych. To dzień oddzielenia kóz od jagniąt. Mów w prawdzie, a także w wielkiej miłości. Bądźcie Moimi świadkami. Okażcie miłosierdzie tym, którzy potrzebują miłosierdzia. Przynieście pokój, pokój Chrystusa, waszego Jezusa, tych, którzy są na świecie i nie znacie pokoju. Bądźcie miłością, bądźcie radośni, Moje dzieci. „Jak możemy teraz być radością, Jezusie, ze wszystkim, co zostało objawione?” Możesz zapytać. Wy, Moje Dzieci Światła, znacie Mnie. Posiadasz Ducha Świętego, który mieszka w sercach dzieci Bożych. Znasz i nauczyłeś się prawd wiary i życia wiecznego. Twoje dziedzictwo czeka na ciebie, więc możesz być radością. Musisz być radością. Musicie także mieć pokój, który wam daję, szczególnie teraz, Moje dzieci. Zwłaszcza teraz, ponieważ jesteście Moimi uczniami. Musicie nadal dzielić się Moją Ewangelią. Kościół przetrwa, moje maleństwa, bo tak powiedziałem i zrobię to. Zostało to zaplanowane przed stworzeniem. Plan Ojca dojdzie do skutku, a wy żyjecie w tych złych czasach, ponieważ wasze życie jest potrzebne teraz, w tym czasie w historii. Wasze życie, wasze dusze, wasza miłość została tu umieszczona w tym czasie, aby szerzyć Moją miłość i dawać Moje miłosierdzie w tym czasie wielkiej ciemności. To wtedy Dzieci Światła będą świecić jaśniej niż przedtem z powodu ciemności w sercach ludzkości. Wy, Dzieci Światłości, jesteście Kościołem. Przyprowadźcie uciśnionych, pokrzywdzonych, pokornych, ubogich, uciskanych, ubogich duchem, do Mojego Kościoła. Przywitaj ich. Naucz ich. Kocham ich. W moich dniach na ziemi nie było inaczej. Ci, którzy Mnie przyjęli, potrzebowali lekarza i tych, którzy byli patrzyli na społeczeństwo, jak również małe dzieci i osoby o czystym sercu. Wciąż istnieją dzisiaj, Moje dzieci i potrzebują Zbawiciela. Idź do nich. Kocham ich. Pokaż im drogę. Bądźcie miłością i miłosierdziem, pokojem i radością. Dam wam wszelką łaskę potrzebną w tych dniach. Moja Matka i jej mała armia, wy, Moje dzieci, pokonacie szatana swoją miłością, waszą świętością, pokojem i czystością. Musisz odpowiedzieć na zło świętością i pokorą. Spójrzcie na Moją Matkę i bądźcie pokorni, uprzejmi i łagodni jak Ona była i jest. Ona jest Świętą Matką Boga żywego i Ona nie ma nic wspólnego ze złem. Nigdy jej nie dotknął. Bądźcie jak Ona, Moje dzieci. Módlcie się o tę wielką łaskę, abyście się stali świętymi, tak jak Moja Matka jest święta. Poprowadzi cię i nauczy. Ona jest Matką Łaski. Nie bój się. All of Heaven będzie ci pomagać. Kocham Cię. Żyjcie świętym życiem i bądźcie podobni Bogu, Ojcu Przedwiecznemu. Wszystko będzie dobrze. Zaufaj mi.”

  Polubienie

 32. bozena2 pisze:

  12 kwietnia 2018 r. Święto Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre, Patronki Kuby
  Mój umiłowany synu, to jest Bóg, Ojciec Nieba i Ziemi. JAM JEST waszym Bogiem i JESTEM Bogiem całego Nieba i Ziemi i wszystkiego, co kiedykolwiek istniało lub kiedykolwiek będzie. Chcę powtórzyć niektóre ważne rzeczy, które powodują śmierć wielu Moich małych dzieci. Nikt nie powinien dawać szczepionek przeciw grypie i szczepień tym małym małym dzieciom. Dzieci nie powinny NIGDY zdobywać szczepień ani szczepionek przeciw grypie w młodym wieku. To po prostu powoduje więcej chorób, osłabienia układu odpornościowego i powoduje autyzm i wiele innych problemów z uszkodzeniem mózgu u dzieci, a także wiele innych chorób w ich ciałach.
   
  Wszystkie szczepionki przeciw grypie robią co roku nową grypę w twoim kraju, a nawet skażają nieszczepionych, którzy są w pobliżu tych, którzy niedawno zrobili sobie szczepionkę przeciw grypie. Większość osób, które zbliżają się do osoby w ciągu pierwszych kilku dni po wykonaniu zdjęcia, choruje w mniejszym stopniu. Ta epidemia grypy dzieje się, ponieważ ludzie na całym świecie chcą zabijać i rozchorowywać ludzi na świecie i sprawić, by firmy farmaceutyczne były miliardami dolarów. To była tylko plaga, którą zaczęła najwyższa elita, aby pozbyć się wielu ludzi na świecie.
   
  Ja, Bóg, powiedziałem ci już od wielu lat, aby nie przyjmować szczepionki przeciw grypie, ponieważ każdego roku ma ona silniejsze nasilenie grypy. Powiedziałem ci również, że każdego roku, kiedy robisz zastrzyk grypy, twój układ odpornościowy słabnie. Obserwowałeś, jak twoja teściowa i twój najlepszy przyjaciel umierają z powodu grypy. Oboje zachorowali na zapalenie płuc za każdym razem, gdy przyjmowali szczepionkę przeciw grypie, a po około trzecim roku oboje zmarli na zapalenie płuc. Mój synu, ten strzał to jedna rzecz, którą dają, aby odebrać życie Moim dzieciom.
   
  Posłuchaj, co mówię Moim dzieciom w orędziach. Najwyższa elita próbuje zabić i okaleczyć wszystkie Moje dzieci. Miłość, Bóg Ojciec.

  Polubienie

 33. bozena2 pisze:

  Każda walka, którą toczy się bitwa, jest najpierw zwalczana przez Niebo i Ziemię, zanim zdąży zejść na ziemię. Jest tak, jak wtedy, gdy szatan myślał, że może przejąć Niebo i walczył z dobrymi aniołami i został zrzucony na ziemię i na środek ziemi, gdzie jest piekło. Teraz szatan walczy w bitwie między niebem a piekłem, które jest ziemią, na której żyją wszystkie dzieci Boże. Jest to kolejna bitwa podobna do tej w Niebie, którą myślał, że wygra, ale Bóg powiedział „NIE”, kiedy zstąpił z Nieba ze swoją Matką Maryją, aby uratować Swoje dzieci na ziemi i odzyskać ziemię.

  Polubienie

 34. bozena2 pisze:

  Szatan zawsze starał się przejąć Kościół katolicki, ale w 1917 r. Wasza Matka musiała wysłać ostrzeżenie do dzieci w Fatimie, ponieważ Rosja i masoni ustanawiali plan zniszczenia Kościoła w Ameryce i na całym świecie. Wiedzieli, że Ameryka nie może zostać pokonana bez kontrolowania Kościoła Katolickiego, więc zaczęli przeniknąć do Kościoła Katolickiego z liberalną nauką. Kiedy wydarzył się Vaticanum II, już wcześniej przeniknęli do Watykanu i mieli wielką kontrolę w Rzymie.
  Po II Soborze Watykańskim liberalni biskupi i kardynałowie zaczęli wprowadzać liberalne nauczanie w seminariach….
  Następnie po Soborze Watykańskim II liberalni kapłani zaczęli rozbierać kościoły posągów i przenosić tabernakulum od frontu i centrum do wielu innych miejsc. Był to upadek pierwszej fizycznej rzeczy, którą katolicy zaczęli widzieć. Wielu dobrych katolików walczyło, a wielu starszych kapłanów nie pozwoliło nikomu zmienić kościoła.
   
  Następnie powiedzieli ludziom, że msza łacińska zostanie odebrana i zastąpiona Mszą św., Którą wszyscy ludzie mogą zrozumieć, i to był kolejny krok w liberalizacji Kościoła, aby dopasować się do nowej grzeszności ludzi. Wtedy różaniec nie był nawet przyjęty w wielu kościołach, a Ty mój syn poszedł do innych kościołów dla grup modlitewnych, które nadal wierzyły w różaniec.
   
  Powodem, dla którego masoni chcieli pozbyć się mszy łacińskiej, było to, że był uniwersalny, gdzie każdy, kto był katolikiem, mógł udać się gdziekolwiek na świecie. Masoni wiedzieli, że po tym, jak zmienili go na dowolny język, mogli zmienić Mszę na wszystko, co chcieli. Kiedy przechodzisz z jednego języka na drugi, słowa nie są takie same, więc stopniowo zliberalizowali Mszę. Masoni nie chcieli zatrzymać Mszy w tym czasie, chcieli tylko zacząć kontrolować umysły ludzi i ich sposób myślenia aby zliberalizować je trochę po trochu, jak na przykład o umieszczeniu żaby na patelni i włączeniu żaru, a następnie niewielkim jej obróceniu, aż zabije żabę. Oto, co robią w kościele. To dlatego ukazałem się dzieciom Fatimskim, ponieważ wiedziałem, co się dzieje i że komunizm zaczął rozprzestrzeniać się po całym świecie. Gdyby papież i biskupi poświęcili Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Jezusa, moglibyśmy zatrzymać ją z Nieba, ale Niebo jest posłuszne wolnej woli ludu i nie możemy działać, jeśli wybieramy proroków nie wykonuj swojej pracy. Niektórzy z proroków ostatnich lat nie wykonali swojej pracy i dlatego dzisiaj w kościele fizycznym jest niewielu księży, a fizyczny kościół bardzo cierpi i tak samo jak wszyscy ludzie. Ale ten czas minął, jak powiedział wam Mój Syn.Następnym krokiem jest Ostrzeżenie, które Mój Syn powiedział wam o wczorajszym, a następnie o pozostałym ucisku i oczyszczeniu Moich dzieci. Wtedy spełnienie się tej epoki czasu i Ery Pokoju w nowy początek, tak jak po Noem i Arce, ale szatan zostanie zmiażdżony przez piętę Mojej stopy i wrzucony z powrotem do piekła na tysiąc lat spokoju.

  Polubienie

 35. mariusz2015 pisze:

  W czwartek w kopalni w Karwinie zapalił się metan, pracowało tam wówczas 23 górników. Jak podały władze kopalni, zginęło 13 osób.
  „W związku ze śmiercią 12 Polaków, którzy zginęli w następstwie czwartkowego wybuchu metanu w kopalni węgla kamiennego ČSM w Karwinie w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, niedziela w całej Polsce będzie dniem żałoby narodowej” – napisała na Twitterze Kancelaria Prezydenta.

  Źródło: Rzeczpospolita
  Fot. Pixabay
  https://malydziennik.pl/katastrofa-80-gornikow-uwiezionych-pod-ziemia-po-eksplozji-nie-wiadomo-ilu-nie-zyje/

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Wieczne odpoczywanie racz zmarłym górnikom dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym . Amen
   Najświętsze Serce Jezusa przytul rannych górników do siebie a rodziny zmarłych i rannych otaczaj swoją mocą pocieszenia. Amen.

   Polubienie

 36. mariusz2015 pisze:

  Steen Jakobsen, główny ekonomista duńskiego Saxo Banku, znanego ze swoich katastroficznych prognoz, uważa że świat dzieli jeden lub najwyżej dwa kwartały od globalnej paniki.
  Banki centralne będą mobilizować wszelkie możliwe środki na rzecz ratowania szybko tonącej gospodarki, która nadal cierpi za błędy popełnione w ostatniej dekadzie, dokładnie pół roku po tym, jak te same banki centralne oświadczyły, że kryzys się zakończył.

  Europa zbliża się do recesji pomimo ujemnej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego, a Niemcy nieoczekiwanie narażone są na znacznie większe ryzyko niż populistyczny włoski rząd.W Australii panuje chaos, zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym.

  Amerykański rynek kredytowy dzieli jedno standardowe odchylenie od paniki – kończy się napływ środków spowodowany repatriacją przedsiębiorstw, anormalizacja polityki Rezerwy Federalnej kładzie kres szeroko zakrojonej inżynierii finansowej odpowiadającej za znaczną część niemożliwego do utrzymania wzrostu rentowności amerykańskich przedsiębiorstw w ostatniej dekadzie.

  Chiny nadal biorą pod uwagę kolejne bodźce fiskalne – obniżanie podatków, dotacje do kredytów hipotecznych, umocnienie waluty – i zastanawiają się nad sposobem obchodów stulecia kraju w 2049 r. w sytuacji, gdy plan przewidziany na 2025 r. został przesunięty na 2035 r. W Indiach rupia szybko traci na wartości, a bank centralny utracił niezależność. Japonia w III kwartale odnotowała ujemny nominalny wzrost PKB – nominalny wzrost! – pomimo zwiększonych nakładów na igrzyska olimpijskie w Tokio w 2020 r.

  Polubienie

 37. Szafirek pisze:

  21 grudnia – św. Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Kościoła https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-21a.php3
  21 grudnia – bł. Piotr Friedhofen, zakonnik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-21b.php3

  Polubienie

 38. Gosia 3 pisze:


  AMEN.

  Polubienie

 39. Mateusz pisze:

  Zdumiewające słowa abp Gądeckiego

  „…Hierarcha był ponadto pytany o tak zwaną ,,partię Rydzyka”. Chodzi o ugrupowanie, które pod egidą o. Tadeusza Rydzyka tworzy europoseł Mieczysław Piotrowski. Rzecz ma nosić nazwę Ruch Prawdziwa Europa. Sam o. Rydzyk komentując tę sprawę podkreśla, że nie odpowiada za działania europosła Piotrowskiego, ale życzliwie spogląda na wszystkie prawicowe, katolickie inicjatywy polityczne.

  Abp Gądecki powiedział Ziemcowi, że ,,tworzenie przez Kościół partii jest niedorzeczne” i nowe ugrupowanie ,,nie ma żadnego błogosławieństwa Episkopatu”.

  Polubienie

 40. Szafirek pisze:

  22 grudnia
  Święta Franciszka Ksawera Cabrini,
  dziewica i zakonnica
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-22.php3

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s