Nowenna przed Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata od 13 listopada br.

Piątek
Dzień pierwszy
Z Bogiem Ojcem

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
  Z Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk 11,2):
  A On rzeki do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się świeci Twoje imię; niech
  przyjdzie Twoje Królestwo”
  Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy, narodzony z Maryi Dziewicy, przyszedł objawić ludzkości
  ojcostwo Boga. Przyszedł objawić ojcostwo, które On sam jeden zna, jako współistotny Ojcu Syn.
  Przyszedł więc, aby wprowadzić ludzkość w sam przedwieczny i Boski wymiar wszelkiego w świecie
  stworzonym ojcostwa i rodzicielstwa. Wszelkiego teŜ porządku i ładu, który ma wymiar rodzinny jako
  podstawowy.
  Czy objawić znaczy tylko przypomnieć? Więcej. Objawić to znaczy przywrócić. Chrystus przyszedł,
  aby przywrócić ludzkości, ogromnej ludzkiej rodzinie, ojcostwo Boga. Tylko On jeden mógł tego
  dokonać w sposób pełny. Aby zaś przywrócić ludziom ojcostwo Boga, musiał Chrystus przywrócić
  ludzi Bogu jako Ojcu. I to było Jego istotną misją.
  (Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku w
  Masłowie, Kielce 3 VI 1991)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Nasze Ŝycie wewnętrzne, to Ŝycie w całej prawdzie i prostocie, to Ŝycie dzieci wobec naszego
Ojca niebieskiego. Dziecko małe nie rozumie, co to jest fałsz, kłamstwo i obłuda, bo jest proste,
Ŝyjące w prawdzie. Często przypatrywałam się i obserwowałam dzieci, zachwycała mnie ich prawda i
prostota a czując nieprzeparty pociąg, by pozostać na zawsze i na wieki dzieckiem, ta prawda i
prostota olśniły moją duszę”.
(Sługa BoŜa Rozalia Celak, Wyznania, s. 210).

Modlitwa
Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego, dziękujemy Ci, Ŝe w Chrystusie uczyniłeś nas swoimi przybranymi
dziećmi i dałeś nam poznać tę wielką godność. Ty objawiłeś, Ŝe bycie dzieckiem Boga jest w swej
istocie postępowaniem w prawdzie i prostocie, bez cienia obłudy i egoizmu. Jezu Chryste, nasz Królu
i Panie, spraw prosimy, niech wszyscy ludzie poznają jak dobry jest Bóg, Ojciec wszelkiego
stworzenia, a Jego opieka nad tymi, którzy się Go boją. Jezu, przez przyczynę Sługi BoŜej Rozalii
Celakówny, która czuła się dzieckiem w ramionach niebieskiego Ojca daj nam czcić i sławić imię
Jego, a wysławiając je otrzymać chwałę Ŝycia wiecznego, gdzie Ty Ŝyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.

 • Pieśń
 1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny BoŜe, * Którego niebo objąć nie moŜe, * Ja, proch mizerny,
  przed Twą moŜnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.
 2. Tu Stwórcę Swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecznie, pokłon oddaję; * Cieszę się wielce z
  Twej Boskiej chwały, * Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

(tekst Litanii jest przeznaczony dla prywatnego odmawiania)
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Chryste Królu, BoŜe z Boga, Światłości ze Światłości,
Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy BoŜe i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyŜszy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i śywocie nasz,
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,
Panuj nad duszami
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś Ŝycie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego,
Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który podniosłeś małŜeństwo do godności Sakramentu,
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez Swe Ŝycie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich, uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i
przyjaciela Twego Łazarza,

Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Panie nad panami,
Panuj nad narodami
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste Królu, KsiąŜe Pokoju,
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne,
Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyŜszasz pokornych”,
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na KrzyŜu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwycięŜyłeś,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na KrzyŜu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.

 • Królestwo Jego rozszerzać się będzie,
 • A pokój trwać będzie bez końca.
  Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty BoŜe, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego
  Syna Twego, Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone
  przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z
  Tobą Ŝyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 • Pieśń
 1. CóŜ Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie? * Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. *
  Panie nasz, króluj nam! * BoŜe nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
 2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz..
  8
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Cierniem ukoronowania

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie
  rozkwita w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Sobota
Dzień drugi
Przez Jezusa Chrystusa i w Nim

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 1,1 -2a):
Wielokrotnie i na róŜne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych
ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, ale
nie teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra, jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie
powinno się mówić na głos i w obecności innych.
(Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z młodzieŜą na Błoniach w Krakowie, 27 V 2006)
Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Naraz powstało w mojej duszy pragnienie, szalone pragnienie, czynienia jak największych
wysiłków, by ukochać Pana Jezusa, upodobnić się do Niego, nie, aby zdobyć szczęście wieczne, lecz
jedynie, dlatego, by okazać Mu moją miłość i radość sprawić Jego Boskiemu Sercu” (Wyzn. s. 33). „O
Jezu Panie nasz, pragnę Ciebie Samego we wszystkim szukać i więcej nic. Ale Ty Jezu wiesz, Ŝe
niczego nie szukam i pragnę prócz Ciebie, bo Ty Jezu za wszystko mi wystarczysz! Teraz juŜ jestem
zupełnie ogołocona ze wszystkiego. Nie mam ani swych pragnień, ani dąŜności, ani zamiarów – chcę
tylko tego, czego chce Pan Jezus”. (Wyzn. s. 167).

Modlitwa
BoŜe, Ojcze wszelkiego miłosierdzia i pociechy, najłaskawszy Panie i Królu! Ty, posłałeś na świat
Jednorodzonego Syna swego, aby świat uwierzył, Ŝe jesteś jego jedyną miłością, szczęściem i celem
istnienia. Rozalii Celakównie objawiłeś, Ŝe nasz Pan jest nie tylko Zbawicielem, ale takŜe miłośnikiem
kaŜdej duszy ludzkiej, za którą przelał własną Krew. Jezu, Królu dusz ludzkich, niech wstawiennictwo
Rozalii Celakówny przyczyni się do wzrostu miłości we wszystkich duszach, zarówno tych, którzy Cię
znają jak i tych, co jeszcze Ciebie nie poznali. Panie nasz, niech pragnienie Rozalii, aby Twoje Serce
było kochane i miłowane, rozszerza się jak najszybciej bo tylko „Ty jesteś godzien wszelakiej miłości,
poszanowania, chwały i uczciwości”. PrzybliŜ, prosimy, panowanie Twego Królestwa w duszach ludzi
oddających Ci dzisiaj hołd; w naszych rodzinach, parafiach i całej Ojczyźnie. Który Ŝyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.

 • Pieśń
 1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez
  Jezusa, Syna Twego. [:Tobie chwała na wieki!:]
 2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za Ŝycie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna
  Twego.
 3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte Imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach
  naszych.
 4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa,
  Syna Twego.
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
  Patrz: Dzień pierwszy (piątek)
 • Pieśń
  Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
  Chwała i cześć Jezusowi
  Chwała, niech będzie chwała
  Tak, Jemu chwała i cześć.

RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica
Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i
nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnemu odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie
  rozkwita w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Niedziela
Dzień trzeci
Umocnieni Duchem Świętym

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Pucha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
  Z Listu do Rzymian (Rz 8,26):

Podobnie takŜe Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się
modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie moŜna
wyrazić słowami.
Owo tchnienie Ŝycia BoŜego, Duch Święty, daje o sobie znać -w swej najprostszej i
najpowszechniejszej zarazem postaci – w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, Ŝe gdziekolwiek
ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, oŜywcze tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest
myśl, Ŝe jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie”
modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie róŜnych sytuacji i warunków, raz
sprzyjających, raz przeciwnych Ŝyciu duchowemu i religijnemu. Wiele razy pod działaniem Ducha
Świętego modlitwa płynie z serca człowieka pomimo zakazów i prześladowań, a nawet wbrew
oficjalnym oświadczeniom o areligijnym czy wręcz ateistycznym charakterze Ŝycia publicznego.
(Jan Paweł //, Encyklika Dominum et vivificantem, 65)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Duch Przenajświętszy, Ten Ogień Miłości, zlewał na duszę uniŜoną Swe dary i łaski. W duszy
czułam więcej niŜ niebo, cała będąc przejęta tym Ogniem. O BoŜe Wielki, któreŜ stworzenie moŜe
wypowiedzieć co Ty dajesz tym, którzy Cię pragną znaleźć i posiąść na zawsze!… Ten cichy powiew
łaski, który działał na duszę, jak szum gwałtownego wichru, kiedy Ty o BoŜe Miłości, wstąpiłeś na
Matkę BoŜą i Apostołów zebranych w Wieczerniku na modlitwie, tak On przemieniał i moją
najmniejszą duszę” (Odpw. s. 51).

Modlitwa
BoŜe, źródło Ŝycia i dawco wszelkich łask! Ty, który mocą Ducha Świętego odnawiasz i uświęcasz
wszystko. Wejrzyj, Panie na swój Kościół, który pragnie nieustannie odnawiać się Jego mocą. Spraw,
aby nasze serca otworzyły się na Jego tajemnicze działanie. Jezu Chryste, który w tajemnicy
Odkupienia otworzyłeś nam drogę do nieba, wejrzyj na wszystkich, którzy poprzez ofiary i
poświęcenie pragną odnawiać oblicze ziemi naśladując przykład dany przez Twoją słuŜebnicę
Rozalię. Poślij nam Panie swojego Ducha, aby nasze wszystkie zamiary, pragnienia i decyzje były
skierowane ku słuŜbie BoŜej i chwale Twego Królestwa. Amen.

 • Pieśń
 1. Przyjdź Duchu święty, ja pragnę, * Oto dziś błagam Cię; * Przyjdź w Swojej mocy i sile, * Radością
  napełnij mnie.
 2. Przyjdź, jako Mądrość do dzieci; * Przyjdź, jak ślepemu wzrok; * Przyjdź, jako moc w mej słabości,
 • Weź wszystko, co moje jest.
 1. Przyjdź, jako źródło pustyni, * Mocą Swą do naszych dusz, * O niech Twa moc uzdrowienia *
  Dotknie, uleczy mnie juŜ.
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
  Patrz: Dzień pierwszy (piątek)
 • Pieśń
 1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku woła, * We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię
  was. * I ocierać będę pot płynący z czoła * I ziemskiego znoju wam osłodzę czas.
  Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * Ofiarę serc naszych nieść! * Przed jego padając tronem *
  Miłosną złóŜmy Mu cześć!
 2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, * które
  ciąŜą na was, grzechu niewolnicy, * Zdjęło z duszy waszej miłosierdzie me! O pójdźmy…

RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Zesłania Ducha Świętego

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita
  w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Poniedziałek
Dzień czwarty
Oto Matka Twoja

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Jana (J 19,26-27):
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:
„Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń
wziął Ją do siebie.
Matka Chrystusa doznaje uwielbienia „jako Królowa wszystkiego”. Ta, która przy zwiastowaniu
nazwała siebie „słuŜebnicą Pańską”, pozostała do końca wierną temu, co ta nazwa wyraŜa. Przez to
zaś potwierdziła, Ŝe jest prawdziwą „uczennicą” Chrystusa, który tak bardzo podkreślał słuŜebny
charakter swego posłannictwa: Syn człowieczy „nie przyszedł, aby Mu słuŜono, lecz aby słuŜyć i dać
swoje Ŝycie na okup za wielu” (Mt 20,28). W ten sposób teŜ Maryja stała się pierwszą wśród tych,
którzy „słuŜąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla,
któremu słuŜyć znaczy królować”, i osiągnęła w pełni ów „stan królewskiej wolności”, właściwy dla
uczniów Chrystusa: słuŜyć – znaczy królować!
(Jan Paweł //, Encyklika Redemptoris Mater, 41)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie był i jest jedynym przedmiotem mej miłości, lecz do
Jezusa prowadziła mnie zawsze Matka najdroŜsza Najśw. Panna Maryja. Nie uwierzę nigdy w to, by
moŜna było ukochać P. Jezusa nie kochając Matki Najświętszej, jak dziecko swej Matki” (Not. s. 3).
Maryja pouczała ją: „Moje dziecko, jeŜeli chcesz być do Mnie podobna, naśladuj mię w tych cnotach,
patrz jak moje Ŝycie było proste, beŜ Ŝadnej nadzwyczajności w zupełnym ukryciu” (Odpw. s. 130).

Modlitwa
BoŜe niepojęty w swej świętości! W Jezusie Chrystusie swoim Synu zostawiłeś nam wzór
świętości oraz wskazałeś ku niej drogę. Z Maryją związałeś misję zbawienia człowieka czyniąc ją
Matką Jezusa i jednocześnie nasza Matką. WspomóŜ nas, abyśmy poznali i uwierzyli, Ŝe Maryja jest
dla nas wzorem do osiągnięcia miłości doskonałej. Niech nasze Ŝycie będzie przeniknięte
pragnieniem miłości Jezusa i Maryi. Matko BoŜej Miłości, wejrzyj na lud zebrany w tej świątyni i na
kaŜdym innym miejscu, gdzie wysławia Twoją cześć i woła z ziemi pełnej niedoli. Spójrz, na wszystkie
dusze pragnące niepodzielnie kochać Twojego Syna i Ciebie. Wejrzyj na wszystkie dusze, a
szczególnie dusze miłujące Twego Syna, ucz je jak najwierniej wypełniać Jego wolę, ochraniaj przed
wszelkim grzechem i wspomóŜ w osiąganiu doskonałej miłości w pokorze, cichości i całkowitym
oddaniu się Bogu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 • Pieśń
  Ref.: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie.
 1. Za to, Ŝe dałeś nam wiarę.
 2. Za to, Ŝe dałeś nam miłość.
 3. Za to, Ŝe dałeś nam Siebie.
 4. Ty nam przebaczasz grzechy.
 5. Ty nam przywracasz Ŝycie.
 6. Za to, Ŝe jesteś z nami.
 7. Tobie śpiewamy z radością.
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

 • Pieśń
 1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, * W Nim tylko szukaj pociechy tam. * On Cię napoi Krwią
  Swoich ran; * On Ojciec, Lekarz, Pan. * Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, * Słuchaj, słuchaj, uczyń z
  nami cud! * Przemień, o Jezu, smutny ten czas, O Jezu, pociesz nas!
 2. śe z nami jesteś, pozwól to czuć, * Nadzieję naszą omdlałą wzbudź; * Daj przetrwać męŜnie prób
  ziemskich czas. * O Jezu, pociesz nas! * Słuchaj Jezu…
 3. Gdy nas otoczy krzyŜowy cień, * Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień * Znaleźć ochłodę, męstwo i
  wzór, * W Tobie, o Jezu mój. * Słuchaj Jezu..
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica
  Znalezienia Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego sztandaru
Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani
Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci wytrwać
pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita w
  wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Wtorek
Dzień piąty
Pod przewodnictwem św. Józefa

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Mateusza (Mt 1,20):
…oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do
siebie Maryi, twej MałŜonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Całkowita ofiara, jaką Józef złoŜył ze swego istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym
domu, znajduje wytłumaczenie „w niezgłębionym Ŝyciu wewnętrznym, które kierowało jego
postępowaniem i było dlań źródłem szczególnych pociech; to z niego czerpał Józef rozwagę i siłę –
właściwą duszom prostym i jasnym – dla swych wielkich decyzji, jak wówczas gdy bez wahania
podporządkował BoŜym zamysłom swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania, swoje
szczęście małŜeńskie, godząc się przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i cięŜar
odpowiedzialności, ale rezygnując, mocą nieporównanej dziewiczej miłości, z naturalnej miłości
małŜeńskiej, która tworzy rodzinę i ją podtrzymuje”.
To poddanie się Bogu, będące gotowością woli do poświęcenia się Jego słuŜbie, nie jest niczym
innym jak praktyką poboŜności, która stanowi jeden z przejawów cnoty religijnej.
(Jan Paweł II, Adhortacja Redemptoris custos, 26)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Po naboŜeństwie do Najświętszej Maryi Panny najgoręcej modliłam się do Św. Józefa. Jego
obrałam za Opiekuna i Mistrza w Ŝyciu wewnętrznym. Święty Józef najgoręcej kochał Pana Jezusa
po Najświętszej Maryi Pannie, więc Jego wstawiennictwo przed Panem Jezusem jest
najskuteczniejsze. Św. Józef był mi pomocą, radą i światłem, co mam czynić by się podobać Panu
Jezusowi i radość Mu sprawić. (…)
(…) Z serca zaś najczęściej modliłam się tak: Święty Józefie, mój Najukochańszy Ojcze i
Opiekunie, proszę Cię serdecznie, naucz mnie kochać Pana Jezusa i Najświętszą Maryję Pannę tak,
jak Ty Ich kochałeś; zachowaj mnie od grzechu, wspomóŜ mnie w chwili pokus, bym nie upadła;
naucz mnie modlić się w sposób doskonały, pomóŜ mi dojść do jak najściślejszego zjednoczenia się z
Panem Jezusem przez miłość jak najgorętszą; daj mi – błagam Cię – takiego spowiednika, który by mi
pomógł wejść na wąską ścieŜkę doskonałości chrześcijańskiej i po tej ścieŜce doprowadził mnie na
sam szczyt. (…)

Modlitwa
BoŜe niepojętej dobroci, który nieustannie powołujesz człowieka do Ŝycia w świętości. Ty
powołałeś Świętego Józefa do przyjęcia roli i zadań Opiekuna Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
WspomóŜ nas, abyśmy w osobie Świętego Józefa widzieli wzór cnót chrześcijańskich, podobnie jak
to czyniła S.B. Rozalia Celakówna, która uczyła się od niego wierności, sprawiedliwości, pozostania
w ukryciu oraz odrzucenia własnych ambicji.
Święty Józefie, który roztoczyłeś swą opiekę nad SłuŜebnicą BoŜą Rozalią, spójrz na wszystkie
dusze pragnące w sposób bezwarunkowy ukochać Pana Jezusa i jego Matkę, Maryję. Wypraszaj
nam zdroje łask, abyśmy potrafili chronić czystości naszych dusz jak skarbu po to, aby uczynić z nich
godne mieszkanie dla Boga. Święty Józefie, chroń nasze dzieci i młodzieŜ od wszelkiej nieczystości,
która niszczy w ich sercach BoŜe Ŝycie. Wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy na miarę swoich sił i
współpracując z łaską Chrystusa, budowali na ziemi Królestwo BoŜe. Amen.

 • Pieśń
 1. Upadnij na kolana, ludu czcią przęjęty. * Uwielbiaj swego Pana:* Święty, Święty, Święty…
 2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty, * Na wschodzie i zachodzie:* Święty…
 3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam laską zdjęty* Niech wiecznie wielbion będzie: Święty…
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
  Patrz: Dzień pierwszy ( piątek )
 • Pieśń
 1. CóŜ Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie?
 • Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. * Panie nasz, króluj nam! * BoŜe nasz, króluj nam!
 • Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!

W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz…
RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Dźwigania KrzyŜa
Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy –
z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie
  rozkwita w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Środa
Dzień szósty
Wpatrzeni w Świętą Rodzinę

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
  Z Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk 2,51):
  Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu, i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie
  wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
  Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i moŜliwości i zawsze je popierać. Kochać
  rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraŜa, aby móc je pokonać. Kochać
  rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś
  szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem,
  dręczonej rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do samej siebie, do własnego
  bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga. „Trzeba, aby rodziny naszych
  czasów powstały! Trzeba, aby szły za Chrystusem!”
  (fan Paweł l\, Adhortacja Familiaris consortio, 86).

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„I św. Józef wskazywał mi proste Ŝycie Najświętszej Rodziny w Nazarecie, bez rozgłosu, mało
znane, by się na nim wzorować… I to Ŝycie tak bardzo mnie zachwycało i porywało… To Ŝycie stało
się dla mnie najwaŜniejszym ideałem, bo ono najwięcej zbliŜało mnie do Pana Boga i z Nim
upodabniało” (Odpw. s. 6).

Modlitwa
BoŜe, Ojcze rodzaju ludzkiego! Ty, który przyszedłeś na świat w rodzinie i ukazałeś ją jako
czytelny znak miłości, wzajemnego poszanowania i dobroci, spraw abyśmy ciągle na nowo uczyli się
miłości oraz odnajdywali drogę do osiągnięcia szczęścia kontemplując doskonałość Świętej Rodziny
z Nazaretu.
Jezu, który poprzez swoje Wcielenie uświęciłeś Ŝycie w rodzinie, Tobie dziś zawierzamy kaŜdą
rodzinę ludzką, zarówno tę, Ŝyjącą z dala od prawdziwego szczęścia, jak i tę, która cieszy się darami
BoŜej łaski. Sługa BoŜa Rozalia ukazała, Ŝe prawdziwe szczęście jest w wiernym pełnieniu woli BoŜej
oraz nazaretarlskim klimacie serdeczności i cichości. Wejrzyj na wszystkie rodziny polskiej ziemi,
błogosław im i spraw, aby odnalazły prawdziwe wartości, które rodzinę tworzą, scalają i pozwalają
odnaleźć Twój pokój. Niech spełni się wołanie aby: „Polska rodzina była Bogiem silna”. Amen.

 • Pieśń
  „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam! (x3)
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
  Patrz: Dzień pierwszy (piątek)
 • Pieśń
 1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku woła, * We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was.
 • I ocierać będę pot płynący z czoła * I ziemskiego znoju wam osłodzę czas.
  Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * Ofiarę serc naszych nieść! * Przed Jego padając tronem *
  Miłosną złóŜmy Mu cześć! 2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * ja dla was tu jestem,
  by łańcuchy te, * które ciąŜą na was, grzechu niewolnicy, * Zdjęło z duszy waszej miłosierdzie me! O
  pójdźmy…
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Narodzenia Pańskiego
  Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
  Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
  ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
  Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
  jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
  i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
  BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
  szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
  przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
  Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita
  w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Czwartek
Dzień siódmy
Idąc za przykładem Świętych

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
  Z Pierwszego Listu Św. Piotra Apostoła (1 P 1,15-16):
  … w całym postępowaniu stańcie się wy równieŜ świętymi na wzór Świętego, który Was
  powołał, gdyŜ jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty”.
  Męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi
  ich Ŝycia, do głębi przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzucają jasny promień światła na
  kaŜdą epokę dziejów, budząc zmysł moralny. Poprzez swoje świadectwo dobru stają się wyrzutem
  dla tych wszystkich, którzy łamią prawo (por. Mdr 2,12), przypominając ciągłą aktualność słów
  proroka: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na
  światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!” (Iz
  5,20). (Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 93)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„ZbliŜyła się do mojego łóŜka i rzekła: […]. Ciesz się bardzo, Ŝe ci dał Pan Jezus wiele cierpieć:
wzgardy, poniŜenia, oszczerstw i róŜnych cierpień zwłaszcza cierpień w szpitalu i prześladowania od
pewnych dusz. I jakaŜ to nieoceniona łaska jest ci dana, Ŝe Pan Jezus pozwolił takie rzeczy
wycierpieć! Jest to największa łaska, jaką otrzymałaś w tym Ŝyciu od Pana Boga” (Wyzn. s. 209).

Modlitwa
BoŜe Ojcze wszelkiej łaski! W Twoich Świętych nieustannie ukazujesz swoją niezmierzoną
dobroć i opiekę dla całego Kościoła. Ty, za przyczyną naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa
wskazujesz świętym drogę do doskonałości i pozwalasz im – juŜ na ziemi – zakosztować owoców
Odkupienia. Dodaj nam sił abyśmy mieli odwagę podąŜać do świętości wzmocnieni przykładem
Sługi BoŜej Rozalii Celakówny.
Jezu Chryste, który cieszysz się kaŜdą duszą pragnącą Cię miłować ponad świat i własne Ŝycie.
Oblubienicy Serca Swego dałeś zakosztować niebiańskiej słodyczy miłości królując niepodzielnie w
jej czystym sercu. Panie i Królu, Ty chcesz królować w sercach prawych i szczerych, ubogich i
prostych, cierpiących i zniewaŜonych, za przyczyną Twej SłuŜebnicy Rozalii, wejrzyj na te dusze i
uczyń je królestwem swojej miłości, pokoju i prawdy. Niech zapalają wszystkie serca oziębłe i
obojętne dla czci i wysławienia Ojca Niebieskiego. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 • Pieśń
 1. CóŜ Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie? * Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. *
  Panie nasz, króluj nam! * BoŜe nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
 2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz…
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

 • Pieśń
 1. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty. * Uwielbiaj swego Pana:* Święty, Święty, Święty.
 2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty, * Na wschodzie i zachodzie:* Święty…
 3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską zdjęty* Niech wiecznie wielbion będzie: Święty…
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Ustanowienia Eucharystii

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i
nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie
  rozkwita w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Piątek
Dzień ósmy
Z następcami Chrystusa

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Pucha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 7,26):
Takiego bowiem potrzeba nam było Arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego,
oddzielonego od grzeszników, wywyŜszonego ponad niebiosa.
Kapłan zawsze i niezmiennie znajduje źródło swej toŜsamości w Chrystusie – Kapłanie. To nie
świat potwierdza jego status wedle swych potrzeb i roli, jaką on odgrywa w społeczeństwie. Kapłan
jest naznaczony pieczęcią Kapłaństwa Chrystusowego, by uczestniczyć w Jego charakterze
jedynego Pośrednika i Odkupiciela.
Stąd teŜ na tym sakramentalnym gruncie otwiera się dla kapłana wielka „przestrzeń” posługi
wobec dusz dla zbawienia ich w Chrystusie i Kościele: słuŜby, która winna być bez reszty pobudzona
miłością dusz ludzkich na wzór Chrystusa, który oddaje dla nich Ŝycie. Bóg pragnie zbawienia
wszystkich ludzi, aby nie zginęło ani jedno z tych małych (por. Mt 18,14). „Kapłan winien zawsze być
gotów odpowiedzieć potrzebom dusz”, mawiał Proboszcz z Ars. „On nie Ŝyje dla siebie; Ŝyje dla was”.
Kapłan Ŝyje dla ludzi świeckich: oŜywia ich i umacnia w wykonywaniu powszechnego kapłaństwa
wiernych – tak bardzo uwydatnionego przez II Sobór Watykański – które polega na składaniu
duchowej ofiary z Ŝycia, na dawaniu świadectwa zasadom chrześcijańskim w rodzinie, na
podejmowaniu zadań w świecie i na uczestnictwie w ewangelizacji braci. JednakŜe posługa kapłana
ma inny charakter. Został on wyświęcony, by działał w imieniu Chrystusa – Głowy i by wprowadzał
ludzi w nowe Ŝycie…
(Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1986 roku, 10) Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Kapłan to drugi Chrystus, więc dla kapłanów byłam i jestem ustosunkowana, tak jak do
Chrystusa Pana. Nad błędami Kapłanów płakałam bardzo, ale się nigdy nie gorszyłam, ani ich przez
to nie obrzydzałam, modliłam się i modlę się za Kapłanów jak tylko umiem” (Odpw. s. 73).

Modlitwa
BoŜe, Królu nieba i ziemi! Jezus Chrystus ustanowił święte kapłaństwo dla składania duchowych
ofiar, dla czci i chwały Twojego Imienia i zbawienia wiecznego wszystkich wierzących. Z wielką
czcią i pokłonem przychodzimy więc, aby ucząc się miłości od Chrystusa Pana i Króla, polecać
Tobie tych, których On ukochał aŜ do końca. Chryste, Apostołka Twojego Serca głęboko rozumiała,
jak bardzo kapłaństwo jest święte, jak staje się posługą miłości oraz jak jest wszczepione w Twoje
Boskie Serce. Przez przyczynę Rozalii, która obdarzała największym szacunkiem swojego
spowiednika i kierownika duchowego, prosimy Cię Jezu – NajwyŜszy Kapłanie, abyś wejrzał dzisiaj
na swoich wybranych wedle swego miłosierdzia. To oni prowadzą dusze do świętości; okaŜ im
Panie swoją miłość i udziel światła Ducha Świętego. Umacniaj ich swoją mocą, wspomagaj
wiernością ludu i chroń od wszelkiego zła. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 • Pieśń
 1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny * Tęskny się w niebo unosi dźwięk. * O Boskie Serce, skarbie
  jedyny, * Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. * Nie chciej odrzucać modlitwy tej, * Bo Twej litości
  błagamy w niej, * Serce Jezusa, ucieczko nasza, * Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.
 2. W Tobie, o Serce Króla naszego, * Świeci nam słodkich nadziei blask. * Ty nie odrzucisz ludu
  Swojego, * Tyś niezgłębioną przepaścią łask. * A naszą nędzę tak dobrze znasz; * My bardzo biedni,
  o Panie nasz! * Serce Jezusa…
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
  Patrz: Dzień pierwszy (piątek)
 • Pieśń
  Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie Chwała i cześć Jezusowi Chwała,
  niech będzie chwała Tak, Jemu chwała i cześć (x3)

RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Ukrzyżowania Pana Jezusa

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i
nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita
  w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Sobota
Dzień dziewiąty
Panie, przyjdź Królestwo Twoje

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Pucha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 15,24):
Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaŜę królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką
Zwierzchność, Władzę i Moc.
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Od Niego bowiem, od samego Chrystusa otrzymałem to
polecenie. Jestem apostołem, jestem świadkiem. Im odleglejszy cel, im trudniejsze zadanie, tym
gorętsza jest „miłość, która przynagla nas”. Mam obowiązek głosić lego imię: Jezus jest „Chrystusem,
Synem Boga Ŝywego”…Obym nigdy nie przestał o Nim mówić: On jest światłem, On prawdą,
owszem, „drogą, prawdą i Ŝyciem”. On chlebem i źródłem wody Ŝywej: zaspokaja głód i gasi
pragnienie….Oto Jezus Chrystus, o którym juŜ słyszeliście, owszem, większość z was naleŜy do
Niego, bo jesteście chrześcijanami. Wam przeto, o chrześcijanie, powtarzam Jego imię, do
wszystkich zaś ludzi wołam: Jezus Chrystus jest początkiem i końcem, alfą i omegą, Królem nowego
świata, tajemnym i ostatecznym wyjaśnieniem naszego losu i dziejów ludzkości….
(Paweł VI, Homilia wygłoszona w Manilii, 29 XI 1970) Chwila milczenia

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Oświadczam ci to moje dziecko, jeszcze raz, Ŝe tylko te Państwa nie zginą, które będą oddane
Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem” (Wyzn. s. 31); i dalej:
„Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Marię przyszedł Syn BoŜy by zbawić świat i tu równieŜ przez
Marię przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie
przedmurzem chrześcijaństwa, silna i potęŜna, o którą się rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie”
(Odpw. s. 94).

Modlitwa
BoŜe, Ojcze miłosierdzia! Ty, który nieustannie szukasz człowieka, który zgubił drogę powrotu do
Ciebie – Jedynego Pana i Ojca wszystkich dzieci – daj mu światło odnalezienia drogi do Ciebie. Nasz
Pan i Król Jezus Chrystus objawił, Ŝe jedynym pewnym schronieniem człowieka jest Jego Boskie
Serce. Panie nasz i Królu, jakŜe bardzo pragniemy, abyś razem z Maryją królował w naszych
sercach, w naszym narodzie i państwie. Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki prosimy, aby naród
polski uwierzył, Ŝe z aktu obrania Ciebie za Króla i Pana wynika jedynie dobro. Królu pełen
miłosierdzia, za przyczyną SłuŜebnicy BoŜej Rozalii Celakówny, która poświęciła swoje Ŝycie dziełu
Intronizacji, przyjmij nas tutaj zgromadzonych za twych poddanych. Przyjmij takŜe nasze hołdy,
cześć, wierność oraz akt zawierzenia Królowi Wszechświata. Maryjo, Matko Miłosierdzia, prowadź
nasz naród do całkowitego przyjęcia i obrania Twego Syna za Króla i Pana, abyśmy poznali, Ŝe
Królestwo BoŜe jest prawdziwym szczęściem i w nim moŜliwe jest spełnienie Ŝycia na ziemi. Amen.

 • Pieśń
 1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny BoŜe, * Którego niebo objąć nie moŜe, * Ja, proch mizerny,
  przed Twą moŜnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.
 2. Tu Stwórcę Swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecznie, pokłon oddaję; * Cieszę się wielce z Twej
  Boskiej chwały, * Niech Ci się kłania z niebem świat cały.
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

 • Pieśń
  Najświętsze Serce BoŜe, * Poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, * Nasze rodziny i nas
  samych, * Serce BoŜe, przyjdź Królestwo Twoje. (x3)
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Znalezienia Pana Jezusa w
  świątyni
  Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
  Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
  ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
  Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
  jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i
  nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
  BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
  szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
  przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
  Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * / świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita
  w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

124 odpowiedzi na „Nowenna przed Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata od 13 listopada br.

 1. Szafirek pisze:

  TVP 1 o covid obnażony spisek polityczno-ekonomiczny

  Polubienie

 2. Adrian pisze:

  Moja trzodo, dzień OSTRZEŻENIA został już określony. Niebiańskie trąby nie przestaną rozbrzmiewać w każdym zakątku ziem
  Wezwanie Jezusa Dobrego Pasterza do swojej trzody. Doświadczysz wielu niebiańskich zjawisk, których nigdy nie widziałeś swoim okiem; transformacja wszechświata i stworzenie będą jednymi z wielkich prób, przez które musicie przejść. Stworzenie Mojego Ojca przejdzie przez wielkie zmiany, które zmienią kierunek ludzkości. Klimat jest jedną z tych zmian, w wielu miejscach fale upałów są odczuwalne w dzień i w nocy, a w innych miejscach zimno w nocy jest połączone z wielkim mrozem. Nie bójcie się, ale mówię wam, na wielu pustyniach będzie padał śnieg, wszystko to jest wytworem klimatu, który w dużej mierze został zmieniony ręką człowieka. Rozpoczyna się przebudzenie wulkanów i stworzenie Mojego Ojca będzie jęczeć w końcowych bólach narodzin; ziemia w niektórych miejscach będzie się bardziej trzęść niż w innych, ale nie będzie miejsca, w którym się nie poruszy; jęki stworzenia będą odczuwalne, dopóki nie zostanie całkowicie zakończone.
  Nadchodzi również dyscyplina wszechświata, ogień z nieba w ogromnych ilościach wkrótce spadnie na ziemię i przyjdzie, aby oczyścić i ukarać bezbożne narody. Doświadczysz wielu niebiańskich zjawisk, których nigdy nie widziałeś swoim okiem; transformacja wszechświata i stworzenie będą jednymi z wielkich prób, przez które musicie przejść.
  Powiadam wam, wszystkie te zmiany w stworzeniu i we wszechświecie są konieczne, aby jutro mógł nastąpić początek nowego świtu z niektórymi Nowymi Niebami i Nową Ziemią, rajem, który czeka na oczyszczony lud Boży. Niebiańskie Jeruzalem jest ozdobione chwałą Bożą, zstąpi z nieba i osiądzie na Nowej Ziemi, gotowe na przyjęcie Mojego stada, które przychodzi zmęczone i spragnione z drogi przez pustynię.
  Owce Mojego Stada, chwała Boża czeka na was w Nowym Niebie i na Nowej Ziemi; wasze cierpienie i oczyszczenie są niczym w porównaniu z radością i szczęściem, które czekają na was w Moim Niebieskim Jeruzalem. Radujcie się i nie lękajcie się, bo brakuje wam tylko ostatniej części; nie smućcie się, wręcz przeciwnie, radujcie się, bo chwała Boża okryje was swym obłokiem, tak że wasze przejście przez pustynię będzie bardziej znośne. Niebiańskie trąby nie przestają rozbrzmiewać w każdym zakątku ziemi, to nie jest raj dla motocykli, to dźwięk trąb woła o nawrócenie i zapowiada nadejście ostrzeżenia, abyście byli przygotowani.
  Czuwajcie więc, Moja trzodo, bo dzień ostrzeżenia został już określony, wasze przejście przez wieczność jest niezmiennym faktem, który zmieni was w nowe istoty, tak aby po powrocie można było zmierzyć się z wielką ostateczną bitwą dzięki łasce Boga, który da ci zwycięstwo nad siłami zła.
  Rozchmurz się, Moja trzodo, najlepsze dla ciebie dopiero nadejdzie; Czekam na was z otwartymi ramionami, aby was powitać i poprowadzić na zielone pastwiska i słodką wodę, które czekają na was w Moim Niebieskim Jeruzalem.
  Trwajcie w Moim Pokoju, Mojej trzodzie.
  Wasz Pasterz, Jezus, Dobry Pasterz wszechczasów.
  Głoście moje orędzia zbawienia w każdym zakątku ziemi, owce mojej trzody. Wiadomość do Enoch
  13 września 2020, godz. 15:30
  Pokój mój z tobą, moja trzodo.
  https://gloria.tv/post/3HhDsaVV4X6X1YbkU4Woaj23p

  Polubienie

 3. Mateusz pisze:

  Rząd stanie przed potężną operacją. Niedzielski: Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych

  Rząd planuje ogromną operację, która będzie miała na celu wyszczepić przeciwko koronawirusowi jak największą liczbę osób. – Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. Ta populacja to 31 mln ludzi, bo tyle osób ukończyło 18 lat – zapowiedział dzisiaj minister zdrowia, Adam Niedzielski.

  Polubienie

  • Dorota pisze:

   Mateusz Jezus prosił o modlitwy codziennie o godz. 20.00 różaniec t. Chwalebne koronka do miłosierdzia Bożego i litania do Jezusa Chrystusa Króla Polski w intencji by plany zaszczepienia wszystkich Polaków zostały zniwelowane. Na stronie domymodlitwyjp2.pl jest potwierdzenie prawdziwości Intronizacji Chrystusa K rola Wszechświata na Krola Polski i Królestwa Dwóch Serc Miłości.

   Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Witaj Dorotko, mam świadomość że Intronizacja to wielka misja dla Polski, chyba największa w historii. Modlę się w tej sprawie ponad 5 lat w nowennie blogowej. Dlatego nie dziwi mnie sytuacji w której np szatan wysyła swoich proroków żeby zakomunikować że już jest sprawa załatwiona. Jest to sposób żeby ludzie przestali się w tej intencji modlić. I cóż, pewnie część osób w to uwierzy ale te osoby które wytrwale się modlą w tej intencji znają dobrze jakie warunki są potrzebne do Pełnej Intronizacji i wiedzą jaka jest prawda.

    Polubienie

 4. Millka pisze:

  A ja myślę, że akt Intronizacji w Świebodzinie będzie takim zaczynem i oświeceniem dla księży i zwykłych śmiertelników. Przypuszczam, że z biegiem czasu świebodzińska figura Chrystusa Króla będzie odwiedzać wszystkie parafie , co doprowadzi do uroczystości na światową skalę – Koronacji przez najważniejszych członków Rządu, Episkopatu , ludu, nie tylko u nas, ale we wszystkich innych państwach.
  Powiem szczerze , że jestem pod wrażeniem (pozytywnym), że ruch Intronizacyjny dopiął swego. Pomimo sprzeciwu hierarchii kościelnej, obojętności przedstawicieli rządu, jak umiał-dokonał jej i to z należnymi Królowi honorami- berło, korona .
  Uważam także, że niebawem odczujemy na sobie skutki takiego zawierzenia. Mam na myśli przemianę serc Polaków. Powoli zaczniemy się nawracać.
  Nadal powinniśmy modlić się o Intronizację – tę pełną- to jest ze świadomością i pragnieniem dokonania jej przez cały naród.

  Polubienie

  • Mateusz pisze:

   Ale Millko przecież Grzegorz i inni mówią że Pełna Intronizacja już była. To co mówią prawdę czy kłamią? Jak zwykle lawirujesz. Twoja mowa nie jest: Tak,Tak,Nie,Nie .

   Polubienie

   • Millka pisze:

    Mateuszu- spójrz na to wydarzenie z innej strony.
    Mieszkam w województwie opolskim. Zarządzeniem biskupa osoby przyjmujące komunię do ust ( klęczników nie ma) muszą iść na koniec „kolejki” do Stołu Pańskiego. To jest za biorącymi na stojąco , do ręki i muszą klękać na posadzce. To jest już prawie całkowite wykluczenie. Tyle lat profanacji Najświętszego z Najświętszych, gdzie szafarz nadzwyczajny stoi na Przeistoczeniu, dziewczyny za ministrantki ,gdzie było tyle (dziesiątki) lat błagań o ukrócenie tego profanum, a tu taki odzew Pana Jezusa.
    Przecież ta Świebodzińska Intronizacja odbyła się za zgodą i wolą Pana Jezusa. Pozwolił się ukoronować ludziom najprostszym, gdzie Jego ludzie (Episkopat) go zawiedli. Zobacz jaka jest analogia tego wydarzenia do jego narodzenia i złożonego hołdu przez pasterzy.
    Swoi go nie poznali, a cześć mu oddali trzej mędrcy, pastuszkowie i bydło.
    Pan Jezus w całej historii swojego życia nie był przyjmowany z tzw. pompą . Przyciągał do siebie tłumy żebraków i ich leczył. Tak właśnie jest w tej chwili. Przyszedł do obecnych żebraków poprzez garstkę , którzy przez tyle lat walczyli o obwołanie Go Królem. Znaleźli tylko jednego arcykapłana. Na uroczystość nadania insygniów królewskich np w sali koronacyjnej czy innej godnej Bożego Majestatu nie było i w dalszym ciągu ma miejsca. Wszyscy to ignorują, a nawet kupczą życiem nienarodzonych.
    Czy Ty nie widzisz, że sam Bóg nam mówi – tak Jestem waszym – żebraków – Królem i odbuduję swoje królestwo w Polsce poprzez najbiedniejszych, żebrzących Jego miłosierdzia i zlitowania. Polska będzie podnóżkiem , a prawa Boże będą głoszone na cały świat. Mądrych ludzi nam nie odmówi , a Polska będzie od morza do morza.
    I to się już dzieje na naszych oczach.
    Któż jak Bóg – nikt jak Bóg.

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    No i dalej to samo, lawirowanie. A proste pytanie czy Grzegorz i inni kłamią że doszło do pełnej Intronizacji jest takie trudne dla Ciebie. Czuje się jak dziennikarz zadający pytanie politykowi. Polityk często odpowiada tak żeby unikać konkretnej odpowiedzi. Szkoda czasu.

    Polubienie

   • Millka pisze:

    Mateuszu- nie lawiruję.
    Pan Jezus jest Królem Polski.
    W wyniku Wolnej Elekcji – zatwierdził w Niebie Swoje panowanie jako Król w Polsce.
    W Świebodzinie postawił swoją królewską stopę i rozpoczął tym samym proces, który doprowadzi, że władze dokonają uroczystego nadania insygni królewskich. Polska będzie miała ustrój monarchistyczny, zostanie zmieniona konstytucja,a także wizerunek flagi narodowej. Instytucje, szkoły zakłady pracy będą odwoływać się najwyższych wartości, bo Bożych.
    Modlić się musimy cały czas o tą uroczystą i pełną Intronizację,bo już wiemy , że się dokona. Oby jak najszybciej.
    Zwróć uwagę,że Izraelici wyszli z domu niewoli czyli z Egiptu i szli do ziemi obiecanej 40 lat. Też mieli obiecane przez Boga, że zostaną wyzwoleni. Nie mieli świadomości ile to potrwa i jaka będzie droga. My Polacy jesteśmy takim nowym Jeruzalem, a Bóg powiedział nawet w prezentowanych na blogu przesłaniach, że nie będzie to tak jak nam się wydaje.
    Pozostaje nam modlić się i cierpliwie czekać na wypełnienie Bożych planów oczywiście – względem nas.

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Oj dalej widzę że problem z odpowiedzią na proste pytanie 🙂 Może do trzech razy sztuka 🙂

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Przypomnę że Grzegorz i inni nie mówili że teraz była jakaś wolna elekcja tylko pełna Intronizacja.

    Polubienie

  • Millka pisze:

   Mateuszu;
   nie wszyscy którzy patrzą – widzą, nie wszyscy co słuchają – słyszą.
   Tak podsumuję naszą dyskusję.

   Polubienie

   • Mateusz pisze:

    „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.”

    Polubienie

   • hallinna pisze:

    Mateusz ,,,,,,
    pozwól niech ja Ci odpowiem …..

    Ale musimy sie cofnąc w czasie , bo to temat bardzo złozony ….
    W Oławie przychodziła Maryja i prosiła swój wierny lud , by wziął rózaniec do reki i by stanął wraz z Nią do walki z szatanem .Mówiła wyraznie ,,,,, CAŁE PIEKŁO JEST PRZECIWKO WAM , NEI BÓJCIE SIE ,BO CAŁE NIEBO JEST Z WAMI …..STAŃCIE DO WALKI ,,,,,,
    Wiesz o tym ,że bp Gulbinowicz ubił Oławę , w dwóch słowach powiem ,
    domówił współpracy z Maryją.I zabronił innym duchownym współpracować .
    A skoro całe duchowieństwo posłuszne go posłuchało , bo nikt nie stanął w obronie Oławy , więc wszyscy wpadli w sidła szatana .
    Czy logiczne to jest i zrozumiałe ?
    Ale fakt ze duchowieństwo w Polsce zdezerterowało , że Wojsko Maryji zostało bez dowódctwa , bez generalicji duchownej , nie przeskodziło Maryi w realizacji planów Bożych ,
    Jej wierny Lud który z różańcem stanął u Jej stóp do walki z szatanem, w takiej sytuacji poszedł do partyzantki . I walczył cały czas czyniąc to, o co Ona prosiła .
    Nie będe Ci wymieniała osiagnięc Rozmodlonego Narodu Polskiego bo doskonale je znasz .

    Faktem jest ,że toczy sie walka w świecie duchowym i przychodzimy do punktu kulminacyjnego.Do rozegrania sie tej walki, jaka ma sie rozegrac w swiecie duchowym. I bardzo pilnym było to to ,by człowiek żyjący na Polskiej Ziemi dał Chrystusowi Królowi władzę królewską w pełnym tego słowa znaczeniu .
    By dał Mu insygnia władzy królewskiej , by mógł On wystęować w złotej koronie w płaszczu królewskim z pierścieniem i berłem ……
    By miał On prawo do reprezentowania człowieka jako Król i Władca .

    Rządzący państwem i kościołem w Polsce nie chcieli tego zrobic , bo gdyby chcieli to juz dawno by zrobili .I istniałby juz dokument itd .

    Rozmodlony Naród Polski bedacy w partyzantce w szeregach Królowej Maryji bardzo chciał i chce, by Jezus Chrystus był Królem Polski . Przez cały czas walczy o to u stóp Maryji Królowej .
    Teraz jako pierwszy partyzancki batalion pod przewodnictewm p .Grzegorza w ścisłej współpracy z biskupem i kapłanem uczynił to co im serce podyktowało , No i maja Króla Jezusa . z insygniami władzy królewskiej . Teraz każdy kto na Niego spojrzy to powie że to KRÓL .
    Sprawa jest taka że do tego partyzanckiego batalionu moga sie przyłączyc inni partyzanci i w szeregach Chrystusa Króla walczyc z szatanem .
    Musisz wiedziec że Pan Bóg daje każdemu człowiekowi wolna wole ,
    duchowieństwo i rząd także ja mieli . Mogli uczynic to ale nie uczynili tego . Więc sie wykluczyli z przynależenia do prawdziwego KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO , który swiadomie dobrowolnie służy radości i chwale Załozyciela .
    To własnie ci którzy sie przyłączą do tego batalionu w swoich oddziałach bedą mogli czynic to samo …..

    To że nie jest wykonane przyjęcie Pana Jezusa na Króla z wielka pompą przez przedstwaicieli władzy , bo kolaboruja z szatanem , nie przeszkodziło Rozmodlonemu Narodowi uczynic tego co dyktuje mu serce .I cieszy fakt że Chrystus ten dar serca przyjął .
    Rozmodlony naród Polski wytrwał w pragnieniu, by Jezus Chrystus miał założona złota korone płaszcz królewski pierścień i ofiarowane berło i osiągniete to zostało .
    ,Kolaboranci by sie na to nigdy nie zdobyli , i plany Boże byłyby wstrzymane tak jak były wstrzymane przez Hlonda i ówczesny rząd .
    Rozmodlony Naród Polski zawsze pragnąłą tego i osiągnął to .

    Odchodzący z Ziemi Pan Jezus zadawał pytanie ,,,,,,
    CZY ZNAJDZIE WIARĘ NA ZIEMI SYN CZŁOWIECZY GDY PRZYJDZIE PO RAZ DRUGI ,,,,,,
    Skoro jesteśmy w sytuacji, że nikt z rządzących tego zrobic nie chciał ,
    lecz wierni świeccy tego pragnełi , to znaczy ,że oni wiernie czekali pełni wiary i ufności na przychodzącego po raz drugi Zwycięskiego i Zmartwychwstałego Chrystusa Króla witają takimi darami władzy królewskiej .
    I najważniejsze jest to, że Chrystus Król przyjął ten dar , bo wypłynął on z głebi serca przepełnionego miłoscia wiara ufnościa , checia służenia radości Bogu Wszechmogącemu .

    Teraz nic nie przeszkadza Chrystusowi Królowi w działaniu na Ziemi z władza króleswka bo otrzymał ja od człowieka z jego własnej i nie przymuszonej woli ……

    Poniewąz stał sie początek dostosowywania sie do zaleceń Boga ,to i dalszy ciąg bedzie w wydarzeniach z tym faktem związanych .

    jeżeli Cie interesuje to czy wykonane zostało to tak jak zyczył sobie Pan Bóg by uczynili to rządzący w polsce iw kościele , to oni tego nie uczynili , bo to nie wypłynęło z ich serc .
    To co wszystko co z serca przepełnionego wiara ufnociąi miłościa wypływa , to wszystko ma cene i wartość w oczach Boga .
    Teraz UKRYTE WOJSKO MARYJI , partyzantka rozmodlonych , bedzie szła w bój z szatanem pod sztandarami Chrystusa Króla .
    Będzie cynic wszystko co potrzebne jest , aby Chrystus Król odzyskał z szatańskiego zniewolenia wszystko co Jego jest .
    I do tej partyzantki Maryi będą sie mogli dołączac inni .

    A ponieważ było mówione że bedzie usuwane z Ziemi wszystko co nie chce służyc Chrystusowi Królowi ,więc wszystkie rządy stracą władzę , bo nie chciały pracować dla Prawowitego Króla , lecz kolaborowały z Jego wrogiem satanem .
    W orędziach MBM było mówione że RESZTKE KOSCIOŁA ,która będzie dochowywała wierności Założycielowi poprowadzi sam Chrystus Król .
    Czy to nie stało sie rzeczywistością ?
    A co będzie dalej >?
    Bedzie tak jak Bóg bedzie chciał, bo Chrystus Król będzie prowadził swiat ziemski i duchowy człowieka jak Król i Władca, przez człowieka wybrany i od Boga dany .
    A więc droga ciała i ducha człowieka będzie sie pokrywała i będzie w jedności tworzyła Królestwo Miłości Chrystusa Króla w obydwu światach równocześnie ..

    Czy otrzymałes odpowiedz taka jaką chciałeś ?

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Sprawa jest prosta: Uroczystość w której uczestniczył Grzegorz W. nie była pełną Intronizacją. Bo nie było Prezydenta który by akt zawierzenia odczytał i rządu
    Niestety Grzegorz opowiada że Pełna Intronizacja się dokonała. Albo kłamie świadomie albo nieświadomie. Faktem jest że to nieprawda i ty samym wprowadza ludzi błąd powołując się na swoje objawienia które w takim razie są fałszywe. Same przyznajecie że Intronizacji Pełnej nie było więc potwierdzacie że te objawienia są fałszywe. Pomimo tego nie chcecie tego przyznać a nawet pochwalacie tego pana.
    Problemem jest właśnie to że ten człowiek wykorzystując piękną Uroczystość wprowadza ludzi w błąd(być może taki był tego cel)a Wy zamiast odciąć się od Grzegorza dalej go chwalicie. Fałszywych proroków się strzeżcie a nie promujcie ich bo same jesteście siewcami zamętu. Taka postawa jest obrzydliwa. Wiedząc że mówi nieprawdę powinnyście wskazać błąd i przestrzegać innych. Nie można z orędzi wybierać tylko tego co nam pasuje a inne sprawy zamilczać i tak samo z pismem świętym.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    MATEUSZU! NIE DAWNO STANĘŁAM CI NA POMOC BO WIDZĘ ZE CORAZ WIĘCEJ MASZ NOWYCH I STARYCH GOŚCI ALE ROZŁĄCZYŁ MI SIĘ INTERNET I PRZEPADŁO. A MOŻE TAK MIAŁO BYĆ A POSŁUŻYŁAM SIĘ WCZORAJSZYM CZYTANIEM
    „1. czytanie (3 J 5-8)
    Pomagać głosicielom prawdy”
    ALE TY ŚWIETNIE SOBIE RADZISZ.
    SERDECZNIE POZDRAWIAM. 🙂

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Dzięki Gosiu, pozdrawiam 🙂

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Może przesadziłem z określeniem „obrzydliwa postawa”, może to po prostu brak rozsądku i roztropności. Nie wiem, to już Pan Bóg wie

    Polubienie

   • hallinna pisze:

    Mateusz ,,,,
    Ty w dalszym ciagu swoje .
    gdyby z intronizacją był juz finisz , to zakończyła by sie walka na Ziemi miedzy Bogiem a szatanem o to, do kogo bedzie należał człowiek i swiat ..
    Przecież podąża wszystko do przodu krok po kroku jak zyczy sobie Niebo .
    Mimo iz przeszkadza bardzo wolna wola człowieka , bo z niewyjasnionych przyczyn wciaz mówi NIE dla poczynań Boga .
    Przeciez tłumacze Ci ,że ponieważ nie chcieli wykonac tego czynu rządzący w kośiele i w państwie i powiedzieli stanowcze NIE dla poczynań Bożych , więc , Niebo podjęło dalsze przedsięwzięcia ,aby Jego sprawy szły do przodu .

    Jeżeli p Grzegorz powiedział ,że odbyła sie intronizacja w ten sposób ,w jaki wyznaczyło mu Niebo aby dokonana była , więc on powiedział prawde .Bo w tych planach Bożych wolna wola człowieka powiedziała TAK i sprawy ruszyły do przodu .
    Czy to tak trudno zrozumieć ?

    Jeżeli Ty czekasz na ostateczny finisz i dlatego tych małych kroczków nie uznajesz , tylko to wszystko odrzucasz , to jest juz Twój problem .
    Każdy ma wolna wole i podejmuje decyzje .
    Ty uważasz że nie można wierzyć p Grzegorzowi ,
    a ja mam wrażenie, że on kontynuuje to co rozpoczął pDomański w Oławie .

    I co ,znowu bedziesz głosił, że to jest niemożliwe ,aby Niebo chciało w ten sposób prowadzic swoje sprawy ?

    Nie działaj jak wyrocznia , bo nie znasz tego, co chce osiagnąc Niebo posługując sie p Grzegorzem .
    A kontrując go, bez danej racji i powodu ,tylko dlatego, że nie wiesz co ma zlecone do wykonaniaa , możesz wpaśc w taki sam konflikt ,w jaki wpadł bp Gulbinowicz i spółka potępiając Oławę .Bo wystąpił jako ten ,który przeszkadzał Bogu w realizacji planów jakie On miał względem tego miejsca i osób w to zaangazowanych .
    Najlepsze wyjście jest ,by zbierać wszystkie wiadomosci rozważac je w sercu i gdy beda juz namacalne dowody , to dopiero wtedy podjąc decyzje o odrzuceniu albo o przyjęciu .

    Nie znam p Grzegorza , nie wiem co on robi , ale na podstawie filmików jakie na yt są ,nie znajduje najmniejszej rzeczy, którą on czyniłby ,a która byłaby szkodząca Bożym sprawom na Ziemi .
    Dlatego nie podejmuje żadnej decyzji odnosnie jego .
    Zakładam że on czyni to, co sercem odbiera, że tak czynic ma, bo to ma zlecone przez Chrystusa Króla do wykonania i nie mam zamiaru mu w tym przeszkadzac .
    A wręcz włączyłam sie w to ,co on zorganizował i stanęłaam obok Jezusa ,który ma dane insygnia władzy królewskiej. Bo tego bardzo pragnęłam dla Niego .
    Cieszę sie, że otrzymał On insygnia ofiarowane przez batalion partyzantów walczących o Królestwo Chrystusa Króla na Ziemi .
    Ty masz wybor wolnej woli ,ustawisz sie po tej stronie, po której ustawi Cie wybór serca ..
    Życzę Ci madrego wyboru …..

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Halino, a wtedy jak p. Grzegorz skłamał że spotkał się ze stygmatykiem bratem Elia, co brat Elia sam tłumaczył że nie zna żadnego pana Grzegorza.
    To chyba niedobrze jak osoba, która mówi, że otrzymuje orędzia z Nieba, kłamie.
    To poddaje w wątpliwośc osobę tego pana i tego czy to co on mówi jest prawdą czy kłamstwem.

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Marcinie a może dla Halliny to nie ma znaczenia czy on jest kłamcą czy nie. On jest widzącym i trzeba mu wierzyć nawet jak kłamie. A jak kłamstwo powtórzy 100 razy to stanie się prawdą. hehe ręce mi opadają naprawdę jak czytam te wypowiedzi. Tylko można już się pośmiać i pożartować z tego chyba 🙂

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    No właśnie.

    Polubienie

 5. Szafirek pisze:

  14 listopada – bł. Maria Luiza Merkert, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-14a.php3
  14 listopada – św. Wawrzyniec z Dublina, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-14b.php3
  14 listopada – św. Mikołaj Tavelić, męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-14c.php3
  14 listopada – św. Józef Pignatelli, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-14d.php3
  14 listopada – bł. Jan Liccio, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-14e.php3

  Polubienie

 6. Adrian pisze:

  Modliłem się i pościłem w związku ze szczepionką Covid-19 w czasie, gdy otrzymałem ten sen:
  We śnie Bóg zabrał mnie w najbliższą przyszłość Ameryki. Patrzyłem na Amerykę (jak z lotu ptaka) i patrzyłem na prawą stronę Ameryki (Eastside) i patrzyłem również na stan Nowy Jork. I widziałem miliony ludzi w Ameryce, otrzymałem szczepionkę Covid-19 .
  A także w całej Ameryce mogłem zobaczyć wieże 5G BARDZO uważnie monitorujące osoby zaszczepione COVID-19 (ofiary).
  Kiedy to zobaczyłem, natychmiast zapytałem Boga: „Jak są one całkowicie połączone z tymi wieżami 5G i wieżami z nimi?” Zaraz po tym, jak poprosiłem Boga o to, zabrał mnie do szpitala w Nowym Jorku.
  Tam zobaczyłem lekarza, który podawał pacjentowi szczepionkę przeciwko COVID-19. (Lekarz i pacjent nie mogli mnie zobaczyć.)
  Ale kiedy lekarz wstrzykiwał w ramię pacjenta, zastrzelono szczepionkę covid-19. Widziałem setki / tysiące małych specyfikacji mikrochipów, [nanobotów] WEWNĄTRZ covid-19 szczepionka, przepływająca przez zastrzyk i do tego osobnika.
  Gdy sen trwał dalej,
  jedna rzecz od razu zwróciła moją uwagę… było to, że ludzie, którzy zażyli szczepionkę Covid-19, całe ich ciało świeciło dziwnym zielonym kolorem. Zapytałem Boga: „ Co to znaczy? „I zobaczyłem słowo„ radioaktywne ”.
  I widząc to… Zobaczyłem również, że mają oni dodatkową super mroczną energię – to znaczy super demoniczną energię – dołączoną do nich!
  Poza tym słowo „ LEGION ”… było na nich również wypisane!
  Pan wzniósł mnie wyżej we śnie (znowu widok z lotu ptaka, ale z widokiem na Amerykę). I miliony ludzi, którzy wcześniej zostali zaszczepieni COVID-19 i byli kontrolowani przez wieże 5G. ZACZĘŁO wyrosnąć na BARDZO gwałtowną i AGRESYWNĄ, BARDZO bestialską …
  Właściwie w wiadomościach nazwano to: „Wybuch ”I że ci sami ludzie (ci ze szczepionką przeciwko COVID-19 we krwi) zostali uznani za„ NIEUŻYWANYCH ”.
  Te (covid-19) zaszczepione osoby, gdzie WSZĘDZIE (kiedy nastąpił „wybuch”)! Nie było ŻADNEJ LINII, której nie chcieliby przekroczyć (czy to w przypadku przemocy, morderstwa, chaosu, niszczenia itp.). . Byli CAŁKOWICIE i NIEPRAWIDŁOWO wymknęli się spod kontroli!
  Zabrano mnie do bardzo niepokojącej sceny:
  W dużym mieście w środkowo-wschodniej części Ameryki… roiło się od „nieuleczalnych”… Dosłownie biegali po wielu na czworakach – zupełnie jak bestie! Uciekali z miasta, które wcześniej przejęli (widziałem tysiące leżących na ulicach tego miasta … zapach i widok były STRASZNE!)
  Widziałem wtedy, że ci sami (zaszczepieni CV-19) szaleni „nieuleczalni” WSZYSCY toczyli wojnę ze WSZYSTKIM, włączając wojsko USA! Patrząc na obrzeża tego samego miasta, była to scena CAŁKOWITEGO całkowitego zamętu, udręki i chaosu!
  Żołnierze amerykańscy byli w tysiącach i uzbrojeni w karabiny maszynowe itp. Strzelali (przez tłumy), wszyscy „zarażeni” od razu!
  „Zarażeni” (tak pełno w sobie legionu; w setkach tysięcy) rzucali metalowymi przedmiotami, kamieniami – cokolwiek zdołali znaleźć – wszystko przeciwko armii USA… „zainfekowani” nawet wyskakiwali z pojazdów (oni skakać w powietrzu na wysokość 8-10) i wysokie obiekty, aby zyskać przewagę nad armią USA.
  „Zarażeni” też nie chcieli stracić własnego życia!
  (Jak wspomniano wcześniej… „nie było linii, której nie chcieliby przekroczyć…”)
  Widziałem tych „nieuleczalnych” (zaszczepionych CV-19) ludzi w milionach, wszędzie w Ameryce, palili się, domy, miasta, miasteczka, dzielnice…
  Podczas tego „WYBUCHU”…, który zaowocował przez cały stan wojenny w Stanach Zjednoczonych, wydano rozkaz: „Zastrzel WSZYSTKICH nieuleczalnych / zarażonych NA WIDOKU!”.
  Żołnierze musieli gromadzić się w dużych grupach na raz i używać specjalnych automatycznych karabinów maszynowych, ponieważ dosłownie wymagało DUŻO kul, aby zabić jednego „nieuleczalnego” w zasięgu wzroku. .
  Znacznie gorzej było też we wschodniej części Ameryki, zwłaszcza z powodu „najbardziej zainfekowanych” tam miast (jak to ujęły media).
  Właśnie wtedy, widząc to wszystko, usłyszałem Pana powtarzającego 3x: „ Szczepienia Covid-19 OZNACZA ŚMIERĆ! ”
  https://444prophecynews.com/covid-19-vaccinations-mean-death-esther-eagle/

  Polubienie

 7. Adrian pisze:

  Mój Ojciec obnaży zwolenników szatana, którzy profanują Jego Kościoły.
  Oni są celem Jego kar i jeśli nie zaprzestaną tego, co robią – z własnego wolnego wyboru – zostaną powaleni Ręką Boga.”
  KP Piątek, 09.11.2012, 21:00

  Polubienie

 8. Adrian pisze:

  Jest już kraj, który przez COVID-19 znalazł się na skraju bankructwa
  Zambia, drugi co do wielkości producent miedzi w Afryce, znalazł się na skraju bankructwa. Inwestorzy odrzucili właśnie wniosek Zambii o zawieszenie płatności odsetek z obligacji o wartości 3 mld dol. Termin wykupu części papierów dłużnych upływa w piątek.
  https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/zambia-jest-na-skraju-bankructwa-przez-koronawirusa/gmwqbel
  =============================
  Austria. Całkowity lockdown i godziny policyjne

  Rząd Austrii wprowadzi od wtorku całkowity lockdown na terenie całego kraju. O szczegółach kolejnych obostrzeń poinformuje kanclerz Sebastian Kurz.
  https://www.o2.pl/informacje/austria-calkowity-lockdown-i-godziny-policyjne-6575552489098144a

  Polubienie

 9. bozna2 pisze:

  https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=http://afterthewarning.com/messages-from-heaven/holy-family-refuge/2019/december/11/god-the-father-s-healing-prayer/&prev=search&pto=aue
  „Moje dziecko, Moje dziecko, napisz Moje słowa. W dzisiejszych czasach nieposłuszeństwa jest wiele, wiele zepsucia z powodu pychy i lgnięcia do władzy. Zło przeniknęło do Kościoła przez skorumpowanych ludzi i jest obecne we wszystkich instytucjach w twoim kraju, finansach, edukacji, rządzie na wszystkich poziomach (nawet lokalnych), w tym w rolnictwie i produkcji żywności. Pozwolono, by zło zakorzeniło się w wielu aspektach życia społeczności. To jest wszędzie. Są też ludzie, którzy idą za Mną, więc nie rozpaczajcie. Dam wszystkim Moim Dzieciom Światłości łaskę pełnienia Mojej Woli, jeśli będą Mnie szukać i proszą o Moje kierownictwo. Zawsze jestem z Moimi dziećmi. Pozostaję przy was i w was przez przyjmowanie Najświętszej Eucharystii. Nawet jeśli nie możecie Mnie przyjąć, wciąż jestem z wami. Nigdy nie porzucam Moich dzieci. Jestem Miłosierdziem i Miłosierdzie to Ja.Jestem Miłością, a Miłość to Ja. Zaufaj Mnie, a nie światowi ani doczesnym rzeczom. Mam żywą wodę. Jestem żywą wodą, wodą życia. Dlatego nie bój się. Strach jest bezużyteczny. Potrzebne jest zaufanie ”.

  „Oczyszczanie jest w toku. Kościół żyje Moją pasją, Moje dziecko. Ten czas jest jak agonia w ogrodzie. Cierpisz z powodu tak wielu zła na świecie i cierpisz, ponieważ masz pojęcie o tym, co ma nadejść. Wielu wie z proroków, pism świętych i objawień Mojej Matki. Jeszcze wielu jest nieświadomych. Poznają się poprzez Moje Dzieci Światła i poprzez Oświecenie Sumienia i wydarzenia, które po nich nastąpią. Niezliczone rzesze ludzi są nieprzygotowane. Moje dzieci, na to was proszę, abyście się przygotowali. Dziękuję tym, którzy pracowali przez długi czas, wiele lat, aby przygotować się do tego czasu. Będę cię obficie błogosławił za wszystko, co uczyniłeś, i za liczne poświęcenia dokonane w ramach przygotowań. Żyjesz dla innych w wieku, w którym większość ludzi żyje dla siebie. Moje dzieci światła,ci, którzy przygotowali swoje domy na przyjęcie potrzebujących, przyjmiecie wielu, wielu ludzi. Dostarczę; nie martw się. Proszę o chętne serca, a nie doskonałość. Wykorzystam to, co masz. Aniołowie pokierują tymi, którzy są dla ciebie przeznaczeni. Już wybrałem, kto do Ciebie przyjdzie i zapewnię wszystko, co potrzebne z tego, co już zrobiłeś. Będzie tak, jak to było w ewangelicznej opowieści o chlebach i rybach. Chłopiec ofiarował to, co miał, a ja pomnożyłem jego ofiarę, aby nakarmić tłumy. Moje dzieci, co macie, rozmnożę się tak, że nikt, kto z wami mieszka, nie będzie głodny. Udzielę też łask, których będziecie potrzebować, aby poradzić sobie z różnymi okolicznościami, które się pojawią. Ci, których wyślę, aby ci pomóc, będą mieli umiejętności potrzebne ludziom i okolicznościom. Więc widzicie, Moje Dzieci Światła,wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze!”

  Dziękuję panie. Błogosławiona Trójco, proszę, chroń Prezydenta Trumpa, Wiceprezydenta Pence’a i wszystkie ich rodziny. Strzeż, kieruj i kieruj ich krokami i wszystkimi ich decyzjami. Chroń je przed krzywdą. Otwórz oczy ludu, Panie, aby ujrzał prawdę. Proszę, prowadź tych, którzy głosują, aby głosować zgodnie z Twoją najświętszą wolą i za Ewangelią życia. Proszę, Panie. Nasz Naród nie zasługuje na Twoją dobroć, ale potrzebujemy Ciebie, Panie. Błagam Cię o Twoje miłosierdzie, Panie. Nawróćcie nasze serca. Doprowadź wszystkich, którzy odpadli od Ciebie, z powrotem do właściwych relacji z Tobą i Twoim Świętym Katolickim Kościołem Apostolskim. Modlę się za tych, którzy Cię nie znają i nie kochają. Proszę, pozwól im wybrać Ciebie podczas Iluminacji. Udziel im łask, aby korzystali z Twojego miłosierdzia. Pomóż nam wszystkim uczestniczyć w sakramentach.Jest to szczególnie trudne dla tych, którzy pracują, Panie lub którzy nie mieszkają blisko Kościoła. (To nie jest wymówka, Jezu, mówię tylko, że jest to większe wyzwanie).

  „Moje dziecko, Moje dziecko, bardzo ważne jest, aby wszyscy uczestniczyli w jak największej liczbie sakramentów. Pomogę każdemu, kto potrzebuje wskazówek. Poproś o moją pomoc, a dam ci jasność. W wielu przypadkach jest to kwestia priorytetów. Przyjdź do Mnie i poproś o Moje przewodnictwo. Pomogę Moim dzieciom, które chcą częściej chodzić na Mszę św. I do spowiedzi. Moje dzieci często potrafią znaleźć na to sposób, tak jak potrafią robić inne priorytetowe rzeczy. Zwykle jest to kwestia decyzji, co jest najważniejsze. Będziesz potrzebował tych sakramentalnych łask. Są potrzebne teraz, w codziennym życiu i w tym, co nadejdzie, gdy dostęp znów będzie ograniczony. ”

  „Moja mała owieczko, Kościół wkracza w okres obrzydliwości w świątyni. To cię smuci, Moje maleństwo, tak jak wielu. To zostało przepowiedziane i jest znane w Piśmie Świętym. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się. Módlcie się tak, jak prosiłam i tak, jak prosiła Moja Matka. Moje (imię ukryte) i Moje (imię ukryte), dałem wam wszystko, co było potrzebne, aby was przygotować. Nadal będę cię prowadził, ale ufaj, że masz to, czego potrzebujesz. Twoi aniołowie będą cię prowadzili i podpowiadali w razie potrzeby. Módlcie się dalej, tak jak prosiłam. Bądź otwarty na tych, których ci wysyłam, i pamiętaj, aby zaakceptować ich takimi, jakimi są. Wielu przeszło przez wiele cierpień i walk. Będzie kilku, którzy stracili bliskich. Bądź dla nich miłosierny, życzliwy i cierpliwy. Porozmawiaj z moim synem (bez imienia) o zasadzie życia w czasach schronienia.Omów z nim to i przygotuj dla siebie i dla tych, którzy do ciebie przyjdą. Będzie to pomocne jako przewodnik po tym, jak zorganizujesz i zorganizujesz swoje dni. Na początku nie będzie dużo struktury. To jest w porządku, ze względu na chaotyczny charakter zmiany, która nastąpi. Jednak ustanowienie rutyny modlitwy i ustalenie reguły dla schronień będzie pomocne i da tym, którzy spotykają się po raz pierwszy po raz pierwszy, pokój i fundament, na którym będą mogli mierzyć swoje dni w tym trudnym czasie, który nadejdzie. Pamiętajcie, Mój Duch Święty, Moja Matka i Ja jesteśmy z wami. Św. Józef również was kieruje i będzie szczególnie zaangażowany w czasach schronienia jako duchowy ojciec i opiekun, tak jak był, kiedy byłam dzieckiem na ziemi. Chronił Moją Najświętszą Matkę Marię i Mnie. Poprowadził nas do Egiptu,zaopatrywał nas i chronił nas, kiedy Herod i jego poddani chcieli Mnie zabić. Zaprowadził nas z powrotem do Nazaretu, kiedy anioł ukazał mu się we śnie, mówiąc mu, że powrót jest bezpieczny. Święty Józef i Moja Najświętsza Matka Maryja, módlcie się za Kościół. Wstawiają się za wami, Moje dzieci. Pamiętaj, aby prosić o ich wstawiennictwo i podziękować im za ich miłość. Całe Niebo modli się za was, Moje dzieci. Są świadomi twoich zmagań. Skoncentruj się teraz bardzo na tym, co jest naprawdę ważne i odłóż na bok wszystko, co nie jest. Niech nawet wasze rozmowy będą teraz święte, Moje dzieci (tak jak powinny być zawsze, ale szczególnie teraz). Żyjcie Ewangelią, Moje dzieci. Bądź miłością, miłosierdziem, radością, życzliwością. Bądź jak twój Jezus, Maryja i Józef. Módlcie się o wstawiennictwo Świętej Rodziny i proście o łaski, aby kształtować swoje życie na wzór Świętej Rodziny.Błogosławię wszystkie Moje dzieci, moich świętych kapłanów, synów i zakonników, i daję wam łaski pokoju w tych niespokojnych czasach ”.

  „Moja mała owieczko, są ludzie, którzy nadal będą umierać z różnych przyczyn. Odwagi i wiedzcie, że każdy, kto Mnie kocha i naśladuje, spoczywa na mojej dłoni. Módlcie się nadal za nich, ale także akceptuję, kiedy wzywam duszę do domu do Nieba. Wiem, co jest najlepsze dla każdego mojego dziecka. Niektórym będzie lepiej pod względem duchowym, jeśli zabiorą ich teraz do domu i oszczędzą przed tym, co ma nadejść. Niektórzy są potrzebni, aby pozostać na ziemi, aby pomóc niezliczonym duszom. Niektórzy muszą pozostać z własnych powodów, dla nawrócenia, dla dodatkowego leczenia ran, dla przebaczenia i dla umożliwienia im zmiany dzięki Oświeceniu Sumienia. Bez względu na powód, zaufaj Mi, że to, co robię, jest dobre dla każdej duszy i tylko Ja wiem, co jest dla nich najlepsze, bo wiem wszystko. Zaufaj mojej miłości i miłosierdziu dla dusz. Wierzcie, moje dzieci.Wierz w dobroć i miłosierdzie twego Jezusa ”.

  „Moja mała owieczko, dziękuję ci, że kochasz i słuchasz tych, które ci wysyłam. Twoja misja to miłość i miłosierdzie. Tak, wzywam wszystkie Moje dzieci do miłości i miłosierdzia, ale niektórym dano talenty do zapewniania, ochrony, nauczania, kierowania. Niektórym dano talent do zrozumienia ludzi, do usługiwania im ze współczucia i miłości. Twoja jest ta służba, Moje dziecko. Przygotowałem cię na to. Całe twoje życie i wszystkie twoje doświadczenia, nawet rozczarowania i porażki przygotowały cię na empatię, życzliwość, miłość i wzgląd. Moje dziecko, pamiętaj, że każdy otrzymał dary i talenty w celu i misji, do której jest powołany. Ponieważ każda osoba jest naprawdę wyjątkowa, często Moje dzieci oczekują, że inni je zrozumieją ”.

  „Dzieci, pozwólcie innym wokół siebie być takimi, jakimi ich stworzyłem. Rozumiem przez to, że powinniście pozwolić im być Chrystusem dla innych w sposób, w jaki ich wzywam. Miej do nich cierpliwość. Nie zawsze wiesz, co się dzieje z duchowego punktu widzenia. Pozwól innym być w jedności z Moją Wolą, zamiast wydawać osądy na temat ich zachowania. Bądź cierpliwy. Bądźcie miłosierni. Pozwólcie Duchowi Świętemu działać pośród was. Jeśli przyprowadzę kogoś do ciebie (co ma miejsce, gdy ktoś „przecina ci drogę”), nie spiesz się z tą osobą. Bądź dla nich obecny i zobacz, co robię pośród ciebie. Moje dziecko, to ci się często zdarza i to się zdarza dziś rano po Mszy św. Kiedy poświęcasz czas na rozmowę z kimś, kto podchodzi do ciebie po to, co na początku może wydawać się trywialne, często poruszają coś głębszego. Kiedy ich słuchasz i okazujesz troskę,jesteś miłosierny, o co prosiłem, i okazujesz Moją miłość swoją cierpliwą obecnością. To właśnie mam na myśli, zezwalając przestrzeni na działanie Mojego Ducha Świętego. Zachęcałem cię, Moje dziecko, do wejścia w to otoczenie społeczne. Wiem, że wolałbyś odejść, żeby porozmawiać z Ojcem i przyjaciółmi. Dziękuję za postępowanie według podszeptów Mojego Ducha Świętego ”.

  Panie, dziękuję Ci, że to ułatwiłeś. Jestem pewien, że niezliczone razy tego nie robiłem. Pomóż mi pozostać otwartym na Ciebie, Panie i na Twoje kierownictwo.

  „Moje dziecko, nadejdą dni, kiedy to wypełni czas. Poczujesz się tak, jakby to wszystko, co robisz. Pomogę Ci. Moja Matka was poprowadzi. Wyślę innych, aby pomogli tobie i mojemu synowi (nie ujawniono imienia). Oboje musicie zaakceptować ich pomoc, aby uwolnić was do robienia tego, do czego was wyposażyłem, i aby pozwolić innym korzystać z talentów i umiejętności, które im dałem. Wszystko będzie dobrze. Wiele się nauczysz w najbliższych dniach. Spokojnie. Jestem z tobą. Jestem z wszystkimi Moimi dziećmi światła. Skoncentrujcie się na tym, co ma nadejść później, Moje dzieci, Era pokoju, Wiek Posłuszeństwa. Pomogę ci przetrwać Czas Wielkich Prób, więc nie bój się. Kocham Cię. Jestem z tobą. Błogosławię was w imię Mojego Ojca, w Moim imieniu i Mojego Ducha Świętego. Idź teraz w pokoju ”.

  Polubienie

 10. Millka pisze:

  13 listopada 2020 r
  WEZWANIE SAN MIGUEL DO LUDZKOŚCI. WIADOMOŚĆ DO ENOCHA.

  Kto jest jak Bóg? Nikt nie lubi Boga!

  Niech Pokój Najwyższego będzie z wami wszystkimi, nasieniu mojego Ojca.

  Bracia, ja, Michał, książę niebiańskich armii, przemawiam do was dzisiaj za pośrednictwem tego instrumentu, aby wam powiedzieć, że już wkrótce ludzkość wejdzie w czas Wielkiego Ucisku, w którym będą słyszalne tylko łzy i nieszczęścia. Jakie to smutne, że ludzkość tych ostatnich czasów musi poznać sprawiedliwy gniew Boga, aby się zmienić! O śmiertelnicy, nie wiedzą, co ich czeka, a gdyby to zrobili, pobiegliby prosić Boga o przebaczenie i odpokutowaliby za wszystkie swoje grzechy! Ucisk, który ma nadejść, nigdy wcześniej nie był widziany w stworzeniu, a najsmutniejsze jest wiedzieć, że miliony dusz zostaną utracone na zawsze, ponieważ nie są duchowo przygotowane.

  Ucisk, tragedie, głód, ruiny, prześladowania, katastrofy i ogólnie pustka – oto to, co wkrótce spotka ludzkość. Nigdy wcześniej w żadnym pokoleniu nie widziano ucisku, który ma nadejść dla tego pokolenia czasów ostatecznych; Ogromna większość tej niewdzięcznej i grzesznej ludzkości żyje dzisiaj, podobnie jak w czasach Noego i Lota; jedzą, piją, kupują, sprzedają, żenią się, budują i nagle sprawiedliwość Boża przyjdzie do nich i jak w czasach Lota, spadnie na nich deszcz ognia z nieba i wielu umrze. (Łk 17, 26-29). Biedni śmiertelnicy, jeśli nie obudzicie się tak szybko, jak to możliwe ze swojego duchowego snu, zostaniecie zgubieni na zawsze! Masz jeszcze kilka tysięcznych czasu, skorzystaj z nich i biegnij, aby uporządkować swoje konta; nie bądźcie głupi, bo stawką jest zbawienie waszej duszy.

  Przypominam wam o grzesznej ludzkości, że kiedy zaczną się uciski, nie będziecie już mieli otwartych domów mojego Ojca; dlatego zachęcam was do jak najszybszego pojednania się z Bogiem, aby jutro nie mieli Państwo czego żałować. Grzeszna ludzkości, przestańcie obrażać Najwyższego! Pamiętaj, że życie na tym świecie jest ulotne, że prawdziwe życie znajduje się w wieczności i jest na zawsze; Pytam: gdzie chcesz to spędzić, w niebie czy w piekle? Życie wieczne lub śmierć zależy od ciebie; Najwyższy daje ci możliwość powrotu do Niegoz serca, żebyś jutro mógł cieszyć się jego towarzystwem. Przypominam wam, co mówi Święte Słowo Boże: W niebie jest więcej radości dla grzesznika, który się nawraca, niż dla dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie muszą się nawracać (Łk 15, 7)

  Posłuchaj więc, grzeszna ludzkości, wezwań, które Niebo kieruje do ciebie, abyś pokutował za swoje grzechy i wznowił drogę zbawienia, ponieważ dni Boskiej Sprawiedliwości pukają do drzwi. Nie kontynuuj łamania Świętych Wskazań, ponieważ jeśli nadal będziesz to robić, Sprawiedliwy Gniew Boży usunie cię jednym tchem z powierzchni ziemi. Pośpieszcie się złodzieje, prostytutki, homoseksualiści, cudzołożnicy, pożądliwi, rozpustnicy, nieczyści; narkomani, alkoholicy, oszuści, kłamcy, zazdrośni, bałwochwalcy, aroganccy, mordercy, chciwi, czarownicy i inni grzesznicy, którzy wędrują po tym świecie bez Boga i bez Prawa; ponieważ nikt z was, kto będzie dalej grzeszył, nie odziedziczy Królestwa Bożego.(1 Koryntian 6, 9, 10), (Efezjan 5, 5), (Objawienie 22, 15). Grzesznicy, biegnijcie wykąpać się w Źródle Przebaczenia, zanim nadejdą dni Boskiej Sprawiedliwości, abyście jutro mogli żyć wiecznie.
  Niech Pokój Najwyższego pozostanie w was, Nasienie mojego Ojca i Moja Ochrona, towarzyszy wam zawsze.
  Wasz Brat i Sługa, Michał Archanioł.
  Rozpowszechniajcie orędzia zbawienia dla całej ludzkości, Umiłowani mojego Ojca.
  Henoch.

  Polubienie

 11. Mateusz pisze:

  Papież wezwał do modlitwy o bezpieczeństwo sztucznej inteligencji

  Papież Franciszek wezwał wierzących na całym świecie, aby modlili się w listopadzie 2020 roku, aby roboty i sztuczna inteligencja „zawsze służyły ludzkości”. Oświadczenie papieża zostało opublikowane na YouTube.

  Szef kościoła rzymskokatolickiego zaznaczył, że sztuczna inteligencja i roboty mogą zmienić świat na lepsze, ale tylko przy odpowiednim wykorzystaniu technologii. W przeciwnym razie owoce postępu technicznego doprowadzą do wzrostu nierówności i być może nowych niebezpiecznych globalnych wyzwań dla całej ludzkości.

  Polubienie

 12. Adrian pisze:

  Trevignano Romano, 14 listopada 2020 r
  Moje dzieci, dziękuję wam, że jesteście tu na modlitwie i wysłuchaliście mojego wezwania w waszych sercach. Moi umiłowani, Jezus cierpi za to, co mu robią, szatan niepokoi wiele dusz i prowadzi duchownych ścieżką pychy i pychy, a to sprawi, że uwierzą, że są wszechmocni, idąc ścieżką zatracenia, boli mnie to, że stado zostanie rozproszone bez poznania Jezusa, z drugiej strony, moje dzieci, Bóg prosi was o pokorę, to jest cnota, która sprawi, że zostaniecie rozpoznani jako Jego dzieci. Teraz nadszedł czas na prawdziwą bitwę iz bronią postu i różańcem na rękach, walczcie ze mną o Triumf Mojego Niepokalanego Serca. Umiłowane dzieci, czasy, które nadejdą, będą straszne, ale nie bójcie się, ponieważ Ja i mój Syn będziemy blisko was w ucisku. Jezus ześle na was Ducha Świętego, tak jak uczynił to ze swoimi apostołami. Moje dzieci, ambasadorzy i prorocy tamtych czasów, będą najbardziej cierpieć, nie zostawiajcie ich samych. Kochajcie się jak bracia, zjednoczcie się miłością i módlcie się razem z oddaniem. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

  Polubienie

 13. Mateusz pisze:

  „W czasie obchodów 10 rocznicy misji „Jezus do ludzkości” Jezus poprosił nas o modlitwę o złagodzenie skutków pandemii covid-19 i wszystkiego, co po niej nastąpi. Zostaliśmy poproszeni także o modlitwę za zbawienie dusz.”

  Tutaj widzimy potwierdzenie że wirus covid-19 to nie jest ściema.

  Polubienie

  • Marcin pisze:

   Wirus koronowy był już od bardzo wielu lat. Także to prawda że wirus jest. To tak jak np ze świńską grypą. Nieraz przychodzi sezon na tą grypę.
   Ale ten wirus medialny to przesada. Skutki pandemii to rozchorowania ludzi ale bardziej na stres przed tym covidem. Tak w ogóle to dziwna jest to nazwa.

   Polubienie

 14. Mateusz pisze:

  Liczba covidowych łóżek zajętych zmniejszyła się od wczoraj o ponad 300. Widać po raz kolejny że po Różańcu do Nieba sytuacja się w Polsce polepszyła i co za tym idzie na razie dzięki Bogu nam kościołów nie pozamykają.

  Polubienie

 15. Szafirek pisze:

  15 listopada – św. Albert Wielki, biskup i doktor Kościoła https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-15a.php3
  15 listopada – św. Leopold III https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-15b.php3
  15 listopada – św. Dydak z Alcali, zakonnik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-15c.php3
  15 listopada – bł. Magdalena Morano, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-15d.php3

  Polubienie

 16. Gosia 3 pisze:

  OCZYWIŚCIE ŻE COVID19 ISTNIEJE I SIEJE ŚMIERĆ.GDYBY JEDNAK MEDIA NIE NAGŁOŚNIŁY TEJ GROZY I NIE MANIPULOWAŁY INFORMACJAMI TO PRZYPADKÓW ŚMIERTELNYCH BYŁOBY NA POZIOMIE NORMALNYM TO ZNACZY NP POWIKŁAŃ POGRYPOWYCH.JEDNAK PLAN SZATANA SPOWODOWAŁ OGÓLNĄ PANIKĘ A W TEN SPOSÓB OBNIŻENIE ODPORNOŚCI WIELU Z NAS. PRZEDSTAWIONO NAM TO JAKO CHOROBĘ NIEZWYKLE NIEBEZPIECZNĄ Z WYROKIEM ŚMIERCI. I TAK WIELE OSÓB POZNAJĄCY SWÓJ TEST POZYTYWNY NIE WYTRZYMUJĄ TEJ INFORMACJI I WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ ROZCHORUJĄ SIĘ ALE NIE NA ZWYKŁĄ INFEKCJĘ LECZ W ICH ŚWIADOMOŚCI NA CHOROBĘ BARDZO GROŹNĄ. CORAZ CZĘŚCIEJ DO SZPITALA ZGŁASZAJĄ SIĘ MŁODZI LUDZIE KTÓRZY MAJĄ PŁYTKI ODDECH Z POWODU PANIKI I PRZYPISUJĄ SOBIE OZNAKI KORONAWIRUSA. ZNAM TAKI PRZYPADEK I TEJ OSOBIE W SZPITALU NAWET NIE ZROBIONO TESTU LECZ ZBADANO SATURACJĘ NA PALCU I PODANO ŚRODEK NA USPOKOJENIE I ODESŁANO DO DOMU. LEKARZ POWIEDZIAŁ.ŻE W SYTUACJI WŁASNEJ STRESOWEJ SZALEJĄCY COVID W MEDIACH WYZWALA CIĘŻKIE NERWICE I DEPRESJE. I TAKICH PRZYPADKÓW MA CORAZ WIĘCEJ.LUDZIE REZYGNUJĄ Z LECZENIA INNYCH POWAŻNYCH SCHORZEŃ BOJĄC SIĘ ZARAŻENIA W PRZYCHODNIACH I SZPITALACH A ICH CHOROBA INNA CZĘSTO POSTĘPUJE I DOPROWADZA DO ŚMIERCI.
  A WIĘC DONIESIENIA MEDIALNE O COVID POWODUJE LAWINĘ ZGONÓW Z INNYCH PRZYCZYN. I TO JEST NAJWIĘKSZE W TEJ CHWILI ZAGROŻENIE EPIDEMII COWIDOWEJ.
  PAN JEZUS MÓWIŁ MEDIA KŁAMIĄ CHOĆBY NA PRZYKŁADZIE WYPOWIEDZI WIRUSOLOGA PROF GUT. W JEDNEJ STACJI TV MÓWI PRAWDĘ(PRZYKŁAD W PROGRAMIE U PANA POSPIESZALSKIEGO) A W INNEJ MÓWI CO INNEGO POD INTENCJE PROWADZĄCEGO.
  PRZY TEJ „STRASZNEJ PANDEMII” WSZYSTKO WYPOWIADA CIĄGLE UŚMIECHNIĘTY I Z ENTUZJAZMEM WOBEC SZERZĄCEJ SIĘ ZARAZY KTÓRA JEMU TEŻ PRZECIEŻ ZAGRAŻA.
  LUDZIE BEZ WIARY LUB CI KTÓRZY NP MUSZĄ ZETKNĄĆ SIĘ Z KONIECZNOŚCI OPERACJI ZE SZPITALEM CZĘSTO UMRĄ ZANIM UZYSKAJĄ POMOC.
  TO JEST PRZEMYŚLANY PLAN ANTYCHRYSTA BO COVID MA SWOJE SKUTKI UBOCZNE WCALE NIE ZWIĄZANE Z SAMYM WIRUSEM LECZ MA WYWOŁAĆ PARALIŻUJĄCY LĘK ,SMUTEK I ODEBRAĆ NADZIEJĘ.

  Polubienie

 17. Adrian pisze:

  Masz rację Gosiu, ja nie boję się śmierci, tylko mnie na tym świecie nie raz to wszystko obrzydza, nie dziwię się słowom, że żywi zazdroszczą umarłym….

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   W 31 MIN KS GLAS CYTUJE SŁOWA MATKI BOŻEJ DO KS GOBBIEGO W 1997 ROKU:
   „EWANGELIA MOJA JEST ROZCINANA I ROZRYWANA WE WSZYSTKICH MOICH CZĘŚCIACH” I TO TERAZ SIĘ SPRAWDZA CZEGO BYŁAM ŚWIADKIEM NA MSZY ŚWIĘTEJ A WYKAZAŁAM W KOMENTARZU NA TEJ STRONIE 16 LISTOPADA GODZ.16:21

   Polubienie

 18. Adrian pisze:

  U mnie w kościele

  Polubienie

 19. Szafirek pisze:

  16 listopada
  Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska
  Matka Miłosierdzia

  Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
  Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
  Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
  Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

  Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
  I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
  Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
  Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem,
  (Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę
  Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę
  I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu
  Iść za wrócone życie podziękować Bogu),
  Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.

  Adam Mickiewicz
  Pan Tadeusz, Inwokacja

  Ostra Brama w WilnieZarówno cudowny obraz, jak i kaplica, w której się mieści, oraz sama Ostra Brama mają bogatą historię, ściśle wiążącą się z historią rozbudowy Wilna. Na przełomie XV i XVI w. postanowiono otoczyć je murem obronnym. Powstało dziewięć bram miejskich, z których jedna (jedyna zachowana do naszych czasów) nosiła nazwę Miednickiej, inaczej Krewskiej. Nieco później przyjęła się inna nazwa bramy – Ostra. Zgodnie z tradycją na bramach obronnych zawieszano święte obrazy. Ostra Brama po obu jej stronach również miała własne obrazy, które po pewnym czasie uległy zniszczeniu. Jednym z tych obrazów był wizerunek Matki Bożej. Z czasem miejsce to stało się miejscem modlitwy do Maryi.
  Kult Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy jest ogromny i niezrównany w swej sile. Sięga drugiej połowy XVII w. i wiąże się z obroną murów miasta. Jednakże wyraźne jego wzmożenie nastąpiło w I połowie XVIII w. Szczególny rozwój czci Matki Miłosierdzia nastąpił po rozbiorach Polski. W 1993 roku modlił się w kaplicy w Ostrej Bramie św. Jan Paweł II. Ofiarował wtedy Matce Bożej Miłosierdzia złotą różę. Kult Matki Bożej Ostrobramskiej jest ciągle żywy i obecny nie tylko na terenie Litwy, ale także w sąsiednich krajach. W Polsce około 30 parafii ma za patronkę Matkę Bożą Ostrobramską.

  Oryginalny obraz jest namalowany temperą na ośmiu dębowych deskach, jest więc duży. W późniejszych latach obraz został przemalowany farbą olejną; zmieniono także wizerunek Matki Bożej (zamalowano m.in. pukiel włosów wymykający się spod chusty i skrócono palce dłoni). Nie znamy twórcy obrazu. Namalowano go prawdopodobnie w I poł. XVII wieku na wzór obrazu Martina de Vosa – flamandzkiego artysty. Dzisiaj odrzuca się całkowicie wersję o wschodnim pochodzeniu obrazu, który miał przywieźć z wyprawy książę litewski Olgierd w XIV wieku, jak też i to, że Matka Boża ma twarz Barbary Radziwiłłówny.

  Najświętsza Maryja Panna OstrobramskaGłowę Matki Bożej zdobią dwie korony. Pierwsza pochodzi z końca XVII wieku, w XIX wieku ozdobiona została klejnotami ofiarowanymi jako wota. Druga korona, z połowy XVIII wieku, podtrzymywana jest przez dwa aniołki i ozdobiona sztucznymi kamieniami. 2 lipca 1927 r. odbyła się uroczysta koronacja obrazu złotymi koronami. Dokonał jej arcybiskup metropolita warszawski kard. Aleksander Kakowski w obecności prezydenta Ignacego Mościckiego i marszałka Józefa Piłsudskiego.
  Obraz przedstawia pochyloną Madonnę bez Dzieciątka. Głowę otoczoną promienną aureolą Maryja lekko pochyla w lewo, smukłą szyję zdobi szal. Jej twarz jest pociągła, półprzymknięte oczy dodają jej powagi; ręce trzyma skrzyżowane na piersiach.

  Ostra Brama wiąże się również w istotny sposób z kultem Miłosierdzia Bożego. Obraz Miłosierdzia Bożego został namalowany w Wilnie i wystawiony publicznie właśnie w Ostrej Bramie (26-28 kwietnia 1935 r.). Tu też św. Faustyna miała wizję triumfu obrazu Miłosierdzia Bożego.

  Bardzo silne są też związki św. Jana Pawła II z Ostrą Bramą:
  „W momencie mojego wyboru na Stolicę Piotrową pomyślałem o Matce Najświętszej z Ostrej Bramy” (6 września 1993 r.); „Niedługo po tym, jak niezbadanym wyrokiem Bożym zostałem wybrany na Stolicę Piotrową, udałem się do litewskiej kaplicy Matki Miłosierdzia w podziemiach Bazyliki Watykańskiej. I tam, u stóp Najświętszej Dziewicy, modliłem się za was wszystkich” (8 września 1993 r.).
  Opiece Matki Miłosierdzia św. Jan Paweł II przypisuje uratowanie z zamachu z 13 maja 1981 r.: „Kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do Niej słowa wielkiego polskiego poety, Adama Mickiewicza: «Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! (…) Jak mnie (…) do zdrowia powróciłaś cudem!». Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej odmówionej w sanktuarium ostrobramskim. I głos mi się załamał…” (13 maja 1994 r.).
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-16d.php3

  16 listopada – św. Małgorzata Szkocka https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-16a.php3
  16 listopada – św. Gertruda, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-16b.php3
  16 listopada – rzymskie bazyliki świętych Apostołów Piotra i Pawła https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-16c.php3
  16 listopada – św. Agnieszka z Asyżu, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-16e.php3
  16 listopada – święci męczennicy i prezbiterzy Roch Gonzalez, Alfons Rodriguez i Jan del Castillo https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-16f.php3
  16 listopada – kościół metropolitalny we Wrocławiu https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-16g.php3
  16 listopada – kościół katedralny w Opolu https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-16h.php3

  Polubienie

 20. Millka pisze:

  Słowo Boże do Marii Michaliny od Apokalipsy
  Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

  Mocą Ducha Świętego mówi Król Polski.

  Uniżenie dla Króla Polski niech złożą wybrane dzieci Królowej Polski zaproszone po imieniu na tą Uroczystość Mianowania Mnie JEZUSA CHRYSTUSA Króla Wszechświata na Króla Polski wg odwiecznych zamysłów Mojego i waszego Tatusia Boga w Trójcy Jedynego.

  Jesteście poddanymi Rycerzami Mojego Majestatu Wszechwładnego, prawo władnego suwerena Ojczyzny waszej.

  Kocham Was i razem w tym dziele będziemy pracować dla dobra Polaków: ojców, synów, cór tej polskiej ziemi-Nowego Jeruzalem. Rządzących pozmieniam.

  Błogosławię Was, Polsko, zachowujących Prawo Dekalogu jako KONSTYTUCJĘ daną na Górze Synaj wypisaną palcem Boga Żywego Ojca Wszechmogącego na kamiennych tablicach za czasów Izraela.

  A teraz JA KRÓL POLSKI wyryję ten Boży zapis w waszych oddanych Mojemu Królewskiemu Majestatowi sercach.

  Nowa Era Królestwa Dwóch Serc przez przeczyste serce św. Józefa – patrona świętej Rodziny z Nazaretu i wszystkich świętych w budowaniu i trwaniu rodzin waszych w tryumfie Najświętszego Serca Mojego i Niepokalanego Serca Maryi Mojej i waszej Matki Mamusi.

  Trzeba wam dziękować, tulić się do JEJ KRÓLOWEJ POLSKI SERCA, które jest żywe bijące miłością macierzyńską, piękną miłością do ludu waszego. Was wybrała do tej walki nieustannej, by w pełni oczyścić ten naród zawierzony przez posługę Króla Jana Kazimierza „AKTEM ODDANIA” u stóp Pani Łaskawej we Lwowie, przygotowanym od zarania wg Woli Bożej, a mocą Ducha Świętego spisany ręką patrona Polski – św. Andrzeja Boboli. Dotyczy to wszystkich Królestw, oddanych JEJ MAJESTATU KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ.

  BŁOGOSŁAWIĘ SZCZEGÓLNIE PASTERZA J.E. ks. abp dr hab. ANDRZEJA i mówię: Twoja świętość w wypełnieniu świętej Woli Bożej zabłyśnie jak „gwiazda zaranna” i będzie promieniować na wieki.

  Twoja miłość, którą karmiła Ciebie Synu wybrany w posłudze kapłaństwa, to mleko wyssałeś z JEJ Piersi Matki Kapłanów, piastowała, chroniła przed zakusami złego ducha, okrywała płaszczem miłości macierzyńskiej jako Królowa Apostołów wiernych jak św. Jana Ewangelistę Apostoła, najwierniejszego Jej Majestatu Królewskiego Syna.

  Prowadził Cię i prowadzi w posłudze Duch Święty Ożywiciel, Pocieszyciel, Nauczyciel Jej Niepokalanego Serca Oblubieniec Duch Święty, który teraz da swoje pouczenie. Napisz: AMM – mała gołąbko Ducha Świętego, małe skromne narzędzie w przekazywaniu „Słowa Bożego” – Mojego tchnienia z twego otwartego na łaskę serca. Pozdrawiam J.E. i mówię mocą Ducha Świętego III Osoby Boskiej, tak jak obiecałem, również w tych przekazach:

  „Pasterza, który dokona tej pełnej Intronizacji CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI WYNIOSĘ DO ŚWIĘTOŚCI”, bo Twoja droga w tej posłudze w pełni prowadziła i prowadzi lud Boży do świętości, mimo wielkich przeciwności zarówno w walce w Episkopacie Polski, wśród można rzec swoich braci w kapłaństwie chrystusowym, którzy dali Ci wiele cierni i kolców za Twoje „TAK” dla Chrystusa Króla Polski.
  Jak również dla Twojego „NIE ” dla profanacji Eucharystii przez podawanie Ciała Żywego Jezusa Chrystusa na rękę, za Twoje „Tak” do ust i na kolanach, to jest siła, moc, potęga, godność, pokora w zachowaniu „SACRUM”.

  Dlatego też, JA DUCH ŚWIĘTY, KTÓRY NAMASZCZAM, dałem Ci w pełni siedem darów Moich do wypełnienia dzieł Bożych od wieków zaplanowanych przez mądrość Bożą w tej walce z mocami ciemności na Polskiej Ziemi. Odwieczny zamysł Bożej Woli został zachowany przez to godne, pełne królewskie mianowanie na Króla Polski – Króla Wszechświata. Trwaj w pokoju.

  Wola BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO JEST ŚWIĘTA I NIC I NIKT TEJ TWOJEJ KRÓLEWSKIEJ POSŁUGI WOBEC PRAWOWŁADNEGO KRÓLA POLSKI NIE MOŻE ZAKŁÓCIĆ.

  Każdy Twój włos na twojej głowie jest policzony i żadna ręka masońska nie będzie Ci rozkazywać, a tylko MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, gdzie moc Ducha Świętego tj. Moja, cię prowadzi i będzie prowadzić.

  I TY SYNU KRÓLEWSKI, NASTĘPCO PIOTRA TU NA ZIEMI, PROWADŹ LUD BOŻY DANY CI W OPIEKĘ, lud dzieci Królowej Polski i Króla Polski w pełni Majestatu Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Błogosławię przez Niepokalane Serce Królowej Mojej Oblubienicy. Amen. Amen. Amen.

  A teraz mocą Ducha Świętego przemówi Matka i Królowa Polski – Nowego Jeruzalem.

  Napisz AMM moja mała najmniejsza niewolnico złączona w Moim Niepokalanym Sercu łańcuszkiem miłości. Dziecko Moje, tak jak Ci powiedziałam na Jasnej Górze – „Ja ciebie dziecko nigdy nie opuściłam, ale zawsze przy tobie byłam”. Tak w zamysłach Boga Ojca Tatusia ta święta Wola była, byś wzrastała w obcej rodzinie jako dziecko adoptowane. Widzę, że i teraz łzy napływają ci do oczu, ale ból, cierpienie, rozstanie przez śmierć bliskich ci osób, doświadczenie grzechów, znieważeń, pomówień, uniżenia – też było potrzebne, ale potrafiłaś wybaczyć. A kiedy przyszedł czas przez posługę w DM św. JP II z woli Trójcy Świętej, postawiłam na twojej drodze bożych pomocników. Tą misję wzmacniania w tym „Dziele Intronizacji”, przez przygotowanie Reguły intronizowania Chrystusa Króla we własnym sercu i rodzinie, podanej mocą Ducha Świętego.

  Potem organizacja „Wolnej Elekcji” – stając przy tronie Chrystusa Króla na Błoniach Krakowskich, gdzie zgromadzone dzieci Moje wybrane, dały Mojemu Synowi Koronę z własnych serc bijących miłością, następnie opublikowanie „Petycji” na „tak” dla Intronizacji, co potwierdziło dużo dzieci Moich. W tej sprawie też wysyłanie przez syna wybranego B. Z. pism, ponagleń, próśb, choć nie odbijały się echem w sercach rządzących w Episkopacie Polski i Rządzie, ale były niemym wołaniem w ich duszach choć zamkniętych, bo zniewolonych grzechem pychy, mamony masonów na milczenie w tej sprawie i wydawanych teologicznych opinii na „nie ” dla Króla Polski , wyniesienia na ołtarze Rozalii Celakównej , odrzucenia dzieła śp. Tadeusza Kiersztyna przez hierarchów kościoła jak również zakonu Jezuitów. Tą rehabilitację po śmierci Jego osoby należy, trzeba dokonać, to Mój Syn, kandydat na ołtarze. O tym trzeba pomyśleć, przygotować dokumenty, czas stosowny będzie, bo trzeba wam stanąć w prawdzie i w Duchu Świętym przed Bogiem po Trzykroć Świętym.

  Jak również godność kapłańska ks. Ryszarda winna być rehabilitowana. Przeprosić publicznie, szkołę oddać, zwrócić zarządzanie i wstęp, głupich osądów nie wydawać. W sumieniu wolnym od złego, oczyścić wszelkie pomówienia zazdrosnych kolegów w kapłaństwie. Tak, należy ten kult błogosławionego ks. Pisarskiego pielęgnować, pojednanie wśród narodów polskiego i ukraińskiego kontynuować, a nie niszczyć kapłana, który pracuje, miłuje kościół święty, lud prowadzi wiernie. Dość już tego, bo to kapłan szczególnie wybrany, syn królewski. Kocham Cię synu, Ja Królowa i Król Polski wybraliśmy Ciebie dla tej posługi dla dzieła Intronizacji, bo jesteś synem umiłowanym jak św. Jan Ewangelista.

  Twoje serce kapłańskie pragnie nieść dobro i miłość, kochać Boga, Ojczyznę, młodzież. W tym trwaj, Błogosławi Ci przez Moje Serce cała Trójca Święta. W imię Ojca Tatusia, Króla Wszechświata, Króla POLSKI – SYNA BOŻEGO I DUCHA ŚWIĘTEGO NAUCZYCIELA, OŻYWICIELA NARODU POLSKIEGO. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie „Słowa Bożego”- Księga Daniela rozdział werset 2, temat: „Wyrwanie towarzyszy Daniela z pieca ognistego”. Tak, ci , którzy ks. Ryszarda oskarżyli, pragną może nieświadomie wielbić posąg pogański, a twoje cierpienie, ból przebaczenie – niech ich wyrwie z sideł szatańskich, bo tylko miłość zwycięża. A każdy kapłan, winien być prawdą, bo Syn Mój Chrystus jest Prawdą i do prawdy prowadzi. Jest Drogą i taką drogę do Chrystusa Króla Polski wskazywać, Jest Życiem, bo tylko Chrystus Mój Syn Jest Źródłem Życia Żywego Eucharystycznego Chleba, którego nie można profanować, przez inne formy dystrybucji niegodne Króla, a więc na rękę.

  1-2.XI.2020r.Dla Grupy Totus Tuus: Bracia Wróblewscy wypełnili Wolę Bożą dobrze w pełni w mocy Ducha Świętego Jego pouczeń – dzieło wielkie INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA II OSOBY BOSKIEJ KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI przy współpracy, konsultując zadania Boże z wybranym pasterzem J.E. ks. ANDRZEJEM i Twojej AMM od Apokalipsy mała różo mistyczna duchowa wybrana do wzmacniania w posłudze modlitwy przeznaczonej dla tego dzieła.

  Błogosławię wam Ja Duch Święty, cieszę się że słuchacie pouczeń, choć trudności były, wielkie dzieła Boże potrzebują próby, milczenia, pasji zaangażowania, wolnej woli, zamysłu, cierpienia, trwania w pokoju i miłości.

  Wspomnę też na Mamę Teresę, która dawała Wam synowie stabilność przez gruntowną modlitwę. Dając to wszystko, to BÓG W TRÓJCY JEDYNY ZWYCIĘŻYŁ PRZEZ NIEPOKALANE SERCE OBLUBIENICY MOJEJ KRÓLOWEJ POLSKI.

  Teraz będzie ten czas – zapowiedziane od dawna oczyszczenia dusz i ducha Polaków dla panowania Chrystusa Króla w Polsce.

  Rząd upadnie i wszelkie zakusy złego ducha w Królestwie Dwóch Serc, a Mały Sąd Ducha Świętego Prześwietlenia Sumień dokona reszty.

  Mała Reszta Moich wybranych dzieci, będzie żyła w miłości, pokoju tysiąclecia Nowej Ery w mocy Ducha Świętego, to jest ten czas JEGO działania III OSOBY TRÓJCY ŚWIĘTEJ. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN.

  Niech moje wybrane dzieci synowie i córy w miarę możliwości zamawiają Msze dziękczynne za przyjętą Intronizację. I niech się tak stanie. Niech ks.Arcybiskup i ks. Ryszard odprawią jako nowennę. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

  Intencja brzmi: „Boże w Trójcy Święty Jedyny, racz przyjąć w Majestacie Swojej Łaskawości ten dar dziękczynienia od Narodu Polskiego za dokonaną Intronizację Twojego Syna Jezusa Chrystusa, na Króla Polski za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski, św. JP II i wszystkich świętych”.

  Potwierdzenie:
  Apokalipsa św.Jana rozdział 13, werset 6-8.

  Tak, dla Haliny Marii – córy mojej wybranej posłanki oraz pani poseł Anny – przedstawicielki obecnej kadencji. Dziękuję za waszą postawę bożą, waszą obecność jako przedstawicieli Rządu Polskiego i nie przypadkową obecność Generała Brygady Sił Zbrojnych Wojsk Obrony Powietrznej Polski – pana R. H. w oczach Boga Ojca, Syna Bożego – Króla Polski i Ducha Świętego. Twoja nominacja trwa, bo wystąpiłeś w sprawie ważnej – obrony Szkoły Orląt Polskich, kształcenia pilotów młodzieży polskiej. Błogosławię obficie jako Matka Królowa Polski i Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski. Tak mówię dla mas mediów katolickich, katechezy, ewangelizacji wg Konstytucji Dekalogu, przygotowania serc dzieci moich i działania wg Woli Bożej. Amen. Amen. Amen.

  Napisz Pan Mój i Bóg Mój, Król Polski w Królestwie Dwóch Serc dla przygotowania obrazków również błogosławię. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

  Słowo Boże św. JPII
  Zapis II-gi z dnia 2.XI.2020 r.

  +++ Szczególnie błogosławie za pozwoleniem Jezusa Chrystusa Króla Polski i Królowej Polski, prawdziwie Matki Kościoła i wszystkich wybranych Elektów na pielgrzymkę do Świebodzina.

  W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego.

  Najpierw podziękowanie w imieniu Narodu Polskiego, dla wybranego Apostoła tych czasów – ks. dr Andrzeja, który jest tak deptany przez zwolenników fałszywej pobożności w Kościele przez jednostki wrogie, szczególnie realizujące plan masonerii, a nie Boży plan Dekalogu. Podziwiam Twoją odwagę.

  Wypełniłeś w pełni swoją posługę pośród ludu, potwierdzając Konstytucję Dekalogu. Bóg zapłać Bracie w Kapłaństwie Chrystusowym – mówię Ja św. JPII. Wielkie Boże zadania przed Tobą, gdzie godność kardynalska nastąpi. Ten ucisk kościoła, jego pasterzy jest na oczyszczenie.

  Zostaną Ci, których już rychły Mały Sąd Ducha Świętego orzeknie na powstanie lub na potępienie, by zdać sprawę ze swego włodarstwa. Czas czasów i pełnia czasów już jest. Ty bracie w swojej godności królewskiej trwaj w pokoju.

  Twoje zadanie kierowania Episkopatem Polskim – już w małej liczbie – bo na palcach jednej ręki można policzyć tych wybranych, zaufanych choć milczących w sprawach, które są na wagę złota w tych czasach.

  Dawno mówiłem – przerwać tą zmowę milczenia, niech mamona wami nie rządzi, ale to rozliczenie już nastąpi wg Woli Bożej Boga w Trójcy Jedynego. Ty AMM od Apokalipsy spisująca to „Słowo Boże” przekaż je do J.E. na piśmie drogą pocztową.

  O wszystkich inicjatywach podanych mocą Ducha Świętego, niech decyduje Pasterz w łączności z ks. Ryszardem.

  Trwać w pokoju to jest łaska Boża, której BÓG OJCIEC, SYN BOŻY, którego godnie ukoronowaliście i intronizowaliście i Duch Święty nie poskąpi siedmiu darów do dalszego prowadzenia tego dzieła.

  Bóg zapłać za waszą współpracę wybranych charyzmatyków w posłudze, tobie AMM wybranko Trójcy Świętej jako narzędzie w spisywaniu pouczeń dla dzieci Królowej Polski dla całej waszej grupy Elektów Wolnej Elekcji, Przymierza Miłości Bożej i ofiarników, za posty J.S i innych jak i tych, którzy dali ten dar serca, nie poskąpili grosza przyczyniając się do tego dzieła.

  Macie udział w tej Intronizacji ziemskiej Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski Syna Królowej Polski i ich błogosławieństwo dla was i waszych rodzin, przyjaciół, którzy błagali przez tą nowennę „100 Ojcze Nasz”, wynagradzając za nie przestrzeganie praw dekalogu przez siebie, rodzinę i Polski Naród. Mówię-Bóg zapłać. Błogosławię też ks. Ryszarda, który jest tym znakiem sprzeciwu wobec innych, dlatego taka brzydka akcja na niego i innych kapłanów niepoprawnych politycznie. O, wy namaszczeni, niegodni słudzy w purpurze.

  Bóg zapłać dla chóru na ręce wybranego syna Króla i Królowej Polski – B. Z. za te Hymn dla Króla Polski i całość posługi w DM Mojego Imienia. Błogosławię rodzinę i Polskę -Nowe Jeruzalem, I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

  Potwierdzenie: Psalm 8/2 „ Panie władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi, Ty, któryś wyniósł Majestat swój na niebiosa”. Temat: Wszechświat i człowiek świadkiem Chwały Bożej.

  Podziękowanie i błogosławieństwo dla córki Małgorzaty, która pod natchnieniem Ducha Świętego z pomocą św. Józefa przygotowała tak pięknie i precyzyjnie figurę Chrystusa Króla Polski, gdzie odbiła się miłość jej serca, gdzie współpraca z łaska Bożą jest widoczna. To jest certyfikat Bożej miłości na pracę w tym dziele na wieczność i przepustka do nieba. Ja św. JP II składam pocałunek na twoim czole, a przede wszystkim Królowa Polski Jasnogórska Pani, a błogosławi Jezus Chrystus Król Polski. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

  Polubienie

 21. Millka pisze:

  Wizje duchowe

  Alicja Maria Michalina dnia 31.X. 2020 r.

  W momencie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przez J.E. ks. abp Andrzeja zobaczyłam, że błogosławi Sam Jezus Chrystus Król Polski w złotych szatach i koronie. Blask i majestat bił z Jego II Osoby Boskiej. Również promieniowała łagodność, miłość i radość nieziemska. Cały czas św. JPII w znaku obrazu uśmiechał się, jego twarz nabierała żywych kolorów, i głos wewnętrzny słyszałam w sercu, który brzmiał: „Uratowaliście Polskę. Bóg zapłać”.

  Podczas różańca świętego II części Światła podanej mocą Ducha Świętego, otrzymałam pouczenie, by ofiarować je w intencjach J.E. ks. Arcybiskupa. I tak się stało. Alicja Maria Michalina.

  Świadectwo Janiny S. z grupy DM św. JPII.

  Zobaczyłam duchowo już po dokonaniu przez J.E. ks. Arcypasterza Aktu Intronizacji, kiedy wspólnota adorowała Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, jak Chrystus Król Polski zrywał kłódki z serc zniewolonych grzechami, by je otworzyć. Był w szacie białej, widziałam Jego dłonie dotykające nas, odczułam radość modlitwy. Wszystkie cztery części różańca były mnie dyktowane do rozważania. Głównym tematem była Ojczyzna. Była to z głębi serca płynąca modlitwa. Matka Boża mnie przygotowała, przez oczyszczenie w tajemnicach chwalebnych jako wynagrodzenie Jej Niepokalanemu Sercu. Łzy leciały mi nieustannie. Część bolesna to były prośby. W czasie odmawiania „Cierniem ukoronowania”, została wniesiona procesyjnie figura Pana Jezusa, następnie otrzymałam inspirację duchową, by tajemnice radosne rozważać jako prośby, następnie część światła – polecenie: Prośby, o Boże światło dla nas w czasie adoracji i leżenia krzyżem osób wyznaczonych. Odczułam inny wymiar świata, nową rzeczywistość nieziemską. Janina S.

  Intronizacja Króla Polski. 31.X. 2020r.

  Grzegorz Wróblewski „W Posłudze”

  W zasadzie przez całe te ostatnie 4 miesiące bardzo wiele tajnych spotkań, wyjazdów, prac pani Małgosi nad rzeźbą Pana Jezusa i Insygniami Władzy Królewskiej i załatwianiem multum spraw związanych z Intronizacją Pana Jezusa na Króla Polski w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, działy się Boże cuda związane z Intronizacją. W czwartek, kiedy z mamą i bratem przyjechaliśmy na dwa dni wcześniej z Woli Bożej wszystko przygotować, Pan Bóg powitał nas przepiękną tęczą przymierza Boga z ludźmi. Tęcza ta, była nad najwyższą na świecie figurą Chrystusa Króla w Świebodzinie. W dzień Intronizacji, od 11:00 kiedy zaczęła się Intronizacja, gdy ks. abp Andrzej i ks. Ryszard klęczeli przez Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, a ja klęczałem 2 metry obok, czułem wewnętrzny zegar w duszy i sercu, kiedy mam rozpocząć od pierwszej modlitwy podyktowanej przez Pana Jezusa i równo o 12:00 (nie wiedząc, że jest ta godzina) siedem razy prosiłem Pana Boga Ducha Świętego, aby przez Niepokalane Serce Matki Bożej przyszedł i otworzył serca ludzi zebranych na Intronizacji oraz Narodu Polskiego na Pana Jezusa i na Królowanie Pana Jezusa w nas i w Polsce. To godzina Anioła Pańskiego, gdzie poświęcamy modlitwy Matce Bożej, Oblubienicy Ducha Świętego. W tym momencie rozdzwoniły się dzwony wszystkich Kościołów w Świebodzinie. Po wszystkich modlitwach, gdy zaczęła się Msza Święta, przepięknie świecił się Krzyż na berle Pana Jezusa, a za chwilę całe berło. Trzy razy w ciągu Mszy Świętej Pan Jezus mówił mi, iż „przyjmuje”, a po chwili sufit nad ołtarzem zniknął i Pan Bóg pokazał mi Niebo, które jakby się otworzyło i wylewało się z niego na Polskę ogromne morze wody. Pan Jezus w trakcie Mszy Świętej mówił mi, że to ogromne morze łask, wylewające się właśnie na Polskę. Za chwilę zaczął się też uśmiechać Święty Jan Paweł II mówiąc: „Nareszcie……uratowaliście Polskę”.
  KRÓLUJ NAM CHRYSTE, ZAWSZE I WSZĘDZIE, PANIE BOŻE, KRÓLU POLSKI I WSZECHŚWIATA.;

  Polubienie

  • bozna2 pisze:

   Wierzę. Amen.

   Polubienie

   • hallinna pisze:

    Zmarł bp Gulbinowicz ,
    a mial za życia pojechac do Oławy i przeprosić za odrzucenie Maryi , za przeszkadzanie w realizacji Bożych planów w Oławie .
    Nie zdążył …
    Teraz juz widzi swój stan duszy .
    Teraz to by zrobił wszystko co bylo jego powinnościa i obowiązkiem
    , ale jest już Z A P Ó Ź N O …..
    Trzeba ponosic konsekwencję za podjęte decyzje .

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    „BŁOGOSŁAWIĘ SZCZEGÓLNIE PASTERZA J.E. ks. abp dr hab. ANDRZEJA i mówię: Twoja świętość w wypełnieniu świętej Woli Bożej zabłyśnie jak „gwiazda zaranna” i będzie promieniować na wieki…”

    I”… TY SYNU KRÓLEWSKI, NASTĘPCO PIOTRA TU NA ZIEMI, PROWADŹ LUD BOŻY DANY CI W OPIEKĘ,…
    —————————————————————–

    Następcą św Piotra jest Papież a nie abp Andrzej Dzięga”

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    „Tak, dla Haliny Marii – córy mojej wybranej posłanki oraz pani poseł Anny – przedstawicielki obecnej kadencji. Dziękuję za waszą postawę bożą, waszą obecność jako przedstawicieli Rządu Polskiego”

    ————————————————–
    Poseł nie jest przedstawicielem rządu. Jest nim np. Premier, minister jako władza wykonawcza.

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    „Niech moje wybrane dzieci synowie i córy w miarę możliwości zamawiają Msze dziękczynne za przyjętą Intronizację. I niech się tak stanie. Niech ks.Arcybiskup i ks. Ryszard odprawią jako nowennę. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

    Intencja brzmi: „Boże w Trójcy Święty Jedyny, racz przyjąć w Majestacie Swojej Łaskawości ten dar dziękczynienia od Narodu Polskiego za dokonaną Intronizację Twojego Syna Jezusa Chrystusa, na Króla Polski za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski, św. JP II i wszystkich świętych”.”

    ———————————————————
    To teraz niektórzy będą mieli problem czy modlić się w intencji dokonania pełnej Intronizacji czy w int. dziękczynnej za dokonaną Intronizację.

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    „Rząd upadnie i wszelkie zakusy złego ducha w Królestwie Dwóch Serc, a Mały Sąd Ducha Świętego Prześwietlenia Sumień dokona reszty.”
    ——————————————————————
    Skoro byli przedstawiciele rządu to dlaczego rząd miałby upaść

    Polubienie

   • hallinna pisze:

    Następcą św Piotra jest papież , ale nie wiesz co wydarzy sie w Watykanie .

    Przecież w przepowiedniach było źle mówione o Watykanie ,
    o jego całkowitym zniszczeniu ,…..Kto więc przeżyje ?

    Bylo także mówione, że stolica Kościoła będzie przeniesiona do Polski .
    O ile sobie dobrze przypominam to do Krakowa , lub Lichenia .
    Czas pokaże gdzie .
    Faktem jest, że takie wydarzenia były w planach Bożych .

    Prawdą jest ,że Załozyciel Kościoła ,Chrystus Król chce miec na stolicy piotrowej człowieka ,który w całej rozciagłosci mówi Mu TAK .
    Który wciąz mówi szatanowi NIE .

    Bo jak do tej pory to ci kolaboranci na stołkach władzy, wciąz mówili Mu NIE .
    Dlatego Chrystus Król bedzie wspołpracował z RESZTĄ KOSCIOŁA , która wierności Mu dochowała , która cały czas mówi Mu TAK ..
    Pozostałość ,tworzona przez kolaborantów , sama sie wyklucza , bo nie idzie tam gdzie czeka Chrystus Król .
    Bo jest na mylnej drodze, do piekła

    Jak widać czas sie skończył i beda wprowadzane rozwiązania, które Prawowity Król bedzie chciał wprowadzic .

    Pan Jezus w orędziach MBM powiedział ,że Jemu wystarczy jeden biskup i odbuduje swój Kościół .A skoro go juz ma , to nic nie stoi Mu na przeszkodzie, w realizacji planów ..
    W budowie królewskiego narodu, przez królewskich pracowników ,służących wiernie Krolowi ….

    A szatanowi sie wydawało, że zdołał zablokować plany Boże odnosnie Polski . w kościele i w państwie przez to, że rządzący beda w jego pułapce i na jego błędnej drodze .,
    Bo myśłał, że nie wychylił sie żaden z jego pułapki .

    A jednak, znalaleźli sie i RESZTA KOŚCOŁA jest prowadzona przez biskupa i kapłana , do miejsca w którym nie ma szatana .
    Do tego, co przygotował Chrystus Król dla tych którzy Go kochaja i wiernie Mu służa ..

    Pytanie ,,,,
    Co będa czuli ci na szczytach władzy, gdy do nich dotrze, że sa wykorzystani i oszukani przez szatana , ze są na złej drodze ,
    Co poczną ,gdy do nich dotrze to ,ze to oni przeszkadzali Bogu w realizacji Jego planów ,
    że swoimi decyzjami wykluczyli sie z piastowania wysokich stanowisk w Królestwie Jezusowym ?
    Że będą odrzuceni , bo z nimi nie bedzie chciał współpracować Zwycięski Chrystus Król .

    Chrystus Król zwycięża , bo to co mial wykonac człowiek zyjący na Ziemi wykonnym zostało .Mimo iz z piekielna moca przeszkadzał przeklęty szatan .

    Polubienie

  • Dorota pisze:

   Wierzę Christus Victim Christus Regnat Christus Imperat. Pozdrawiam Milka i Bozena2. Panie Mariuszu dlaczego mój komentarz został usuniety. Napisałam że Jezus podyktował SW. Faustynie „Dla Jezusa bolesnej męki… a „Dla jego. zmienili Masoni. Mój pogląd można sprawdzić. W starych dzienniczkach wydawanych do 1980 roku i na starych obrazkach drukowanych w Wilnie. Można się z moim poglądem nie zgadzać a nie usuwać mojego komentarza.Z poglądami się dyskutuje a nie tępi. Pozdrawiam. KTOZ JAKBOG

   Polubienie

   • Dorota pisze:

    Przepraszam pomyliłam imię Mateusz a napisałam Mariusz.

    Polubienie

   • hallinna pisze:

    Ja modląc sie KORONKA mówie DLA JEZUSA BOLESNEJ Męki .

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    DOROTA!
    JESTEŚ BARDZO ROZTARGNIONA BO NIC NIE POMYLIŁAŚ BO TO MARIUSZ PROWADZI BLOGA I DECYDUJE CO USUNĄĆ.ALE ON NIE ZROBIŁ TEGO CELOWO LECZ PODPISAŁAŚ SIĘ POD SŁOWEM BOŻYM A ONO NASTĘPNEGO DNIA JEST ZAWSZE USUWANE I ZAMIENIANE NA AKTUALNE.
    NIE ROZUMIEM WIĘC TWOJEGO OBURZENIA.

    Polubienie

  • hallinna pisze:

   Czulam sercem, że Rozmodlony Narod Polski idzie taranem przez wszystkie szatanskie zasieki, które poustawiał aby trzymac człowieka i świat w zniewoleniu ,.By człowiek nie wyszedl z jego pułapki , by nie poszedł na spotkanie gdzie oczekuje Chrystus Król,.
   Tylko nie wiedziałam jak to bedzie wyglądało w wydarzeniach na Ziemi .
   Teraz już widac, którzy w pierwszych szeregach tloczą taran i powoduja to, że przeszkody sa usuwane i wychodzi Naród Polski z szatańskiego zniewolenia .
   Maryja Królowa wyprowadza swoje dzieci z szatańskiej pułapki i podprowadza do stóp Chrystusa Króla .
   Czoło peletonu już poszło , teraz trzeba aby peleton ruszyl z wielką siła .

   Polubienie

   • Millka pisze:

    Dokładnie jest jak piszesz Halinko.
    Któż jak Bóg – nikt jak Bóg.
    W moim odczuciu powinniśmy rozpowszechniać informację, że Polska ma Króla, że odbyła się Intronizacja , a także na okoliczność przyjęcia Intronizacij udostępniać przesłania od samego Boga , Maryji i od Jana Pawła II.
    Moim pragnieniem jest zakupienie miniaturki Świebodzińskiej Figury Chrystusa Króla. Może takowe będą.

    Polubienie

   • hallinna pisze:

    Ja w domu mam CHRYSTUSA KRÓLA w obrazie JEZU UFAM TOBIE …
    Jest to obraz pobłogosąłwiony przez św Jana Pawła II w Watykanie , w świeto Miłosierdzia Bożego dnia 19kwietnia1998r.

    Imprimatur na ten obraz udzieliła Kuria Metropolitalna w Częstochowie,,,,21.08.1998

    Obrazek ten,
    to pamiatka przekazania wizerunku KRÓLA MIŁOSIERDZIA,
    Małym Rycerzom Miłosiernego Serca Jezusowego(których jestem członkiem od lat) podczas VI pielgrzymki Miłosierdzia Legionu MRMSJ.
    oraz 2 rocznicy odnowienia jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana ,
    Kraków -Łagiewniki 17-18 listopada 2018 .

    Moje pragnienia sie spełniaja .
    Przed laty tak bardzo pragnęłam zobaczyć Jezusa w obrazie JEZU UFAM TOBIE w złotej koronie z berłem w reku i w płaszczu królewskim .
    Doczekałam sie i mam Go w domu ….
    Również pragnęłam by przychodzącemu po raz drugi Chrystusowi dano insygnia władzy królewskiej , by każdy kto na Niego spojrzy wiedził i był w pełni swiadom tego że to Król i Władca ….
    i także doczekałam sie tego .

    Teraz pragnę by na Ziemi budowało sie Królestwo Miłości ,przez Króla Miłości Jezusa Chrystusa w sytuacji, gdy nie ma szatana i tego co on wprowadził i spowodował .
    W sytuacji ,gdzie wszystko wspomaga człowieka w pełnieniu Woli Boga ,
    i są warunki na Ziemi do pełnienia Woli Boga na wzór jakie są w Niebie .
    I Bóg w Trójcy św otrzymuje od człowieka zyjącego na Ziemi to czego pragnie i oczekuje .

    Polubienie

 22. bozna2 pisze:

  OTWARCIE IGRZYSK OLIMPIJSKICH 2012 LONDYN-PANDEMIA ZAPLANOWANA? CEREMONIA WIRUS-A? COVID-19 ?


  czas około 29;45 filmik o tańcu radości masonów, że udało się z Covidem jak sobie z nas robią …
  WYJĘCI SPOD PRAWA – BEZKARNOŚĆ + Czw. 5.11.2020 g. 10:10 Jabłonowski, Osadowski Ep. 159

  Polubienie

  • Dorota pisze:

   Christus Victim Christus Regnat Christus Imperat. Poglądy Pan Milka Bozena2 Hallinna są moimi poglądami, pozdrawiam Panie. Proszę pzapoznac się z objawieniami Bożego Posłańca z Podlasia publikowane na stronie duchprawdy/ objawienia/boży posłaniec Intronizacja Jezusa Chrystusa Polskim narodzie i Państwie przychodzi przez Najświętsze Dzieciątko Jezus 1994-2010 i Wielkie Dzieło Modlitwy w intencji ocalenia Narodu Polskiego za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski 2008. KTOZ JAK BOG.

   Polubienie

 23. Gosia 3 pisze:

  WCZORAJ MARIUSZEK NA BLOGU WSTAWIAŁ DWIE WERSJE EWANGELII: DŁUŻSZĄ I KRÓTSZĄ. JA BYŁAM NA MSZY ŚW I BYŁA CZYTANA TA KRÓTSZA.
  „Wersja krótsza
  Ewangelia (Mt 25, 14-15. 19-21)
  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
  Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

  «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.

  Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.

  Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu Pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego Pana!”».
  I DOPIERO WIECZOREM ODKRYŁAM ŻE TAK URWANA EWANGELIA NIE POUCZA TYCH DZIECI KTÓRE MAJĄ WIARĘ ALE NIE POMNAŻAJĄ JEJ A WRĘCZ NISZCZĄ DZIEŁO BOŻE.
  A CO ICH CZEKA?:PO PROSTU PIEKŁO GDZIE BĘDZIE PŁACZ I ZGRZYTANIE ZĘBÓW
  UCIĘTO URYWEK EWANGELII O PIEKLE NO BO PO CO STRASZYĆ WIERNYCH KIEDY WSZYSCY BEZWARUNKOWO DOSTANĄ SIĘ SIĘ DO RADOŚCI.
  OTO UCIĘTY FRAGMENT EWANGELII.
  ZARAZ PRZYPOMNIAŁ MI SIĘ NAPIS Z TEGO ZDJĘCIA TEN JAK DWÓCH BISKUPÓW ROZMAWIAŁO MIĘDZY SOBĄ: „PRZECIWSTAWIAĆ SIĘ NAUCE KOŚCIOŁA O CZASACH OSTATECZNYCH”.
  Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”

  Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

  Polubienie

 24. bozna2 pisze:

  …”Jestem dumny, jestem Polakiem, jestem opiekunem waszej grupy, grupy tak bardzo umiłowanej przez Boga, grupy tak bardzo umiłowanej przez Matkę Najświętszą, która ciągle jest z wami, w łączności z wami na każdych modlitwach. Prowadzi was, chroni was, strzeże was i pragnie, aby chwała Boża płynęła ogromnym strumieniem z tego Wyszkowskiego Wzgórza na każdą istotę pielgrzymującą po ziemskim padole, na każde stworzenie ziemskie. Bóg Ojciec, Ojciec wszystkich dzieci wybiera naszą ojczyznę na kult swego Miłosierdzia, Miłosierdzia Ojca i Syna. Jakże to wielkie wyróżnienie, jak ogromne wyróżnienie z pośród wielu narodów…”
  https://grupabogaojca.wordpress.com/author/mwyszyns/

  Polubienie

  • hallinna pisze:

   Jak to miło że na światlo dzienne wychodzi to, co jest piekne w Narodzie Polskim Rozmodlonym .
   To wszystko chciał szatan zakryc ciemnościa i stłamsic ,
   by nigdy do swiadomości szerszej sie nie przebiło .

   W oredziach było mówione, że beda sie coraz bardziej uwidaczniały piekne kwiaty w ogrodzie Maryi . Kwiaty które radośc sprawiają Bogu .
   Te piekne kwiaty, które na Polskiej Ziemi rosły w trakcie panowania szatańskiej ciemności .
   Teraz będa zachwycać swoja wspaniłościa .

   Polubienie

 25. Mateusz pisze:

  https://www.sherith.pl/audio/rekolekcje-z-podziemia

  To link do strony z nowymi kazaniami o.Pelanowskiego

  Polubienie

 26. bozna2 pisze:

  Co trzeba wiedzieć o firmie Pfizer, która niebawem „wyzwoli” nas ze śmiertelnej epidemii COW-ID 19?
  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29637&Itemid=47

  Polubienie

 27. Szafirek pisze:

  17 listopada
  Święta Elżbieta Węgierska

  Elżbieta urodziła się w 1207 r. w Bratysławie lub na zamku w Sarospatah jako trzecie dziecko Andrzeja II, króla Węgier, i Gertrudy, siostry św. Jadwigi Śląskiej. Miała zaledwie 4 lata, gdy została zaręczona z Ludwikiem IV, późniejszym landgrafem Turyngii. Wychowywała się wraz z nim na zamku Wartburg. Wyszła za niego za mąż zgodnie z zamierzeniem swojego ojca dopiero 10 lat później, w roku 1221, mając 14 lat. Z małżeństwa urodziło się troje dzieci: Herman, Zofia i Gertruda. Po 6 latach, w 1227 r. Ludwik zmarł podczas wyprawy krzyżowej w Brindisi we Włoszech. Tak więc Elżbieta została wdową mając 20 lat.

  Zgodnie z frankońskim prawem spadkowym, opuściwszy wraz z dziećmi Wartburg, Elżbieta zamieszkała najpierw w pobliskim Eisenach, a następnie w Marburgu, gdzie ufundowała szpital, w którym sama chętnie usługiwała. Oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu. Jej spowiednikami byli franciszkanin Rudiger i norbertanin Konrad z Marburga, słynny kaznodzieja i inkwizytor na Niemcy, mąż bardzo surowy. Prowadził ją drogą niezwykłej pokuty. W 1228 r. Elżbieta złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła jako jedna z pierwszych habit tercjarki św. Franciszka.

  Święta Elżbieta WęgierskaOstatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym. Zmarła w nocy z 16 na 17 listopada 1231 r. Sława jej świętości była tak wielka, że na jej grób zaczęły przychodzić pielgrzymki. Konrad z Marburga, korzystając ze swego stanowiska inkwizytora, napisał jej żywot i zwrócił się do Rzymu z formalną prośbą o kanonizację. Papież Grzegorz IX bezzwłocznie wysłał komisję dla zbadania życia Elżbiety i cudów, jakie miały się dziać przy jej grobie. Stwierdzono wówczas ok. 60 niezwykłych wydarzeń. Sprawę poparł także metropolita Moguncji i św. Rajmund z Peñafort. Po 4 latach Grzegorz IX bullą z 27 maja 1235 r. ogłosił uroczyście Elżbietę świętą. Jest patronką elżbietanek (zgromadzenia założonego w Nysie w 1842 r., prowadzącego liczne dzieła w Polsce), elżbietanek cieszyńskich (założonych w XVII w. w Akwizgranie) oraz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; jest także patronką Niemiec i Węgier. Jej imię przyjęło jako swoją nazwę kilka zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich.

  W ikonografii św. Elżbieta przedstawiana jest w stroju królewskim albo z naręczem róż w fartuchu. Powstała bowiem legenda, że mąż zakazał jej rozdawać ubogim pieniądze i chleb. Gdy pewnego razu przyłapał ją na wynoszeniu bułek w fartuchu i kazał jej pokazać, co niesie, zobaczył róże, mimo że była to zima. Jej atrybutami są także: kilka monet i różaniec.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-17a.php3

  17 listopada – św. Grzegorz Cudotwórca, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-17b.php3
  17 listopada – św. Grzegorz z Tours, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-17c.php3

  Polubienie

 28. Szafirek pisze:

  Po tym co tu czytam od kilku dni,co tu widzę,to stwierdzam,że chyba jednak ktoś miał rację ze swoimi podejrzeniami.
  Strasznie to przykre wszystko…

  Polubienie

  • hallinna pisze:

   Jak to nie masz powodu do radości ?
   tylko do smutku ?
   Nie cieszy Cie to że sprawy Boże ida do przodu ?
   Wolałabys by była stagnacja i ani kroku do przodu ?
   By tylko sataniści realizowali swoje plany , a Rozmodlony Naród Polski by nie miał żadnych osiągnięc ?
   Niebo sie raduje wszyscy sie raduja a Ty sie smucisz ?
   czym sie smucisz ?
   Znalazłas jakis dowód na to, że szatan bierze górę nad sprawami Boga ?
   Boisz sie wyjśc na wyższą półke w zaufaniu Bogu ?

   Chrystus Wodzen Chrystus Królem Chrystus Władca nam .!!!!
   Przed czym czujesz trwoge ?

   Polubienie

  • Mariusz pisze:

   hallinna,
   otrzymałaś jasne wytyczne od Pana Jezusa na 5-tygodni.
   Nanciąga Ostrzeżenie, a Ty czy wy bawicie się w partyzantkę
   Król Polski, a miliony zginą na zawsze w czeluściach.
   Oto Wasza miłość braterska.

   Polubienie

   • Mariusz pisze:

    Poza tym wszyscy się wzajemnie miłujmy nawet mając odmienne
    zdania. Pozwólmy także innym zabrać głos bo nikt nie ma na niego
    monopolu i uspakajam zdążymy Intronizować Pana Jezusa na Króla
    Polski bo po Ostrzeżeniu 6,5 tyg. szatan nie będzie miał dostępu do
    człowieka.

    Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Hallinno,jeszcze jakieś pytania? Z czego wywnioskowałaś niby,że się boję czy czuję trwogę? Jeśli już,jeśli mam mieć jakieś obawy, to co do zakłamanych ludzi.
   Niebo się raduje? No ja nie wiem.Bo z wiarygodnych przesłań to jasno Pan Jezus mówi,że płaczą z Matką Bożą nad tym światem.A Ty się radujesz z czego? że Pan Jezus jest regularnie znieważany w Kościele? że tyle zła wokoło?
   Ręce opadają jak się czasem czyta co ludzie piszą…

   Polubienie

   • hallinna pisze:

    Cieszyc powinnismy sie z tego powodu że zaczynamy wykonywać wszytko tak jak życzy sobie Niebo .

    Gdy żył JPII , to on starał sie wykonać wszystko tak, jak życzyło sobie Niebo .
    To On wyprowadził sprawy w kościele na prostą .
    Była odczuwalna stabilizacja .Każdy ja odczuwał .
    Brakło JPII rozszalało sie szataństwo .
    Braknie Papieża Benedykta , to dopiero sie rozszaleje szataństwo …
    Teraz zaczęto dawać Chrystusowi Królowi władze na Ziemi tak jak zyczy sobie Niebo i to cieszy . Zapewniam że z tego powodu nie płacze Niebo .Lecz sie raduje .

    Przecież szatan robił wszystko by sprawy na Ziemi poszły szatańską drogą .
    Rozmodlony Naród Polski idzie taranem poprzez wszystkie zasieki ,które szatan poustawiał na drodze powrotu człowieka do tego co było w Raju .Rozmodlony Naród Polski wychodzi z szatanskiej pułapki i cały czas kieruje sie na Niebo .
    Kazdy kto idzie drogą na Niebo jest człowiekiem sukcesu .
    Najważniejsze jest ,że zaistniał początek , bo z Boża pomoca dalszy ciag będzie .
    Naród Polski rozmodlony utrzymalł sie na drodze prawidłowej współpracy z Bogiem w Trójcy św , bo zaufał Maryi i wraz z Nią ruszył drogą życia wykonujac wszystko to o co Ona prosiła . A przez to ma duże osiagnięciaa .Staje sie tym kim Bóg w Trójcy św chce aby był , bo przez pokorę zapracowuje na to

    Polubienie

 29. Gosia 3 pisze:

  OBY WIĘCEJ TAKICH LOKALNYCH INTRONIZACJI I TO WIELKA RADOŚĆ CO ODBYŁO SIĘ W ŚWIEBODZINIE ALE CZY PAN JEZUS NIE ZASŁUGUJE NA WIĘKSZĄ I OGÓLNONARODOWĄ INTRONIZACJĘ W GŁÓWNYM OŁTARZU NARODU POLSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE?
  WG NASZYCH PRZYBYŁYCH NOWYCH I STARYCH GOŚCI NA NASZYM BLOGU PEWNIE NIE.
  JA MAM TAK WIELKI POKÓJ W SERCU NA TEN ATAK( BO PAN JEZUS UPRZEDZIŁ MNIE PRZED NS) NA TE PRZESŁANIA SPRZED NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, NO BO POCZYNANIA TYCH GOŚCI W SWOICH WPISACH MAJĄ PODWAŻYĆ ZASADNOŚĆ DALSZEGO CIĄGU TEJ NASZEJ MODLITWY NOWENNĄ POMPEJAŃSKĄ KTÓRĄ SIĘ MODLIMY PRZECIEŻ JUŻ PRAWIE 6 LAT.
  PRZYZNAM ŻE TA WŚCIEKŁOŚĆ WPISÓW TYCH PAŃ OSOBIŚCIE MNIE WZMOCNIŁA BO TAM GDZIE PRAWDZIWY BÓG MÓWI TO PRZEWAŻNIE TAK SIĘ DZIEJE. GORZEJ BY BYŁO GDYBY WSZYSTKO TUTAJ U NAS BYŁO ZAGŁASKANE I NIE BYŁOBY BY WIDAĆ TEGO ATAKU SZATANA TO MOŻNA BY BYŁO WĄTPIĆ W TO ŻE TO MÓWI SAM JEZUS CHRYSTUS-SYN BOGA ŻYWEGO I PROSI NAS O TE MODLITWY.
  TRZEBA SKŁADAĆ MODLITWĘ DZIĘKCZYNNĄ ZA TEN DAR LOKALNEJ INTRONIZACJI ALE NIE DĄŻYĆ DO TEGO ABY TYM SIĘ ZADOWOLIĆ I STANĄĆ W MIEJSCU. A TYM NADGORLIWYM PANIOM O TO PEWNIE CHODZI.
  PRZYZNAJĄ SIĘ ŻE MAJĄ SWOJĄ GRUPĘ MODLITEWNĄ TO NIE ROZUMIEM PO CO TUTAJ DO NAS ZAGLĄDAJĄ I W CZYM MY IM PRZESZKADZAMY.
  TO DOPRAWDY ICH POSTĘPOWANIE BARDZO MNIE POKRZEPIŁO I DZIĘKUJĘ CI PANIE BOŻE ŻE POSŁUŻYŁEŚ SIĘ BOŻENĄ2 KTÓRA PRZYSŁAŁA MI TĘ KSIĄŻKĘ PT:”
  BÓG OJCIEC MÓWI DO SWOICH DZIECI” TAK BOŻENKO MÓWI DO NAS TUTAJ NA BLOGU.
  A TY UWAŻASZ JAK DOBRZE CIĘ ZROZUMIAŁAM PO TWOICH WPISACH ŻE JUŻ NIE MA SENSU MODLIĆ SIĘ O WŁAŚCIWĄ INTRONIZACJĘ?
  W ODP JESZCZE DO DOROTY CHCIAŁAM CI POWIEDZIEĆ ŻE JESTEŚMY PRZED WIOSNĄ KOŚCIOŁA A GDY ONA NADEJDZIE WSZYSTKIE MODLITWY BEDĄ POPRAWNE I KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA TAKŻE .CO DO KORONKI SAMA WSKAZYWAŁAM ŻE POWINNO BYĆ POPRAWNIE:”DO ŚWIATA CAŁEGO” A TO CO TY PODWAŻASZ TO PRZYŚLIJ ZDJECIE TEGO FRAGMENTU STAREGO DZIENNICZKA A PRZYSŁUŻYSZ SIĘ DO TEJ WIOSNY KOŚCIOŁA CO MA NADEJŚĆ.
  SERDECZNIE POZDRAWIAM WSZYSTKIE DZIECI BOŻE.
  NIECH WAM PAN BÓG BŁOGOSŁAWI A MARYJA UPRASZA WSZELKIE ŁASKI U SWOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA.AMEN.

  Polubienie

  • hallinna pisze:

   Gosia ……
   Bardzo sie dziwię Twojemu rozumowaniu ,
   , czemu nie przyszła Ci na myśł taka rzecz ,
   że efektem Waszej modlitwy jest własnie uczyniony pierwszy krok na to ,aby Jezus Chrystus stał sie rzeczywistym Królem Polski i swiata .
   Czy nie widzisz efektu swojej modlitwy ?
   A skoro widzisz , to czemu miałabyś sie przestac modlić, do końca jeszcze daleko i dużo modlitw i wytrwałości potrzeba .
   Toż to trzeba żeby wszystko na Ziemi wyszło z szatańskiego zniewolenia i zepsucia .
   By wszystko i wszyscy weszli na Boża droge
   By DEKALOG stał sie prawem dla wszystkich, itd .
   Nie ustawaj w modlitwie ……
   Skoro widac efekty modlitwy to znak że Chrystus Król zwycięża .
   Ale w ten stan rzeczy jest wlączony wysiłek całego Rozmodlonego Narodu Polskiego …
   Proszę nie schodzcie z swoich stanowisk modlitewnych . Teraz jest potrzeba bardzo dużo modlitwy .

   Już spadam , nie zakłócam Ci spokoju .
   Nie wiem czemu weszłam na ten blog , tak jakos wyszło ,
   no i gdy zobaczyłam pytanie Mariusz , więc chciałam mu odpowiedzieć .
   Wyszło to co wyszło .
   Niechaj służy radości i chwale Boga w Trójcy św .

   Polubienie

  • Dorota pisze:

   Niech będzie pochwalony Najświętsze Dziecię Jezus Odnowiciel Ducha Polskiego Narodu.Christus Victim Christus Regnat Christus Imperat. Szanowna Pani Gosia3, pani komentarz jest niegrzeczny w stosunku do mnie do Pań Hallinna i Bozena2. Piszę Pani”wściekłość wpisów tych pań” , nasze wpisy nikogo nie obrażają, wyrażamy swoje poglądy nikomu nie ubliżając, nikomu krzywdy nie uczynilysmy. 1. Odnośnie modlitwy słów Dla Jezusa bolesnej męki a nie Dla Jego męki, Pań Grzegorz z kanału W Posłudze powiedział że prawidłowo powinniśmy mówić Dla Jezusa a nie Dla Jego, rozmawiałam ze znajomymi i osoby starsze od zawsze mówią Dla Jezusa . młodsi mówią Dla Jezusa, nikt ze znajomych nie ma starych wydań dzienniczka wszyscy szukamy .2.Pyta Pani „czy Pan Jezus nie zasługuje na większą Intronizację” , a niby kto ma tę intronizację zrobić! WJaruzelski Wałęsa Kaczynski Komorowski Duda Olszewski Cimoszewicz Olszewski Tusk Kopacz Szydło Morawiecki Dziwisz Polak Nycz Glemp!? zgłosił się chętny tylko Arc Dzierga jedyny chętny Boży kapłan i dlatego ta Intronizacja wyglądała tak jak wyglądała. Dobrze się stało czy źle każdy może ocenić wedle swego serca. 3. Idzie Pani że zbliża się wiosna kosciola, wiem co się zbliża czytam Polski i zagraniczne orędzia. Nie rozumiem dlaczego Państwo na tym blogu w bardzo niegrzeczny sposób odnosicie się do objawien Pana Cypriana Anny od Jezusa Maria Michalina od Apokalipsy . publikuje się Państwo objawienia które otrzymuje Pani Helena, jak byście się Państwo czuli jak bym w taki niegrzeczny sposób komentowała tej Pani przekazy!? Państwo macie źródło aby sprawdzić wiarygodność tamtych objawien, wystarczy poprosić aby Pani Helena zapytała się Pana Jezusa czy Intronizacja 31.10.2020r. jest prawdziwa i prawidłowa. czy na jakimkolwiek portalu katolickim ktoś podważa i obraża Panią Helenę.?!!! Christus Victim Christus Regnat Christus Imperat .KToz Jak Bóg.

   Polubienie

   • bozna2 pisze:

    taka prawda
    Kiedy skończy się ekumeniczne fałszowanie np. dzienniczka siostry Faustyny tu orginał
    https://gloria.tv/post/ouZJv98y3HcE1FFoAps1PwrUF
    A modlitwa dla bolesnej męki Jezusa szukajcie czy jest w tym orginale, bo mnie się nie wszystkie strony wyświetlały. Na pewno jest wezwanie za odszczepieńców i heretyków a nie jak teraz to brzmi. Z Panem Bogiem. Do zasadniczości Gosi się nie odniosę, bo to jej cecha charakteru, a nasz Pan ma różne swe dzieci. Ale się szanujmy i w tej atmosferze miejmy swoje poglądy. Moje są takie że intuicyjnie i sercem odbieram rzeczy i wydarzenia.
    https://gloria.tv/post/bQL8oXRyVb2x1xo3xSUxZAeQX
    Warto poczytać komentarze.

    Polubienie

 30. Gosia 3 pisze:

  JESZCZE DODAM ŻE NA GŁÓWNYM WPISIE JEST NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ CHRYSTUSA KRÓLA ,KTÓRA W TYM ROKU WYPADA 22 LISTOPADA.PRZEKAZAŁ MI JĄ MÓJ OPIEKUN DUCHOWY I JA JĄ ZAMIEŚCIŁAM I ODMAWIAM WG OBOWIĄZUJACEGO KALENDARZA LITURGICZNEGO CHOĆ JEZUS PROSI ABY TA UROCZYSTOŚĆ BYŁA OBCHODZONA W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ PAŹDZIERNIKA. ALE JEZUS MÓWI TEŻ ŻE TO PODAJE NAM NA PRZYSZŁOŚĆ DO TEGO ODNOWIONEGO KOŚCIOŁA,KTÓRY PODNIESIE SIĘ ZE ZGLISZCZ.
  KTO NIE POSTĘPUJE W MODLITWACH ZGODNIE Z TYM CO PODAJE NAM NASZA MATKA
  KOŚCIÓŁ ŚW I NP MODLITWĘ” OJCZE NASZ ODMAWIA INACZEJ SAM SIĘ WYKLUCZA Z KOŚCIOŁA.
  ALE CO JA CHCIAŁAM NAJWAŻNIEJSZEGO PRZEKAZAĆ ŻE TA NOWENNA JEST MODLITWĄ TAKŻE O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI I O RYCHŁĄ BEATYFIKACJĘ ROZALII CELAK.
  OTO FRAGMENT TEJ NOWENNY:
  ” RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica
  Znalezienia Pana Jezusa w świątyni

  Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
  TO AKURAT Z 4 DNIA NOWENNY Z WCZORAJ.MOŻNA WIĘC SPRAWDZIĆ.

  Polubienie

  • hallinna pisze:

   I tak trzymaj Gosiu ….
   Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże .

   Masz partyzancki batalion Wojowników Modlitwy , więc walczcie na swoim docinku ,by radośc wielka była w Niebie .
   Bysmy wspólnymi siłami zdołali dostosować wszystko na Ziemi do oczekiwań Boga w Trójcy św …
   Niechaj każdy na swoim odcinku czyni wszystko co sercem odczuwa że tego własnie oczekuje Niebo , bo to sa wszystko natchnienia Ducha św .
   I każdy ma inne zadanie zlecone do wykonania , by wszystko złożone w jedną całośc dało obraz który zachwyci Boga w Trójcy św .
   A wówczas nasza Królowa bedzie szczęśliwa że własnie taki bohaterski jest Jej Polski Naród .
   I ciesz sie że Naród Polski odnalazł droge , którą Pan Bóg chce aby podążał człowiek .
   Teraz trzeba dużo samozaparcia , by wytrwac do konca , by nie ustac w drodze …
   Byśmy wspólnymi siłami zdołali osiagnąc Bozy cel ..

   Polubienie

  • Millka pisze:

   Gosiu – mocno się zagalopowałaś w swoich osądach. Mam wrażenie , że Twoja wykładnia to; „nie , bo nie „. Na wszystko i wszystkich patrzysz ze swojego punktu widzenia , a nie z punktu widzenia nas Polaków , ogółu.
   Odpowiedz mi na pytanie;
   – czy w obecnej chwili przed Ostrzeżeniem, czyli małym sądem Ducha Św. możliwa jest Intronizacja Narodowa- czyli taka której pragną wszyscy ?
   Uważam , że nie. Rząd zajęty jest covidem – obostrzeniami. Prezydent – kolejną ustawą wprowadzającą aborcję. Episkopat- w większości masoński , ucisza kapłanów wiernych magisterium kościoła. Wszak jest demokracja i każdy myśli i mówi co chce. Nie ma zgody, a w tej materii nie będzie.
   – czy Polacy mają świadomość Ostrzeżenia i potrzeby pilnego porzucenia grzechu, łącznie z jego wyznaniem w konfesjonale ? Trudno nawet pomarzyć, by tak było. A przecież wiemy, że na małym sądzie dowiemy się co zaprzepaściliśmy, czym zawiniliśmy i co zaniedbaliśmy. Więc jak się ma świadomość społeczeństwa na potrzebę Intronizacji skoro społeczeństwo żyje tak jakby Boga nie było ?.
   – powiedz mi także, czy Intronizacja po Ostrzeżeniu będzie miała taka samą wartość i moc w oczach Boga , co Intronizacja dokonana przed Prześwietleniem Sumień przez „fanatyków Intronizacji” – czyli tej wiernej resztki . Wszak Polska ma być uratowana od pożogi wojennej za wiarę , która jeszcze istnieje w narodzie.
   – czy naprawdę nie widzisz, że to był ostatni moment na obwołanie Pana Jezusa Królem Polski. Mamy obiecane, że będziemy nowym Jeruzalem, ale z ludem odnowionym w duchu i wierze. Odnowa ta będzie poprzez ucisk, wszelkiego rodzaju utrapienia. Będziemy szlifowani poprzez głód, choroby, najazd obcych wojsk. Każde zło, które nas dotknie wyda Boży owoc, ale wyjdziemy z niego mocniejsi – mocą Bożą. To Bóg-Król już nas poprowadzi, oczyści, nie dopuści do obowiązkowych szczepień, wpływu antyhrysta- czipowania. To wszystko jest przed nami i jak na razie trudno powiedzieć kto przeżyje Ostrzeżenie. Być może Ty, bo ja niekoniecznie.Mam swoje lata i nie wiem czy chciała bym przeżywać apokalipsę tak dzień, po dniu.
   Cieszę się bardzo , że nareszcie choć w taki nieoczekiwany sposób doszło do Intronizacji, bo na tą Uroczystą Intronizację będzie trzeba zaczekać – dopiero po Ostrzeżeniu.
   O Świebodzinie będą się uczyć dzieci w szkole, tak jak obecnie o królu Janie Kazimierzu, który koronował Maryję na Królową Polski.
   Więc cieszmy się wszyscy , bo któż jak Bóg – nikt jak Bóg.

   Polubienie

   • Dorota pisze:

    Pozdrawiam Panią Milka i zgadzam się z Pani komentarzem. KToz Jak Bóg.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    PANIOM KTÓRYM KŁAMSTWA PANA GRZEGORZA NIE PRZESZKADZAJĄ ODPOWIEM DZISIEJSZYM SŁOWEM BOŻYM:
    ” Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

    Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.”
    I TYLKO TAKĄ MAM ODPOWIEDŹ DLA WAS I ŻADNEJ INNEJ ODE MNIE JUŻ NIE OTRZYMACIE.
    DEKALOG JEST BARDZO PROSTY DO STOSOWANA A FAŁSZYWA MOWA JEST GRZECHEM CIĘŻKIM-TO MOJE POUCZENIE DLA WAS DROGIE PANIE.

    Polubienie

   • Millka pisze:

    Gosiu : przytoczę Ci fragment przesłania ze strony mirjam-milosierdzie z 30-10-2020
    ” Pan Jezus
    Nie bój się (M.), Ja stanę naprzeciw hordom, Ja – Pan i Bóg, miłosierny dla was!
    Przyjmijcie Mnie do serc swoich jako Pana i Króla!
    Mój naród otoczę opieką, by nie zginął, ale nadal wybór wasz będzie.
    Walczcie miłością – to wasza broń, a pokój wniknie,
    Mój Pokój w wasze życie, Mnie oddane.
    Nie bójcie się, dziateczki, wasz Król nadchodzi!
    Pełną zbroję włóżcie ducha swego – z Moim złączonego.
    Ostoi się Mój naród, gdy Królem Ja będę,
    gdy Królestwo Moje w sercach waszych będzie.
    Sztandar wiary poniesiecie, wiary niezłomnej,
    w ognistych próbach wyzwolony z serc waszych, a ukazany światu.
    Ja – Jezus Miłosierny, Królem waszym obrany – zasiędę,
    by pokój, miłość a Moje królestwo wzrastały w potędze i w Moim Miłosierdziu.
    Kocham was, narodzie Mój wybrany!
    Pragnę was jako Swe dzieci poddane Mnie – Miłości.
    Miłosierdzie Moje nad wami i z wami!… ”

    Właśnie Jezus Miłosierny został naszym Królem obrany – nie przez kłamstwa Pana Grzegorza , Arcybiskupa Dzięgi i innych zgromadzonych w Świebodzinie , ale przez pragnienie królowania w sercach wielu zgromadzonych na mszy Intronizacyjnej , w tym i moim.

    Polubienie

   • Millka pisze:

    Gosiu i jeszcze jedno. Jesteś naprawdę pewna że słowa te dotyczą właśnie nas PAŃ ?
    „DEKALOG JEST BARDZO PROSTY DO STOSOWANA A FAŁSZYWA MOWA JEST GRZECHEM CIĘŻKIM-TO MOJE POUCZENIE DLA WAS DROGIE PANIE.”
    O tym przekonasz się niebawem.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    OPOWIADANIE SIĘ ZA KŁAMSTWAMI PANA GRZEGORZA TO WPROWADZANIE WIELU LUDZI W BŁĄD.
    GDYBY.MATEUSZ TEGO NIE WYJAŚNIŁ TO RACZEJ Z WASZEJ STRONY NIE BYŁOBY TEGO SROSTOWANIA, ŻE NIESTETY UCZESTNICZYŁ W TEJ UROCZYSTOŚCI KŁAMCZUCH. DOROTA PRZEDSTAWIA GO JAKO AUTORYTET CYT:”Pań Grzegorz z kanału W Posłudze powiedział że prawidłowo…”
    A TU JESZCZE OPRÓCZ MICHALINY,ALICJI,MIRIAM POWIEDZIAŁA:
    :Właśnie Jezus Miłosierny został naszym Królem obrany – nie przez kłamstwa Pana Grzegorza ….”
    SZKODA,ŻE DOPIERO WCZORAJ TO ZAMIEŚCIŁAŚ.ŻAŁOSNE TO CO TUTAJ WYPRAWIACIE ,ZAMĘT WPROWADZACIE A NIE POKÓJ.PRZYKLEPUJECIE SOBIE NAWZAJEM I PODWAŻASZ MILLKO W WIELU MIEJSCACH PRZESŁANIA KTÓRE ZAMIESZCZAM. NIE ROZUMIEM PO CO TY TUTAJ JESTEŚ Z NAMI.

    Polubienie

   • Millka pisze:

    Gosiu – nie gniewaj się na mnie, ale zachowujesz się jak wyrocznia, a właściwie jak Żydzi, którzy oczekują do dzisiaj przyjścia Mesjasza. Nie rozpoznali czasu kiedy Pan Jezus chodził po ich ziemiach, kiedy leczył ich dusze i ciała.
    Jestem zbudowana faktem , że mamy Króla, że się nad nami zlitował i w tak nieprzewidziany przez nikogo sposób dał się Intronizować. Intronizować, gdy po ludzku patrząc, nie ma do tego najmniejszych warunków oczywiście w chwili obecnej . Zobacz na miejsce w którym doszło do Intronizacji – najwyższy na świecie Pomnik Chrystusa Króla – na budowę jego składali się Polacy, odzew był niesamowity. Nawet ja mam minimalną cegiełkę w jego budowie. Pomnik ten ma nas chronić przed najazdem wrogich nam wojsk. Rozłożone miłosierne ręce ogarniające całą Polskę Chrystusa Króla obejmują nas jako naród wybrany.
    Czy powiesz mi , że miejsce to nie jest godne Intronizacji?. Bo ja nie , a wręcz przeciwnie czuję że To On sobie je wybrał i postawił do tego ludzi godnych obwołania Go Królem. Czy nie widzisz wysiłku i trudu zorganizowania tej uroczystości,oraz poniesionych kosztów; zbiórka na figurę z insygniami królewskimi ?.
    Przecież prosili Episkopat, Rząd – odmówili. Myślisz , że to się stało bez ich wiedzy?. I zwróć uwagę kiedy dokonano Intronizacji – w czasie pandemii, gdzie jest ograniczona ilość osób w kościele. Nie odwołali , nie przenieśli na inny termin. Zawierzyli się całkowicie Bogu, bo gdyby przesunęli lub odwołali- być może do Intronizacji by w ogóle nie doszło. Nam nie są znane plany cowidowe rządu ; np zamknięcie kościołów , czy drastyczne ograniczenie liczby wiernych na mszy. Uważam , że nad tym dziełem czuwała Opatrzność Boża i należy się cieszyć i śpiewać „Te deum Laudamus” , a nie ubolewać i widzieć dziury tam gdzie ich nie ma. Uważam ,że już nic lepszego od Intronizacji, nas Polaków nie mogło spotkać. Jesteśmy ludźmi, możemy się mylić w swoich osądach, ale tak naprawdę jeżeli ta Intronizacja pochodzi od Boga – to nic jej nie zdyskredytuje. Poznamy po owocach.
    Tymczasem chwalmy Boga , bo któż jak Bóg- nikt.

    Polubienie

 31. Mariusz pisze:

  Drogi Wojowniku Modlitwy Krucjaty,

  Jesteście zaproszeni do wzięcia udziału w następnym Globalnym Spotkaniu Krucjaty Modlitwy, które odbędzie się 21 listopada o godzinie 21:00 czasu Hongkongu. Tematem przewodnim tego Światowego Spotkania Krucjaty Modlitwy będzie „Nasz Pan Jezus Chrystus, Powracający Król”. Zostałeś już automatycznie wstępnie zarejestrowany na to wydarzenie, więc spodziewaj się e-maila od „Jesus to Mankind Global” z informacją, jak dołączyć do tego wydarzenia przez Zoom.

  Ta globalna sesja modlitewna krucjaty jest bardzo ważna, ponieważ jest to nasze jedyne globalne spotkanie modlitewne w listopadzie – w 10. rocznicę Misji Jezusa dla ludzkości.

  To globalne spotkanie modlitewne będzie w języku angielskim, jednak podczas tego wydarzenia będą obecni tłumacze na żywo, którzy poprowadzą modlitwy w różnych językach, a mianowicie: hiszpańskim, francuskim, wietnamskim, bahasa indonezyjskim, koreańskim, chińskim, chorwackim, polskim, słowackim i Język węgierski.

  To Globalne Spotkanie Modlitewne Krucjaty jest przygotowaniem do zbliżającej się uroczystości Chrystusa Króla. Połączmy się wszyscy jako jedna zjednoczona, Globalna Armia Reszty w tym globalnym spotkaniu modlitewnym, kiedy razem odmawiamy Różaniec Święty, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a także Modlitwy Krucjaty. Będziemy również czytać wybrane Orędzia z Księgi Prawdy na temat „Nasz Pan Jezus Chrystus, Powracający Król”.

  Ponieważ z niecierpliwością oczekujemy nadejścia Bożego Narodzenia 2020 roku, przygotujmy się również duchowo jako jedna Armia Reszty na Drugie Boże Narodzenie – zbliżające się Drugie Przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wkrótce powróci jako Król Wszechświata.

  Zaproś swoich przyjaciół i innych Wojowników Modlitwy Jezusa do Ludzkości, aby przyłączyli się do tej globalnej sesji modlitewnej, udostępniając ten link rejestracyjny: https://bit.ly/GlobalCrusadeofPrayerMeetingNov21

  Polubienie

 32. Mateusz pisze:

  Nie będzie obowiązku szczepień – zapewnił minister zdrowia Andrzej Niedzielski. Będą natomiast rekomendacje, które pojawią się w ciągu kilkunastu dni

  Polubienie

 33. Adrian pisze:

  Lista wybranych orędzi na temat OGÓLNOŚWIATOWYCH SZCZEPIEŃ

  26.11.2010 – Globalny plan zmniejszenia populacji świata i obalenia przywódców na świecie
  3.03.2011 – Aby podróżować, będziecie potrzebowali specjalnej formy identyfikacji i zostaniecie poproszeni o przyjęcie znamienia – znamienia bestii. Uciekajcie, Moje dzieci …
  22.08.2011 – Zło jest przedstawiane jako coś, co jest dobre, podczas gdy dobro jest przedstawiane jako zło
  1.06.2012 – Znamię bestii – 666 – będzie wbudowany, jako ukryty numer, w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani
  17.06.2012 – Wystrzegajcie się takiego nagle zapowiedzianego ogólnoświatowego szczepienia, bo ono was zabije
  13.10.2012 – Wtedy zostaną wprowadzone powszechne szczepienia, które was zabiją, jeśli je przyjmiecie
  09.11.2012 – To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej
  10.11.2012 – Powszechne Szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera
  18.09.2014 – ” Matka Zbawienia: Módlcie się o Miłosierdzie Mojego Syna, tak aby złagodzić wszelkie cierpienia ” – też jest mowa o szczepieniach
  03.10.2014 – Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień, o których mówiłem w 2010 roku
  http://ostrzezenie.net/

  Polubienie

 34. Adrian pisze:

  ”ORGANICZNA” PŁATNOŚĆ BEZGOTÓWKOWA -TAJNY PATENT FUNDACJI GATES’A.

  Microsoft złożył wniosek o patent na wykorzystanie ciała ludzkiego (z zaimplementowanym nieznanym składnikiem) do płatności bezgotówkowych. Patent ma numer WO2020060606A1. Niektórzy widzą w nim biblijne Znamię Bestii (666), bo w patencie występują trzy cyfry 6 (060606). Patent nie został jeszcze przyznany – obecnie trwa procedura jego uzyskania.

  Zaangażowanie Billa Gatesa w powszechnych, światowych szczepieniach jest powszechnie znane. Patent można łączyć z pomysłem na „paszporty epidemiczne” dla osób odpornych na koronawirusa.
  https://globalna.info/2020/11/17/organiczna-platnosc-bezgotowkowa-tajny-patent-fundacji-gatesa/

  Polubienie

 35. Szafirek pisze:

  18 listopada
  Błogosławiona Karolina Kózkówna,
  dziewica i męczennica

  Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana „kościółkiem”. Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia – kolędy.
  Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem – modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa.
  Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w Radłowie, a bierzmowana została w 1914 r. przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Zabawie.
  Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. Siostrzenica pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów.
  Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

  Błogosławiona Karolina KózkównaZginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało. Tragedia jej śmierci nie miała świadków.
  Pogrzeb sprawowany w niedzielę 6 grudnia 1914 r. zgromadził ponad 3 tysiące żałobników i był wielką manifestacją patriotyczno-religijną okolicznej ludności, która przekonana była, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Tak rozpoczął się kult Karoliny. Pochowano ją początkowo na cmentarzu grzebalnym, ale w 1917 roku bp Wałęga przeniósł jej ciało do grobowca przy parafialnym kościele we wsi Zabawa.
  W trakcie procesu beatyfikacyjnego 6 października 1981 r. przeprowadzono ekshumację i pierwsze rozpoznanie doczesnych szczątków Karoliny; złożono je w sarkofagu w kruchcie kościoła w Zabawie. Rekognicję kanoniczną i przełożenie doczesnych szczątków Karoliny do nowej trumny przeprowadzono w marcu 1987 r., po ogłoszeniu dekretu o męczeństwie służebnicy Bożej.
  10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan Paweł II beatyfikował Karolinę. W czasie Mszy beatyfikacyjnej powiedział: „Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia – to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie”.
  Uroczystym rozpoczęciem kultu bł. Karoliny była translokacja relikwii – przeniesienie trumny z przedsionka kościoła i złożenie jej w sarkofagu pod mensą głównego ołtarza jej parafialnego kościoła.
  Kilka lat temu przy Diecezjalnym Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie poświęcono kaplicę Męczenników i Ofiar Przemocy, a obecnie trwa budowa Pomnika Ofiar Wypadków Komunikacyjnych, który jest pierwszym etapem powstania Centrum Leczenia Traumy Powypadkowej.
  Bł. Karolina Kózkówna jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.

  W ikonografii przedstawiana jest z palmą w ręce.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-18a.php3

  18 listopada – św. Odo z Cluny, opat https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-18b.php3
  18 listopada – kościół katedralny w Zamościu https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-18c.php3

  Polubienie

 36. JezusJestKrólem pisze:

  Zbliża się święto Chrystusa Króla 21 listopada i nadal brak odzewu do prawdziwej Intronizacji. Mistyczka Mieczysława pisze słowami podyktowanymi przez Pana
  NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
  Panie Jezu o Polskę pytam, kiedy zakończy się nasza cierpliwość psychiczna i strach bo Rząd ma dla nas szczepionki trujące i będą nas szczepić i mordować a mówią, że wszystko jest do pozbycia się Polaków gotowe. Polacy nie są głupi i wiedzą, że Rząd żydowski szuka odpowiednich sposobów na opanowanie zupełne naszej Ojczyzny Polski w całości, bo już zamknęli nasze różne bogactwa, abyśmy z nich nie korzystali.
  PAN JEZUS.
  „Zawsze mówię na ten sam temat tak samo: albo – Jezus Chrystus KRÓLEM POLSKI I SPRAWIEDLIWOŚCI albo WOJNA w całej okazałości. Gdy będę KRÓLEM to zapewnię – Pokój, Zgodę i Szczęście, albo lucyfer będzie rządził
  w swej diabelskiej potędze. Gdybym był już KRÓLEM jak Mnie „obsadził” na Tronie Grzegorz Wróblewski, to nie byłoby popełnianych grzechów i nie byłoby wirusów, a nikt by nie upuścił od tragedii żadnej łezki. Widzicie co się dzieje, gdy oszustwo panuje w grupie Grzegorza „wposłudze”, bo jego grupa jest na pisowskich i demonicznych usługach. Dziwię się tym niby prorokom, że za ich panowania w internecie w Polsce nie ma pokojowego widoku, a w Polsce wrze przez chuliganów niszczących kościoły i dlatego tylko wojna was pogodzi.
  Gdy Grzegorz był kiedyś sam, to Ja byłem rad, a jednak połączony z grupą
  nie jest już Moim sługą. A wy Polacy módlcie się o szybkie uznanie Mnie Boga
  KRÓLEM POLSKI, bo bez Króla będzie wojenna awantura. Z bólem w sercu przeżywam wszystkie ruchy waszego Rządu i Episkopatu, gdyż dużo ich służy wspólnie lucyferycznemu „bratu”. A wy Polacy nie oczerniajcie się nawzajem,
  nie skarżcie jeden na drugiego, lecz dążcie do zgody, do pojednana między sobą i pragnijcie zaprzyjaźnić się ze Mną Jezusem Miłosiernym i bądźcie Mnie wierni. „Któż jak Bóg” i módlcie się, a z uwagą rozważajcie każde słowo.
  Ja Jestem Miłością i pragnę, abyście i wy mogli „nią” być, a ze Mną i ze wszystkimi w przyjaźni żyć. Błogosławię was Polscy Patrioci – żyjcie w zgodzie ze Mną Bogiem i między sobą, bo bardzo jest Mnie żal każdego człowieka, aby uchronił się przed wojną. A ty Grzegorz nie mów więcej, że Jestem KRÓLEM, gdyż słucham tę wiadomość z wielkim bólem. Po owocach poznajecie „kto jest kto”, a także po pracy i zachowaniu Rządu i Episkopatu, że jesteście podzieleni i przez „złego” zniewoleni.
  Apeluje do was Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami – wybaczajcie sobie nawzajem i z całego życia przystępujcie do Sakramentu Pokuty i usuńcie wszystkie wyrzuty. Amen. Jezus Miłosierny Przyjaciel Polaków”.
  —————————–
  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kościele – 14.11.20
  MODLITWA O OCHRONĘ PRZED ZŁEM
  Króluj nam Chryste, Jezu mój Panie i Boże i moje wszystko, który przez ofiarę krzyża odkupiłeś nas i pokonałeś władzę szatana, proszę Cię o wyzwolenie od wszelkiej złej obecności i wszelkiego wpływu złego ducha. Proszę Cię o to w Twoje Imię, błagam Cię o to przez Twe Rany, proszę Cię o to przez Twoją Krew, proszę Cię o to przez Twój Krzyż, proszę Cię oto przez wstawiennictwo Maryi niepokalanej i bolesnej. Niech krew i woda, które wytryskują z Twego boku, spłyną na nas
  aby nas obmyć, uwolnić. uzdrowić i uświęcić. Amen.

  Z PISM ROZALII CELAKÓWNY:
  „Jeśli Polska chce ocalić siebie, musi uznać Jezusa swym Królem w całym tego słowa znaczeniu poprzez Akt Intronizacji. Ma być on dokonany przez cały Naród, a w szczególności przez władze państwowe i kościelne, które w imieniu Narodu mają wspólnie dokonać w sposób uroczysty tego Aktu.”
  https://www.gloria.tv/post/HjyrkvcU9GFb2gk6KYx11FxiG

  PAN JEZUS: „Przesłanie Moje do Rozalii Celakówny jest aktualne cały czas, więc na tym się opierajcie. Ja nie zmieniam niczego i dlatego oczekuję publicznego oddania Mnie Bogu KRÓLOWI POLSKI waszej Ojczyzny Polski na podstawie AKTÓW podpisanych przez Rząd Polski i Episkopat w których powinny być zawarte Prawa Boże wszystkie. Jednak tymczasem panuje lucyfer w waszej Ojczyźnie i na tym trwają Polacy. Jeśli nie będzie oficjalnych dokumentów nadania Mnie Tytułu KRÓLA POLSKI na uroczystym spotkaniu z udziałem Rządu i Episkopatu, to nic nie jest ważne w oczach Boga.”
  http://nachwaletrojcyswietej.com/2020/11/11/matka-boza-krolowa-i-jezus-chrystus-milosierny-o-polsce/

  Polubienie

   • Brygida pisze:

    Dzięki za wstawienie wywiadu mojej koleżanki Krysi, a przyjaciólki Mieczysławy z ks.
    Glasem. To pod wpływem Przesłań Pana Jezusa do Mieczysławy, Krysia zaczęła walkę o Intronizację Pana Jezusa na Króla Polski. Założyła Radio Chrystusa Króla, Telewizję Chrystusa Króla, organizuje Kongresy na rzecz Intronizacji, zorganizowała Akcję Bilbordową z wizerunkiem Pana Jezusa Króla Polski i to Ona przekazała Obraz Chrystusa Króla Polski na Jasną Górę, jako Dar dla Mateńki Bożej naszej Królowej, a który został ukryty przez Paulinów.
    Wspaniała kobieta, nikt tyle nie zrobił w intencji Intronizacji, co Ona.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    To ja zapytam Panią Krysię czy to jest prawda co piszesz jeśli chodzi oczywiście o to czy Pani Mieczysława jest jej dobrą koleżanką.Tylko musisz poczekać bo będę tworzyła NP a to jest priorytetem w tej chwili.O pozostałych dokonaniach Pani Krysi to my wiemy i nie odkrywasz przed nami Ameryki.
    Ale nalot na naszym blogu. O jejku!

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Sorry nie koleżanką a „przyjaciółką”.To interesujące co piszesz a Brygida to Twoje prawdziwe imię,no pytam żeby Pani Krysia wiedziała o kogo chodzi?

    Polubienie

   • Brygida pisze:

    Gosiu 3 to spytaj, a ja spytam Krysi, czy spytałaś Masz do Krysi w ogóle jakiś kontakt, bo nie sądzę żebys ją znała, .

    Polubienie

 37. Mateusz pisze:

  Uuu grubo…..to teraz nasze koleżanki co kiedyś broniły M. Kordas mają problem. Jak tu bronić Grzegorza i M.Kordas jednocześnie. Ale cóż koleżanki są kreatywne, pewnie coś wymyślą…:)

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   MATEUSZU!
   PRZED JAKIMŚ NIEODLEGŁYM CZASEM( OK 1 GODZ) O TYM SAMYM ROZMAWIAŁYŚMY Z SZAFIRKIEM PRZEZ TEL.
   TY NAS CHYBA PODSŁUCHUJESZ? OCZYWIŚCIE ŻARTUJĘ. 🙂

   Polubienie

  • Millka pisze:

   Odpowiem Ci cytatem Żywego Płomienia:
   „Wielu z was oczekuje już teraz Mojej zdecydowanej reakcji, radykalnego, zdecydowanego działania Ręki Bożej Sprawiedliwości. Wydarzenia o których wiecie potoczą się niebawem, lecz nie tak, jak myślicie i oczekujecie. Wielu Moich prawdziwych, współczesnych Proroków jest zwiedziona przez złe duchy. Nie poddawajcie się psychozie, bo to jest jedna ze sztuczek złego ducha. Nie próbujcie się sztucznie nakręcać, nie dajcie sobą manipulować. „

   Polubienie

   • Millka pisze:

    I kolejny cytat:
    ” Nie każde z was posłyszy głos z Nieba, lecz każde z was odbiera natchnienia, a chcąc wiedzieć czy natchnienia są dobre i czy pochodzą z Nieba, zawsze je weryfikujcie pod względem przydatności.
    Wszelkie natchnienia Boże są dobre i pochodzą z Nieba, dążą do dobra, nie łamią Bożego Prawa, ani z Nim nie kolidują.
    Jest wiele osób na świecie, które otrzymują prawdziwe Słowa z Nieba, tych osób możecie słuchać, oraz wypełniać polecenia przez nich przekazywane. Na jednego prawdziwego Bożego Proroka, demon potrafi dać nawet do dziesięciu swoich. Są tacy ludzie, którym Ja lub ktoś z Nieba dajemy im indywidualne wskazówki i polecenia. Niestety, są też tacy, którzy słyszą głos swojej własnej podświadomości i tacy do których mówią demony. Polecam, aby tych ostatnich nikt z was nie słuchał. Słuchając ich wprowadzacie do swojego życia i działania oraz duszy chaos i zamęt. „

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    „Na jednego prawdziwego Bożego Proroka, demon potrafi dać nawet do dziesięciu swoich.”
    ——————————————————
    i ja Millko się z tym absolutnie zgadzam. A kto jest tym prawdziwym prorokiem?
    Żywy Płomień który neguje wprost w orędziach MBM?
    M. Kordas która głosi herezje i obraża jedno z Imion Bożych?
    Grzegorz i jemu wtórujący prorocy którzy że odbyła się pełna Intronizacja mimo że się nie odbyła?
    Czy może prorok który przekazuje orędzia dzięki którym modlimy się już ponad 5 lat w nowennie pompejańskiej w intencji Intronizacji?
    Po owocach ich poznacie, ja nie mam żadnych wątpliwości.

    Polubienie

   • Millka pisze:

    Mateuszu – słowa te dotyczą wszystkich proroków, a prawdziwych proroków mamy rozpoznawać po tym , że :
    ” dążą do dobra, nie łamią Bożego Prawa, ani z Nim nie kolidują. ”
    Od siebie dodam, że słowa prawdziwego proroka nikogo imiennie nie szkalują, nie wprowadzają uczucia zawiści, smutku czy przygnębienia. Zawsze dodają otuchy nawet gdy mówią o tragicznych sytuacjach , z którymi się zmierzymy.
    Rozeznania musimy dokonać sami wew własnym sercu. Po prostu czujemy, że jest ok. bądź nie.
    Tymczasem pozdrawiam serdecznie.

    Polubienie

  • Millka pisze:

   Zacytowałam te fragmenty , bo strona „Mieci” zieje nienawiścią i raczej ignoruję jej przekazy.
   Zapoznajcie się z fragmentami z domymodlitwyjp2:
   „Dziękuję Aniele Stróżu Mój. Podziękuj mocą różańca świętego Hetmance Narodu Polskiego Jasnogórskiej Pani ze św. Janem Pawłem II, który też chce dać pouczenie za JEJ pozwoleniem. Słucham Święty JPII. Napisz: Pan Mój i Bóg!

   Pozdrawiam was Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, szczególnie portal naszej strony internetowej. Nawiedzającym „Szczęść Boże” mówię staropolskim obyczajem.
   Ufać trzeba bezgranicznie, tak jak Ja zaufałem Maryi „cały Twój Totus Tuus”, tak i ty AMM moja mała sekretarko. Trwaj w pokoju, wzmacniaj grupę dzieci Maryi Królowej Polski. Dawać dziesięcinę to prawo Boże-więc Bóg zapłać wszystkim, którzy to uczynili. Hojnego dawcę Bóg miłuje i ma upodobanie w tobie i w was.

   Tak to jest czas trudny dla mojego Narodu, a szczególnie kapłanów Episkopatu Polski. To rozliczenie z włodarstwa- stając w prawdzie i duchu przed Majestatem Trójjedynego Boga. I niech to wezwanie Moje przywróci wam myślenie Boże, odnowi wasze serca. Zróbcie to co łaska Boża daje.
   Przez waszą jeszcze posługę można wyprosić wiele, wręcz uratować Naród Polski i samych siebie. Rozważcie to w ciszy serca przed Najświętszym Sakramentem- obecnym Chrystusie, gdzie i Ja w czasie swojej pracy na ziemi kontemplowałem Jego mądrość, wielkość potęgi – niewyobrażalną dla was tu na ziemi.
   Pisałem encykliki. Z tego macie brać wzór, a nie szukać nowych wrażeń zmiany interpretacji Mszy Świętej, reguły, którą SAM PAN JEZUS PODAŁ. Co wam w głowach tak pokręciło? Jest to czas próby, ale zasłona jest cienka, można to zobaczyć oczami duszy, ale serca winne być otwarte.

   Intronizować należy Chrystusa Króla w każdym sercu i na Króla Polski. Tyle zmarnowanych łask przez wasze zaniedbania, nie wypełnianie natchnień Ducha Świętego.

   Wziąć się w garść. Kościół oczyszczony winien być w Polsce, bo to NOWE JERUZALEM. Tej szansy nie zmarnujcie, nie idźcie na układy z antychrystem. Post, pokuta, nauczanie, Apokalipsa w pełni, przygotować owce, sami też uderzcie się w piersi, błagać Boga Trójjedynego o ratunek dla Ojczyzny.
   Jest tylko jeden:
   Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża?
   Bronić granic mocą różańca świętego [również] w miesiącu maju – błagać Królową Polskiego Narodu Polskiego, by jeszcze znalazła furtkę, by przebłagać Majestat Boga w Trójcyjedynego. Nie odrzucać inicjatywy świeckich. Ten Akt wiary [„Różaniec do granic”] dzieci Maryi Królowej Różańca Świętego nie odrzucać, to powtarzać trzeba. O, nieposłuszni synowie w szkarłatach! Maluczkich uciskacie! Na kolanach we łzach prosić, wzywać całe niebo. Bo już aniołowie z mieczami stoją gotowi do boju z rozkazu Boga Wszechmogącego. Ziemię polską i lud chce Bóg obronić, a wam co tak trudno zmobilizować się do walki duchowej, by zawrzeć pokój tą aleanca – przymierze z Ojcem Przedwiecznym, by Polska się ostała, jej dzieci.
   Wysłać do Episkopatu Polski polecam, podkreśl AMM. Módl się i zaufaj. Do wszystkich to mówię. Modlitwa, modlitwa, pokuta,bo wkrótce krzyż na niebie się pojawi, oby nie było za późno. Dzieci Moi synowie w kapłaństwie, obyście wytrwali w tej walce ze złem, który się panoszy w ojczyźnie mojej.”

   Zwróćcie uwagę na słowa; …… bo wkrótce krzyż na niebie się pojawi, oby nie było za późno.
   Czyli ; Intronizacja musi być przed krzyżem na niebie, bo będzie za późno.

   Jezus Król o wstęp do naszych serc woła!

   Przyjmij Jezu Królu hołdy od nas maluczkich co Tobie są radzi,
   bo „trzymający władzę” nie idą za gwiazdą co do Ciebie Króla prowadzi.
   Bądź przez Intronizację Panem naszych serc oczyszczonych,
   bądź Królem wszystkich ludzi tą drogą Tobie poświęconych.

   Na nas buduj Swe Królestwo Duchowe,
   bo Ojciec Twój Niebieski czeka na świata odnowę.
   Jeśli Ty będziesz w sercach ludzkich intronizowany,
   to każde takie serce uleczy swe biologiczne i duchowe rany.

   Wielu dzisiaj mówi, że daje sobie radę bez Ciebie w życiu,
   ale tak naprawdę to płacze w ukryciu.
   Wojny na górze i w dole, rozwody i nowe małżeństwa orientalne,
   to wątłe radości i szczęście banalne.

   Uznać Ciebie za Króla we własnym sercu trzeba,
   bo to wyjście jedyne, pilna potrzeba.
   Z serca na całego człowieka władza Króla się rozchodzi
   i wszystkim czynom i myślom przewodzi.

   Wszystkie nawet największe złe knowania ta Władza zamyka,
   bo to jest Boża siła, przed którą każdy zły duch umyka.
   Ta władza nigdy nikogo nie zawiedzie,
   bo jej szczęściem jest pomóc każdemu w ziemskiej biedzie.

   Z Jej oferty niech każdy korzysta,
   bo to jest czysta łaska, to rzecz oczywista.
   Nie śpijmy więc, gdy Jezus Król o wstęp do naszych serc woła,
   bo tylko na Jego zasadach Polska i świat się zachowa. Z.B.

   Polubienie

 38. JezusJestKrólem pisze:

  Coraz bardziej wychodzi na jaw, kto jest fałszywym prorokiem. Ci prorocy, którzy powszechnie uchodzili za fałszywych, wobec tego, co się obecnie dzieje w Polsce i na świecie, mówili o wrogim zachowaniu swoich rządów i episkopatów wobec własnych obywateli, już wiele lat temu, w co wielu wtedy nie wierzyło i dlatego nazywało ich fałszywymi prorokami – patrz Mieczysława.
  Czy Pan Bóg nie znał ich serc już wiele lat temu, mam na myśli rządzących i nie ostrzegał,?
  Wtedy wielu nie wierzyło. Przecież teraz gołym okiem widać kim oni są i komu służą.
  Moja konkluzja jest taka, mówił o tym PanJezus w Księdze Prawdy, że te Orędzia i ci prorocy, którzy są uważani za fałszywych i są zwalczani właśnie są prawdziwi, bo szatan najzajadliwiej walczy z prawdziwymi Orędziami i prorokami. Jak zwalczana była MBM i KP?
  Z kolei te orędzia i prorocy w których bezkrytycznie wszyscy wierzą są właśnie fałszywymi.
  Księga Prawdy :
  „Czy nie wiecie, że Ja przekazuję Moje Słowo jedynie do kilku dusz? Czy nie mówiłem wam, że Moje Słowa dawane wam teraz, są ostatnimi tego rodzaju? Dlaczego więc z niecierpliwością szukacie słów nowo zadeklarowanych proroków, którzy twierdzą, że mówią w Moim imieniu? Ich pragnieniem jest poszukiwanie sławy i uwagi. To, co robią, jest dostarczaniem Mojemu Stadu słabej alternatywy, pełnej słów bez treści. Wiele z tych słabych dusz nie ma złych zamiarów, ponieważ wiele kieruje się swoją pobożnością do Mnie w celu przekazywania Bożej Miłości. Jednak Ja nie instruuję ich, aby to robiły, gdyż nie objawiam im Mojego Świętego Słowa, czy też szczegółów Mojego Świętego Planu. Inni, niestety, pozostają pod wpływem ducha zła, aby umniejszać Moje Święte Słowo.
  !!!!!
  Istnieją dusze wybrane, poprzez które Ja przekazywałem przez dziesięciolecia. Nadal się z nimi porozumiewam. Od początku tej Misji nie dałem ani jednej więcej duszy zgody na publicznie głoszenie Mojego Słowa w tym czasie, z wyjątkiem tych umiłowanych wybranych dusz, które pracowały dla Mnie przez lata… ” —– 18. 01.2013

  Polubienie

 39. JezusJestKrólem pisze:

  Pan Jezus cały czas mówi tak samo do Mieczysławy, mówił tak w 2015 roku,,mówił tak w 2018 roku i mówi tak samo w tym czasie, że ten rząd,ten prezydent i ten Episkopat nie są przyjaciółmi Polaków. Nareszcie wychodzi szdło z worka i pokazują swoją prawdziwą twarz., już się z niczym nie kryją. Pan Jezus jest Bogiem i znał ich serca i ich zamysły wiele lat temu i ostrzegał nas.
  Zrozumcie Pan Bóg nie może mówić do jednego proroka jedno, a do drugiego całkiem coś innego. Pan Bóg mówi zawsze tak samo, poniważ jest Bogiem i zawsze mówi PRAWDĘ! Jeżeli więc jeden prorok głosi jedno, a drugi całkiem coś innego, to jeden z nich nie jest prawdziwy.
  Jeżel jeszcze ktoś wierzy, że ten rząd, ten prezydent i ten Epikopat są przjaciólmi Polaków, to odpowuedzcie mi na jedno pytanie – dlaczego nie chcą dokonać Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski?
  Orędzie z 2018 roku – sprawdziło się- Polski już nie ma.

  „WSZYSCY PRZECIWNI KRÓLOWANIU MOJEMU SPADNĄ DO WIECZNEGO OGNIA PIEKIELNEGO”
  PAN JEZUS:
  ” Dlatego drodzy Rządzący Moim Kościołem Katolickim czas, abyście bez odwlekania uznali Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, bo gdy nie będę KRÓLEM POLSKI, to POLSKI już nie będzie. Taka decyzja waszych wrogów będzie podjęta przez Rząd i Episkopat w Polsce, lecz nie polski. Lecz oni planują, a Bóg ich plany zlikwiduje, gdyż nie będzie patrzył jak pasożyty waszej i Mojej Ziemi – Królewskiej Ziemi będą się pastwili nad wami i będą niszczyli co będą chcieli. Wasza Królowa zawsze zwycięża, gdyż jest Matką Boga Jezusa Chrystusa – gdyż jest córką Boga Ojca Wszechmogącego – gdyż jest kobietą sprawiedliwą, cierpliwą i ochrania ludzkość na Ziemi którą stworzył Bóg Ojciec nie do mordowania, lecz dla panowania sprawiedliwości, zgody, szacunku i miłości. WSZYSCY PRZECIWNI KRÓLOWANIU MOJEMU SPADNĄ DO WIECZNEGO OGNIA PIEKIELNEGO, A CI RZĄDZĄCY MOIM KOŚCIOŁEM I INNI W SUTANNACH BĘDĄ SZCZEGÓLNIE MALTRETOWANI PRZEZ SZATANA ZA TO, ŻE ICH POSŁUCHALI, A SĄ JAK LUCYFER. Mój ratunek POLSKI i całego ŚWIATA zależy od Rządu i Episkopatu. MOI NAJUKOCHAŃSI POLACY – NA DZIEŃ DZISIEJSZY RZĄD I EPISKOPAT W POLSCE PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI I DLA ŚWIATA WYZNACZY. Nam w Niebie jest wielki żal, że Bóg Ojciec stworzył taki piękny świat i musi GO zniszczyć przez demoniczne samouwielbienie bezbożnych mieszkańców Ziemi. Kocham was i przytulam walczących o Mnie KRÓLA POLSKI, o POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO na ŚWIECIE. Wasz oczekiwany Król Polski – RATUNEK dla Świata”. NIE ZATWARDZAJCIE DZISIAJ SERC WASZYCH, LECZ SŁUCHAJCIE GŁOSU PAŃSKIEGO.” – zapisała Mieczysława październik 2018 r.

  Polubienie

  • Mateusz pisze:

   Temat Mieczysławy już przerabialiśmy i udowodniliśmy że głosi herezje(mimo że słusznie nawołuje do Intronizacji) także idź sobie na stronie tej pani pisać komentarze.

   Polubienie

   • JezusJestKrólem pisze:

    Mateusz radzę Ci ważyć słowa, bo za każde słowo wypowiedziane przeciwko prorokom Pana Boga trzeba będzie przed Panem Bogiem odpowiedzieć. Mieczysława Kordas jest mistykiem wybranym przez Pana Boga do kontynuacji misji Rozalii Celakówny i głoszenia konieczności Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na KRÓLA POLSKI i jak byście temu nie zaprzeczali, to tego nie zmienicie. .
    Króluj nam Chryste!

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Ważę słowa, Jak bym tego nie był pewny to bym nie pisał.

    Polubienie

   • JezusJestKrólem pisze:

    Mateusz, jak taki pewny jesteś, to zaręczam Cię, że zdziwienie Twoje będzie ogromne jak staniesz przed Panem Jezusem podczas Ostrzeżenia.

    Polubienie

 40. Adrian pisze:

  WSTRZĄSAJĄCE: Szpitale w USA to umieralnie. Relacja pielęgniarki. Garstka kadry medycznej posiada sumienie.
  https://www.gloria.tv/post/6rsfW6vPc6ea4B69i11MYNvvp

  Polubienie

 41. Szafirek pisze:

  19 listopada – bł. Salomea, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-19a.php3
  19 listopada – św. Mechtylda z Hackeborn, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-19b.php3

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s