Orędzie Matki Bożej z Medziugorje dla Świata; 25.03.2019r.

Marija during an apparition„Drogie dzieci!

To jest czas łaski. Tak jak przyroda odnawia się do nowego życia [tak] i wy jesteście wezwani do nawrócenia. Zdecydujcie się na Boga. Dziatki, jesteście puści i nie macie radości, bo nie macie Boga. Dlatego módlcie się, aż modlitwa nie będzie waszym życiem. W przyrodzie poszukujcie Boga, który was stworzył, bo przyroda mówi i walczy o życie, a nie o śmierć. Wojny panują w sercach i narodach, bo nie macie pokoju i nie widzicie, dziatki, brata w waszym bliźnim. Dlatego wróćcie do Boga i modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

91 odpowiedzi na „Orędzie Matki Bożej z Medziugorje dla Świata; 25.03.2019r.

 1. Szafirek pisze:

  25 marca
  Zwiastowanie Pańskie

  Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

  Początki tej uroczystości są nadal przedmiotem dociekań. Najprawdopodobniej nie została ona wprowadzona jakimś formalnym dekretem władzy kościelnej, ale wyrosła z refleksji nad wydarzeniem tak szczegółowo przedstawionym na kartach Ewangelii.
  Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzać Kościół Wschodni już od wieku V. Na Zachodzie przyjęło się to święto od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). Najstarszym świadectwem tego święta na Wschodzie jest homilia Abrahama z Efezu, wygłoszona najprawdopodobniej w Konstantynopolu między 530 a 550 r. Święto w Konstantynopolu potwierdzone jest w VI w., w Antiochii pod koniec VI w., w Jerozolimie w I połowie VII w. Na Zachodzie natomiast potwierdzenie znajdujemy w VII w. (Rzym i Hiszpania). W swoich początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano nie tyle moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Tak jest i dotąd. Z czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako „błogosławioną między niewiastami”, wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Liber Pontificalis papieża św. Sergiusza I (687-701) poleca, aby w święto Zwiastowania, podobnie jak w święto Ofiarowania Pana Jezusa, Narodzenia i Zaśnięcia Maryi wychodziła procesja z litanią z kościoła św. Hadriana do bazyliki Matki Bożej Większej. O święcie Zwiastowania wspominają synody w Toledo (656) i w Trullo (692). We Francji na ten dzień była przeznaczona osobna, bardzo piękna procesja.
  Wiadomo także, że już w IV wieku w Nazarecie powstała bazylika Zwiastowania. Wystawił ją bogacz żydowski, Józef z Tyberiady, który przeszedł na chrześcijaństwo. Wybudował on kościół na miejscu, gdzie według podania miał stać domek Świętej Rodziny. W roku 570 nawiedza tę bazylikę i opisuje pielgrzym, Antoni z Piacenzy. Przetrwała ona do wieku XI. Krzyżowcy na jej miejscu wystawili o wiele większą i bardziej okazałą. Ta z kolei przetrwała aż do roku 1955, kiedy to franciszkanie wystawili nową, obecnie istniejącą świątynię. W odległości ok. 200 metrów od niej znajduje się kościół św. Józefa. W wieku VI stał na tym miejscu kościół Matki Bożej Karmiącej. W pobliżu niego znajduje się także synagoga, zbudowana na miejscu tej, w której Chrystus często przebywał i nauczał. Pamiątką najpewniejszą z czasów Maryi jest jej studnia, jedyna zresztą w Nazarecie. Na tym miejscu stał kiedyś kościół poświęcony świętemu archaniołowi Gabrielowi.

  Zwiastowanie – Fra Angelico Nie mamy także pewności, dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano właśnie dzisiejszy dzień. Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące 25 marca z dniem, w którym celebrujemy Narodzenie Pańskie – 25 grudnia, a zatem datami, które dzieli dokładnie 9 miesięcy. Współcześni badacze genezy święta Zwiastowania wykluczają jednak ten element. Chrześcijanie pierwszych wieków przywiązywali wielką wagę do ostatnich dni marca i początku kwietnia. Związane to było z datą 14 Nizan w Starym Testamencie – ze świętem Paschy. Prawdopodobnie dlatego właśnie w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania – początku Życia, które przez mękę, śmierć i z martwych powstanie odnowiło wszechświat.
  Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to „Zdrowaś Maryjo” i „Anioł Pański”.

  Pozdrowienie Anielskie. Modlitwa ta składa się z pozdrowienia archanioła, z radosnego okrzyku św. Elżbiety i z modlitwy Kościoła. Na słowach pozdrowienia Gabriela – „łaski pełna” – Kościół oparł wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi. Skoro bowiem Maryja była pełna łaski, to nie mogła jej nigdy być pozbawiona. Słowa św. Elżbiety: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego” zawierają część pozdrowienia anioła (Błogosławionaś Ty między niewiastami). W ten sposób św. Elżbieta jakby chciała podkreślić, że znana jest jej tajemnica Zwiastowania, że w imieniu wszystkich niewiast świata winszuje Maryi tak wielkiej godności.
  Do wieku XVI odmawiano w Kościele tylko słowa anioła i Elżbiety. Papież św. Pius V oficjalnie wprowadził resztę słów, które do dnia dzisiejszego odmawiamy. Modlitwę Pozdrowienia Anielskiego odmawiały miliony wiernych i wielu świętych wielekroć na dzień. Do jej rozpowszechnienia przyczyniło się również „nabożeństwo trzech Zdrowaś”. Propagowało je wielu świętych, jak np. św. Leonard z Porto Maurizio (+ 1751), św. Alfons Liguori (+ 1787) i św. Jan Bosko (+ 1888). Jedni rozpowszechniali to nabożeństwo dla uproszenia sobie trzech cnót: wiary, nadziei i miłości; inni dla zachowania potrójnej czystości – niewinności, czystości, celibatu; inni wreszcie dla uproszenia sobie łaski dobrej śmierci i zbawienia duszy.
  Do liturgii Pozdrowienie Anielskie zostało wprowadzone w formie antyfony do Mszy świętej w IV Niedzielę Adwentu w wieku XII. Najwięcej jednak do rozpowszechnienia Zdrowaś Maryjo przyczyniła się praktyka odmawiania różańca świętego, gdzie tę modlitwę powtarza się obecnie aż 200 razy.

  Anioł Pański. Historia tej modlitwy sięga wieków średnich, kiedy to biciem dzwonów wyznaczano trzy pory dnia: rano, południe i wieczór. Z powodu braku zegarów był to zwyczaj bardzo praktyczny. Przez pobożne odmawianie tej modlitwy przypominamy sobie scenę Zwiastowania i to, co się w niej dokonało.
  Paweł VI w Adhortacji apostolskiej Marialis cultus tak zachęca do odmawiania tej modlitwy: „Gdy chodzi o modlitwę Anioł Pański, to chcemy jedynie powtórzyć naszą zachętę, prostą, lecz gorącą, aby zwyczajowe odmawianie tej modlitwy zostało zachowane. Mimo bowiem upływu wieków zachowuje ono swoją siłę i blask. Jest to modlitwa prosta, zaczerpnięta z Pisma świętego”. Papież sam tę modlitwę codziennie odmawia, często spotykając się przy tej okazji z wiernymi gromadzącymi się na placu św. Piotra, którym po modlitwie udziela błogosławieństwa.

  Scena Zwiastowania to jeden z ulubionych tematów malarstwa religijnego. Najdawniejszy wizerunek Maryi – z II w. – zachował się w katakumbach świętej Pryscylli. Maryja siedzi na krześle, przed Nią zaś stoi anioł w postaci młodzieńca, bez skrzydeł, za to w tunice i w paliuszu, który gestem ręki wyraża rozmowę. Podobne malowidło spotykamy z wieku III w katakumbach św. Piotra i Marcelina. Od wieku IV spotykamy Gabriela ze skrzydłami. Ma on w ręku laskę podróżną albo lilię. Na łuku tęczowym w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie wśród dziewięciu obrazów – barwnych mozaik – jest również scena Zwiastowania (z wieku IV). Maryja jest ubrana w bogate szaty i siedzi na tronie w świątyni jerozolimskiej w chwili, kiedy haftuje purpurową zasłonę dla świątyni. Na głowie ma królewski diadem. Nad Maryją unosi się Duch Święty w postaci gołębicy. W pobliżu jest archanioł Gabriel. Podobne ujęcie Zwiastowania w mozaice spotykamy w Parenze (w. IV).
  W jednym z kościołów Rawenny spotykamy mozaikę z wieku VI, na której Maryja jest przedstawiona, jak siedzi przed swoim domem i w ręku trzyma wrzeciono. Anioł stoi przed Nią z berłem. Podobną mozaikę spotkamy w bazylice świętych Nereusza i Achillesa w Rzymie (w. IX). Na Ewangeliarzu cesarza Ottona I (w. X) i w Sakramentarzu św. Grzegorza (w. X) spotykamy pięknie namalowane barwne sceny Zwiastowania. Podobnie piękne sceny Zwiastowania spotykamy w wieku XII w Ewangeliarzu z Gegenbach, z Hardhausen, św. Hildegardy i w rzeźbie w katedrze w Chartres. Tam również widzimy tę scenę na witrażu. Z wieku XIII pochodzi wspaniała mozaika w bazylice Matki Bożej na Zatybrzu w Rzymie. Scenę Zwiastowania unieśmiertelnili ponadto m.in.: Giotto, Szymon Marcin ze Sieny, Fra Angelico, Simone Martini, Taddeo Bartoli, Masaccio.
  Pierwsze wizerunki przedstawiają Maryję na tronie (do w. XII). Sztuka romańska (od w. XII) wprowadza ruch i usiłuje nawet oddać uczucia Maryi. Od wieku XIV Maryja otrzymuje często gałązkę oliwną. Anioł zaś trzyma prawie zawsze laskę podróżną, lilię, berło lub gałązkę oliwną. Maryja bywa przedstawiana w czasie modlitwy (klęcznik), z przędziwem, w domu lub koło domu, rzadko przy studni czy świątyni.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-25a.php3

  25 marca – św. Prokop, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-25b.php3
  25 marca – bł. Jozafata Michalina Hordaszewska, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-25c.php3

  Polubienie

 2. Leszek pisze:

  Dzisiaj, 25 marca jak wiadomo, w Kościele jest obchodzona coroczna Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i czytana Ewangelia wg Łk 1,26-38, Fiat Maryi na wolę Pana Boga, zwiastowaną Jej przez Archanioła Gabriela, zapowiadana zresztą przez proroków.
  Warto więc jeszcze raz posłuchać, co PAN mówił o Niej, w LVII Rozmowie z Anną, w cz. 1 „Bożego Wychowania”:
  „Maryja przyjmując wolę Boga bez zastrzeżeń, całkowicie i z pełnią dobrej woli ludzkiej oddała się Jemu na własność jako Jego służebnica. Wszystko, co następuje od chwili tej decyzji jest jej konsekwencją. Ta, która pierwsza powróciła do stanu pierwotnie istniejącej ufnej zależności od woli i postanowień Stwórcy i Ojca, stała się pierwszą w domu Ojca. (…).
  Bóg utrwalił na wieczność wszystko to, co Maryja przyjęła od Niego w swoim życiu, gdyż to, co Boże, nie przemija, a istnieje w wieczności. Nikt z ludzi nigdy nie przyjął i nie przyjmie więcej. Najukochańsza Córa Boga posiada Go tak w pełni, jak On ogarnął Jej ludzką naturę i uświęcił Ją sobą. Maryja jest nieskończenie doskonałą pełnią Boga zwróconego ku rodzajowi ludzkiemu, a więc pełnią Miłosierdzia i macierzyńskiej Miłości. (…).
  Pysze i szyderstwu, cynizmowi i zakłamaniu Władca wszechrzeczy przeciwstawia wzór pokory, ufności i absolutnego zdania się na Jego wolę. (…).
  Maryja – najcichsza i najpokorniejsza, w której nie ma grzechu – zdepcze głowę węża, gdyż wobec Jej świętości jest on bezwładny i do oporu niezdolny. …
  Całość i więcej w tej Rozmowie pod linkiem: http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-03b.html

  Ale jest jeszcze inne b. ważne wydarzenie związane z Maryją i z dniem 25 marca. Otóż w tymże dniu 1858r. w czasie objawień we francusk. Lourdes, po kilkakrotnych zapytaniach Bernadetty: „Kim jesteś Pani i jakie jest Twoje Imię?”, Maryja odpowiedziała: «JESTEM NIEPOKALANE POCZĘCIE».
  Jeśli ktoś jest zainteresowany zgłębieniem tajemnicy tego Imienia, to można o tym poczytać, pod adresem:
  Jestem Niepokalane Poczęcie
  Posted by Dzieckonmp w dniu 11 lutego 2017

  Polubienie

  • Leszek pisze:

   Gwoli wyjaśnienia: Wybierałem się nocnym pociągiem IC (wraz z jednym kapłanem z TChr i świeckim bratem w Panu, Piotrem) z 15/16 marca br. do W-wy na Konferencję o Intronizacji Chrystusa na Króla Polski. Ale na niej nie byłem, bowiem, gdy pociąg dojeżdżał do stacji Łowicz (1 godz. drogi od W-wy) w sobotę/16.03 o g. 5.30 w pociągu straciłem przytomność. Pierwszej pomocy udzielała mi znajdująca się obok w sąsiednim przedziale pielęgniarka z CZD W-wie, później wezwani ratownicy medyczni, którzy w asyście dwóch policjantów przewieźli mnie na wózku do karetki, skąd trafiłem do szpitala w Łowiczu na oddz. chorób wewnętrznych (stwierdzono u mnie duże odwodnienie, niskie ciśn., niski puls, wolna pracę serca). W szpitalu pod dobrą opieką przebywałem do środy, 20 marca, przedpołudnia. Poczytuję to wydarzenie w kategoriach zrządzenia Opatrzności Bożej, bowiem nie byłem tam, dokąd jechałem i chciałem być, lecz znalazłem się tam, gdzie Bóg chciał,żebym się znalazł (wedle Jr 10,23). A w sali szpitalnej było za kogo się modlić i rozmawiać o konieczności przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi Św, .i zarazem okazja by ofiarować doświadczenie cierpienia za… .
   Tak, że jeszcze nie miałem okazji odsłuchać przebiegu tej Konferencji, choć to i owo przeczytałem o niej w Waszych komentarzach blogowych.

   Polubienie

   • Szafirek pisze:

    Leszku,Bogu dzięki!,że wszystko się dobrze skończyło,że już,mam nadzieję,czujesz się dobrze teraz.Dużo zdrowia Ci życzę! i opieki Pana Jezusa i Maryi!
    Pozdrawiam serdecznie.
    Szczęść Boże!

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Leszku! ja również się tym zmartwiłam, że aż straciłeś przytomność. To po raz pierwszy tak Ci się zdarzyło.? czy już wcześniej tak miałeś. Chyba wszyscy w tym okresie Wielkiego Postu mamy mieć swoje doświadczenia i Krzyże.
    A czy Twoi współtowarzysze podróży dotarli na tę Konferencję czy też nie ?
    Niech Ci Pan Bóg błogosławi i obdarza zdrowiem.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    LESZKU TAK NAPISAŁAM DO CIEBIE W DNIU GDY TY LEŻAŁEŚ W SZPITALU:


    Gosia 3 pisze:
    16 marca 2019 o 11:36

    Leszku! pożyczyłabym Ci błogosławionej podróży ale niestety u mnie to się wyświetla z takim opóźnieniem i dopiero dzisiaj to przeczytałam.
    Wracaj więc szczęśliwie i proszę podziel się z nami nowymi wiadomościami z tej Konferencji. Gdyby nie Ty to bym nawet nie wiedziała że taka Konferencja ma dzisiaj miejsce w Warszawie.
    Szczęść Boże!”

    Polubienie

   • Leszek pisze:

    Dziękuję Wam, Drogie w Panu blogowiczki Gosiu 3 i Szafirku za pozdr. i życzenia powrotu do zdrowia.
    Moi towarzysze podróży wysiedli z pociągu w Łowiczu, ale kilka min. później powrócili na dworzec kolejowy i pojechali innym pociągiem do Warszawy, i byli na tej Konferencji (siedzieli w pierwszym rzędzie). Tymczasem pozdr. w Panu i Dobranoc.

    Polubienie

 3. Leszek pisze:

  Mariuszu! Dzisiaj Przed i po g. 18 w tym Gł wpisie dokonałem 2-ch wpisów, ale znikły i do tej pory ich nie ma na blogu. Czy mam je ponowić, by mogły ukazać się na blogu, a rzecz dot.:
  1. związku Maryi z dniem 25 marca
  i
  2. moje krótkie wyjaśnienie o tym, dlaczego nie dojechałem w sobotę 16 marca na Konferencję Intronizacji Chr. na Króla Polski, która miała miejsce w Warszawie.
  Tymczasem pozdr. w Panu

  Polubienie

 4. Gosia 3 pisze:

  Witaj Leszku!
  Dzisiaj o Tobie pomyślałam -jak tam Twoje wrażenia na temat Konferencji a Ty tutaj piszesz że nie dojechałeś.
  Wyobraź sobie że ja dzisiaj już chyba n-y raz przyjęłam dziecko nienarodzone do adopcji duchowej i przy Ołtarzu składaliśmy przysięgę i pod koniec tak mi zaatakowało gardło że zaczęłam tak kasłać , że nie mogłam tego przyrzeczenia dokończyć . Moja znajoma z osiedla tak mnie mierzyła wzrokiem jakbym jakieś przestępstwo popełniła ale czy to moja wina jak mnie tak w gardło zaczęło drapać. Ja wcześniej widziałam że są dwa komentarze a wyświetlał się tylko ten pierwszy Szafirka o Zwiastowaniu NMP.
  Również Cię pozdrawiam. 🙂

  Polubienie

 5. Gosia 3 pisze:

  ZANIM PRZYJDZIE OGRODNIK 25.03.2019 R.

  http://www.wydawnictwopaganini.pl/posluchaj-o-pelanowskiego/

  Polubienie

 6. MariaF pisze:

  ……..””To jest czas łaski. Tak jak przyroda odnawia się do nowego życia [tak] i wy jesteście wezwani do nawrócenia. …..””

  Kochani , najpierw serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy się za mnie modlili o powrót do zdrowia,. Dziękuję Tobie Gosiu za Nowennę do O. Wenantego Katarzyńca.
  Wczoraj po południu opuściłam szpital i jestem do niedzieli u córki a potem będę w innym szpitalu na rehabilitacji od 1 kwietnia. Czy to nie cud, że tego dnia wyszłam, ze szpitala?
  Trochę ciężko mi pisać, kręci się w głowie, ale jest o niebo lepiej i mogę jeść, bo przez 3 dni nic nie jadłam a jeszcze wymiotowałam. Jak będę mogła to coś napiszę, ale nie wiem kiedy. Dlatego proszę Mariuszu zamieszczaj codziennie Pieczęć Boga Żywego a od poniedziałku 01 kwietnia do niedzieli 07 kwietnia – Nowennę Zbawienia. To jest to co leży mi na sercu.
  Kochani od 5 dnia pobytu w szpitalu czytałam wszystkie Wasze wpisy w telefonie, modliłam się i przychodził do mnie codziennie Pan Jezus w Hostii Św. . Czytałam Słowo Boże a w niedzielę ok. 7oo rano znalazłam mszę św. z Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej i akurat po ewangelii przyszedł do mnie Pan Jezus w Komunii Św.. To było cudowne. Bądź uwielbiony Panie Jezu za te dni cierpienia i za to , że przychodziłeś do mnie w czasie tych ciężkich dni choroby.
  Przepraszam, ale nie mam siły by napisać więcej. Wszystkie Wasze wpisy będę czytać i modlić się z Wami. Chwała Tobie Panie Jezu, za Przyjaciół z tego bloga, którzy się za mnie modlą. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Niech Wam Bóg błogosławi a Najlepsza Nasza Mamusia Maryja otacza płaszczem swej Opieki.
  Z Panem Bogiem!

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
   Mario,jak dobrze ,że się odezwałaś.Wielka radość,że czujesz się dużo lepiej!
   Pozdrawiam serdecznie!
   Chwała Panu!
   Dziękujmy Ci o.Wenanty za Twoje wstawiennictwo!

   Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   MARIO !
   jak dobrze że się odezwałaś bo bardzo się o Ciebie martwiłam.

   CHWAŁA SZEŚĆ I DZIĘKCZYNIENIE BĄDŹ W KAŻDYM MOMENCIE
   JEZUSOWI CHRYSTUSOWI W NAJŚWIĘTSZYM BOSKIM SAKRAMENCIE ,
   ILE MINUT W GODZINIE A GODZIN W WIECZNOŚCI
   TYLEKROĆ BĄDŹ POCHWALON – JEZU MA MIŁOŚCI.
   Tak Mario! zanosiłam Twoje cierpienie przed Najświętszy Sakrament i w domu i rano się modliłam za Ciebie i w południe i przy Koronce i przy wieczornym Różańcu ale Nowenna do o. Wenantego wypłynęła z Serduszka Mateusza a ja ją czasami wstawiałam naprzemiennie z Mateuszem i Szafirkiem no i oczywiście odmawiałam.
   Nie piszę tego abyś mi maiła być w jakikolwiek dłużna bo taka prawda że to zasługa nas wszystkich i Twojej osobistej modlitwy westchnieniami w szpitalu i Twojej Rodziny i wszystkich , którzy modlili się za Ciebie.
   Wczoraj od mojego ks, opiekuna otrzymałam pilną prośbę o modlitwę bo ma bardzo trudną sprawę do załatwienia i ja oprócz tego że się za niego modlę to i proszę Was również bo tam gdzie 2, 3 to Pan Jezus pośród nas.
   SKŁADAM RÓWNIEŻ DZIĘKCZYNIENIE MATCE BOŻE KĘBELSKIEJ BO TAM ZAWIOZŁAM W NIEDZIELĘ RANO INTENCJĘ O TWÓJ SZYBKI POWRÓT DO ZDROWIA I DALEJ TRZEBA SIĘ MODLIĆ I PROSIĆ ZA JEJ WSTAWIENNICTWEM O POMYŚLNĄ REHABILITACJĘ DLA CIEBIE.
   Ściskam Cię z całego serca Mario 🙂 i dziękuje Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej że jesteś z nami oraz kłaniam się Najświętszej Panience że w Dniu Zwiastowania NMP zabrała Cię i przyprowadziła do domu córki.
   Módl się Mario i oszczędzaj siły i powracaj do zdrowia bo jesteś potrzebna!

   Polubienie

   • Szafirek pisze:

    Matka Boża tam w Wąwolnicy na pewno usłyszała prośby i Pan Jezus też.
    Taką rzecz jeszcze opowiem z tym miejscem związaną.W niedzielę jak Gosia była w Wąwolnicy to zabrała mnie przy okazji.
    I była taka sytuacja.Staliśmy z mężem akurat w takim miejscu,że nagle poczułam,że strasznie wieje mi zimno po nogach,bo był duży przeciąg.Drzwi były pootwierane w Bazylice,więc to przez to.I ja tak to zimno czułam ,szczególnie z jednej strony,gdzie akurat w tym boku, mam takie bóle często, bardzo duże,m.in. z tym pojechała do Matki Bożej Kębelskiej.Już msza trwała i już nie chciałam się kręcić szukać innego miejsca,poza tym było dużo ludzi i myślę,nawet nie ma gdzie za bardzo,więc mówię w duchu „Panie Jezu, proszę, zrób coś,niech to powietrze zimne tak mi nie wieje,bo wrócę do domu, to zamiast lepiej to jeszcze gorzej będzie,jak tu całą mszę będę w takim zimnym przeciągu :(„. I zaraz już na mszy się skupiłam,ale po jakiejś minucie dosłownie tak czuję,że mi jakoś tak inaczej, tak ciepło w tą nogę,w ten bok i tego przeciągu już nie czułam,a tu patrzę słońce świeci przez witraż 🙂 Potem jeszcze trochę czułam takie powiewy tego powietrza,ale do zniesienia,nie tak jak z początku strasznie lodowate.Jeśli chodzi o moją dolegliwość to na razie nie czuję całkowitej zmiany,jedni dostają prawie od razu łaski ,a innym może nie zawsze jest dane?,no,ale na mszy św. dostałam dosłownie natychmiast ogrzewanie 🙂
    Jaki Pan Jezus jest kochany!…

    A jeśli chodzi jeszcze o zdrowie Marii F., to uważam to za wielki cud!

    Dzięki Ci Maryjo,za miłość Twą!

    Polubienie

  • Mateusz pisze:

   Mario to wspaniała wiadomość, cud że wszyłaś ze szpitala akurat w ostatnim dnu nowenny do O. Wenantego i to w takie wielkie święto. Już nie wspominając że przecież Ty odmawiasz w intencji Intronizacji właśnie tajemnice Zwiastowanie NMP!
   Chwała Bogu!. Dziękujemy Ci O. Wenanty za wstawiennictwo!

   Polubienie

 7. Gosia 3 pisze:

  O. Wenanty Tobie Kochany Kapłanie również dziękuję za Marię , za Twoje wstawiennictwo w jej sprawie do Boga Ojca w Trójcy Św Jedynego. Nadal będziemy się modlić o Twoją rychłą beatyfikację.
  NASZYM PRAGNIENIEM JEST O TO ABYŚ DOŁĄCZYŁ DO GRONA ŚWIĘTYCH W NIEBIE ALE TO TYLKO OFICJALNE POPRZEZ UZNANIE PRZEZ KOŚCIÓŁ ŚW BO TY PEWNIE TAM JUŻ JESTEŚ W NIEBIE, KIEDY TWOJE WSTAWIENNICTWO JEST TAK WYSŁUCHIWANE.

  Polubienie

 8. Szafirek pisze:

  26 marca
  Święty Dobry Łotr

  Święty Dyzmas (w prawosławiu Rach) to jeden z dwóch łotrów, powieszonych na krzyżu obok Jezusa. Informację o nim przekazuje św. Łukasz w swojej Ewangelii. Kiedy drugi z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, Dyzmas skarcił go mówiąc, że oni umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. Zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa. A Jezus obiecał Dobremu Łotrowi – bo tak go od tego czasu nazywamy – że jeszcze dziś będzie z Nim w raju. Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego jeszcze na Krzyżu dokonał Chrystus.

  O Dobrym Łotrze pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. Jego imię – Dyzmas – pochodzi z pism apokryficznych. Kościół wschodni czci go nawet jako męczennika. W Bolonii, w kościele św. Witalisa i w bazylice św. Stefana, oddawano cześć częściom krzyża, na którym Dobry Łotr miał ponieść śmierć. Pielgrzymi, udający się do Ziemi Świętej, chętnie nawiedzali miejscowość Latrum w pobliżu Emaus, która im przypominała postać Dobrego Łotra.

  Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia; pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga. Św. Dyzmas jest patronem Gallipoli (Apulii), skruszonych złodziejów, więźniów, umierających, skazanych na śmierć i dobrej śmierci oraz kapelanów więziennych, pokutujących i nawróconych grzeszników. Stanowi wzór doskonałego żalu za grzechy.

  W ikonografii przedstawiany jest jako młodzieniec, również w wieku dojrzałym, a nieraz też jako starzec. Jego strojem jest opaska na biodrach lub krótka tunika. Atrybutami św. Dyzmy są krzyż, łańcuch, maczuga, miecz lub nóż.

  Warto wiedzieć, że dolna (trzecia) ukośna belka prawosławnego krzyża symbolizuje skazańców ukrzyżowanych z Chrystusem. Jej prawy kraniec, uniesiony do góry, wskazuje niebo, do którego poszedł Dobry Łotr. Lewy kraniec wskazuje piekło, do którego trafił ten, który nie wyraził skruchy.

  Episkopat Polski zdecydował w 2009 r, że dzień wspomnienia św. Dobrego Łotra obchodzony jest w Polsce jako Dzień Modlitw za Więźniów.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-26a.php3

  26 marca – bł. Tomasz z Costacciaro https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-26b.php3
  26 marca – św. Ludger, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-26c.php3
  26 marca – św. Braulion, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-26d.php3

  Polubienie

 9. Mateusz pisze:

  Co nas czeka po przyjęciu ACTA 2.0? 8 rzeczy, które musisz wiedzieć!

  Przegłosowana we wtorek przez Parlament Europejski dyrektywa oznacza istotne zmiany dotyczące kształtu internetu. Prezentujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące regulacji znanych potocznie jako „ACTA 2.0”.

  O co chodzi w artykule 11

  Artykuł 11 zakłada, że autorzy artykułów czy wydawcy uzyskają możliwość negocjowania licencji komercyjnych z platformami udostępniającymi ich treści. Bezpłatne wykorzystywanie fragmentów tekstów zostanie więc ograniczone. Jak podaje TVP.info, linki i krótkie opisy pozostaną jednak legalne.

  Czy na You Tube będzie mniej treści?

  Celem artykułu 13 (w ostatniej wersji 17) jest to, by serwisy udostępniające cudzą twórczość – takie jak You Tube – we współpracy z posiadaczami praw autorskich podejmowały kroki przeciwko piractwu. Wiązać się z tym ma użycie oprogramowania automatycznie usuwającego treści uznane za sprzeczne z prawem. Przeciwnicy obawiają się, że będzie tu dochodzić do pomyłek. Zapewne na You Tubie znajdzie się mniej materiałów niż do tej pory.

  Czy od surowych zapisów chroniących prawo autorskie są jakieś wyjątki?

  Tak – dyrektywa zakłada wyjątki w ochronie praw autorskich przeznaczone dla edukacji, badań naukowych i ochrony dziedzictwa kulturowego. Pozwoli to muzeom, organizacjom edukacyjnym i naukowcom w szerszym zakresie korzystać z cudzych utworów, bez obaw o sankcje.

  Kto popierał dyrektywę, a kto był jej przeciwny?

  Przegłosowany projekt budził sprzeczne opinie. Popierała go prasa wysokonakładowa i niektóre organizacje zrzeszające twórców, na przykład Europejska Federacja Reżyserów Filmowych. Z drugiej strony przeciwko opowiadały się takie organizacje jak Electronic Frontier Foundation, a także mniejsze portale informacyjne. Jeśli chodzi o państwa, to wypracowanego kompromisu nie poparły Polska, Holandia, Włochy, Finlandia i Luksemburg.

  Czemu o przyjętej dyrektywie mówi się jako o ACTA 2.0?

  Nie jest to w ścisłym sensie kontynuacja ACTA. Jako ACTA 2.0 określają dyrektywę przeciwnicy wskazujący na to, że również jest ona naruszeniem wolności w internecie

  Jak przebiegały prace nad ACTA 2.0 do chwili głosowania?

  Projekt dyrektywy zaprezentowała Komisja Europejska w 2016 roku. W 2018 europarlament go odrzucił. W lutym 2019 za regulacjami opowiedziała się komisja prawna europarlamentu, a 26 marca 2019 poparł go europarlament.

  Kiedy dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym zacznie obowiązywać ?

  Na wdrożenie dyrektywy kraje członkowskie UE, w tym Polska, mają 24 miesiące. Najpóźniej za dwa lata nowe przepisy zaczną więc obowiązywać w naszym kraju.

  Czy dyrektywa oznacza koniec internetu jaki znamy?

  Wiele na to wskazuje. W publikacjach na YouTube istotnie zdarzały się nadużycia. Dochodziło do udostępniania filmów czy nagrań bez wiedzy twórców, w efekcie czego tracili oni część swych dochodów. Niemniej jednak wątpliwe, by dobrym rozwiązaniem były maszyny cenzurujące. Istnieje ryzyko, że również legalna treść będzie usuwana.

  Pamiętajmy, że internet w dotychczasowym kształcie stanowi swego rodzaju oazę wolności. Pozwala nie tylko autorom pracującym dla wielkich mediów, ale także niezależnym środowiskom czy osobom prywatnym na wyrażanie swych poglądów. Nie jest zaś tajemnicą, że czołowe koncerny medialne reprezentują zazwyczaj lewicowy lub liberalny światopogląd. Nowe regulacje zapewne okażą się dla nich korzystne.

  Walka tychże koncernów (często wydawców papierowych)oznacza mniej czy bardziej świadome dążenie do ograniczenia swobody w sieci. To zatem walka przeciw technologii, która dokonała przeobrażenia świata. W tym sensie przypomina batalię producentów świec o zakaz produkcji żarówek. Na krótszą metę można coś ugrać, jednak długofalowo to batalia niemająca wielkich szans powodzenia – o ile nie zostaną wprowadzone działania o znamionach totalitaryzmu.

  Marcin Jendrzejczak

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   01.01.2011, 02:00 – Nastąpi cenzura mediów i inne cenzury

   Moja umiłowana córko, nadszedł czas na kolejny rok, w którym Moje umiłowane dzieci nauczą się ode Mnie więcej, jak przystosować swoje życie, tak aby, kiedy przyjdę jako Sędzia, ludzkość była gotowa.
   Moje piękne dzieci, które wszystkie trzymam blisko Mojego Najświętszego Serca, musicie Mnie teraz posłuchać. Nigdy was nie opuszczę, kiedy rozpoznajecie Mnie i prawdę o Nowym Raju – obietnicę, którą dałem wam wszystkim, zanim umarłem na Krzyżu za wasze grzechy. Czas się teraz przybliża, Moje umiłowane dzieci. Nigdy się nie lękajcie. Jeżeli Mnie miłujecie i wierzycie we Mnie, to czego się lękacie? Miłość nie jest lękliwa. Miłość jest radością, szczęściem i wy wszyscy, którzy wierzycie w Życie Wieczne w Niebie, nie macie się czego lękać. Miłuję was wszystkich.

   Rola Matki Boga w Powtórnym Przyjściu Chrystusa
   Moja umiłowana Matka, która była odpowiedzialna za podniesienie Kielicha dla przyjęcia Mojego Istnienia w momencie Poczęcia, by ogłosić Nowy Początek dla ludzkości, ogłosi także Moje Powtórne Przyjście.
   Odkupię tych wszystkich, którzy zwracają się do Mnie o Miłosierdzie. Moja Matka, posłana przez Ojca Przedwiecznego, aby przynieść światu odkupienie i zbawienie, stanie przy Mnie ten drugi raz.
   Moja umiłowana Matka, Anioł Światłości, odniesie teraz triumf, by donieść Moje Miłosierdzie i ogłosić Moje Powtórne Przyjście na ziemię. Moja oddana Matka, Niepokalane Poczęcie, jako Pośredniczka będzie pomagała przygotowywać świat na Moje Powtórne Przyjście. Przygotowywała ludzkość od wielu wieków, ale teraz, w ciągu ostatnich stu lat, próbuje wzbudzić miłość w waszych sercach, by rozpalić czasem zastygłą miłość, którą darzycie Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.
   Był czas, kiedy Moja Matka poprzez niebiańskie przejawy obecności przyciągała zainteresowanie na ziemi. Niestety, od Fatimy i Garabandal niewielu Moich wyświęconych sług bierze na poważnie Jej niebiańskie objawienia. Tak samo nie są brani na poważnie Jej widzący, tych kilkoro wybranych. W tym czasie, gdy zaczyna się rok 2011, na świecie ma się teraz dokonać wiele, wiele zmian. A to dlatego, Moje dzieci, że ten świat, jaki dotychczas znaliście, ma się wkrótce zmienić.

   Tajemnica fatimska – związek z przyszłością
   Tak wielu z was, niewinnym i ufającym duszom, nie udaje się spostrzec tego zła, które właśnie ma nastąpić. Moje dzieci, i włączam w to tych czytających te Orędzia po raz pierwszy z ciekawości, którzy mogą odczuwać jakieś braki w swoim stanie ducha, posłuchajcie teraz.
   Wy i wasi bracia i siostry jesteście prowadzeni do świata zarządzanego przez grupę przepowiedzianą w nieznanej wam ostatniej tajemnicy fatimskiej, do którego wkrótce będzie się odnosić to:
   1. Wasze pieniądze będą bezwartościowe, a jedynym sposobem, by handlować, będzie złoto i srebro.
   2. Będziecie musieli modlić się w grupach i odszukać wyświęconych sług, wystarczająco odważnych, aby powstać w obliczu prześladowań.
   3. Musicie znaleźć schronienia na modlitwę, bo wasze kościoły będą sprzedawane dla zysku pieniężnego.
   4. Cały czas posiadajcie Pismo, może nie czytaliście Go nigdy w przeszłości, ale bądźcie pewni, że w przyszłości będzie niemożliwe Je kupić.
   5. Zakładajcie grupy modlitewne, by modlić się o zbawienie ludzkości. W ciągu trzech lat zrozumiecie, dlaczego jest to ważne.

   Cenzura mediów
   Mediom to mam do powiedzenia. Wyniosłość, którą przejawiacie, będąc przekazicielami informacji do świata, zmieni się w rozpacz, kiedy wasze słowo nie będzie więcej słyszane. Wkrótce i wy zdacie sobie sprawę ze znaczenia modlitwy, kiedy ludzkość odwróci się od Prawdy. Wasze słowo dzisiaj wciąż może nieść ważną niezależną prawdę. Ale ten Dar zostanie wam teraz odebrany. Natomiast prawda zostanie obecnie ukryta przed ludzkością poprzez dyktaturę, której niebawem doświadczycie podczas Wielkiego Ucisku. Nie pozwolą na wasze słowo, tak jak teraz nie pozwalają na Moje Słowo.

   „Tajny kanał” komunikacji
   Nikt nie będzie was słuchać, bo jedyne słowo przekazywane ludzkości, które będzie miało jakiekolwiek oddziaływanie, będzie przekazywane światu przez technologię w „tajnym kanale”. Znajdziecie się na pustkowiu i na tym się to skończy, że kiedy wasze słowo nie będzie słyszane, będziecie próbować nawiązać kontakt z niewierzącym światem, tak jak w tym momencie Ja czynię.

   Strzeżcie się dyktatorów
   Nie lękajcie się, niezależnie od tego, którą drogą podążacie za Bogiem, po prostu posłuchajcie Mnie teraz. Walczcie z tymi, którzy narzucają wam dyktaturę w waszym świecie, bo oni są od szatana. Nigdy nie dajcie się im ogłupić, bez względu na to, ile wam płacą, byście przekazywali kłamstwa. Czeka ich wieczne potępienie, jeśli nie okażą skruchy; ale czas nie jest ich sprzymierzeńcem. Walczcie o wolność mówienia o niesprawiedliwości, której jesteście świadkami. Bez względu na to, czy we Mnie wierzycie, bo kiedy zobaczycie, jak to proroctwo będzie się realizować, to uświadomicie sobie Prawdę Mojego Nauczania.

   Księga Apokalipsy
   W świecie, który może wydawać się pokiereszowany i rozbity z powodu upadku gospodarki, łatwo jest dzisiaj wierzyć, że wszystko z grubsza będzie w porządku. Tak, Moje dzieci, w przeszłości takie założenie byłoby naturalne, ale teraz już nie. Spiski tworzone przez ośrodkową grupę organizacji, w każdym państwie na całym świecie, złączone poprzez wspólne szatańskie początki, są teraz gotowe do uruchomienia. Ci spośród was, którzy nie wierzą we Mnie, ostatecznie zrozumieją teraz proroctwa zawarte w Księdze Mojego Ojca i w Księdze Apokalipsy.
   Nie lękajcie się, Moje dzieci. Zwróćcie się do Mnie i mówcie do Mnie osobiście swoimi własnymi słowami, a Ja dam wam siłę, nadzieję i moc do przedostania się przez to mroczne przejście w historii ludzkości.
   Wy, którzy czytacie to Orędzie, uważnie je przemyślcie. Jeżeli wątpicie w jego treść, to rozglądnijcie się dookoła i zdecydujcie, czy odważycie się wziąć pod uwagę znaki. Czy widzicie, że wolność waszej wolnej woli, danej wam jako Dar od Mojego Ojca Przedwiecznego, jest teraz naruszana? Ja i Mój Ojciec Przedwieczny nigdy nie będziemy ingerować w ten Boski Dar, tak święty jest ten Dar. Ale jeżeli człowiek decyduje się na akceptację szatana i ognia piekielnego, niech tak będzie.
   Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, nie może temu zapobiec. Ale szatan będzie próbował odebrać wam ten Dar wolnej woli. Kiedy zauważycie, że wolna wola jest wam zabierana przez potężne siły, nad którymi nie macie kontroli, to będziecie wiedzieć, że stoi za tym zły.

   Szatan nigdy nie zwycięży
   Proszę, proszę, bądźcie czujni, Moje najdroższe dzieci. Nie poddawajcie się. Jeśli wystarczająco wielu z was będzie się modlić i powstanie, uratujecie dusze. Szatan i jego armia nigdy nie zwyciężą. Nie mogą. Jest to niemożliwe. Tylko Bóg ma moc, aby zakończyć ten straszliwy konflikt.
   Ja, wasz Zbawiciel i wyznaczony Sędzia, ponaglam was teraz, abyście powstali, byli odważni i walczyli w swoich sercach o to, co jest słuszne, nawet jeśli doświadczacie lęku. Lęk jest wam podsuwany przez szatana. Lęk nigdy nie jest wprowadzany w wasze serca przeze Mnie lub Mojego Ojca Przedwiecznego.
   Nie brońcie się i otwórzcie swoje serca na miłość, nie na lęk. Miłość pochodzi od Boga. Powiedziałem wam, że Miłość nie jest czymś, co możecie odczuć, zanim otworzycie serca. Miłość i Bóg, Ojciec Przedwieczny, Stwórca tej ziemi, idą w parze. Nie mogą być oddzieleni. Kiedy są, to działa szatan.
   Idźcie teraz, Moje dzieci, i podejmijcie decyzję. Czy chcecie, aby ogarnęła was Miłość przez Moje Najświętsze Serce, czy lęk? To jest wasza decyzja.
   Wasz Boski Nauczyciel,
   Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia Miłosierdzia

   Polubienie

 10. Gosia 3 pisze:

  Wiadomości

  Koniec ze zmianą czasu! Jest decyzja europosłów. Od kiedy nie będziemy zmieniać czasu z zimowego na letni? Kiedy zmieniamy czas ostatni raz?

  26.03.2019 14:57
  aktualizacja: 26.03.2019 14:57
  Express Bydgoski

  Komisja Europejska uchwaliła dyrektywę dotyczącą czasu letniego, która harmonizuje datę i czas jego wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich UE!
  Europosłowie zdecydowali: Koniec ze zmianą czasu! Od kiedy nie zmieniamy czasu z zimowego na letni? Zmiana czasu kiedy?
  pixabay

  Od 2021 roku kończymy z przestawianiem zegarków na czas letni i zimowy – tak zdecydowali europosłowie. – Kraje członkowskie Unii Europejskiej będą mogły zdecydować, czy chcą zostać przy czasie letnim czy zimowym. W Polsce ma obowiązywać czas letni przez cały rok.
  Decyzję europosłów musi zatwierdzić Rada UE.

  Polubienie

 11. Gosia 3 pisze:

  ‚ W Polsce ma obowiązywać czas letni przez cały rok.”
  I TO BĘDZIE DUŻY PROBLEM BO NIE BĘDZIE TO CZAS PODAROWANY PRZEZ PANA BOGA – NASZEGO STWÓRCĘ. TERAZ DO KOŃCA MARCA JESTEŚMY W CZASIE , KTÓRY OFIAROWAŁ NAM PAN BÓG A GDY PRZEJDZIEMY NA CZAS LETNI TO JUŻ NIE.
  PAMIĘTACIE JAK MIAŁAM O TYM PRZEKAZ.? 😦

  Polubienie

 12. Gosia 3 pisze:

  Polubienie

 13. Mateusz pisze:

  https://gloria.tv/video/H8H2nzQy8rgL4WRV8ZQWBcaz1

  Głos Polki z USA o ustawie 447 i panowaniu Chrystusa Króla

  Polubienie

  • Hallinna pisze:

   Chryste Krlu proszę spraw,
   by to co Polskie jest, opuścił przeklety szatan .
   By Polska była wolna od jego obecności i działania .
   Rozmodlony Naród Polski oddał Tobie Królowi Polske i wolę Narodu z prośba , bys zechciał byc Królem i budować na Polskiej Ziemi Swoje Królestwo Miłości .
   Proszę niechaj Twoje działanie wypełni wszystko co Polskie jest i sprawi, że wszystko i wszyscy będa podążać Twoja droga , realizowac Twoje zadania i osiagac Twój cel .
   Że będa je prawidłowo sercrm odczytywać i zamieniac w czyn aby mogły sie stawac rzeczywistością .
   Proszę udziel pomocy i łaski ,aby od podstaw zaczęło sie budowac Twoje Królestwo Miłości . Aby każdy zaczął dostosowywac sie do Twoich pragnień i zyczeń i odnajdywac swoje miejsce zadanie oraz cel wyznaczony przez Ciebie Prawowitego Króla .
   By w ten sposób była pełniona Wola Twoja tu na Ziemi tak jak jest pełniona w Niebie .
   Proszę spraw aby juz nigdy szatan nie mógł szkodzic Narodowi Polskiemu Rozmodlonemu przez ingerencję sąsiadów w sprawy Polskie .
   Prosze spraw aby zaden szatan przez sasiadów nie mógł sie wdzierac i szkodzic narodowi Polskiemu na Polskiej Ziemi .
   Proszę spraw aby granic strzegli wysłannicy z Nieba i blokowali wszystko co idzie od szatana i jego sługusów . .By nikt i nic nie przeszkadzało temu Narodowi w pełnieniu Twojej Woli , w podążaniu Twoja drogą i w osiaganiu Twojego celu .
   Ten Naród Polski Rozmodlony ukochał Ciebie jako Króla , podporządkował sie Woli Twojej i chce dla Twojej radości i chwały pracować .
   Prosze spraw Królu, aby ten Naród wierności Tobie dochowujący ,miał dogodne warunki do służenia Tobie . Proszę spraw aby okres ingerencji szatana w sprawy Narodu Polskiego zakończyła sie .. Niechaj nastanie nowy czas , czas przwidłowej współpracy z Toba Królem . Amen .

   Polubienie

 14. Gosia 3 pisze:

  Powyższe video:
  Widząca najprawdopodobniej jest Brazylijką bo wymienia to miasto:

  Tarumã – miasto i gmina w Brazylii, w stanie São Paulo. Znajduje się w mezoregionie Assis i mikroregionie Assis.

  Polubienie

 15. Marcin pisze:

  Od kilku dni nie działa strona: http://www.colledelbuonpastore.it/

  Tam prawie codziennie ukazywały się przesłnia z Nieba na czasy ostatecznie w języku włoskim. Ale widniała też tam witryna tłumacząca je na różne języki, w tym język polski. Te orędzia ostatnio jako jedyne dawały mi nadzieję na szybkie Powtórne Przyjście Pana Jezusa.
  Już ta strona z tymi orędziami jest zablokowana.

  Polubienie

  • mariusz2015 pisze:

   Marcinie,
   Nie miej złudzeń. Weszło Acta2 i niby mamy czas na porządkowanie internetu przez 2 lata. Bajki! Posprzątają wszystko w 6 miesięcy.
   Pozdrawiam.

   Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Marcinie! czy to chodzi o te przesłania co Mateusz nam czasami wstawia:
   Roman Trevignano . ?
   Ja także uważam że to w mig wszytko wprowadzą aby jak najmniej ludzi poznało prawdę.
   Kochani ! my się przygotujmy na ogromne prześladowania i na brak prawdy w mediach.

   Polubienie

   • Marcin pisze:

    Gosiu, nie to są inne przesłania.

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    A może trwa tylko moderacja strony…nie wiem.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Witam Marcinie!
    A czy to są jakieś znane nam na blogu przesłania?

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Raczej nie. Ja jak sobie dobrze przypominam to chyba tylko jeden raz kilka miesięcy temu wstawiłem fragment jednego z tamtejszych orędzi. I to wszystko.
    Ja sam tak sobie czytałem codziennie tamte przesłania. Dawały mi nadzieję na szykbie Powtóren Przyjście Pana Jezusa.

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Czasami na blogu Królowej Pokoju były one wstawiane tam w komentarzach jak czasami tam zaglądałem.

    Polubienie

  • mariusz2015 pisze:

   Kochani,
   Boli najbardziej to, że media tzw. katolickie milczą, nie mówiąc już
   o Rekolekcjach Wielkopostnych. Ilu może być takich ks. Glas-ów i
   im podobnych.

   Polubienie

 16. Szafirek pisze:

  28 marca – bł. Joanna Maria de Maille, wdowa https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-28a.php3
  28 marca – św. Guntram, król https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-28b.php3

  Polubienie

 17. Mateusz pisze:

  O PLANIE POKOJOWYM ADMINISTRACJI TRUMPA
  Z CYKLU: „POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO”

  27 marca 2019 r. sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział, że decyzja administracji Trumpa o uznaniu suwerenności Izraela nad Wzgórzami Golan pomoże rozwiązać konflikt arabsko-izraelski.

  „Uważamy, że zwiększa to prawdopodobieństwo rozwiązania konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami. Uważamy, że przemawia to z jasnością, która odbiera wszelką niepewność co do tego, jak będziemy postępować.”

  Pompeo zasugerował także, że zbliżające się ogłoszenie amerykańskiego planu pokojowego zerwie z dotychczasowym podejściem do takich kwestii jak Jerozolima i osiedla żydowskie, ponieważ stare podejście zawiodło.

  „Jestem przekonany, że to, co próbowano wcześniej, zawiodło i jestem optymistą, że to, co robimy, da nam większe prawdopodobieństwo, że osiągniemy wyniki, które byłyby lepsze zarówno dla narodu izraelskiego, jak również i dla narodu palestyńskiego. Amerykański plan będzie oparty na faktach na ziemi i realistycznej ocenie tego, co przyniesie nam dobre wyniki.”

  Plan pokojowy administracji Trumpa zostanie ujawniony po wyborach w Izraelu (po 9 kwietnia).

  Polubienie

  • Hallinna pisze:

   Czyżby ten, zapowiadany przez Niebo , toksyczny pokój między Izraelem a Palestyną ,juz byl planowany przez antychrysta i wdrażany do reaqlizacji ????
   Czas realizacji 9 maj ???
   Kto jest jego autorem ?Wiemy kto chce go realizować , ale kto jest jego autorem , bo to własnie on ma byc tym antychrystem z krwi i kosci .
   No i jakie plany sa w wprowadzenie jednoświatowej religii .
   To wszystko miało isc w parze .

   Pan Jezus powiedział ,że On ma juz wszystko przygotowane do działania ,że czeka na ukazanie sie swiatu antychrysta .By świat zobaczył jego ohydę .
   Punkt kulminacyjny sie zbliża .

   Polubienie

   • Hallinna pisze:

    Teraz tylko prosic by w wyborach w Izraelu nie zwycięzył ten, który szatana reprezentuje , lecz ten, kto zrobi zamieszanie i problemy do realizacji szatańskich planów .

    Chryste Królu proszę spraw,
    by w Izraelu wybory były pod Twoja kontrolą .
    By plany i zamiary sługusów szatana, Twoim działaniem zostały przekreslone .
    Nichaj wszystkie sprawy objeraja Twój kierunek .
    Tylko Ty Królu znasz droge wyjścia z tego, w czym został pogrążony człowiek i swiat, przez ingerencje szatana .
    Proszę niechaj Twoje działania wprowadza wszystko i wszystkich na własciwa droge .
    By wszystko co jest na Ziemi, zgodnie z Twoim życzeniem , włączało sie w prace dla Ciebie , dla Prawowitego Króla .
    Proszę niechaj zniknie wszystko to co przeszkadza człowiekowi w włączaniu sie w budowe Twego Królestwa Miłości na Ziemi ..
    Tyś Królem człowieka i swiata na zawsze juz .
    Niechaj pełni sie Wola Twoja teraz i zawsze , az na wieki wieków .Amen .

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Zamówiłem msze św w intencji Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski i została wyznaczona data właśnie 9 kwietnia, czyli dzień wyborów w Izraelu i ostatni dzień naszej obecnej nowenny

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Mateuszu!
    ja zostawiłam taką samą intencję w Wąwolnicy ale wrzuciłam do skrzyneczki z intencjami w Kaplicy także nie wiem czy Ksiądz ją odczyta. Pamiętam że taką intencję włożyłam z 5 lat temu kiedyś do koszyczka z intencjami w innym Kościele gdzie jest specjalna msza i byłam na tej mszy to Ksiądz nie odczytał tylko pominął A w 2016 roku w tym samym Kościele , już na Ołtarzu był Obraz Chrystusa Króla i zawierzenie Parafii . Także niektórzy Księża z opóźnieniem dojrzewają do pewnych spraw i takie nasze działania coś wnoszą.

    Polubienie

 18. Mateusz pisze:

  Watykan wyjaśnia, dlaczego papież nie chciał, by całowano jego pierścień

  Papież Franciszek nie chciał, by wierni całowali jego pierścień podczas niedawnej wizyty w Loreto z powodu higieny – takie wyjaśnienie przedstawił Watykan.

  Rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti podczas spotkania z dziennikarzami odniósł się do szeroko dyskutowanej sceny z Loreto, gdy papież nie chciał, by stojący w kolejce do niego wierni całowali jego pierścień. Na nagraniu widać, że Franciszek energicznie odsuwa dłoń.

  Gisotti poinformował, że zapytał o to papieża w związku z dyskusją, jaka trwa na temat tego gestu. Jak relacjonował, usłyszał od niego, że powodem były względy higieniczne. Rzecznik zaznaczył, że nie chodziło o samego Franciszka.

  Papież nie chciał, by ludzie pozarażali się od siebie nawzajem – wyjaśnił. Rzecznik przypomniał, że kolejka do papieża była długa.

  Polubienie

  • Mateusz pisze:

   A jak całował stopy muzułmance to było dobrze.

   Polubienie

  • Hallinna pisze:

   No jaki miłosierny jest ten Franciszek .
   On myłśi tylko o ciele , a co z duchem ?

   przecież ucałowanie tego pierscienia , to korzyści i sprawa ducha .
   Z tego wniosek ,
   że Franciszek w trosce o ciało szkodzi duchowi .
   A Pan Jezus powołał Kościół do prowadzenia ciała, drogami dobrymi dla ducha .
   Franciszek zmienia to zadanie i powoduje to ,zże droga ciała szkodzi sprawom ducha ……Zmiana zadania Kościoła jest przestęstwem względem Załozyciela Kościoła Chrystusa Krola .
   Kolejny dowód na to, że Franciszek nie pracuje dla Chrystusa Króla , lecz tworzy swój prywatny kościół , z pominięciem zadań i obowiązków wyznaczonych przez Chrystusa Króla .Do czego to doprowadzi ?????

   Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   GDYBYŚMY POSTĘPOWALI WG ZASADY P. FRANCISZKA TO NIE CAŁOWALIBYŚMY RÓWNIEŻ KRZYŻA PANA JEZUSA PODCZAS LITURGII ŚW NP PODWYŻSZENIA KRZYŻA CZY RELIKWII ŚW W CZASIE INNYCH UROCZYSTOŚCI.
   WG MNIE CAŁOWANIE PIERŚCIENIA PAPIESKIEGO TO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO A JEZUS KAZAŁ PRZECIEŻ ŻEBY GO NAŚLADOWAĆ I NIE BAŁ SIĘ TRĘDOWATEGO ŻE SIĘ ZARAZI. GDY COŚ CZYNIMY Z WIARĄ I MIŁOŚCIĄ DO PANA BOGA TO NIC NAM NIE GROZI .
   PAMIĘTACIE JAK KS. JOCHEMCZYK MÓWIŁ NA TEMAT TEGO JACY KSIĘŻA NIE DAJĄ SIĘ POCAŁOWAĆ W RĘKĘ A NO CI BEZ WIARY BO NIE CZUJĄ PODCZAS SPRAWOWANIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH, ŻE TO CZYNIĄ W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA.
   TO JAKA TO WIARA?

   Polubienie

 19. Gosia 3 pisze:

  OTRZYMAŁAM NA POCZTĘ OD TADEUSZA:
  Życie Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny

  Spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ z Diecezji Rzeszowskiej. Był on wystawiony w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, dzięki którym to powstało to nagranie.

  Polubienie

 20. Szafirek pisze:

  29 marca – św. Wilhelm Temperiusz, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-29a.php3
  29 marca – św. Stefan IX, papież https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-29b.php3
  29 marca – św. Bertold, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-29c.php3

  Polubienie

 21. Mateusz pisze:

  Polubienie

 22. Gosia 3 pisze:

  WSZYSTKO SIĘ ODKRYWA. O MÓJ BOŻE!
  TO PANI KRYSIA ZOSTAŁA TAK BRZYDKO ZAATAKOWANA – AŻ MI JEJ SIĘ ŻAL ZROBIŁO.
  WALKA SIĘ NASILIŁA. KORONA WŁAŚNIE POWINNA PRZYPOMINAĆ KORONĘ POLSKI I TAK JEST, BO JEZUSOWI ODDAJEMY NASZE PANOWANIE W POLSCE.

  Polubienie

 23. Mateusz pisze:

  Polubienie

 24. Mateusz pisze:

  Polubienie

 25. Gosia 3 pisze:

  „«Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy». Amen.

  Polubienie

 26. Marcin pisze:

  Czy to w tym roku?

  https://gloria.tv/album/WVFw1cvGNL9c1iwsjVWsNfUWa

  Pan Jezus Chrystus Król do Anny Dąmbskiej.

  Gdy to wszystko się wydarzy, wtedy dopiero zostanie dokonana Intronizacja Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

  1.05.1983r.

  JEZUS: Wasze powszechne nawrócenie się na moją drogę nastąpi wtedy kiedy stanie przed wami groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla was i wspólnej – waszego bytu narodowego.

  Wobec takiej grozy, która zawiśnie nad światem, zjednoczycie się i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i tarczy. Moja Matka stanie się w tym czasie rzeczywistą Królową narodu polskiego.

  Wtedy gdy dokoła was ginąć będą i rozpadać się kraje o wiele od was bogatsze i potężniejsze, kiedy śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych braci w jednej sekundzie – bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej (przed którą ostrzegała was od lat Maryja, Matka moja i wasza) – wtedy lęk o życie stłumi wszelkiej inne pragnienia.

  Nie Tylko w Polsce, lecz na całym świecie nastąpi przemiana duchowa. Te kraje, które wierzyły Mi i uznawały Mnie swym Panem, zwrócą się ku Mnie i skupią swoją ufność i wierność wokół mojego Krzyża. Inne, które praktycznie odrzuciły Mnie, bo od dawna byłem dla nich tylko symbolem i wspomnieniem, pozostaną w swojej agonii same i nie znajdą oparcia.

  Tam zapanuje chaos, panika i zbiorowe szaleństwo: jedni przez drugich i przeciw drugim będą dążyć do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Tak stanie się w krajach, którym zazdrościcie mojej opieki (USA i kraje Europy Zachodniej). Zobaczysz też, jak bogactwo i poczucie siły zniszczyły odporność społeczeństw, a podkopując – z dawna i planowo – moje prawa, rządy zgotowały zgubę własnym ludom.

  Wtedy zobaczysz i przekonasz się, czy miałaś rację wątpiąc w swój naród. Bo Ja wierzę w waszą głęboko ukrytą wierność moim słowom, która ujawni się, gdy zamrą niskie emocje i pożądania. Dam wam moją pomoc w osobie Papieża. Mój syn, Jan Paweł II ufa Mi i rozumie Mnie. On was przygotuje. Teraz zaś szykuję ziarno na zasiew. Nie wielu potrzeba Mi, lecz ufających Mi, żyjących ze Mną w przyjaźni bliskiej i oddaniu. Przygotowuję was sobie.

  Polubienie

  • mariusz2015 pisze:

   Marcinie,

   Pytasz kiedy? Nie wiem, ale na wielu konferencjach słyszałem, że Intronizacja odbywać się będzie ”po kolana we krwi.” Myślę, że to przenośnia, aczkolwiek dla wielu… wielu…, ostatni dzwonek!

   Przyjacielu, ale mam do Ciebie prośbę bo nikt Ci tego nie powie, a ja mam taki obowiązek, otóż jak się to wszystko dziać zacznie uciekaj z Niemiec bowiem jeśli nie zostaniesz zalany (patrz: utopiony) to zabije Cię jedna z bomb nuklearnych które spadną na teren obecnego RFN.
   Piszę to z braterskiej troski o Ciebie bracie w Panu.

   Szczęść Boże!

   Polubienie

   • Marcin pisze:

    Jeśli chodzi o mnie to ja i tak nie czuję sensu życia. Już tutaj pisałem że już dawno chciałem umrzeć i nie wiem po co w ogóle jestem na tym świecie. Ja mam stany depresyjne. Czasami dość mocne i dobrze że już zima za nami. Może umrę tutaj na obczyźnie, może mnie ktoś albo coś tutaj zabije..nie wiem sam. Nie mam po co żyć i chyba nic się nie stanie jak umrę. Mimo że mam 31 lat to życie już mi dawno zbrzydło.
    Chyba że zacznie się tutaj coś dziać to obudzi się we mnie instynkt do działania aby uciekać. Nie wiem sam.
    Widzisz, ja wstawiam takie informację i piszę w komentarzach aby inni wracali do Polski a sam jakoś nie mam planów aby z powrotem do Polski wracać. To może trochę głupie. Też nie wiem gdzie miałbym wrócić. W moim domu rodzinny nie mam prywatności, ciszy i spokoju mimo że kocham moją rodzinę. Nie mam swojego miejsca w tym świecie.
    I znowu użalam się nad sobą…

    Szczęść Boże!

    Polubienie

   • Szafirek pisze:

    Np. ja,nie uważam,że się użalasz Marcinie,rozumiem Cię w pewnym sensie,bo ja tez mam takie chwile ostatnio,nawet dość często.Chociaż tłumacze sobie,że niektórzy mają gorzej (chociaż nie lubię się tym pocieszać),to i tak mnie takie smutki dopadają.Nie chcę tu pisać dlaczego,ale mam swoje powody.Czasem jest też tak,że jak mam jakiś powód do radości,to za chwilę coś albo ktoś mi tą radość odbiera,zaraz spada na mnie coś przykrego.Już nawet czasem boję się cieszyć z czegoś,bo się obawiam,że zaraz znowu jakiś cios mnie spotka.Może tak ma już być,nie wiem.I też już bym chciała ,żeby był koniec,tylko jednego się obawiam,że nie jestem dostatecznie przygotowana…
    Pozdrawiam serdecznie.
    Szczęść Boże!

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Szafirku, tak ja wiem że też masz takie stany depresyjne. Kiedyś o tym pisałaś. To jest nas tutaj na blogu już dwóch. Mamy nawet troche podobne tutaj ikony.
    Ja myślę że też nie jestem dostatecznie przygotowany. Mimo to chciałbym aby to wszystko już dłużej tak się nie przeciągało w czasie. Im bardziej się przeciąga tym coraz bardziej mnie kusi.
    Ale wiara jakoś mi pomaga przechodzić przez te różne stany ale mimo to nie cieszę się życiem.

    Pozdrawiam.

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    …tak od siebie jeszcze dodam że ja myślę że dobrze jesteś przygotowana na to co ma nadejść, na spotkanie z Panem Jezusem. Jakie piękne znaki Ciebie spotykają którymi z nami tutaj na blogu się dzielisz i opowiadasz nam co nieco o cię w życiu.
    Mogłabyś zostać świętą 🙂
    Ja to jestem wielki grzesznik.

    Polubienie

   • mariusz2015 pisze:

    Mimo mojego wieku też się stresuję, nieraz bardzo, tak Szafirek jest wyrobiona duchowo, ale zadam Ci pytanie do kogo przyszedł Pan Jezus? Do tych co się dobrze mają, czy do grzeszników?
    Tak naprawdę to każdy z nas jest grzesznikiem tylko jeden większym drugi mniejszym. Chodzi tylko o to by porzucić grzech i przywiązanie do niego. Wtedy w sercu masz radość i chce Ci się żyć. Odnajdujesz sens życia.
    I Ty masz szansę, zacznij Marcinie od nowa.
    Pozdrawiam serdecznie.

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Tam wyżej w tym komentarzu do Szafirka miało być ”…co nieco co Cię w życiu spotyka”.

    Pozdrawiam Ciebie również Mariuszu.

    Bóg zapłać.

    Polubienie

   • Szafirek pisze:

    Marcinie,to przesada wielka co napisałeś,naprawdę…To,że mnie spotykają takie rzeczy to nie znaczy,że świętą mogę zostać.Myślę,a nawet wiem,że jeśli Bogu do czegoś to potrzebne,te rzeczy,którymi się dzielę,to ja jestem tylko narzędziem,takie mam zadanie,a to nie moja zasługa.Bóg tym kieruje,ja mam tylko to przekazać.A nie wiem czy wiesz,że osoby,które takich rzeczy doświadczają ,przykładowo jak w moim przypadku te znaki (chociaż czasem nie wiem czy ktoś oprócz nas coś widzi w ogóle,że może tylko tu parę osób),to takie osoby będą surowiej sądzone.Bo mnie takie rzeczy spotykają,a ja wraz do końca nie jestem nawrócona,a przygotowana też nie jestem jak należy,tak uważam.Wiem,że chcesz być miły,ale to wszystko nie jest takie piękne jakby się wydawało.Jestem zwykłą osobą z problemami,grzesznikiem co ciągle upada i się podnosi,a teraz w Poście jestem wyjątkowo jak nigdy kuszona i atakowana.Nie wiem,może to przy końcu takie próby mamy mieć,ale nigdy mi tak ciężko nie było w Poście.
    Proszę nie pisz Marcinie więcej takich słów,bardzo Cię proszę.I nie udaję skromnej czy coś,tylko to jest przesada.Poza tym każdy z nas może zostać świętym,Ty też i powinniśmy dążyć do tego,ale jak mówię,mi jest daleko jeszcze do świętości,nie jestem jakimś potwornym grzesznikiem z drugiej strony,ale do świętości to naprawdę daleko.
    Jeśli to jest jakiś plan Boga ,to co tu opowiadałam czy widziałam i pokazałam na zdjęciach,to ja miałam tylko to przekazać i żadnej taryfy ulgowej dzięki temu nie będę miała u Pana Boga.Tak Marcinie 🙂

    Z Panem Bogiem i Maryją

    Polubienie

   • mariusz2015 pisze:

    Szafirku,
    Nie wymigasz się bowiem pisałem pracę ”Święci za życia” i jesteś jak napisał Marcin, także potwierdzam na dobrej drodze. Praca oparta była o cytaty z Pisma Świętego i Doktorów Kościoła.
    Nie mogę jej teraz odnaleźć, ale świętym to nie znaczy umrę, pochowają mnie i wtedy mogę zostać świętym / ą. To mit. Teraz prowadząc świątobliwe życie podczas niego można powiedzieć, ”ta osoba będzie święta”. Czego Ci i Wszystkim życzę.
    Marcinie, Tobie także.

    Polubienie

   • Szafirek pisze:

    To i ja Tobie także Mariuszu tego życzę i Wszystkim.
    Szczęść Boże!

    Polubienie

   • hallinna pisze:

    Oj tam oj tam Szafirku iMarcinie …….
    Żle gdybacie ……
    Prawda jest taka ,że obydwoje jestescie blisko Pana Jezusa .
    A że idziecie w pierwszych szeregach , to przez to napotykacie na szatana . Depczecie mu po palcach i on pod Waszym naporem cofac sie musi .
    A gdy jesteście blisko niego , to odczuwacie to, co z niego wychodzi .
    bardzo ładnie to opisujecie , co czuje człowiek gdy jest blisko niego szatan .
    .Czujecie unieszcześliwiające działanie szatana .
    Wojownik Modlitwy nie może siedziec pod korcem . Tylko na polu walki .
    A tam własnie jest odczuc szataństwa pod dostatkiem .

    A Ty Szafirku ,czy nie zaobserwowałas tego przypadkiem ,
    że za coś dobrego, co sprawia Ci radośc i zadowolenie wewnętrzne , bo to było miłe Bogu , zaraz dostajesz coś przykrego , ?
    Gdy tak masz ,to musisz przyjąć że to są bicze od szatana , by Cię zatrzymac na drodze służenia Bożej sprawie . Ty cierpisz ale idziesz nadal do przodu i spychasz tego przekletego szatana , mimo iz on stawia opór .

    Wykonujcie czyny wypływające z miłości do Pana Jezusa , a wówczas nie bedziecie sie bac stanąc twarzą w Twarz z Nim . Lecz będziecie pragnąc tego spotkania , bo miłość serca będzie przyciągała do Miłości Pana Jezusa .
    Gdy sa czyny miłości , to wiara zywa jest .
    A gdy wiara żywa jest , to szatan ucieka gdzie pieprz rośnie , bo nie zniesie tego co z serca wychodzi .
    To Wojownicy Modlitwy własnie świeca szatanowi po oczach i strzelaja do niego , a przez to zmuszają go do zejścia z tego swiata . Dlatego Wojownicy Modlitwy nie maja sielanki na Ziemi jak inni , którzy nie sa na froncie .

    Niechaj pomoc łaska i błogosławieństwo Boga wszechmogącego bedzie z Wami, byscie zdołali prawidłowo wykonac wszystko to , czego od Was oczekuje Chrystus Król . Byście pomocnymi byli Mu w realizacji Jego planów i zamiarów . Byście zgodnie z Jego życzeniem włączali sie w odbudowę człowieka i śwaiata .

    Polubienie

   • Szafirek pisze:

    Halinko,to też prawda co mówisz.Im bliżej chcemy być Boga tym bardziej szatan utrudnia i robi na złość…
    Pozdrawiam serdecznie 🙂
    Szczęść Boże!

    Polubienie

 27. Marcin pisze:

  Czy to niedługo cały świat czeka jak nastąpi załamanie gospodarki albo jak jakaś katastrofa ekologiczna będzie miała miejsce?

  https://wiadomosci.onet.pl/swiat/wenezuela-kolejny-blackout/l7rqps1

  Wenezuela: kolejna awaria sieci energetycznej

  Stolica Wenezueli Caracas i wiele innych dużych miast pogrążyły się wczoraj wieczorem w ciemnościach w rezultacie kolejnej przerwy w dostawach prądu.

  Jak informują świadkowie na mediach społecznościowych awaria nastąpiła ok. godz. 19.10 czasu lokalnego (00.10 czasu polskiego) i wystąpiła również w takich miastach jak Maracaibo, Valencia i San Crostobal.

  Zobacz także: Wenezuela – awarie prądu, nieczynne bankomaty, hiperinflacja i puste półki

  Jest to już trzecia tego rodzaju awaria w przeciągu niecałego miesiąca. Ostatnia, która wystąpiła w dniach 7 – 14 marca praktycznie sparaliżowała cały kraj unieruchamiając m. in. publiczny transport, pozbawiając mieszkańców telefonów i internetu oraz wymuszając zamknięcie większości sklepów, urzędów i firm.

  Wcześniej wczoraj Czerwony Krzyż ogłosił, że za 15 dni rozpocznie rozdzielanie pomocy humanitarnej dla 650 tys. Wenezuelczyków. Prezes Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Francesco Rocca wypowiedział się przeciwko „wszelkiemu upolitycznianiu” tej pomocy.

  Zobacz także materiał Onetu: Wenezuelski galimatias

  Rząd lewicowego prezydenta Nicolasa Maduro ogłosił, że przyczyną przerw w dostawach prądu jest sabotaż w największej wenezuelskiej elektrowni wodnej w Guri. Jego następstwem miał być pożar w tej elektrowni.

  Polubienie

 28. Szafirek pisze:

  30 marca – bł. Amadeusz IX Sabaudzki, książę https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-30a.php3
  30 marca – św. Leonard Murialdo, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-30b.php3

  Polubienie

 29. Mateusz pisze:

  Nowa propozycja Kaczyńskiego. Gwarantuje walkę o wolność w internecie

  Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego środowisko polityczne będzie walczyło o wolność w internecie. Nowa obietnica to konsekwencja głosowania w Parlamencie Europejskim nad ACTA 2.0., którą poparli politycy Platformy Obywatelskiej. Dokument może prowadzić do ograniczenia dostępu do treści w internecie.

  – Obiecuję wszystkim internautom, że będziemy walczyć o wolność w internecie, to dla nas niezbywalne prawo. Jesteśmy z Wami – powiedział lider PiS podczas sobotniej konwencji wyborczej w Gdańsku. Polityk liczy tym samym na poszerzenie swojego elektoratu o osoby sprzeciwiające się ACTA 2.0., które dotychczas nie były wyborcami Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podkreślił, że wprowadzenie obietnicy walki o wolność w internecie dołącza do ogłoszonej przed nieco ponad tygodniem „Piątki Kaczyńskiego”, tj. listy obietnic wyborczych, które PiS zamierza zrealizować jeszcze przed wyborami parlamentarnymi na jesieni tego roku.

  Podczas sobotniej konwencji wyborczej, prezes PiS podkreślał wagę prawa do wolności, także tej w internecie. Jego zdaniem „wolność” jako taka leży w centrum kultury europejskiej. – Wolność to szczególne pojęcie, którego treścią jest wartość, która leży w centrum kultury europejskiej wyrosłej z chrześcijaństwa, w centrum naszej kultury. To wartość, która określa sens naszej historii. Droga wolności, która idzie przez świat miała różne punkty kulminacyjne, jak ten, którym było powstanie Solidarności – ruchu ku wolności, z którego możemy być dumni. Wolność to prawo jednostki, grup społecznych do działania. To także wolność narodów – mówił lider PiS.

  Jarosław Kaczyński mówiąc o nowej obietnicy wyborczej nawiązał również do głosowania w Parlamencie Europejskim, którego wynik pozwolił na wprowadzenie ACTA 2.0. Prezes PiS jest zdania, że wolność to wartość, która powinna być respektowana na różnych płaszczyznach życia. – Ostatnio w PE zapadła decyzja, która godzi w wolność. PO nie tak dawno mówiła, że są temu przeciwni, a w istocie była za. PiS dokona tego typu implementacji, że wolność zostanie zachowana – powiedział były premier.

  Do nowej propozycji Prawa i Sprawiedliwości odniósł się również szef rządu Mateusz Morawiecki. – Ludzie z Koalicji Europejskiej, którzy mają usta pełne frazesów o wolności, zagłosowali przeciwko wolności w internecie. Obiecuję wszystkim internautom, że będziemy walczyć o wolność w internecie, to dla nas niezbywalne prawo. Jesteśmy z Wami – zapowiedział.

  Przypomnijmy, że Parlament Europejski poparł we wtorek dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Za określanymi przez przeciwników mianem ACTA 2.0 regulacjami opowiedziało się 348 europosłów, a 274 było przeciw. Przeciwnicy wieszczą koniec wolności w sieci.

  Kontrowersje budzą szczególnie dwa artykuły. Artykuł 11. zakłada zwiększenie pozycji negocjacyjnej autorów publikacji prasowych. Autorzy artykułów uzyskać możliwość negocjowania licencji komercyjnych z platformami udostępniającymi ich treści.

  Z kolei artykuł 13. zakłada, by dostawcy usług przechowujący i udostępniający liczne przejawy cudzej twórczości we współpracy z posiadaczami praw autorskich podejmowali kroki przeciwko piractwu. Wiąże się z tym między innymi użycie oprogramowania automatycznie usuwającego treści uznane za łamiące prawo autorskie. Przeciwnicy tego rozwiązania mówią o cenzurze i możliwości błędnego skasowania plików.

  Polubienie

 30. Mateusz pisze:

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Teraz trwa msza św. wieczorna w Wąwolnicy (jest zasłonięcie cudownej figury,ale wstawiłam to nagranie ,bo nie ma innego) i prawdopodobnie są odczytywane intencje zbiorowe,więc i te ,które Gosia wrzuciła do skrzynki,m.in. za nas tu na blogu.

   Maryjo! kocham Cię! Błogosław proszę dzieci swe!
   Mateńko Najświętsza! ulecz nas i naszych bliskich z naszych chorób na duszy i ciele! Prowadż nas Matko Boża do Jezusa Syna Twego!

   Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Pod Twoją obronę uciekamy się,
   święta Boża Rodzicielko,
   naszymi prośbami racz nie gardzić
   w potrzebach naszych,
   ale od wszelkich złych przygód
   racz nas zawsze wybawiać,
   Panno chwalebna i błogosławiona.
   O Pani nasza,
   Orędowniczko nasza,
   Pośredniczko nasza,
   Pocieszycielko nasza.
   Z Synem swoim nas pojednaj,
   Synowi swojemu nas polecaj,
   swojemu Synowi nas oddawaj.

   Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
   Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

   Dozwól mi Cię wychwalać, Święta Dziewico,
   dodaj mi siły do walki z Twoimi wrogami.

   Moja Matko, moja nadziejo.
   Bogurodzico, Dziewico Maryjo, módl się za mną do Jezusa.
   Najczcigodniejsza Królowo świata,
   Maryjo, Dziewico na wieki,
   któraś porodziła Chrystusa,
   Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi,
   wypraszaj mam pokój i ocalenie.

   Maryjo, Matko łaski,
   Matko miłosierdzia,
   broń nas od wroga
   i przyjmij nas w godzinie śmierci.
   Najczcigodniejsza Panno Maryjo,
   przybądź mi z pomocą
   we wszystkich moich utrapieniach,
   uciskach i potrzebach.
   Uproś mi u swego umiłowanego Syna
   wybawienie od wszelkiego zła
   i od niebezpieczeństw zagrażających
   mojej duszy i ciału.

   Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
   że nigdy nie słyszano,
   abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,
   Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
   Tą ufnością ożywiony,
   do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę,
   do Ciebie przychodzę,
   przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
   O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,
   ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

   (Za „Egzorcyzm i inne modlitwy błagalne”, Katowice 2009, s. 101-102)

   Polubienie

 31. Gosia 3 pisze:

  AMEN.

  Polubienie

 32. Gosia 3 pisze:

  O MANIPULACJI MODLITWY KTÓRĄ CODZIENNIE ODMAWIAMY NA BLOGU:
  ” O MARYJO BEZ GRZECHU PIERWORODNEGO POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE…….”

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s