Nowenna do Najświętszej Rodziny – od 21 grudnia


Znalezione obrazy dla zapytania Nowenna do Najświętszej Rodziny -

Dzień 1. – NAJŚWIĘTSZA RODZINA
Intencja: Za wszystkie rodziny (Dodać po cichu lub głośno swoje osobiste intencje stosownie do okoliczności)
Często wyobrażamy sobie Najświętszą Rodzinę wolną od wszelkich trosk, codziennych zmagań i walki z trudnościami. Oczywiście, że Bóg był centrum Ich
życia, Ich siłą, ale Bóg powołał Jezusa, Maryję i Józefa do wielkiej miłości, wymagającej całkowitego wyrzeczenia się siebie.
Józef przyjął do swego domu młodą dziewczynę wraz z dzieckiem, które przecież nie było Jego, ufając w mrokach wiary, że Jego pełna poświęcenia miłość i
opieka nad powierzonymi Mu Osobami posłużą Bożym planom. Maryja patrzyła, jak Jej Syn dojrzewał do pełni wieku męskiego po to tylko, aby w końcu być
umęczonym. A Jezus, wcielenie nieograniczonej miłości Ojca, przyjął na siebie wszystko, nie licząc się z osobistą ofiarą ani też z ofiarą swych najbliższych.
Modlitwa:
Boże, udziel nam wierności, męstwa i miłości do Jezusa, Maryi i Józefa. Bądź dla nas przystanią ciszy i wytchnienia w tym życiu, gdy musimy patrzeć na
wszystko okiem wiary, by wiernie odpowiedzieć swemu powołaniu.
Jak Jezus, Maryja i Józef tak i my chętnie podejmujemy naszą ludzką pielgrzymkę pomimo niepewności i niepokoju, wierząc mocno, że Ty, Boże, jesteś naszą
siłą i ostoją teraz i na zawsze. Prosimy o to przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i świętego Józefa – wzoru wszystkich rodzin
chrześcijańskich. Amen.
Dzień 2. – NOWE RODZINY
Intencja: Za narzeczonych i nowożeńców (Dodać swoje osobiste intencje)
Właśnie w tym czasie wiele par narzeczeńskich z różnych powodów zastanawia się nad swym przyszłym małżeństwem. Muszą głęboko przemyśleć swoje
zobowiązania, którymi zwiążą się na zawsze. Zobowiązania te wymagają prawdziwej miłości, pełnego oddania się, wzajemnej akceptacji i pomocy w codziennym
życiu. To bowiem leży u podstaw rozwoju każdej nowo powstającej rodziny.
Modlitwa:
Boże, zawsze wierny swym obietnicom, prosimy Cię, wspomóż nowożeńców już u samego progu ich pożycia małżeńskiego. Niech wzajemna miłość stanie się
zaczynem ich osobistego dążenia do doskonałości i niech będzie nim również dla tych, z którymi tworzyć będą wspólnotę rodzin.
Otwórz szeroko ich serca na przyjęcie dzieci zrodzonych z ich wzajemnej miłości, zgodnie z Twoją wolą. Maryjo i Józefie, którzy przygotowaliście w Nazarecie
grunt pod wzrost Jezusa w latach, mądrości i łasce, obdarzcie wspaniałomyślnym sercem rodziców, aby miłując swe dzieci, jednocześnie też przekazywali im tę
miłość, tak by i one były zdolne kochać drugich. Prosimy o to przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i Świętego Józefa – wzoru
wszystkich rodzin chrześcijańskich. Amen.
Dzień 3. – RODZINY PRZEŻYWAJĄCE BÓL
Intencja: Za osoby cierpiące na skutek zerwanych relacji rodzinnych lub z powodu innych podobnych problemów (Dodać swoje osobiste intencje)
Nie brak cierpienia i bólu w dzisiejszym świecie. Jednym z największych cierpień rodziny jest sytacja, gdy mimo wszelkich wysiłków nie jest ona w stanie
skłonić któregoś ze swych członków do właściwego postępowania. Wówczas trzeba nauczyć się wiele milczeć, łagodzić, co jedynie u Boga można uprosić, błagając
Go o dar odwagi i męstwa, który jest podstawą przebaczającej miłości.
Modlitwa:
Jezu, Uzdrowicielu nasz, prosimy Cię, bądź blisko rodzin rozbitych i przeżywających cierpienie. Tym, którzy sprawiają ból, udziel mocy do przemiany serca, do
uznania swych błędów, do poprawy. Tym zaś, którzy zostali skrzywdzeni, potrzebna jest pomoc Twoja i tych, którzy ich kochają, by umieli przebaczyć i tak miłować,
aby rodzina mogła być uzdrowiona.
Boże nasz, wiele jest takich rodzin, gdzie ból jest nie do zniesienia, a więzy rodzinne zerwane. Bądź z każdym członkiem tych rodzin, by mieli odwagę „zebrać
to, co się rozsypało” i dalej podążać swą życiową drogą. Pozwól im wznieść się ponad paraliżujące skutki bólu i odnaleźć w Tobie i w tych, którzy ich kochają,
podporę, zrozumienie i siłę do dalszego życia. Prosimy o to przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i świętego Józefa – wzoru
wszystkich rodzin chrześcijańskich. Amen.
Dzień 4. – OSOBY ŻYJĄCE POZA RODZINĄ
Intencja: Za wszystkich pozostających w niezgodzie ze swą rodziną (Dodać swoje osobiste intencje)
Wielu ludzi stało się ofiarą relacji rodzinnych pozbawionych prawdziwej wzajemnej miłości. Niektórzy pochodzą z małżeństw, których nigdy nie łączyła miłość,
inni zaś są dziećmi tych, którzy sami jej nie zaznawszy, nie są też zdolni darzyć nią drugich. Nie doświadczywszy nigdy miłości swych rodziców lub innych członków
rodziny, samolubnie zwracają się ku sobie i kierują się jedynie względami egoistycznymi.
Modlitwa:
Miłosierny Boże, prosimy Cię, spraw, by zawsze znalazły się osoby, które kierując się miłością do ofiar takich właśnie relacji rodzinnych, umieli hojnym sercem
dzielić się z nimi tym, czego potrzebują, tak pod względem emocjonalnym, jak i duchowym czy materialnym.
Tym, którzy czują się niekochani, użycz łaski i daru odkrywania miłości w sercach życzliwych im osób. Obdarz ich także odwagą, by otworzyli się na tę miłość i
przyjęli ją, aby w ten sposób mógł być przerwany niekończący się łańcuch niemiłości.
Otwórz serca członków rodziny, by zdali sobie sprawę, że każdy z nich stanowi odrębną osobowość i by starali się nie być nigdy przyczyną czyjegoś bólu.
Niech ich winą będzie raczej nadmiar miłości niż jej brak. Prosimy o to przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i Świętego Józefa –
wzoru wszystkich rodzin chrześcijańskich. Amen. 
Dzień 5. – RODZINY ZAKŁADANE NA NOWO
Intencja: Za rodziny w drugim małżeństwie (Dodać swoje osobiste intencje)
Są wśród nas ci, którzy przeżywają radość, ale też i napięcia towarzyszące zakładaniu nowej rodziny. Zaczynają nawiązywać i umacniać więzy miłości,
którymi połączeni będą w dalszym życiu. Często członkowie tych rodzin muszą otrząsnąć się z bolesnego przeżycia śmierci bliskiej osoby w minionym niedawno
okresie. Potrzeba im szczególnej łaski do życia w nowej rodzinie, gdzie panować winna miłość, wzajemne zrozumienie i zaufanie.
Modlitwa:
Boże, który otaczasz szczególną opieką borykających się ze swym losem ludzi, widzisz, jak te nowe rodziny potrzebują poparcia nie tylko ze strony swych
członków, lecz także innych drogich im osób, przyjaciół spoza rodziny. Prosimy Cię, by wszyscy, jakikolwiek byłby ich stosunek do rodzin na nowo zakładanych,
darzyli je zrozumieniem i szczerą przyjaźnią.
Użycz członkom każdej takiej rodziny tyle miłości, by mogli otworzyć się na drugich, akceptując nowe relacje, nowe osoby, ich właściwości, dary umysłu i
serca, i w ten sposób budować i umacniać tę nową wspólnotę. Niech wzrasta w niej miłość i niech będzie ona trwałą i silną Bogiem rodziną. Prosimy o to za
wstawiennictwem Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i świętego Józefa – wzoru wszystkich rodzin chrześcijańskich. Amen.
Dzień 6. – MOJA RODZINA
Intencja: Za wszystkich członków mej dalszej rodziny (Dodać swoje osobiste intencje)
Rodzina szczególnie zasługująca na naszą modlitwę, to nasza rodzina, do której należymy od urodzenia. Nie da się jej ściśle określić, ponieważ każdy inaczej
widzi jej zasięg. W Jezusie jednak nie istnieją granice czasu ani przestrzeni – wszystko jest teraźniejszością. Tak to pojmując, przypomnijmy sobie wszystkich
członków naszej rodziny. (W milczeniu wymienić każdego)
Modlitwa:
Nie ma rodziny bez skazy i moja też nie stanowi wyjątku. Dziękuję Ci, o Boże, za wszystkie radości i łaski będące moim i mej rodziny udziałem. Jednocześnie
składam Ci w ofierze każdą naszą boleść i każde cierpienie. Pamiętam, że w życiu łączą się ze sobą smutek i wesele i że radość nie usuwa bólu. Udziel łaski
przebaczenia tym członkom mojej rodziny, nie wyłączając mnie samego, którzy byli lub są przyczyną cierpienia innych. Spraw, bym potrafił okazać wdzięczność
tym, którzy byli lub są dla mnie i dla innych źródłem pociechy i radości.
Niech z pomocą Twej łaski będę w mej rodzinie odblaskiem Twej miłości, niech o niej świadczę każdego dnia i niech w naszych potrzebach nieustannie
uciekam się do Ciebie. Prosimy o to za wstawiennictwem Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i świętego Józefa – wzoru wszystkich rodzin
chrześcijańskich. Amen.
Dzień 7. – RODZINY OBCHODZĄCE UROCZYSTOŚCI RODZINNE
Intencja: Za tych, którzy świętują w tym roku dni specjalnych wydarzeń w rodzinie. (Dodać swoje osobiste intencje)
„Cieszcie się z cieszącymi”. Wiele jest powodów do radosnych obchodów rodzinnych: narodziny dziecka i dni jego dojścia do pełnoletniości, zaślubiny młodej
pary i rocznice ślubu małżonków, pierwsze kroki dziecka i ukończenie przez nie szkoły, wszystkie małe na pozór radości przeżywane w miłości, we wspólnym
dzieleniu doświadczeń życiowych, we wzajemnym poszanowaniu i docenianiu darów każdego członka rodziny.
Modlitwa:
Pełni radości dziękujemy Ci, o łaskawy Boże, za te specjalne dary, jakimi są wzajemnie dla siebie członkowie rodzin.
Składamy Ci dzięki szczególnie za tych, którzy obchodzą swoje srebrne i złote gody małżeńskie, którzy swą wiernością świadczą o prawdziwej miłości. Dają
oni swoim dzieciom i światu świadectwo tej wierności, która jest odbiciem Twojej, o Boże, wierności względem Twego ludu. Nagródź ich wierność pokojem i
radością płynącą ze świadomości, że żyją pełnią życia, ponieważ kierują się raczej dobrem drugich niż swoim, naśladując Ciebie w miłości. Prosimy o to za
wstawiennictwem Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i Świętego Józefa – wzoru wszystkich rodzin chrześcijańskich. Amen.
Dzień 8. – RODZINA W SŁUŻBIE BLIŹNIEMU
Intencja: Za rodziny świadczące pomoc innym (Dodać swoje osobiste intencje)
„Po naszej miłości do drugich poznają, że jesteśmy chrześcijanami”. Wzajemna miłość członków rodziny musi wylewać się na zewnątrz, na innych. Prawdziwa
miłość w rodzinie stanowi świadectwo, którego bardzo potrzebuje współczesny świat.
Modlitwa:
Jezu, Centrum naszego życia, udziel mocy rodzinom pragnącym coraz bardziej pogłębiać miłość wśród siebie, aby potrafiły wyjść poza swój własny krąg i
szerzyć ją wśród innych. Pomóż im znaleźć różne sposoby budowania dobra i umacniania, a nie niszczenia, więzów miłości łączących ludzi ze sobą. Nade
wszystko zaś spraw, by wspomagani Twą łaską trwali zawsze przy Tobie jako Centrum swojego życia na wzór Maryi i Józefa.
Modlimy się też za ludzi stojących na czele ruchów, które mają za zadanie wspomagać małżeństwa i rodziny, by z kolei one mogły pomóc innym. Udziel
jednym i drugim odwagi i siły, by ich wielka miłość ku Tobie znajdowała swoje przedłużenie w ich rodzinach, a przez nie rozszerzała się na cały świat. Prosimy o to
przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i Świętego Józefa – wzoru wszystkich rodzin chrześcijańskich. Amen.
Dzień 9. – WIELKA RODZINA LUDZKA
Intencja: Za naszych braci i siostry w całym świecie (Dodać swoje osobiste intencje)
Istnieje szeroki krąg rodzinny rozciągający się poza granice rodziny, do której należymy. Jest nim wielka rodzina ludzka, obejmująca cały świat. Jezus jest
naszą Drogą, Prawdę i Życiem. W Nim wszyscy jesteśmy zjednoczeni.
Modlitwa:
Boże, Stworzycielu świata i wszystkich ludzi, spraw, byśmy nigdy nie koncentrowali się egoistycznie na sobie, ale byli świadomi tego, że należymy do wielkiej
rodziny ludzkiej. Daj nam zrozumieć, że jako członkowie tej samej rodziny wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem.
Każdy z nas posiada dary, którymi winien się dzielić, podobnie jak to czyniła Najświętsza Rodzina. Obyśmy byli hojni w dzieleniu się z innymi tymi dobrami,
zarówno materialnymi, jak i duchowymi. Wtedy naprawdę będziemy mogli razem budować lepszy świat. Prosimy o to za wstawiennictwem Najświętszej Rodziny z
Nazaretu – Jezusa, Maryi i świętego Józefa – wzoru wszystkich rodzin chrześcijańskich. Amen.
MODLITWA KOŃCOWA
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda rodzina na ziemi przez
Twego Syna – Jezusa Chrystusa „narodzonego z niewiasty” – i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla
coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode
pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana
łaską Sakramentu Małżeństwa okazała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie
spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków.
Amen.
LITANIA 1

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże –

Święta Trójco Jedyny Boże –

Jezu, Zbawicielu świata –

Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany –

Jezu, skarbie Świętej Rodziny –

Święta Maryjo, Królowo nieba – módl się za nami.

Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko –

Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny –

Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa –

Święty Józefie, czysty mężu Maryi –

Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny –

Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się – bądź zawsze z nami.

Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny –

Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego –

Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego –

Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa –

Święta Rodzino, radująca oczy Boże –

Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich –

Święta Rodzino, świątynio Boga –

Święta Rodzino, mieszkanie Boga żywego –

Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi –

Święta Rodzino, uboga i pracowita –

Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty –

Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia –

Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców –

Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda –

Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu –

Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga –

Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót –

Bądź nam łaskawa – prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała –

Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata –

Bądź nam siłą w walkach i próbach –

Bądź nam obroną przeciw nieprzyjaciołom naszego zbawienia –

Bądź nam pociechą w niedoli –

Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci –

Bądź podporą dla słabych i wsparciem w życiu poświęconym Bogu –

Bądź zawsze Opiekunką naszego zgromadzenia –

Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych

Bądź zawsze obroną i Opiekunką dla tych, którzy się Tobie poświęcili –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

P. Jezu, Maryjo, Józefie Święty,

W. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

 

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Znalezione obrazy dla zapytania The Saint Family

LITANIA 2

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże –

Duchu Święty, Boże –

Święta Trójco, Jedyny Boże –

Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne –

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci imieniem Najświętszej Rodziny – wspierajcie nas.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi – wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich –

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem Aniołów –

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie –

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona –

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej –

Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana –

Najświętsza Rodzino, wzorze dla rodzin odrodzonych duchem chrześcijańskim –

Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej –

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej –

Najświętsza Rodzino, której dziecko jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej –

Najświętsza Rodzino, Patronko i opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich –

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci –

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od zamiłowania do uciech światowych –

Od rozproszenia serca i umysłu –

Od oziębłości w służbie Bożej –

Od szukania przyjemności i wygód –

Od przywiązania do dóbr ziemskich –

Od pragnienia próżnej chwały –

Od złej śmierci –

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych – wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez wasze ubóstwo i waszą pokorę –

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze –

Przez prace i trudy Wasze –

Przez modlitwy i milczenie Wasze –

Przez doskonałość czynów Waszych –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K.: Rodzino Święta i Czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

W.: Daj nam odczuć skutki Twej zbawiennej opieki.

 

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

29 odpowiedzi na „Nowenna do Najświętszej Rodziny – od 21 grudnia

 1. Gosia 3 pisze:

  Przypomnę też na nowym wpisie bo NP nam już się poniżej schowała.

  NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS I MARYJA NASZA MATKA ZBAWIENIA!

  WITAM WAS KOCHANI!
  PROSZĘ ZERKNIJCIE CZY JESTEŚCIE NA SWOICH MIEJSCACH, KTÓRE WAM PRZYDZIELIŁAM.
  SERDECZNIE POZDRAWIAM W TYM PIĘKNYM OKRESIE OCZEKIWANIA NA NARODZENIE DZIECIĄTKA JEZUS.

  Nowenna nr 1 Intronizacja

  Część pierwsza — Tajemnice Radosne
  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie LEOPOLD (BOŻENA2)
  Nawiedzenie świętej Elżbiety LEOPOLD
  Narodzenie Pana Jezusa BRYZA
  Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni GRAŻYNA
  Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni LUCYNA

  Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)
  Chrzest Pana Jezusa w Jordanie BARBARA
  Cud w Kanie Galilejskiej BARBARA
  Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia BARBARA
  Przemienienie Pańskie na górze Tabor MARIA F
  Ustanowienie Eucharystii MARYSIA Z WROCŁAWIA

  Część trzecia — Tajemnice Bolesne
  Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu MATEUSZ
  Biczowanie Pana Jezusa MATEUSZ
  Cierniem ukoronowanie KRZYSZTOF (MILLKA)
  Dźwiganie krzyża na Kalwarię ANDRZEJ
  Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa KIELICH

  Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
  Zmartwychwstanie Pana Jezusa MARIUSZ
  Wniebowstąpienie Pana Jezusa MARIUSZ
  Zesłanie Ducha Świętego MARTA
  Wniebowzięcie Najświętszej BARBARA Z KANADY
  Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi GOSIA 3

  Nowenna nr 2 Intronizacja
  Część pierwsza — Tajemnice Radosne
  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie HALINKA ( ELŻBIETA )
  Nawiedzenie świętej Elżbiety ELŻBIETA
  Narodzenie Pana Jezusa MARIA
  Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni MARIA
  Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni MARIA

  Część druga — Tajemnice Światła
  Chrzest Pana Jezusa w Jordanie PIOTR
  Cud w Kanie Galilejskiej DANUTA Z.
  Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia SZAFIREK
  Przemienienie Pańskie na górze Tabor JAN
  Ustanowienie Eucharystii TERESKA

  Część trzecia — Tajemnice Bolesne
  Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu JANINA
  Biczowanie Pana Jezusa MARCIN
  Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa MATEUSZ
  Dźwiganie krzyża na Kalwarię BEATKA 1 (MILLKA )
  Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa BEATKA 2 ( MILLKA )

  Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
  Zmartwychwstanie Pana Jezusa MĄŻ JOLI
  Wniebowstąpienie Pana Jezusa JOLA
  Zesłanie Ducha Świętego KASIA
  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny MONI
  Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi SŁAWIK

  Nowenna nr 3 Dogmat Maryjny

  Część pierwsza — Tajemnice Radosne
  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie MARIA
  Nawiedzenie świętej Elżbiety GRAŻYNA ( BOŻENA2)
  Narodzenie Pana Jezusa LEOPOLD ( ELŻBIETA )
  Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni LUCYNA ( ELŻBIETA )
  Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni DANUTA Z

  Część druga — Tajemnice Światła
  Chrzest Pana Jezusa w Jordanie BRYZA
  Cud w Kanie Galilejskiej TERESKA
  Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia MARLENKA
  Przemienienie Pańskie na górze Tabor BARBARA
  Ustanowienie Eucharystii KRZYSZTOF

  Część trzecia — Tajemnice Bolesne
  Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu BASIA Z KANADY
  Biczowanie Pana Jezusa MILLKA
  Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa KIELICH
  Dźwiganie krzyża na Kalwarię MATEUSZ
  Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa GOSIA 3

  Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
  Zmartwychwstanie Pana Jezusa SZAFIREK
  Wniebowstąpienie Pana Jezusa MARTA
  Zesłanie Ducha Świętego ….
  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi MARIUSZ
  Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi MARIUSZ

  Nowenna nr 4 W intencji Kapłanów

  Część pierwsza — Tajemnice Radosne
  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie GRAŻYNA
  Nawiedzenie świętej Elżbiety MARIA
  Narodzenie Pana Jezusa LUCYNA ( BOŻENA 2)
  Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni LEOPOLD ( DANUTA Z)
  Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni LEOPOLD( ELŻBIETA )

  Część druga — Tajemnice Światła
  Chrzest Pana Jezusa w Jordanie TERESKA
  Cud w Kanie Galilejskiej BRYZA
  Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia ZOSIA
  Przemienienie Pańskie na górze Tabor IRENKA
  Ustanowienie Eucharystii BARBARA

  Część trzecia — Tajemnice Bolesne
  Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu MILLKA
  Biczowanie Pana Jezusa RYSZARD
  Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa GOSIA 3
  Dźwiganie krzyża na Kalwarię KIELICH
  Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa MATEUSZ ( ŻONA SŁAWIKA)

  Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
  Zmartwychwstanie Pana Jezusa MARTA
  Wniebowstąpienie Pana Jezusa ……
  Zesłanie Ducha Świętego MARIUSZ ( MAMA SŁAWIKA)
  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi SZAFIREK
  Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi BARBARA Z KANADY

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   +MOJA WIELKA PROŚBA DO ELŻBIETY:
   JA W NOWENNIE ZOSTAWIŁAM WOLNE JESZCZE DWIE TAJEMNICE A NIEKTÓRE Z NICH KTÓRYMI TY SIĘ MODLISZ SĄ ZDUBLOWANE. PRAGNĘŁABYM JEDNAK DO JUTRA WIECZORA GDY NIKT SIĘ JUŻ NIE ZGŁOSI UZUPEŁNIĆ TE TAJEMNICE.
   i TAK ELU : DLA CIEBIE ZAMIAST 4 RADOSNEJ W INTENCJI DOGMATU MIAŁABYŚ ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO , A W INTENCJI ZA KAPŁANÓW ZAMIAST 5 RADOSNEJ MIAŁABYŚ WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA. NAPISZ CZY WYRAŻASZ NA TO ZGODĘ BO JAK NIE TO COŚ INNEGO MOŻE WYMYŚLĘ.
   ALE TO TYLKO WARUNKOWO JAK NIKT SIĘ NIE ZGŁOSI DO JUTRA DO 16.
   W INTENCJI INTRONIZACJI ZOSTAJĄ CI TE DOTYCHCZAS PRZYDZIELONE A WIEC BEZ ZMIAN.
   SERDECZNIE CIĘ POZDRAWIAM.

   Polubienie

 2. Szafirek pisze:

  „Modlitwa
  Maryjo, Matko Boga i ludzi, od wieków wsławiona w cudownym wizerunku
  w Wąwolnicy, oto dzisiaj w sposób szczególny oddaję się Tobie w macierzyńską
  opiekę i obieram Cię za Opiekunkę i Przewodniczkę w drodze do Ojca
  Niebieskiego. W trudzie pogłębienia przyjaźni z Bogiem wypraszaj mi u swego
  Syna, Jezusa Chrystusa, niezbędne łaski. W chwilach doczesnych utrapień,
  doświadczeń i prób przybądź mi z matczyną pomocą. Spraw, abym kiedyś ujrzał
  Cię w niebie, dziękując za Twoje prośby i wstawiennictwo zanoszone do twego Syna za mną podczas mojej doczesnej pielgrzymki na ziemi. Amen”

  Polubienie

 3. Mateusz pisze:

  Tak się składa że dziś jest pełnia księżyca

  Polubienie

 4. Gosia 3 pisze:

  
  22.12.2010, 02:40 – Mój ból i cierpienie dzisiaj
  Moja córko, straszliwie cierpię za grzechy ludzkości i okrutne odrzucenie Mojego Istnienia, co jest teraz na świecie tak bardzo powszechne, a liczba wierzących, którzy odwrócili się ode Mnie, wzrosła do nadzwyczajnych rozmiarów. Ten ból, cierpienie i udręczenie są zawsze bardziej dotkliwe, kiedy świat obchodzi Boże Narodzenie. Wiem w Moim Sercu, że choć jest to najważniejsze chrześcijańskie święto, to Moje Nauczanie nie jest głoszone tak, jak powinno.
  Moja umiłowana córko, musisz wytrwać w swoich cierpieniach, zarówno umysłu, jak i duszy. Przybliżą cię one do Mojego Najświętszego Serca; tylko wtedy, gdy przetrwasz te próby cierpienia, będziesz w jedności ze Mną.
  Moja córko, módl się, módl się, módl się, aby inne dusze ulżyły temu udręczeniu, które znoszę. Gdybym tylko mógł szybko uratować dusze i przyjąć je w Moje kochające Ramiona, to Moje Serce by się zagoiło. Ale wiele dusz nie zwróci się do Mnie. Musisz ciężko pracować, aby przekonać je do prawdy, Moja córko. Nigdy, ale to nigdy, się nie poddawaj.
  Jesteś pełna wątpliwości, ale wiem, że głęboko w sercu uświadamiasz sobie, że te Orędzia Miłosierdzia dla ratunku dusz naprawdę pochodzą ode Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.
  Wytrwaj, przyjmij cierpienie, bądź pokorna, cierpliwa i postępuj z godnością, kiedy w Moje Imię jesteś wystawiana na próbę.
  Idź teraz z odnowionym zapałem, miłością i siłą, aby odzyskiwać dusze Moich umiłowanych dzieci.
  Twój kochający Zbawiciel
  Jezus Chrystus

  „Ten ból, cierpienie i udręczenie są zawsze bardziej dotkliwe, kiedy świat obchodzi Boże Narodzenie.” PAMIĘTAJMY O TYM.

  Polubienie

 5. Gosia 3 pisze:

  22.12.2011, 09:30 – Maryja Panna: Plan odnowienia ludzkości na Powtórne Przyjście jest ukończony
  Moje dziecko, poprzez modlitwę świat musi się przygotować na Mojego Syna. Plan Mojego drogiego Syna, aby odnowić ludzkość na Powtórne Przyjście, jest ukończony. Został dany czas, aby umożliwić rozprzestrzenianie się wiary poprzez te oraz inne Boskie orędzia. Nawet mała grupa wiernych chrześcijan modlących się za tych, którzy odrzucają Mojego Syna, może uratować te dusze.
  Ty, Moje dziecko, musisz jeszcze bardziej prosić tak wielu wyznawców, jak to możliwe, aby modlili się o ochronę dla tych biednych dusz w grzechu. Przynaglam wszystkich wyznawców Mojego Syna, aby nigdy nie tracili nadziei w sprawach całej ludzkości.
  Wiele słabych dusz nie rozumie, co czynią, gdy zaprzeczają Istnieniu Boga, Ojca Niebieskiego. Ich umysłami włada ludzka logika, w której wszystkie rzeczy są oparte na tym, jak są postrzegane gołym okiem. Nie potrafią zrozumieć, że ziemia jest po prostu planetą stworzoną przez Boga dla Jego dzieci. To jest jedynie tymczasowe miejsce. Ich prawdziwym Dziedzictwem jest Nowy Raj.
  Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dzieci, tak aby Duch Święty dotknął ich dusz i rozpalił w ich sercach miłość do Mojego Syna.
  Nigdy nie zapominajcie, że Boże Narodzenie jest świętą uroczystością dla uczczenia Zbawiciela, Który został posłany, aby dać wam, wszystkim Moim dzieciom, Życie Wieczne.
  Wasza Matka Najświętsza
  Królowa Niebios

  „Nigdy nie zapominajcie, że Boże Narodzenie jest świętą uroczystością dla uczczenia Zbawiciela, Który został posłany, aby dać wam, wszystkim Moim dzieciom, Życie Wieczne.
  Wasza Matka Najświętsza”

  Polubienie

 6. Gosia 3 pisze:

  22.12.2012, 20:36 – Wyleję na was dziś to Szczególne Błogosławieństwo
  Moja szczerze umiłowana córko, Dzień Bożego Narodzenia jest Moim Darem dla ludzkości. To dlatego, że z powodu tego dnia życie wieczne stało się możliwe dla śmiertelnego człowieka.
  Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, przyjmuję z radością was wszystkich, dzieci Boże, do Królestwa obiecanego Mi przez Mojego Ojca.
  Na świat przyszedłem znany przez nielicznych. Moje Narodziny zmieniły przyszłość. Moja Obietnica została przyjęta przez Moich wyznawców. Oni wiedzieli, że przyjdę jeszcze raz, ale nie mieli pojęcia kiedy. Słuchali Mojego Nauczania, choć wielu z nich nie było uczonych. Byli biedni i prowadzili proste życie. Jednak byli tymi, którzy przyjęli Mnie z radością.
  To stanie się prawdą również teraz, kiedy przygotowuję was na Moje Powtórne Przyjście. Właśnie te dusze które kochają Mnie z prostotą, otworzą swoje serca na Moje Wołanie. I to będą ci spośród was o pokornych sercach i czystych duszach, którzy dziś stajecie się Moimi uczniami. To dzięki wam Moje Słowo zostanie usłyszane i uwierzą w nie, tak samo jak było wtedy, gdy chodziłem po ziemi.
  Wyleję na was dziś to Szczególne Błogosławieństwo. Pragnę, abyście zaakceptowali Moje Błogosławieństwo Ochrony przez tę Modlitwę Krucjaty przyjmując z radością Mnie, Mesjasza, gdy odsłonię Moje Nowe Królestwo.
  Modlitwa Krucjaty (90) Dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście
  O mój Jezu, ofiaruję Ci chwałę i dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście.
  Ty, mój Zbawicielu, urodziłeś się, aby dać mi życie wieczne i uwolnić mnie od grzechu.
  Ofiaruję Ci moją miłość, moje dziękczynienie i moje uwielbienie, gdy przygotowuję swoją duszę na Twoje Wielkie Przyjście. Amen.
  Idźcie teraz i przygotowujcie się. Gdyż czas jest krótki i wiele trzeba zrobić, aby uratować każdą duszę.
  Przynoszę wam Pokój, Miłość i Radość w tym szczególnym dniu.
  Wasz Jezus

  Polubienie

 7. Gosia 3 pisze:

  22.12.2013, 15:56 – Wkrótce Mnie zobaczycie w całej Mojej niebiańskiej Chwale i wtedy wreszcie zrozumiecie tajemnicę Mojej Boskości
  Moja szczerze umiłowana córko, świat wkrótce się obudzi i potwierdzi Moją Obecność. Moja Obecność będzie odczuwana w każdym kraju, narodzie i domu i nikt nie zaprzeczy Mojej Obecności, jednak niektórzy nie będą chcieli być świadkami Mojej Interwencji. Wszyscy musicie zaakceptować fakt, że gdy nastąpi Ostrzeżenie, będzie to Wielki Znak z Nieba. Potwierdzi on Miłość, którą Bóg darzy wszystkie swoje dzieci.
  Wiedzcie, że tego Dnia wasze oddzielenie od Boga powodujące uczucie osamotnienia dobiegnie końca dla tych, którzy pragną Ochrony od rozpaczy istniejącej w dzisiejszym świecie. Otrę wam łzy. Przebaczę wam wasze grzechy. Będę błogosławił wszystkich, łącznie z tymi, którzy odwracają się ode Mnie, w nadziei, że z powrotem przybiegną do Mnie, abym mógł ich zbawić.
  Świat należy do Mnie. Dzieci Boże zostaną zebrane i wszyscy, których imiona zapisane są w Księdze Życia zostaną przygarnięci w Moje Ramiona.
  Módlcie się, by ci, którzy mają wątpliwości, zostali z nich uwolnieni, aby ci, którzy są w strasznej ciemności, poprosili Mnie o Miłosierdzie a ci, którzy się Mnie zapierają, wreszcie Mnie rozpoznali.
  Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby krytycy Mojego Świętego Słowa, odciągnęli was ode Mnie, waszego ukochanego Jezusa. Wkrótce Mnie zobaczycie w całej Mojej niebiańskiej Chwale i wtedy wreszcie zrozumiecie tajemnicę Mojej Boskości.
  Wasz Jezus
  „Wkrótce Mnie zobaczycie w całej Mojej niebiańskiej Chwale i wtedy wreszcie zrozumiecie tajemnicę Mojej Boskości”

  Polubienie

 8. Gosia 3 pisze:

  22.12.2014, 20:45 – O, co za radość by mi to sprawiło, gdyby się do Mnie zwrócili w Dniu Bożego Narodzenia
  Moja szczerze umiłowana córko, to jest orędzie dla świata na Boże Narodzenie. Gdy wszyscy świętujecie Moje Narodziny, chciałbym w tym szczególnym dniu wejść do waszych serc – gdyż ten dzień należy do Mnie.
  Zaproście Mnie do swoich domów jako uprzywilejowanego gościa i przedstawcie Mnie tym, spośród waszych rodzin, przyjaciół i sąsiadów, którzy mogli już o Mnie zapomnieć. Boże Narodzenie może jest świętowaniem związanym ze Mną, ale Ja Jestem ignorowany pośród wielkiej radości, jaka ma miejsce. Pozwólcie by wspominanie Mnie, przyniosło radość waszym sercom i przyniosło wam nadzieję na przyszłość – przyszłość, którą zapewniłem wam od dnia Moich narodzin.
  Przypominajcie tym, którzy już Mnie nie czczą, o Miłości, którą mam dla nich i jak bardzo tęsknię, bym ponownie stał się częścią ich życia. O, co za radość by mi to sprawiło, gdyby zwrócili się do Mnie w Dniu Bożego Narodzenia i poprosili Mnie, bym przyniósł im Mój Pokój i Moją Miłość. Gdyby przyszli do Mnie w Dzień Bożego Narodzenia otoczyłbym ich bezpieczeństwem Mojego Boskiego Schronienia i nigdy nie pozwoliłbym im ponownie odłączyć się ode Mnie.
  Moi umiłowani wyznawcy, jesteście Moją Rodziną, a Ja jestem waszą rodziną. Dzięki Mojemu Miłosierdziu, zabiorę was na Łono Mojego Umiłowanego Ojca, który kocha was z żarliwością rodzica o wrażliwym sercu. O, jak bardzo On was kocha i jakie zadowolenie odczuwa, gdy Mnie przyjmujecie i wzywacie Mojej pomocy.
  Jesteście dla Mnie wszystkim, a Moja Miłość do was jest daleko poza zasięgiem waszego pojmowania. Dlatego z żarliwym współczuciem i niepokonaną determinacją będę walczył o każdego z was, aby ocalić was od nikczemności Moich wrogów. Strzegę waszych dusz z wielką zazdrością i będę walczył zaciekle, by przywieść was bezpiecznie i cało do Mojego Królestwa. Bez względu na to, jak wielki jest opór wobec Mnie; jak wiele upokorzeń znoszą chrześcijanie w Moje Imię; jak wiele pokus stawia przed wami Mój przeciwnik – wygram tę walkę o dusze. Faktem jest bowiem, że nic nie może stanąć między Bogiem a Jego dziećmi, ponieważ On na to nie pozwoli. Ten, kto to robi, zostanie obalony. Nienawiść zostanie zniszczona, a kłamstwa ujawnione z powodu wątłej podstawy, na której zostały zbudowane. Prawda przetrwa próbę czasu.
  Wkrótce przyjdę, by zjednoczyć dzieci Boga – Jego najdroższą rodzinę. Wznieście serca, nie pozwólcie Moim wrogom stłumić waszego ducha i niech nadzieja będzie waszą jedyną myślą. Zaufajcie w pełni Mojemu Miłosierdziu i bądźcie gotowi na przyjęcie Mnie, waszego Zbawiciela i Odkupiciela z powrotem do swojego życia. Radujcie się, bo Moje Obietnice niosą ze sobą powód do największej radości. To Boże Narodzenie będzie radosne, gdyż Mój Czas jest już bliski.
  Wasz umiłowany Jezus
  ” To Boże Narodzenie będzie radosne, gdyż Mój Czas jest już bliski.
  Wasz umiłowany Jezus”

  Polubienie

 9. Gosia 3 pisze:

  Wszystkie zamieszczone orędzia noszą datę 22 grudnia. Gdy Pan Jezus 22 grudnia 2014 roku powiedział że Jego czas jest bliski to dzisiaj jest jeszcze bardziej bliski. Prawda? To radujmy się jeszcze bardziej podczas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 🙂

  Polubienie

 10. Szafirek pisze:

  23 grudnia – św. Serwulus
  23 grudnia – św. Maria Małgorzata d’Youville

  Polubienie

 11. Gosia 3 pisze:

  MOŻE PRZYPOMNĘ WAM WŁAŚNIE DZISIAJ GDY 23 GRUDNIA 2018 ROKU MAMY TAKIE CZYTANIE MSZACH ŚWIETYCH

  2. czytanie

  Hbr 10, 5-10 Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca

  Bracia:
  Chrystus przychodząc na świat mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże”.
  Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

  CO POWIEDZIAŁ JEZUS DO NAS W NASZYM PIERWSZYM PRZESŁANIU. OTO FRAGMENT:

  19.07.2013 (Krótki fragment pierwszego Przesłania)

  …ZAPAMIĘTAJ TE SŁOWA, KTÓRE Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓW DZISIAJ CI PODYKTOWAŁEM Z PISMA ŚWIĘTEGO:

  Prawo, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego roku odbywa się przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.

  Przeto przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże».

  Wyżej powiedział: «Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie», choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: «Oto idę, abym spełniał wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną.

  Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. (Hbr 10, 1-10)

  BĘDĄ MIAŁY ONE OGROMNE ZNACZENIE DLA KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO, KTÓRY BĘDZIE SIĘ ZMIENIAŁ. ZOBACZYŁYŚCIE W WIDZENIU HB NA NIEBIE I DLATEGO DZISIAJ CI TO PRZYPOMINAM…

  TWÓJ JEZUS”
  PORÓWNAJCIE – SĄ TAKIE SAME LECZ NA POCZĄTKU JESZCZE BARDZIEJ ROZWINIĘTE.

  Polubienie

 12. Mateusz pisze:

  Jan Paweł II WIELKI o Eucharystii, Komunii Świętej,
  Kościele Świętym….

  O ogromnej pokorze, miłości, czci i uszanowaniu wobec największej i niepojętej Tajemnicy
  naszej wiary – Eucharystii, świadczą nie tylko słowa, ale i osobisty przykład Ojca Świętego
  Jana Pawła II: „Aby dać świadectwo o Chrystusie, trzeba się do niego przygotować. Rodzi się
  ono bowiem, dojrzewa i uszlachetnia w atmosferze modlitwy, owej głębokiej i tajemniczej
  rozmowy z Bogiem. Na klęczkach! (…) Moi drodzy, lat mi przybywa, więc macie błagać na
  klęczkach Pana Boga, ażebym temu zadaniu [przeprowadzenia Kościoła w trzecie tysiąclecie]
  sprostał” (Gorzów WIkp. 2 VI 1997).____________________________________

  „Jako pielgrzym na 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny (31 V 1997), pierwsze kroki
  kieruję do prastarej katedry wrocławskiej, aby z wiarą uklęknąć przed Najświętszym
  Sakramentem – Chlebem Zycia. Czynię to z wielkim wzruszeniem i sercem przepełnionym
  wdzięcznością wobec Bożej Opatrzności”.

  „Jeszcze gdy był Metropolitą Krakowskim, gdy nie można go było znaleźć w Kurii, wystarczyło
  pójść parę ulic dalej, gdzie siostry mają wieczystą adorację. Klęczał tam godzinami” (Rycerz
  Niepokalanej /dalej RN/ 1-1991).

  W telewizji lub na zdjęciach różnych gazet widzimy Jana Pawła II padającego również na
  kolana wobec mistycznej obecności Boga, np. przed krzyżem, figurą i obrazami Matki Bożej i
  świętych. Papież na własnym przykładzie wskazuje duchownym i świeckim, w jakim kierunku,
  zgodnie z całą ciągłością Tradycji Kościoła i duchem Soboru Watykańskiego II, powinna pójść
  prawdziwa odnowa Kościoła.

  Jest jednak wielka różnica między obecnością mistyczną Chrystusa na ziemi a Jego realną
  Świętą Obecnością w Najczcigodniejszym i Najświętszym Sakramencie Eucharystii. W
  pierwszym wypadku jest obecny przez działanie swojej Łaski, w drugim natomiast jest
  rzeczywiście i realnie obecny z całym swoim Bóstwem i Człowieczeństwem, Ten sam, przed
  którego Majestatem niezmierzonym Aniołowie na twarz padają. Skoro klękamy dla
  wyproszenia Łaski w normalnej modlitwie (tzn. w mistycznej obecności Boga), a szczególniej
  w czasie Konsekracji i Podniesienia Boskiej Hostii, to stokroć bardziej powinniśmy klękać (nie
  ma na ziemi bardziej stosownego momentu oddania hołdu Bogu!) w momencie
  przyjmowania Komunii św., gdy cały Majestat Trójcy Przenajświętszej uniża się przed
  grzesznym człowiekiem i wstępuje do świątyni naszego serca!

  Ojciec Święty Jan Paweł II każdego dnia poranną Ofiarę Mszy św., w prywatnej kaplicy,
  poprzedza i kończy godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu.

  Jan Paweł II zaraz po objęciu pontyfikatu w wielu osobistych rozmowach nie ukrywał swego
  zaniepokojenia i oburzenia z powodu tych niszczących wiarę nadużyć. Odpowiadając na pytanie dr W. Półtawskiej: Ojcze Święty, jak powinniśmy przyjmować Komunię św.: na
  stojąco czy na klęcząco, powiedział bez wahania: „Tylko na klęcząco!” Jeszcze dobitniej
  potwierdzał to w różnych dokumentach. Widząc straszliwy upadek wiary oraz puste i
  sprofanowane kościoły na Zachodzie, już na początku swego pontyfikatu podejmuje
  działania, aby przeciwdziałać (przynajmniej na Wschodzie Europy) dalszemu niszczeniu
  Kościoła i ateizacji narodów na skutek szerzenia tych błędów. Wiedział, że kryzys kultu
  równa się kryzysowi człowieka.

  „Na Wielki Czwartek roku 1980 Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do biskupów list o
  tajemnicy i kulcie Eucharystii [Dominicae Cenae], w którym przypomniał, że (…) odnowa
  liturgii przeprowadzona prawidłowo w duchu Vaticanum II jest miarą warunkiem
  wprowadzenia w życie nauki Soboru, (…) przeświadczeni, że przez Vaticanum II Duch Święty
  »powiedział« Kościołowi te prawdy i dał wskazania, które służą spełnieniu misji wobec ludzi
  dnia dzisiejszego i jutrzejszego, Ojciec Święty zwrócił uwagę na nadużycia, które się wkradły
  do kultu Eucharystycznego, i polecił przygotować instrukcję, która pomogłaby je usunąć” (Ks.
  T. Sinka, Ceremonie Mszy św., ITKM, Kraków
  1998).__________________________________________________________

  W ślad za tym 177. Konferencja Episkopatu Polski (10-11 XII 1980), mając na uwadze
  wskazania Papieża, wydaje zarządzenie, w którym, świadomy ogromnego zagrożenia dla
  wiary, wielki Prymas Tysiąclecia ks. kard. St. Wyszyński stwierdza jasno: „W diecezjach
  polskich przyjmuje się Komunię św. z rąk celebransa [kapłana] do ust w postawie klęczącej.
  Przepisy te należy zachować we Mszach św. także dla grup specjalnych” (tamże).

  „Jeżeli Msza św. odprawia się przy ołtarzu, gdzie umieszczone jest tabernakulum z
  Najświętszym Sakramentem, klękanie obowiązuje nie tylko od przeistoczenia do Komunii
  św., ale podczas całej Mszy św., ilekroć dla spełnienia czynności liturgicznych przechodzi się z
  jednej strony prezbiterium na drugą, a także kiedy przychodzi się do ołtarza i odchodzi”
  (OWMR nr 233).

  Jeśli Najwyżsi Pasterze (następcy św. Piotra) w swoich dokumentach dają w jakiejś kwestii
  jednoznaczne wyjaśnienie, dla wszystkich staje się jasne, że wg myśli i woli papieży nie
  wolno już tej sprawy uważać za rzecz podlegającą swobodnej dyskusji pasterzy i teologów.
  To papieże zostali przez Chrystusa ustanowieni strażnikami i tłumaczami całego depozytu
  Prawd Objawionych.

  Polscy biskupi, zawsze posłuszni papieżom, nigdy nie pozwolili w tysiącletniej Tradycji
  polskiego chrześcijaństwa udzielać Komunii św. stojącym, siedzącym, do ręki i z rąk
  „szafarzy” świeckich. Po raz pierwszy ta haniebna praktyka pojawiła się w Polsce w latach
  osiemdziesiątych (głównie we wspólnotach neokatechumenalnych, a później w Odnowie w
  Duchu Świętym i im podobnych, które na Zachodzie okazały się koniem trojańskim w
  Kościele).

  Szokujący jest fakt, że od samego początku niektórzy biskupi i kapłani w Polsce mieli odwagę
  samowolnie odstąpić od tej Uchwały. Okłamywano przy tym wiernych, że tak chce Papież i
  Sobór. Ten jawny akt nieposłuszeństwa Janowi Pawłowi II i jego wszystkim poprzednikom
  jest do dzisiaj kontynuowany przez wielu duchownych. Godzi to w najwyższym stopniu w
  autorytet Soboru, a nade wszystko w Najwyższy Urząd Nauczycielski Kościoła jakim jest
  Namiestnik Chrystusowy. Łatwo można zauważyć, jak diabelski i przewrotny jest argument
  stosowany przez niektórych kapłanów, zarzucających wiernym, słusznie odmawiającym
  przyjęcia Komunii św. na stojąco, na rękę i od „szafarzy” świeckich, że są nieposłuszni
  Kościołowi i Papieżowi (!) Potwierdzają się tu słowa św. Papieża Piusa X potępiającego
  podobne fałszerstwa i nadużycia modernistów: „Wszelkie nowatorstwo opiera się na
  bezczelności i pysze, a nowoczesność jest syntezą wszelkich herezji” (enc. Pascendi Dominici
  Gregis 8 IX 1907 r.).

  W liście Dominicae Cenae Jan Paweł II bardzo mocno podkreśla, że zachodzi ścisły związek
  między eliminowaniem zewnętrznych oznak czci do Najświętszego Sakramentu a
  osłabianiem wiary: „Powołaniem naszym jest rozbudzać -przede wszystkim własnym
  przykładem – wszelkie zdrowe przejawy czci wobec Chrystusa obecnego i działającego w tym
  Sakramencie Miłości [Eucharystii]. Niech Bóg broni, abyśmy postępowali inaczej, abyśmy
  osłabiali tę cześć, od różnych przejawów i form kultu Eucharystycznego, w
  którym wyraża się może tradycyjna, ale zdrowa pobożność, a nade wszystko ów , będący udziałem całego Ludu Bożego, jak to przypomniał Sobór Watykański II”.
  Natomiast przyjmowanie Komunii św. na rękę nazywa: „godnym ubolewania brakiem czci dla
  Hostii Eucharystycznej”. I dalej: „Dotykanie Świętych Postaci Hostii, a także rozdawanie ich
  własnymi rękami, jest właśnie przywilejem wyświęconych [Kapłanów]”. W tym samym liście
  przepraszał w imieniu własnym i biskupów za to wszystko, co „w wyniku (…) stronniczej,
  jednostronnej lub błędnej interpretacji ustaleń Soboru Watykańskiego II, mogło wywołać
  zgorszenie i niepokój w kwestii dogmatu i czci należnej ternu wielkiemu Sakramentowi”. Jan
  Paweł II przypomniał, że Sobór Watykański II ponownie „potwierdził” te niezmienne
  „prawdy” (Komunia św. na klęcząco, do ust, z rąk kapłana), mające swe źródło w Piśmie św. i
  Tradycji Kościoła

  _______________________________________________________

  Na Zachodzie Cywilizacja chrześcijańska została zamieniona na cywilizację śmierci. Nikt, poza
  Papieżem, nie ma prawa w Kościele (ani kardynał, ani biskup, ani episkopat, tym bardziej
  kapłan) tworzyć według własnego widzimisię nowe obrzędy w liturgii. „Jedynie Papież ma
  prawo uznawać i ustalać formy kultu Bożego, wprowadzać i aprobować nowe obrzędy lub
  zmieniać te, których zmianę uzna za stosowną” (Breviarium Fidei, Poznań 1988 r., s. 524; por.
  enc. Mediator Dei, s. 30). Jednym z warunków zbawienia się biskupa, kapłana i osoby
  świeckiej jest całkowite posłuszeństwo Papieżowi!!! W sprawach wiary tylko Papież jest
  nieomylny. Biskup, teolog, kapłan może się mylić. Vaticanum II może być interpretowany
  tylko i wyłącznie w zgodności z nauczaniem wszystkich papieży i zaakceptowanych przez nich
  soborów w ciągu dwóch tysięcy lat. Samowolne wprowadzanie tych zgubnych „nowości”
  godzi w jedność Kościoła i z pewnością nie pozostanie bez STRASZNYCH KONSEKWENCJI!!!

  Wielu duchownych, szczególnie tych (…) źle uformowanych na seminariach, nie
  rozumiejących w ogóle sytuacji wewnątrz Kościoła, wprowadziło te nielegalne „praktyki” w
  dobrej wierze. Bardziej światli kapłani i świeccy na Zachodzie, widząc powszechne
  odstępstwo od Kościoła, brak powołań kapłańskich i puste kościoły (w większości bez Jezusa
  Eucharystycznego), odwracają się od tych nielegalnych i świętokradczych obrzędów
  rujnujących wiarę, idąc za Tradycją i wskazaniami Namiestnika Chrystusowego. Przez to
  niesłychane nieuszanowanie i obojętność, których nigdy dotąd nie było, ludzie ściągną karę
  na świat. Lekceważenie Eucharystii powoduje w człowieku utratę wiary w żywą obecność Jezusa w Eucharystii!!! A zanik pobożności Eucharystycznej prowadzi do ateizmu lub
  protestantyzmu. Tak jak to widział w wizji św. Jan Bosko: „gdy ludzie nie znajdą już nic
  świętego w Kościele, odwrócą się od tej ohydy ziejącej pustką i odejdą, wyrzucając
  przedmioty święte do śmietników, by więcej nie klękać i nie wielbić Stwórcy. I tak
  pozostawieni sami sobie staną się łupem diabła…”. Młodzież widząc taką obojętność wobec
  Najświętszego Sakramentu, nie będzie darzyła szacunkiem ani Eucharystii, ani kapłanów.
  Będzie masowo, podobnie jak na Zachodzie, odwracać się od Kościoła. Nie uczmy się tych
  błędów z Zachodu. Tam kościoły są już puste. Europa staje sie spruchniala i patrzy na
  Polskę. Można temu jeszcze zapobiec. Dlatego wołamy wielkim głosem do biskupów o
  zajęcie się sprawą upadającej szybko pobożności Eucharystycznej. Żądamy uszanowania
  Największej Swiętości: EUCHARYSTII! Niezbywalnym obowiązkiem biskupa i kapłana jest
  nauczanie z mocą o konieczności wielkiej czci wobec Eucharystii, a szczególnie w czasie Jej
  przyjmowania, zgodnie z mottem pieśni „upadnij na kolana, ludu czcią przejęty”.

  ___________________________________________________________________________
  _________

  Papież Jan Paweł II, w nawiązaniu do Vaticanum II, niejednokrotnie mówił: „Kościół dzisiejszy
  nie potrzebuje nowych reformatorów, Kościół potrzebuje nowych świętych” (V. Messori,
  Raport o stanie wiary, Michalineum, 1986, str. 35.). „Teologowie katoliccy nie mogą
  wybierać dróg sprzecznych z wiarą apostolską, przekazaną przez Ojców i potwierdzoną przez
  Sobory” (L’Osseryatore Romano 10/95, s. 51). Podobnie kard. J. Ratzinger ostrzegał biskupów
  przed fałszywą odnową i reformą liturgii: „Zatem reformy i odnowa nie mają polegać na
  wznoszeniu przez nas nowych wymędrkowanych struktur (…) tę prawdę dobrze znają święci
  – oni rzeczywiście dogłębnie reformowali Kościół, nie przez wznoszenie nowych struktur, ale
  przez odnowę samych siebie” (V. Messori, Raport o stanie wiary, s. 45-46).

  Te praktyki, z inspiracji masonerii wbrew Papieżowi Pawłowi VI i Janowi Pawłowi II,
  narzucili swoim wiernym zilberalizowani biskupi i kardynałowie na Zachodzie! (Por. ks. dr F. S. Salyany, Liberalizm jest grzechem, Wers 1998). Są to fakty dokonane, wobec których
  Jan Paweł II na Watykanie jest bezsilny! Wielu biskupów i kardynałów nie chce się z tego
  wycofać, wielu nie ma odwagi przyznać się do błędu, jeszcze inni, bojąc się bardziej ludzi
  niż Boga, nie mają publicznej odwagi przeciwstawić się tym szatańskim wynalazkom;
  biorąc na siebie straszną odpowiedzialność przed Bogiem. Dlatego wielu ludzi, w tym
  kapłanów, sądzi, że pochodzi to od Papieża, mimo że żaden biskup ani kapłan nie może
  powołać się na żaden dokument papieski, nakazujący te praktyki! Papież nie może
  pozwolić sobie na otwarty konflikt z duchowieństwem, gdyż byłoby to wielkim
  zgorszeniem, szczególnie dla wiernych małej wiary. Jest to jedna z przyczyn, dla których Jan
  Paweł II zmuszony jest podawać i tolerować Komunię św. na stojąco, a niekiedy nawet na
  rękę! Od dawna dla nikogo nie jest tajemnicą (przynajmniej na Zachodzie), że wspomniane
  tutaj nadużycia sprawiają ogromny ból obecnemu Papieżowi.

  W encyklice Veritatis Splendor zwracając się do wszystkich biskupów katolickich w
  nawiązaniu do fałszowania Tradycji Kościoła oraz podważania fundamentalnych Prawd Wiary
  katolickiej wewnątrz Kościoła, Ojciec Św. Jan Paweł II pisze m. in.: Istnieje rozdźwięk między
  tradycyjnym nauczaniem Kościoła św., a pewnymi poglądami teologicznymi
  rozpowszechnianymi także w Seminariach i na wydziałach teologicznych, na temat
  zagadnień o ogromnym znaczeniu dla Kościoła św. I dla zgodnego z wiarą życia chrześcijan,
  a także dla relacji międzyludzkich”… Pisząc dalej, Jan Paweł II określa obecną sytuację
  Kościoła jako „prawdziwy kryzys” ( Veritatis Splendor nr. 4, 5, por. Red. Missio2). Jak do tej
  pory, głos Papieża jest głosem wołającego na pustyni. W podobnych słowach przestrzegał w
  dniu 6 II 1981 r.: ,”W poczuciu bolesnej rzeczywistości trzeba przyznać, że »pełnymi
  garściami rozrzucono idee przeciwstawne prawdzie objawionej i nauczanej od zawsze;
  rozpowszechniły się prawdziwe herezje na polu dogmatycznym i moralnym, wywołując
  wątpliwości, zamieszanie, bunty; sfałszowano także liturgię«”.

  Polubienie

 13. Mateusz pisze:

  https://gloria.tv/video/zbe8ioUV7RCg2uXwhBRBEEAc6

  ks. abp Andrzej
  Komunia na kolanach i do ust

  Polubienie

 14. Gosia 3 pisze:

  Pan Jezus powiedział w jednym z orędzi że najbardziej jest obrażany w okresie jego Narodzenia.
  I to jest prawdą. Dzisiaj byłam ma mszy św w innym Kosciele nie w tym gdzie ostatnio pisałam Wam , że czytano inną Ewangelię i nie było różowych szat.
  Otóż gdy zbliżył się moment Komunii Św ksiądz ogłosił dzisiaj Komunia Św wzdłuż naw i przez środek Kościoła i wyszedł jeden szafarz. Zapytałam siebie samą i Jezusa ależ dlaczego nie jak zwykle na klęcząco przeciez nie ma dużo ludzi na mszy świętej. Oczywiście wyszli Księża wszyscy bez patenek. W ostatniej chwili zauważyłam że przy Ołtarzu bocznym przy obrazie : ” Jezu ufam Tobie” Komunia była na klęcząco. I tam pomaszerowałam.
  Przepraszałam Pana Jezusa ile jego okruszyn Bożego Ciała spadło pewnie na posadzkę i zostało podeptanych. I ilu ludzi na stojąco zamiast oddając Jezusowi pokłon na klęcząco przyjęło Komunię Św.
  I to wszytko dzieje się Panie Jezu na dwa dni przed Twoim Urodzeniem.

  Polubienie

 15. Gosia 3 pisze:

  Włochy: Kolejny wstrząs w pobliżu Etny na Sycylii. Cztery osoby ranne
  Świat
  29 minut temu
  Udostępnij
  Komentuj (91)

  91

  Wstrząs o magnitudzie 4,8 zanotowano w środę rano w pobliżu aktywnego od dwóch dni wulkanu Etna na Sycylii – podały włoskie media. W wyniku wstrząsu lekkie obrażenia odniosły co najmniej cztery osoby, uszkodzone zostały też niektóre budynki.

  Lawa wulkaniczna na Etnie /PAP/EPA
  Lawa wulkaniczna na Etnie /PAP/EPA

  Do wstrząsu doszło o godz. 3.19 nad ranem w środę, w pobliżu znajdującej się na północ od Katanii gminy Viagrane – poinformował Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii. Według relacji włoskich mediów, mieszkańcy w panice wybiegli na ulice, a wielu z nich później publikowało w mediach społecznościowych zdjęcia uszkodzonych budynków.
  Reklama

  Wstrząs, który był jak dotychczas najsilniejszym od momentu przebudzenia się Etny w poniedziałek, był odczuwalny też w 300-tysięcznej Katanii.

  W ciągu pierwszej doby po przebudzeniu się Etny, w jej rejonie zanotowano ponad 130 wstrząsów. Z powodu wzmożonej aktywności wulkanu i wydobywającej się z niego chmury dymu i popiołu, w poniedziałek wieczorem zamknięto lotnisko w Katanii, choć już we wtorek zostało ono ponownie otwarte.

  Wznosząca się na wysokość 3326 metrów n.p.m. Etna jest najbardziej aktywnym i największym wulkanem w Europie. Poprzednio chmura dymu i popiołu wydobywała się z niej wiosną 2017 r., zaś ostatnie duże erupcje miały miejsce na przełomie 2007 i 2008 r.

  Polubienie

  • Mateusz pisze:

   WIADOMOŚĆ OD NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA
   DO SWOJEJ KOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍA

   11 GRUDNIA 2018
   Moi ludzie, bądźcie czujni, ryczące wulkany, Etna (Włochy) i góra Pelée (Martynika, Antyle). Módlcie się teraz za te moje dzieci, które będą cierpieć.

   Polubienie

 16. Gosia 3 pisze:

  ŚWIĘTY EMIDIUSZ – PATRON OD WYBUCHU WULKANÓW RUNĄŁ Z DACHU KOŚCIOŁA NA ZIEMIĘ .
  Trzęsienie ziemi na Sycylii częściowo uszkodziło kościół i pomnik świętego patrona przeciw wulkanom
  wydrukuj

  Papież odmówił udzielenia błogosławieństwa młodym na Sycylii? [WYJAŚNIAMY] Papież odmówił udzielenia błogosławieństwa młodym na Sycylii? [WYJAŚNIAMY]
  Włochy: kolejny wstrząs w pobliżu Etny na Sycylii. Cztery osoby ranne, uszkodzone budynki Włochy: kolejny wstrząs w pobliżu Etny na Sycylii. Cztery osoby ranne, uszkodzone budynki
  Trzęsienie ziemi, które w nocy z 25 na 26 grudnia, nawiedziło wschodnią część Sycylii, zniszczyło częściowo w miejscowości Pennisi koło Katanii kościół i pomnik św. Emidiusza, miejscowego patrona przed wybuchami wulkanów.

  Kościół pw. Matki Bożej z Góry Karmel, w którym znajduje się ta rzeźba, został poważnie uszkodzony. Ogromne bloki kamienne oderwały się od budowli i spadły na posadzkę. Na szczęście w świątyni w tym czasie nikogo nie było i nie ma ofiar w ludziach.

  Kataklizm o sile 4,8 stopni w skali Richtera w największym stopniu dotknął Katanię – drugie co do wielkości miasto wyspy, położone u stóp Etny i leżące na obszarze sejsmicznym. Wstrząsy, do których doszło w nocy, wywołały pewną panikę wśród miejscowej ludności, przyzwyczajonej do tego rodzaju sytuacji. W sąsiednim miasteczku Pennisi zawalił się i częściowo został zniszczony posąg św. Emidiusza – biskupa-męczennika z przełomu III i IV wieku, czczonego przez tamtejszych mieszkańców jako patrona przeciw wybuchom wulkanu. Uszkodzona została również dzwonnica przy kościele Matki Bożej z Karmelu i św. Emidiusza, na którego dziedzińcu znajdował się obalony pomnik.

  (EPA/ORIETTA SCARDINO)

  Kościół został wzniesiony pod koniec XIX wieku z inicjatywy braci, kapłanów Salvatore i Mario D’Agata, a wiernym służy od 1900. W jego wnętrzu znajdują się cenne freski przedstawiające życie biskupa-męczennika, współpatrona świątyni, Matkę Bożą z Góry Karmel i Sąd Ostateczny. Zniszczony posąg św. Emidiusza pochodził lat trzydziestych.

  Dotychczas stwierdzono, że w wyniku trzęsienia ziemi rany odniosło około 30 osób. Kataklizmowi towarzyszy erupcja Etny, która rozpoczęła się dwa dni temu, ale na razie lawa spływa głównie do morza.

  Polubienie

 17. Gosia 3 pisze:

  Moja prośba!
  aby przenieść się z komentarzami na dwa pierwsze wpisy główne aby nie przewijać strony łącznie z wpisem gdzie są życzenia na świąteczne .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s