Nowenna do Dzieciątka Jezus

Nowennę odmawia się w dniach 16-24 grudnia 

lub w okresie Bożego Narodzenia

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Dzień 1 (16 grudnia)

Uwielbiajmy Serce Dzieciątka Jezus i oddajmy cześć tej miłości, którą Ono płonęło ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam, biednym grzesznikom. Ofiarujmy nasze serca Boskiemu Dziecięciu, aby Ono je oczyściło i nauczyło świętej prostoty, by ofiara naszych serc była Mu przyjemna.

Modlitwa

Najsłodsze Dziecię Jezu, wielbimy Twe Boskie Serce, od pierwszej chwili Twego Wcielenia gorejące miłością i oddające najwyższą cześć Bogu Ojcu. Ty ofiarowałeś się na cierpienie i mękę dla naszego zbawienia. Bądź za to uwielbiony na wieki.

Oddajemy Ci nasze biedne serca prosząc, abyś je raczył przyjąć i uczynić swoją własnością. Oczyść je ze wszystkich przewinień i zapal Twoją miłością. Naucz nas prostoty, pokory i cichości. Króluj w nas niepodzielnie i nie pozwól nam przywiązywać się do rzeczy doczesnych i zgubnych przyjemności. Niech nasze serca będą dla Ciebie miłym mieszkaniem tu na ziemi, a potem w niebie niech się Tobą radują na wieki. Amen.

Dzień 2 (17 grudnia)

Patrząc na nóżki Bożego Dzieciątka zastanówmy się, ile kroków będą musiały uczynić dla naszego zbawienia. One nam wyznaczą drogę sprawiedliwości i prawdy, a wyznaczą ją krwawym śladem. Prośmy gorąco Boże Dzieciątko, abyśmy umieli chodzić Jego śladami.

Modlitwa

O maleńki Jezu, drżący z zimna na twardym sianie, jakże wielkie umęczenie Cię czeka! Jakże się utrudzisz, szukając po drogach tego świata zbłąkanej owieczki – biednej duszy grzesznika. Niech Twoje trudy nie będą dla nas daremne. Pozwól, o słodki Jezu, przytulić się całym sercem do Twoich świętych stóp. Daj, abyśmy, oblewając je łzami skruchy, wyprosili sobie łaskę naśladowania Ciebie, a idąc Twymi śladami doszli tam, gdzie Ty królujesz ze świętymi Twymi na wieki. Amen.

Dzień 3 (18 grudnia)

Uczcijmy święte rączki Boskiego Dzieciątka, które tak bardzo będą musiały się natrudzić dla naszego zbawienia i przez to oddadzą wielką chwałę Ojcu Niebieskiemu. Z rączek Dzieciątka Jezus spływają potoki łask dla ubogacenia naszych dusz i umocnienia nas w dobrym. Oddajmy się całkowicie w te Boskie rączki, tak maleńkie, a tak wszechmocne. Prośmy Dzieciątko Jezus, by raczyło pobłogosławić nasze ręce, aby wszystkie nasze czyny były zawsze święte i miłe Bogu.

Modlitwa

Boskie Dziecię, z najwyższą czcią całujemy Twe wszechmocne rączki, które skruszyły więzy naszej niewoli i otworzyły nam bramy niebios. One podtrzymują cały świat, a tak drżące i bezsilne wydają się być w żłóbku. O najsłodsze Dziecię, w Twe rączki składamy ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci się zupełnie. Podnieś swoje rączki nad nami i błogosław nam. Błogosław nasze myśli, uczucia i sprawy, błogosław krzyże i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Twoich rąk mogli kiedyś otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen.

Dzień 4 (19 grudnia)

Boskie usta Dzieciątka Jezus zamykają w sobie słowa życia, prawdy i mądrości przedwiecznej, oddają doskonałą chwałę Bogu Ojcu i miłosiernie ogłaszają przebaczenie grzesznikom. One mają kiedyś ogłosić błogosławieństwo wybranym, a wieczne potępienie odrzuconym. Boże Dziecię zwiastuje przez aniołów „pokój ludziom dobrej woli”, a naszym ustom jakże nieraz trudno wymówić słowa przebaczenia, jakże często sieją one niepokój, a może powodują ból.

Modlitwa

O Najświętsze Dzieciątko, oczyść nasze usta ogniem Twej miłości. Naucz je mówić tylko na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Nie pozwól, aby kiedykolwiek miały się splamić grzesznymi słowami. Spraw, niech z naszych ust nieustannie wznoszą się ku Tobie uwielbienia i prośby, abyśmy zasłużyli usłyszeć kiedyś z Twoich Boskich ust wezwanie do wiecznego wesela z Tobą. Amen.

Dzień 5 (20 grudnia)

Z jak wielką miłością spoglądają na nas oczy Dzieciątka Jezus. One cieszą się wszystkim, co dobrego widzą w naszym życiu, a rzewnie płaczą nad naszymi grzechami. Oddajmy Dzieciątku nasze oczy, byśmy już nigdy nie obrażali Go wzrokiem, lecz jak najczęściej spoglądali na to, co nasze serce podnosi do Boga.

Modlitwa

O Boskie Dziecię, spojrzyj na nas. Niech miłosierne wejrzenie Twoich oczu rozpali w nas miłość ku Tobie. Ofiarujemy Ci, Jezu, nasze oczy. Udziel nam łaski, abyśmy we wszystkim, co stworzyłeś, widzieli Twoje dzieło, dziękowali Ci za to, co nam dałeś i używali tego zgodnie z Twoją wolą, dla dobra naszej duszy. Obyśmy często spoglądali na Ciebie i rozważali Twoją miłość ku nam. Spraw, abyśmy odrzucali to, co prowadzi do złego i opłakiwali swoje grzechy. Daj nam zasłużyć na twoje łaskawe spojrzenie w ostatniej chwili naszego życia i oglądanie Twej Boskiej chwały w niebie. Amen.

Dzień 6 (21 grudnia)

Uszy Boskiego Dzieciątka łaskawie wysłuchują modlitw ludzi pokornych i ubogich w duchu. Ofiarujmy Mu nasze uszy, a szczególnie wewnętrzny słuch naszego serca, abyśmy odwracając się od zdradliwych podszeptów świata, ciała i złego ducha, tym łatwiej mogli usłyszeć natchnienia łaski. Szanujmy ten Boży głos w naszych sercach i wypełniajmy jego nakazy.

Modlitwa

O Boskie Dzieciątko, nakłoń Twe uszy ku naszym prośbom i błaganiom. Przyjmij łaskawie nasze uwielbienia i dziękczynienia, nie zważając na naszą nędzę. Ofiarujemy Ci nasz słuch i prosimy, uczyń nas pilnymi w słuchaniu Twego słowa, abyśmy przyjmując je ochotnym sercem i wypełniając z miłością, zasłużyli na wsłuchiwanie się w niebiańskie melodie, których ludzkie ucho nie słyszało. Amen.

Dzień 7 (22 grudnia)

Główka Dzieciątka Bożego spoczywa na sianie, a przecież jest to Głowa Ciała Mistycznego – Kościoła, którego jesteśmy członkami. Z tej Najświętszej Głowy spływa na nasze dusze rosa Bożej łaski dająca nam życie. Starajmy się żyć w ścisłym zjednoczeniu z tą Boską Głową, naśladujmy Pana Jezusa ze wszystkich sił, abyśmy jak najbardziej upodobnili się do Niego.

Modlitwa

Jezu, Boskie Dziecię, ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby. Pomóż nam żyć święcie, a przez to pomnażać świętość Kościoła – Ciała Mistycznego, którego jesteś Głową. Spraw, abyśmy wiernie naśladując Ciebie, wypełnili Twój nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” i doszli do szczęśliwej wieczności. Amen.

Dzień 8 (23 grudnia)

Uwielbiajmy Najświętszą Duszę Dzieciątka Jezus, jaśniejącą niepokalaną czystością i bogactwem wszelkich łask i cnót. Oddaje ona doskonałą cześć i uwielbienie Bogu Ojcu. Poświęćmy Boskiemu Dzieciątku naszą duszę ze wszystkimi jej władzami i prośmy, aby ją oczyścił, ubogacił swymi łaskami i przyozdobił cnotami, byśmy mogli stać się godnym Jego mieszkaniem.

Modlitwa

O Dziecię Jezu, z najgłębszą pokorą wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą, która w Twej duszy złożyła wszystkie skarby doskonałości i łaski, i zjednoczyła ją ze Słowem Przedwiecznym tak, że stanowi najdoskonalszą jedność z samym Bogiem. Najsłodsze Dziecię Jezu, błagamy, abyś przyjął naszą grzeszną duszę, oczyścił ją i ubogacił nadprzyrodzonymi darami. Niech jej władze, odnowione Twą łaską, napełnią się Twoim życiem, abyśmy mogli wołać z Apostołem: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. O Jezu, Życie nasze na ziemi, stań się naszym życiem wiekuistym w niebie. Amen.

Dzień 9 (24 grudnia)

Trójca Święta dała Dzieciątku Jezus najwyższą królewską władzę, lecz Ono chce królować nad nami swoją niewinnością, pokorą, cichością i miłością. W ten sposób ogłasza wszelkiemu stworzeniu najwyższą wolę Ojca. Przygotujmy się na przyjęcie naszego Króla. Poddajmy się Jego panowaniu i starajmy się we wszystkim spełniać Jego wolę, aby Dziecię Jezus mogło uczynić z nas czystą i przyjemną ofiarę Trójcy Przenajświętszej.

Modlitwa

Królu wiecznej chwały, który władasz niebem i ziemią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłóbek jest twoim tronem, stajenka – pałacem, pieluszki – płaszczem królewskim, a dworzanami – pastuszkowie, to jednak w tym uniżeniu wyznajemy, że jesteś naszym Królem. Tobie, nasz Królu, oddajemy serca, dusze i ciała, wszystko, co mamy i mieć możemy. Króluj w naszych sercach pokorą, cichością i miłością. Naucz nas pełnić wolę Ojca, jak Ty ją pełniłeś. Pragniemy służyć Ci wiernie i kochać ze wszystkich sił na ziemi, a w bramie wieczności powitać Ciebie jako naszego Króla i z Tobą wejść do Twego królestwa. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Dzieciątko Jezus, usłysz nas. Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,

Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,

Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,

Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,

Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, 

Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,

Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,

Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,

Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,

Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,

Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Od złości światowej,

Od pożądliwości ciała,

Od pychy żywota,

Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko

Przez chwalebne objawienie się Twoje,

Przez ofiarowanie się Twoje,

Przez niewinność Twoją,

Przez prostotę Twoją,

Przez posłuszeństwo Twoje,

Przez łagodność Twoją,

Przez pokorę Twoją,

Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

P: Będę się radował w Panu. 

W: Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. W: Amen

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

42 odpowiedzi na „Nowenna do Dzieciątka Jezus

 1. Mateusz pisze:

  Fakty sobie, a Ministerstwo Zdrowia sobie. Czy komuś zależy, by ukryć skuteczność leku? To działanie wbrew interesowi publicznemuFakty sobie, a Ministerstwo Zdrowia sobie. Czy komuś zależy, by ukryć skuteczność leku? To działanie wbrew interesowi publicznemu

  O chlowodorku amantadyny coraz głośniej. Najwyższa pora, by przeprowadzono badanie kliniczne tego leku.
  Reklama

  Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przyznał dziś publicznie, że wyzdrowiał dzięki amantadynie.

  Amantadyna działa na COVID! Jestem przykładem. Najpierw syn, potem żona, w końcu ja: wysoka gorączka, ogromny ból, silny kaszel, wg.lekarza tak 7 dni, a potem apogeum, wiec wziąłem amantadyne-piorunujący efekt! Zadziałało! Będę domagał się od @MZ_GOV_PL, by zajął się tym lekiem
  -napisał na TT.
  Tym samym poszerzył grono pacjentów, którym lek pomógł. O dwóch tysiącach wyleczonych mówił w studiu wPolsce.pl pulmonolog Włodzimierz Bodnar z Przemyśla, który z tym lekiem pracuje od 30 lat:

  Przez 30 lat leczę grypę amantadyną (2x100mg przez 4-6 dni) i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby nie zadziałała-mówił lekarz.
  Mamy skuteczny lek, który leczy w stu procentach
  -mówił w telewizji wPolsce.pl dr Włodzimierz Bodnar.

  Obserwacje dr Bodnara i skuteczność leku potwierdzają jego pacjenci….

  52

  O chlowodorku amantadyny coraz głośniej. Najwyższa pora, by przeprowadzono badanie kliniczne tego leku.
  Reklama

  Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przyznał dziś publicznie, że wyzdrowiał dzięki amantadynie.

  Amantadyna działa na COVID! Jestem przykładem. Najpierw syn, potem żona, w końcu ja: wysoka gorączka, ogromny ból, silny kaszel, wg.lekarza tak 7 dni, a potem apogeum, wiec wziąłem amantadyne-piorunujący efekt! Zadziałało! Będę domagał się od @MZ_GOV_PL, by zajął się tym lekiem

  -napisał na TT.

  Tym samym poszerzył grono pacjentów, którym lek pomógł. O dwóch tysiącach wyleczonych mówił w studiu wPolsce.pl pulmonolog Włodzimierz Bodnar z Przemyśla, który z tym lekiem pracuje od 30 lat:
  REKLAMA

  Przez 30 lat leczę grypę amantadyną (2x100mg przez 4-6 dni) i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby nie zadziałała

  -mówił lekarz.

  Mamy skuteczny lek, który leczy w stu procentach

  -mówił w telewizji wPolsce.pl dr Włodzimierz Bodnar.

  Obserwacje dr Bodnara i skuteczność leku potwierdzają jego pacjenci.

  Tata był tak słaby że postanowiłem szybko działać. Zadzwoniłem do pana doktora, odebrał mimo późnej godziny. Zapisał lek, amantadynę. Na drugi dzień tata i mama poczuli się lepiej, a po dwóch dobach tata i mama, którzy nie mogli podnieść się z łóżka, zeszli z czwartego piętra po schodach

  -mówił mi w studiu Bogusław Droń, syn wyleczonego 80-latka.

  Także inni lekarze potwierdzają skuteczność leku. Jest wśród nich Mirosław Koryśko, ortopeda z Elbląga, który nie ma wątpliwości, że wyzdrowiał dzięki amantadynie:

  Znam innych pacjentów, którzy wyzdrowieli, ale z tego leku korzysta także środowisko lekarzy. Moi koledzy z pracy, gdy zachorowali także brali ten lek, ich rodziny także i wszyscy mieli zadowalające efekty

  -mówił mi dr Koryśko.

  Zachęcające wyniki dają też obserwacje prof. Konrada Rejdaka, dotyczące wyłącznie pacjentów neurologicznych, którzy musieli walczyć z infekcją wirusową.

  Z powodu licznych relacji i opinii, jakie w sprawie chlowodorku amantadyny napływają do mnie od kilu tygodni pytam publicznie w tekstach na portalu wPolityce.pl i tygodniku „Sieci” dlaczego nie podjęto wciąż badania klinicznego, jako eksperymentu naukowego lub eksperymentu terapeutycznego. W takim badaniu pacjentów dobiera się losowo. Następnie porównuje się wyniki osób leczonych amantadyną z grupą pacjentów nie otrzymujących tego leku. Takie badanie mogłoby dość szybko potwierdzić skuteczność (lub ewentualnie wykazać jej brak) chlowodorku amantadyny w leczeniu Covid 19. Przecież wciąż na świecie leku, działającego przyczynowo na Covid 19. Jeśli okazałoby się, że amantadyna jest skuteczna w leczeniu COVID-19, wówczas mielibyśmy tak oczekiwany lek, w dodatku niedrogi.

  Tymczasem na razie Ministerstwo Zdrowia ograniczyło dostęp do tego leku, a właściwie zakazało stosowania chlowodorku amantydyny w leczeniu COVID-19, wydając Obwieszczenie Ministra Zdrowia, w którym zapisano:

  Produkt leczniczy, o którym mowa w pkt 1, może być ordynowany i wydawany wyłącznie w następujących wskazaniach objętych refundacją: a)choroba i zespół Parkinsona, b)dyskineza późna u osób dorosłych –leczenie.

  Jednocześnie apteki otrzymały zakaz sprzedaży chlorowodorku amantadyny w przypadkach innych niż objęte refundacją. Ta decyzja jest o tyle zaskakująca, że wcześniej, w odpowiedzi na pismo starosty łańcuckiego Adama Krzysztonia o amantadynę, Ministerstwo Zdrowia przyznało, że lekarz, kierując się dobrem pacjenta, może stosować lek poza wskazaniami rejestracyjnymi, co ma miejsce w przypadku chlorowodorku amantadyny (który pierwotnie miał wskazanie jako lek przeciwwirusowy w leczeniu grypy typu A). W tym samym dokumencie czytamy też:

  Nie sposób jednak nie odnieść się do negatywnych skutków jakie zostały wywołane nagłośnieniem w mediach tej metody, publikacje przyczyniły się do zwiększonych zakupów leku a należy zauważyć, że przede wszystkim jest to produkt stosowany w chorobie Parkinsona. Z powodu niekontrolowanego wykupu leków duża część pacjentów przyjmujących produkt przewlekle ma ogromny problem z zaopatrzeniem w produkt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania.

  Fakt, że leku brakuje w aptekach, na co zwróciło uwagę Ministerstwo Zdrowia, może świadczyć o tym, że medykament jest po prostu skuteczny, a w ślady doktora Bodnara poszli także inni medycy. Zamiast więc ograniczać dostęp do leku należałoby zapewnić jego zwiększoną ilość w aptekach.

  Niestety po deklaracji wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, rzecznik Ministerstwa Zdrowia powiedział:

  Nie ma badań klinicznych na szeroką skalę, które potwierdziłyby skuteczność amantadyny w leczeniu COVID-19

  Prawdą jest, że nie ma szerokiego badania. Dlaczego jednak takie badanie nie miałoby zostać przeprowadzone w Polsce? Przecież właśnie o to apelują od miesięcy kolejni lekarze.

  Amantadyna nie została także umieszczona w najnowszych, trzecich już rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, dotyczących leczenia COVID-19 (opublikowanych 13 października 2020 r.).

  Nie zrobiliśmy tego, ponieważ nie sądziliśmy, że będzie to potrzebne. Nie ma bowiem żadnych podstaw merytorycznych ani naukowych do stosowania amantadyny w zakażeniach wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2

  —przekonywał wtedy prezes Towarzystwa prof. Robert Flisiak.

  …Warto jeszcze zauważyć, że chlorowodorek amantadyny jest w Polsce znany i stosowany od dziesięcioleci. Pierwotnie miał wskazanie jako lek przeciwwirusowy w leczeniu grypy typu A. Dopiero później okazało się, że jest skuteczny także w chorobie Parkinsona. Dziś rzecznik resortu zdrowia, wcześniej pojedynczy profesorowie studzą emocje w sprawie chlorowodorku amantadyny. Jednak tu nie o studzenie emocji chodzi, a o kierowanie się rozumem i wiedzą. Mamy tysiące wyleczonych ludzi, w tym lekarzy. Jeśli to nie jest odpowiednia przesłanka do przeprowadzenia właściwego badania, które pozwoli leczyć ludzi, to co nią jest? Uporczywe zaprzeczanie faktom musi budzić coraz większe zdumienie. Tylko czy to nie jest działanie wbrew interesowi publicznemu i interesowi państwa?

  Polubienie

 2. bozna2 pisze:

  Kochani o tym więcej, dużo komentarzy
  https://przychodnia-przemysl.pl/mozna-wyleczyc-covid-19-w-48-godzin/
  Słowiańscy królowie Lechii, pokaz map

  Polubienie

 3. Szafirek pisze:

  15 grudnia – bł. Jan Karol Steeb, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-15a.php3
  15 grudnia – św. Maria Crocifissa, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-15b.php3

  Polubienie

 4. Millka pisze:

  2020-12-14
  O. Augustyn Pelanowski wydalony z zakonu paulinów

  Kuria Generalna Zakonu Paulinów informuje, że o. Augustyn Pelanowski został wydalony z Zakonu św. Pawła I Pustelnika Dekretem Generała Zakonu z dn. 12.01.2020 r., potwierdzonym przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego dn. 25.03.2020 r.

  Tym samym na mocy kan. 701 Kodeksu Prawa Kanonicznego nie posiada upoważnienia do głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów, dopóki nie znajdzie biskupa, który go przyjmie do swojej diecezji lub przynajmniej zezwoli na wykonywanie święceń.

  Działalność o. Pelanowskiego
  O. Pelanowski został suspendowany ze względu na brak posłuszeństwa oraz głoszone poglądy: papieża Franciszka nazwał antychrystem i Judaszem. Paulini, w oświadczeniu opublikowanym w zeszłym roku, podkreślili, że słowa zakonnika”stoją w jaskrawej sprzeczności z niektórymi prawdami doktryny katolickiej oraz szacunkiem należnym Ojcu Świętemu Franciszkowi” oraz wyrazili głębokie ubolewanie “z powodu zamętu i zgorszenia, jakie w dusze wiernych wprowadzić może indywidualna działalność o. Pelanowskiego”.

  Komentare pod tą informacją:
  „I co z tego, że ojca wydalono? Dla mnie i dla wielu jest prorokiem głoszącym prawdę i nic tego nie zmieni. Tylko głupiec nie dostrzega tego, co się dzieje.”
  ” Będą was wyrzucać z synagogi”. Ojcze Augustynie, Dziękuję!!!

  Czytałam ostatnio list otwarty i parę książek Lefebvra. Przyznam, kiedyś myślałam, że może trzeba było mu siedzieć cicho, poświecić modlitwie za kościół a nie doprowadzać do zgorszenia. Ale teraz już wiem – nie! są takie chwile, gdy cichość nie jest cnotą, tylko tchórzostwem przed wilkami, gdy właśnie o to wilkom chodzi, by sparaliżować pasterzy zarzutami o brak posłuszeństwa. I jak musiałam po lekturze przyznać – brawo Lefebvre za przenikliwość i odwagę, tak teraz muszę dołączyć do wypowiedzi wielu z Was – Ojcze Augustynie – dziękujemy, że poświęciłeś swoją reputację, aby być krzykiem ostrzegającym!”

  Polubienie

  • bozna2 pisze:

   „…Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Dz 5,29 (BW).
   Biblijne posłuszeństwo jest wsłuchiwaniem się w wolę Bożą i poddaniem się jej. W Starym Testamencie Bóg sam przemawiał do przywódców narodu albo przez proroków. Wszyscy szybko wiedzieli, kiedy i jak zbłądzili. Przemawiał też przez klęski i wydarzenia, od razu ludzie wiedzieli że to jest forma kary i wezwanie do nawrócenia. Toteż na bieżąco korygowali swe postępowanie i Bóg okazywał miłosierdzie. Teraz nikt z ówczesnych notabli KK nie wyjdzie i nie stwierdzi że zaraza to dopust Boży na opamiętanie i nawrócenie , to wezwanie do pokuty i zadośćuczynienia prawom i woli Bożej. Stary Testament to historie walecznych i prawych mężów, którzy ratowali naród, my też czekamy na namaszczonego i on już jest. Szczęść Boże.

   Polubienie

 5. Marcin pisze:

  Tu było dzisiaj wcześnie rano takie czerwone niebo jak wschodziło słońce.

  Polubienie

 6. Gosia 3 pisze:

  OJCIEC PELANOWSKI ODCINA SIĘ OD OSTATNIO OPUBLIKOWANEGO VIDEO W KTÓRYM JAKOBY W JEGO IMIENIU WYPOWIADA SIĘ NIEZNANY NAM KSIĄDZ.

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   W ODNIESIENIU DO TEGO VIDEO: POWIEM TAK,ŻE PROWADZĄCY STARAJĄ SIĘ WINĄ ZA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ NA STOLICY PIOTROWEJ OBCIĄŻYĆ BENEDYKTAXVI NIE BIORĄC POD UWAGĘ ŻE BENEDYKT MA NATCHNIENIE DUCHA ŚWIĘTEGO I WYPEŁNIA WOLĘ BOGA I TO JEST DOPUST BOŻY.,
   ZA DALEKO POSUNĘLI SIĘ W TEJ OCENIE I UWAŻAM,,ŻE WSZYSCY POWINNIŚMY ŁĄCZNIE Z O PELANOWSKIM POGODZIĆ SIĘ Z TĄ SYTUACJĄ I TAKŻE NIE PODWAŻAĆ PONTYFIKATU FRANCISZKA BO TO TROCHĘ PORAŻA W JEGO NIEKTÓRYCH KAZANIACH.TO TAK JAKBY CZŁOWIEK CHCIAŁ POSTAWIĆ SIĘ W ROLI PANA BOGA I DECYDOWAĆ ZA NIEGO.TAK JAK W PRZESŁANIU MICHALINY BYŁO ABY W LICHENIU WYBRAĆ NOWEGO PAPIEŻA. NO TO PANU BOGU NA PEWNO SIĘ NIE PODOBA.PRAWDA?
   A MOŻE KTOŚ Z WAS MA ODMIENNE ZDANIE,TO PROSZĘ NAPISZCIE.

   Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Wydaje mi się że w sensie administracyjnym Franciszek jest papieżem i dlatego np papież Benedykt prosi o zgodę Franciszka gdy chce upublicznić jakiś swój tekst. więc w sprawach wydawania rozporządzeń decyzje Franciszka są ważne np mianowanie biskupów czy suspendowanie kogoś…Ale w sensie duchowego papiestwa jest luka bo jest nazwany fałszywym prorokiem więc mamy go nie słuchać gdy głosi herezje i wprowadza zmiany niezgodne z nasza wiarą. Lukę duchowego papiestwa wypełnia Benedykt XVI (wciąż nosi białą sutannę i pierścień papieski) i to On jest tym który powstrzymuje antychrysta. Dlatego Benedykt był nazwany ostatnim prawdziwym papieżem czyli takim w pełnym tego słowa znaczeniu. Antychryst pewnie czeka na przekazanie administracyjnej władzy oo Franciszka kiedy duchowej ( śmierć Benedykta?) już nie będzie. Tak to mniej więcej rozumiem ale nie muszę wszystkiego rozumieć bo to jest w pewnej mierze tajemnica Boga.

    Polubienie

   • Millka pisze:

    Całkowicie nie zgadzam się z tym zdaniem:
    „,ŻE WSZYSCY POWINNIŚMY ŁĄCZNIE Z O PELANOWSKIM POGODZIĆ SIĘ Z TĄ SYTUACJĄ I TAKŻE NIE PODWAŻAĆ PONTYFIKATU FRANCISZKA BO TO TROCHĘ PORAŻA W JEGO NIEKTÓRYCH KAZANIACH.TO TAK JAKBY CZŁOWIEK CHCIAŁ POSTAWIĆ SIĘ W ROLI PANA BOGA I DECYDOWAĆ ZA NIEGO.”
    Na konklawe przy wyborze Franciszka było 33 masonów i to „człowiek” czyli ludzie obecni na konklawe dokonali tego wyboru – nie Bóg.
    Bóg dopuścił , by zło się ujawniło i to w całej krasie , zgodnie z pismem , czyli prawdą objawioną w Biblii.
    Należy zawsze opowiadać się za Prawdą, a nie ubierać kłamstwo w szaty czystości.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    ZAWSZE OPOWIADAĆ SIĘ ZA PRAWDĄ ,SZANOWAĆ DOPUST BOŻY I NIE MIEĆ W SERCU NIENAWIŚCI DO NIKOGO NAWET WROGÓW LECZ MODLIĆ SIĘ ZA NICH.

    Polubienie

   • Millka pisze:

    Gosiu – jak szanować wg. Ciebie „DOPUST BOŻY”
    – skoro on polega na zdradzie i sprzeniewierzeniu się Bogu. Naszym obowiązkiem jest nie przyjmowanie jakichkolwiek zmian , lecz wierne trwanie przy dotychczasowym magisterium kościoła.
    O tym pisze także Henoch, w przesłaniu które zamieściłam poniżej. Wszyscy którzy zwrócili się w stronę Bergolio – już wydali na siebie wyrok.
    „Wrogowie mojego Kościoła spiskują przeciwko niemu, a wielu z was tchórzliwie milczy; inni swoją postawą grają razem ze spiskowcami.
    Biada tym niewiernym burmistrzom i pasterzom, którzy ze względu na swoją nonszalancką postawę jednych i brak charakteru innych pozwolą na zniszczenie mojego Kościoła; Prawdę mówiąc, powiadam ci, już otrzymałeś swoje wynagrodzenie! Pamiętajcie, co mówi moje Słowo: Biada pasterzom, którzy pozwolili moim owcom zgubić się i rozproszyć! Rozproszyłeś moje owce, zmusiłeś je do ucieczki i nie dbałeś o nie. Cóż, postaram się ukarać twoje przewinienie.”

    Polubienie

 7. Gosia 3 pisze:

  Paulini w swym oświadczeniu nie wyjaśnili, dlaczego 14 grudnia publikują oświadczenie decyzji podjętej jedenaście miesięcy wcześniej. Może mieć to związek z pojawiającymi się w sieci nagraniami, na których wypowiadają się osoby powołujące się na ojca Pelanowskiego. Na facebookowym profilu Mateusza Ochmana ukazało się oświadczenie następującej treści:

  W imieniu o. Augustyna Pelanowskiego wydaję następujące oświadczenie:

  Ostatnimi dniami w YouTube ukazało się nagranie (https://www.youtube.com/watch?v=b_83U6tlwXM), w którym relacjonują się słowa o. Augustyna Pelanowskiego na temat różnych dramatycznych wydarzeń, które oczekują świat w najbliższych czasach (między innymi mowa o szczepionkach, wojnach, głodzie i pandemiach). Ten sam zapis w formie nagrania był rozsyłany przy pomocy różnych grup społecznościowych oraz innych zasobów komunikacji, co przyczyniło się do zamętu w sercach wielu wiernych. Po konsultacji z o. Augustynem oświadczam, co następuje:

  Ojciec Augustyn nie przekazywał przez inne osoby żadnych orędzi.
  Nagranie nie zawiera osobistych słów ojca Augustyna, lecz interpretacje różnych wypowiedzi oraz fragmentów z jego książek przez osoby trzecie, a więc o. Augustyn Pelanowski nie bierze za nie odpowiedzialności.

  Z wyrazami szacunku

  Mnich Pauliński

  Oświadczenie Paulinów może mieć również związek z opublikowaną w ostatnich dniach przez wydawnictwo Paganini najnowszą książką ojca Pelanowskiego „List Judasza nie Iszkarioty”, w której autor dzieli się interpretacją biblijnego Listu św. Judy.

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   ZASTANAWIA KTO TO JEST MATEUSZ OCHMAN, ŻE WYDAJE OŚWIADCZENIE W IMIENIU OJCA PELANOWSKIEGO . JAK USŁYSZĘ TO Z UST SAMEGO OJCA PELANOWSKIEGO TO UWIERZĘ.

   Polubienie

 8. Gosia 3 pisze:

  15 grudnia 2020 r., Wtorek
  Dzień Powszedni
  Kolor szat: fioletowy
  Rok B, I
  III Tydzień Adwentu

  1. czytanie (So 3, 1-2. 9-13)
  Bóg obiecuje zbawienie pokornym
  Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

  Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! Nie słucha głosu i nie przyjmuje OSTRZEŻENIA, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga.

  3.12.2020

  „TAKIE DZISIAJ WAM DAJĘ OSTRZEŻENIE ABYŚCIE MOJE OWCE NIE ROZPROSZYŁY SIĘ BO NIE DŁUGO PO WAS PRZYJDĘ JAK PRZECIEŻ WAM OBIECAŁEM.”

  Polubienie

 9. Szafirek pisze:

  16 grudnia – św. Adelajda, cesarzowa https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-16a.php3
  16 grudnia – bł. Maria od Aniołów, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-16b.php3
  16 grudnia – bł. Sebastian Maggi, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-16c.php3

  Polubienie

 10. Mateusz pisze:

  PRZESŁANIE BŁOGOSŁAWIONEJ MARYI
  DO UKOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍI
  15 GRUDNIA 2020

  Fragment:

  Kochajcie Mojego Syna, adorujcie Go przez cały czas, módlcie się sercem.

  Wiecie, Moje dzieci, że narodziny Mojego Syna nie powinny być przedmiotem modernistycznej kpiny, ale są największym wydarzeniem dla zbawienia ludzkości.

  Zwolennicy zła zamierzają obrazić Mojego Syna, a Mój Syn nadal ich kocha. Spójrz w szczególny sposób na pokorne, proste i prawdziwe serca.

  Szopki (żłobki) wykonane w odniesieniu do tego, co przedstawiają, zostaną w szczególny sposób pobłogosławione i umieszczą obrazy w domu, nie zatrzymają ich, pozwolą, aby Boskie Błogosławieństwo było schronieniem dla wszystkiego, co przychodzi do ludzkości.

  Polubienie

 11. Mateusz pisze:

  Prezes Pfizera Albert Bourla to wyjątkowo intrygująca postać. Najpierw w dniu ogłoszenia posiadania szczepionki na SARS-CoV-2 sprzedał 62% posiadanych akcji tej firmy. A przedwczoraj pytany o to, czy sam się nie zaszczepi, odpowiedział, że nie – „żeby wystarczyło dla bardziej potrzebujących”.

  Polubienie

 12. Halina pisze:

  Może coś z zagranicy

  Polubienie

 13. Gosia 3 pisze:

  RÓŻANIEC DO GRANIC CZASU SKIEROWANY DO BOGA OJCA W SYLWESTRA.
  PROSZĘ POSŁUCHAĆ OD OK 17 MIN CO BYŁO INSPIRACJĄ TEGO DZIEŁA. NIESAMOWITE,CHYBA ŚNIĘ.

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   DLA TYCH,KTÓRZY NIE MAJĄ I NIE CZYTALI TEJ KSIĄŻKI:

   Polubienie

   • Mateusz pisze:

    W programie modlitewnym jest Różaniec do Boga Ojca. Ten sam który był polecany w orędziach w Carboni. a takie obietnice były z nim związane:

    „W każdym odmawianym Ojcze nasz dziesiątki dusz zostaną uratowane od wiecznego potępienia, a dziesiątki dusz uwolnionych od cierpień czyśćca. Rodziny, w których odmawiany będzie ten różaniec, otrzymają bardzo szczególne łaski, które również będą przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wszyscy ci, którzy recytują z wiarą, otrzymają wielkie cuda, takie i tak wielkie, jakich nigdy nie widziano w historii Kościoła”

    Polubienie

 14. Adrian pisze:

  W środę w Neapolu nie doszło do tzw. cudu św. Januarego. Polega on na przemianie skrzepniętej krwi świętego w ampułce w postać płynną. Wierni odebrali to, że cud się nie dokonał, jako bardzo zły znak.
  https://www.o2.pl/informacje/zly-omen-we-wloszech-na-swiat-spadnie-nieszczescie-6587144896289600a

  Polubienie

 15. Szafirek pisze:

  17 grudnia – św. Łazarz, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-17a.php3
  17 grudnia – św. Jan z Mathy, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-17b.php3
  17 grudnia – św. Józef Manyanet y Vives, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-17c.php3

  Polubienie

 16. Adrian pisze:

  Uczestnicy prób szczepień ostrzegają: skutki uboczne po drugiej dawce są „ciężkie”.
  http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/uczestnicy_prob,p349717339
  =======================
  „Po raz pierwszy w historii szczepień tak zwane szczepionki messenger RNA najnowszej generacji interweniują bezpośrednio w materiał genetyczny pacjenta i tym samym zmieniają jego indywidualny materiał genetyczny, co stanowi manipulację genetyczną, która była już zakazana i dotychczas uważany za przestępcę. Chociaż media i politycy obecnie trywializują problem, a nawet głupio wzywają do powrotu do normalności nowego typu szczepionki, szczepienie to jest problematyczne pod względem zdrowia, moralności i etyki, ale także pod względem uszkodzeń genetycznych, które w przeciwieństwie do szczepionek szkody wyrządzone przez poprzednie szczepionki będą NIEODWRACALNE i NIEODWRACALNE.Jeśli po szczepieniu RNA wystąpią objawy szczepienia, żaden terapeuta nie będzie w stanie Ci pomóc, ponieważ szkody wyrządzone przez to szczepienie będą nieodwracalne genetycznie. Ta szczepionka mRNA dla większości ludzi powinna zostać zakazana, ponieważ jest to inżynieria genetyczna ”.
  https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://maryrefugeofsouls.com/&prev=search&pto=aue
  =======================
  Trevignano Romano, 15 grudnia 2020
  Przesłanie Jezusa:
  Drogie dzieci, dziękuję wam za wasze tak każdego dnia. Córko, pisz tak, żeby dotarło wszędzie. Moje ukochane dzieci (kapłani), dałem wam światło, a wy objęliście ciemność, poświęciłem was i objęliście świat, pokutując i prosząc o przebaczenie za to, co robicie dla mojego Kościoła. Proś wiernych o przebaczenie za karmienie ich tyloma kłamstwami. Czy nie wiesz, że dokonujesz wyborów, które zostaną nagrodzone wiecznym ogniem? Pokutujcie i zbierzcie trzodę z miłością, miłosierdziem i uczcie drogi do uświęcenia. Usłysz zgiełk trzęsień ziemi, posłuchaj budzących się wulkanów, spójrz na tę ludzkość, która straciła swoje wartości i miłość, ale jest pełna dumy i wyniosłości, zapominając o pokorze. Patrzę na ciebie i stałeś się jak robot, pozbawiony człowieczeństwa. Ratujcie się, ponieważGniew Mojego Ojca już jest nad wami. Kochajcie się między braćmi i bądźcie wierni Bogu, powróćcie do Tego, który jest jedyną prawdziwą miłością.
  Teraz zostawiam Cię z błogosławieństwem Trójcy Świętej,
  Twojego drogiego Jezusa
  =======================
  15.12.2020 DZIECI PRZYGOTOWUJCIE SIĘ NA UPADEK GOSPODARKI, ludzkość doświadczy największego głodu, jakiego kiedykolwiek doświadczyła. Organizacje międzynarodowe nie zareagują na to i wielu z was zginie, jeśli nie nawrócicie się i nie pozwolicie „karmić się przez Niebo”…….
  https://gloria.tv/post/dhcZeo9Fht434WHURyBCpRz7p

  Polubienie

 17. Millka pisze:

  13 grudnia 2020 r

  PILNE POWOŁANIE WYSOKIEGO I WIECZNEGO KAPŁANA JEZUSA DO PASTERZÓW SWOJEGO TRZODZI. WIADOMOŚĆ DO ENOCHA.
  Moje dzieci, mój pokój niech będzie z wami.

  Pasterze mojej trzody, ogarnia mnie smutek i samotność, widząc mnie zdradzonego przez wielu z was, którzy od wewnątrz niszczą wiarę mojego Ludu i niszczą mój Kościół. Jako najwyższy i wieczny kapłan boli mnie i zasmuca, gdy widzę, jak wielu moich kapłanów i ministrów świętokradnie mnie rozdaje, podając mój lud w ręce pod pretekstem, według nich, aby uniknąć zarażenia wirusem, który jest już czymś więcej, spiskiem i bezpośredni atak na mój Kościół, aby go zniszczyć. Komunia na rękę nie pochodzi ode Mnie; Został on wprowadzony przez masonerię kościelną, poprzez tak zwany Master Plan, który ma na celu zniszczenie mojego Kościoła. To jest dym mojego przeciwnika, który przeniknął do mojego Kościoła po Soborze Watykańskim II.

  Kochane dzieci, jaki smutek odczuwam, widząc, że tylko w moich świątyniach istnieje niebezpieczeństwo zarażenia, według wielu z was i według wrogów mojego Kościoła. W innych czynnościach życia ludzkiego istnieją skupiska ludzi, bez dystansu i przy minimum protokołów, i nie ma niebezpieczeństwa zarażenia; tylko w moich świątyniach i działalności religijnej obowiązuje cenzura; w moich świątyniach są odległości i surowość w protokołach, a najsmutniejsze jest widzieć, jak wielu z moich Umiłowanych milczy ze strachu i pozwala na takie nikczemne oszustwo i deptanie mojej trzody.

  Rozpoczęła się Kalwaria mojego Kościoła, łzy krwi płyną z moich oczu, kiedy widzę zdradę, którą otrzymuję od wielu moich pasterzy, którzy twierdzą, że są moimi krewnymi! Wrogowie mojego Kościoła spiskują przeciwko niemu, a wielu z was tchórzliwie milczy; inni swoją postawą grają razem ze spiskowcami. Jeśli będę kontynuował pracę mojego Kościoła, moja Święta Ofiara wkrótce zniknie; W ten sposób wypełnia się to, co jest napisane w Księdze Daniela 12, 11, która mówi o przytłaczającym spustoszeniu Świątyni.

  Biada tym niewiernym burmistrzom i pasterzom, którzy ze względu na swoją nonszalancką postawę jednych i brak charakteru innych pozwolą na zniszczenie mojego Kościoła; Prawdę mówiąc, powiadam ci, już otrzymałeś swoje wynagrodzenie! Pamiętajcie, co mówi moje Słowo: Biada pasterzom, którzy pozwolili moim owcom zgubić się i rozproszyć! Rozproszyłeś moje owce, zmusiłeś je do ucieczki i nie dbałeś o nie. Cóż, postaram się ukarać twoje przewinienie. (Jeremiasza 23,1,2)

  Dziś wrogowie mojego Kościoła spiskują przeciwko niemu, chronieni pod pretekstem pandemii i wspomagani przez wielu moich pasterzy, którzy swoją postawą pomagają im zniszczyć wiarę mojego ludu. Wielu moich pastorów zamyka moje Świątynie, a inni świętokradczo mi rozdają. Odstępstwo nasila się z powodu postawy wielu moich pastorów, że to, co robią, rozprasza moje owce. Niewierni pasterze, jestem Drogą, Prawdą i Życiem! W każdej bezkrwawej ofierze mej świętej żyję i jestem duchowo pośród was i mojego ludu; wtedy: jeśli ja jestem z tobą, kto może być przeciwko tobie? Siła modlitwy mojego ludu nie zanieczyszcza, przeciwnie, leczy i wyzwala; wiara i modlitwa mojego wiernego ludu są najlepszym antidotum na wirusa lub pandemię. Pasterze mojej trzody, otwórzcie na nowo moje świątynie, aby mój wierny lud przyszedł i adorował mnie; nie bądźcie winni winy, idąc za grą wrogów mojego Kościoła, abyście jutro nie mieli czego żałować!

  Pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Pokutujcie i nawróćcie się, ponieważ Królestwo Boże jest blisko.
  Wasz, Jezu Najwyższy i Wieczny Kapłan.
  Moje dzieci, szerzcie tę wiadomość we wszystkich Moich Domach.
  Henoch.

  Polubienie

 18. Adrian pisze:

  Carbonia 14.12.2020-15.45
  Przygotujcie swoje domy, bo przyjdę.
  Bądźcie gotowi, trwajcie we Mnie.
  Jestem gotów interweniować, przedstawienie będzie straszne, bo mój gniew będzie wielki; Uderzę zdrajców, czcicieli szatana, włożę w nich jarzmo cierpienia.
  Zasmuca mnie wielkie wypaczenie pokolenia, tej ludzkości zagubionej w fałszywych światłach diabła.
  Moje miłosierdzie będzie tylko dla tych, którzy pokłonią się Mi Prawdziwemu Bogu i będzie prosić Mnie o przebaczenie ze skruszonym sercem.
  Jesteśmy na końcu tej historii, moja interwencja będzie potężna, moi wrogowie nie wygrają! Wystarczy! Ten straszny scenariusz musi się skończyć, niegodziwcy zwyczaj wygnani i zesłani do piekła, gdzie będzie płakać i zgrzytać zębami.
  Podczas gdy dla moich dzieci świat nagle zmieni się na dobre, ich napełni je pole darami, ich serca wejdą w doskonałość ich doskonałego Boga.
  Ziemia pracuje, wielkie będą cierpienia dla tych, którzy odeszli ode Mnie, dla tych, którzy z własnej woli podjąć próbli o porzuceniu Boga Stwórcy i pójściu za Szatanem.
  Wielu ludzi zginie na widok stanu ich duszy, wielu nie rozpoznna się w swoich grzechach i nadal będzie Mną gardzić i bluźnić Mnie: biedni ludzie, tak kruchy i małostkowy, nie byli w stanie rśnce rzymec
  Teraz, gdy wszystko jest skończone, teraz, gdy ciemność zapadnie na całą Ziemię, wezwam mój mały odpoczynek, abym zabrał go ze sobą, aby nie cierpiał z powodu mojego gniewu.
  Umiłowani, przewody zmierzchu do nowego świtu, nowe słońce wzejdzie, nowe życie dla króla dzieci. Przygotuj swoje domy z powodu idę , wszystko jest gotowe, moja armia jest ze mną, na mój rozkaz widzów przeciw dzieci ciemności, oczyszczę Ziemię z zgnilizny szatana i zarząwieżęwięzieżieżęwiez, śokieźwięwieżiewieźwięwięzwiezie wziezieźwiezokiewiewiezwiezwiezwiezwiezwieźwi
  Trąbki z silnym wiatrem grają,
  czas na moje drugie przyjście.
  Światło świata wejdzie na świat w swoim lśniącym Pięknie
  iw swojej nieskończonej Mocy przemieni wszystko w siebie.
  Pokój i miłość zapanują na nowej Ziemi,
  ludzie będą na obraz i podobieństwo Boga, Stwórcy,
  ponieważ będą do Niego należeć tak, jak będą w Nim mieszkać.
  Fior użytkownika Wheat Jestem! Jestem Pierwszym Owocem, Jestem Słońcem, które wschodzi o poranku, Jestem Świtem, który jaśnieje, Jestem Bezmiarem, moje Piękno jest promienne, Wszechświat jest we Mnie, Jestem Wsnieśko jestkim. … kto jest większy ode Mnie?
  … Biedni ludzie, będziecie rozczarowani, wasza duma uczyniła był ślepymi na Mnie.
  Moje dzieci, bądźcie gotowi, trwajcie we Mnie… reszta to nic… Jestem Życiem Wiecznym!
  Jak białe gołębie, odziane w światło, z sercem płonącym miłością oczekujących tego, który powróci, Boga Zbawiciela!
  Amen.

  Polubienie

 19. Szafirek pisze:

  18 grudnia – św. Auksencjusz, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-18a.php3
  18 grudnia – święci męczennicy Paweł Mi, Piotr Doung-Lac i Piotr Truat https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-18b.php3

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s