Słowo na dziś…

27 października 2016 r., Czwartek

PIERWSZE CZYTANIE

Ef 6, 10-20 Walka chrześcijan ze złym duchem
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

W końcu, bracia, bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.
Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę za tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.
Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 144 (143), la i 2abc. 9-10
Błogosławiony Pan, Opoka moja.

Błogosławiony Pan, Opoka moja. *
On mocą i warownią moją,
osłoną moją i moim wybawcą, *
moją tarczą i schronieniem.

Błogosławiony Pan, Opoka moja.

Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, *
grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.
Ty królom dajesz zwycięstwo, *
Tyś wyzwolił sługę Twego, Dawida.

Błogosławiony Pan, Opoka moja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Łk 19, 38
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie i chwała na wysokościach.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 13, 31-35 Jezus wierny swojemu posłannictwu
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Jezusa: «Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić».
Lecz On im odpowiedział: «Idźcie i powiedzcie temu lisowi: „Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu”. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą.
Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.
Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie”.»

Oto słowo Pańskie.

Józef Bilczewski – pracowity święty

Józef Bilczewski - pracowity święty

Józef Bilczewski, święty który zmarł z przepracowania, wspominany jest dziś przez Kościół katolicki. Wielki patriota, inteligent, uczył wiernych czym jest Eucharystia, swoim życiem pokazywał, jak należy czynić dobro, a ofiarnością i miłosierdziem zaskarbiał miłość parafian. Jednocześnie nie bał się zajmować twardych stanowisk wobec jawnej niesprawiedliwości.

„Mamy zwrócone fundamenty naszego Jeruzalem, ojczyzny naszej. Od krańców do krańców naszej ziemi odprawia się najświętsza Ofiara na ołtarzach, otoczonych własnem wojskiem i działami naszemi, pod baldachimami zrobionemi z orłów i chorągwi naszych. Teraz czas na odzyskanych fundamentach odbudować wielki, trwały, praworządny gmach państwowy. Zadanie to nie łatwe. Spełnić je mogą jedynie ludzie, mający duszę pełną miłości ojczyzny. Miłość bowiem jedna cierpliwa jest, nie szuka swego, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko wytrwa. Z niż i przez nią trud nawet największy przestaje być trudem, przemienia się w jarzmo słodkie i w brzemię lekkie” – pisał w 1923 r. w liście Pasterskim na Wielki Post „O miłości ojczyzny” arcybiskup Józef Bilczewski.

Życie Eucharystią

Tajemnica Eucharystii była dla Józefa Bilczewskiego najważniejsza. W swojej pracy naukowej to zawsze do niej się odwoływał i na niej skupiał. Była centrum, wokół którego oscylowało wszystko inne. Już początkowe artykuły, jakie wyszły spod pióra Bilczewskiego, traktowały o zagadnieniach eucharystycznych. Przykładem niech będzie jego pierwsza poważna rozprawa: „Eucharystia w świetle najdawniejszych pomników piśmiennych, ikonograficznych, epigraficznych” na temat symboli eucharystycznych w katakumbach rzymskich.

Jak przypomina ks. Jan Machniak, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Józef Bilczewski stosując naukową metodę analizy tekstów teologicznych, ukazywał najpierw Eucharystię w świetle najdawniejszych zabytków piśmiennictwa chrześcijańskiego: Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Didache, Listu Klemensa Rzymskiego do Koryntian, pism św. Ignacego Antiocheńskiego, św. Justyna, św. Ireneusza, Klemensa Aleksandryjskiego, Tertuliana, św. Hipolita, Orygenesa i św. Cypriana. „Udowadniał, że istnieje bezpośredni związek między ustanowieniem Eucharystii i ucztą paschalną Izraelitów oraz że ma ona wymiar ofiarniczy. Eucharystia jest prawdziwą Ofiarą i jednocześnie ucztą ofiarną, w której chrześcijanie jednoczą się ze swoim Zbawicielem. Prawda ta była, według Józefa Bilczewskiego, nieprzerwanie obecna w pismach Ojców Apostolskich i najstarszych pisarzy chrześcijańskich.

Twierdził, że również najstarsza ikonografia świadczy o wierze w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Pierwsi chrześcijanie wyrazili ją w obrazach pozostawionych w katakumbach i na nagrobkach. O żywej obecności Pana Jezusa w Eucharystii świadczą obrazy rozmnożenia chleba i ryb w katakumbach Pryscylli, św. Piotra i Marcelina, na sarkofagu laterańskim i galijskim oraz w szkatułce kartagińskiej. Podobną wymowę mają przedstawienia ryb i chleba na innych pomnikach starochrześcijańskich oraz obrazy przedstawiające Eucharystię symbolicznie: cud w Kanie, manna na pustyni, ofiara Abla i Daniel między lwami”.

Zajmował się również epigrafami na nagrobkach, które zdaniem Bilczewskiego potwierdzają, że pierwsi chrześcijanie wierzyli w żywą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Przypomniał m.in., że w pierwotnym Kościele chrześcijanie codziennie przyjmowali komunię św., będącą dla nich duchowym pokarmem w walce z grzechem i złem. Arcybiskup lwowski tajemnicą Eucharystii dzielił się z wiernymi w listach pasterskich. Na początku Wielkiego Postu 1902 r. skierował do nich „List o Najświętszym Sakramencie”, „O Pierwszej Komunii świętej dzieci” z 1906 r., czy „Chleb żywota” (1910).

Wyjaśniając wiernym tajemnicę Eucharystii, przypomina ks. Machniak, abp Bilczewski odwoływał się do obrazów starotestamentalnych, które zapowiadały ustanowienie tego sakramentu: ofiary Melchizedeka, manny na pustyni, podpłomyków Eliasza, ofiary Abrahama, Izaaka oraz baranka paschalnego spożywanego przez Izraelitów w Egipcie. Więcej uwagi poświęcił obrazom Eucharystii, jakie pojawiły się w nauczaniu Pana Jezusa: rozmnożenie chleba na pustyni i nakarmienie pięciu tysięcy ludzi. Wyjaśniał słowa Chrystusa o «chlebie żywym», podkreślając, że należy je rozumieć dosłownie. Powracał do sceny ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku, aby przypomnieć, że łamanie chleba było bezkrwawą ofiarą, która dopełniła się w Wielki Piątek w śmierci Chrystusa. Eucharystia, dając Chrystusa, jest jednocześnie chlebem na życie wieczne i zapowiada tę rzeczywistość, w której człowiek będzie na zawsze cieszył się Jego obecnością. Przez udział we Mszy św. chrześcijanin może włączyć się w Ofiarę Chrystusa i przyjmować jej owoce.

 „Jeden z największych Biskupów Świata”

Tak o Józefie Bilczewskim powiedział papież Pius XI. I nie bez podstaw. Już obejmując archidiecezję lwowską, abp Józef Bilczewski przedstawił swój program duszpasterski, który zawarł w słowach: „Oddanie się całopalne na sprawę Kościoła”. Z całego serca chciał być dobrym pasterzem, oddającym wszystkie siły budowaniu Królestwa Bożego. Zależało mu bardzo na zwiększeniu liczby duchowieństwa i podniesieniu poziomu wychowania w seminariach. Wskazywał także na potrzebę rozwijania nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu i częstego przyjmowania komunii św.

Abp Józef Bilczewski od pierwszych dni po objęciu archidiecezji lwowskiej starał się o budowę nowych kościołów, tworzył ośrodki duszpasterskie i zachęcał zakony żeńskie do zakładania domów, ochronek dla dzieci i szkół. „W miejscowościach, gdzie były żeńskie domy zakonne, starał się włączyć siostry zakonne do prowadzenia katechezy dzieci, młodzieży i dorosłych” – przypomina ks. Machniak. „Popierał te zgromadzenia, które opiekowały się chorymi, i zachęcał do prowadzenia duszpasterstwa chorych, polegającego na przygotowywaniu ich do sakramentu pokuty i komunii św. W czasie swojego duszpasterzowania w archidiecezji lwowskiej abp Bilczewski zaprosił do współpracy siostry służebniczki Najświętszej Maryi Panny starowiejskie, siostry sercanki, siostry nazaretanki i siostry józefitki. Siostrom zakonnym powierzał zadanie przygotowania dzieci i młodzieży do sakramentów, organizowanie spotkań z dorosłymi, prowadzenie duszpasterstwa kobiet. W tym czasie w 135 domach zakonnych w archidiecezji lwowskiej było 865 sióstr. Ich praca duszpasterska na wsiach i w środowiskach robotniczych prowadziła do ożywienia życia religijnego”.

Dzięki abp Bilczewskiemu na terenie archidiecezji lwowskiej powstało 330 obiektów sakralnych na czele z monumentalnym kościołem świętej Elżbiety we Lwowie. Wspierał rozwój Wilamowic, a także miejscową społeczność i jej życie edukacyjne. Był piewcą poglądu, iż sama praca w kościele nie wystarcza, że należy do niej dołączyć pracę społeczną dążącą do oświecenia i poprawy bytu materialnego parafian oraz do usunięcia wszelkiego rodzaju nadużyć, którym ulegały środowiska ekonomicznie słabsze. Pod swoją opiekę wziął również studentów, środowiska robotnicze, a materialnie wspomagał ubogich, dla których był w czasie I wojny światowej nieocenionym oparciem. Również dzięki niemu w 1907 r. przybyli na ziemie polskie pallotyni. Pozwolił im się osiedlić  w Jajkowcach na terenie jego diecezji.

Kwestia ukraińska

Już jako arcybiskup lwowski Józef Bilczewski musiał stawić czoła wpierw słuchom, a potem pewności tego, co z Polakami zamieszkującymi tereny Wołynia robili Ukraińcy. Warto przypomnieć, że w listopadzie 1918 roku, kiedy ci ostatni rozpoczynali swoją zbrodniczą działalność przeciwko ludności polskiej, Józef Bilczewski stał na czele komitetu ratunkowego, dostarczającego żywność najbiedniejszym. Wraz z greckokatolickim metropolitą lwowskim Andrzejem Szeptyckim podejmował próbę pośredniczenia w trwających pomiędzy obiema narodami rokowaniach. Obaj metropolici w tym celu m.in. odczytali listy pasterskie, nawołujące wiernych do zaprzestania rozlewu krwi.

Starając się zniwelować konflikty polsko-ukraińskie Bilczewski wielokrotnie apelował o powstrzymanie żołnierzy w brutalnym i okrutnym traktowaniu swych przeciwników oraz ludności cywilnej, zwracając uwagę, że wojska ukraińskie prowadzą walkę w sposób niezgodny z humanitarnymi zasadami i zwyczajami prawa międzynarodowego.

Arcybiskup Bilczewski, jak przypomina w książce „Wołyń we krwi” Joanna Wielczka-Szarkowa, w swojej relacji na temat stosunków polsko-ukraińskich w latach 1918-1919 w Małopolsce Wschodniej, przeznaczonej dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podał wiele przykładów zbrodniczej działalności Ukraińców. Szczególny nacisk kładł na stosunek tych ostatnich wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych, a także w ogóle przeciwko Polakom. Zdaniem arcybiskupa „rząd ukraiński postanowił był sobie widocznie zgładzić z powierzchni ziemi wschodnio-małopolskiej polską ludność żyjącą. Ku temu miały służyć liczne aresztowania, internowania i zwykłe morderstwa ludności polskiej”. Metropolita, którego nie można posądzać o gołosłowność, pisał: „Liczba uwięzionych i internowanych Polaków była wprost zastraszająca. W Kołomyi było ich około 1 500, w Jazłowcu 200, w Czortkowie około 300, w Tarnopolu około 1 000, w Mikulińcach około 300, w Strusowie około 400, w Złoczowie około 150. Ponadto były i inne punkty koncentracyjne; ile się w nich ofiar znajdowało, nie wiadomo mi dokładnie. Wyraźnie należy podkreślić, że z liczby tej mała zaledwie część przypadała na jeńców wojennych, reszta to osoby cywilne. Z powiatów przyfrontowych (…) aresztowano i wywieziono wszystką inteligencję. To samo uczyniono w innych powiatach (…) wywożono również bezbronny lud polski”.

W innej książce pt.: „Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919”, opracowanej przez Józefa Wołczańskiego znaleźć możemy natomiast takie słowa: „Ukraińcy chcą niecne barbarzyństwa, jakie działy się podczas ich inwazji, przypisać konieczności wojennej. Radbym i ja się dopatrzeć w gwałtach ukraińskich tych okoliczności łagodzących. Niestety nie mogę. Gdyby te straszne nadużycia były sporadyczne, byłbym skłonny przyznać słuszność tłumaczeniu ruskiemu. Skoro się jednak zważy, że gwałty te, to nie jakieś fakta odosobnione, wypadki nader rzadkie, ale powszechne, mające miejsce na całym terytorium zajętym  przez Rusinów, jeśli się zważy, że autorami tych gwałtów był rząd „ukraiński”, wojsko i ludność cywilna ukraińska , musi się przyjść do przekonania, że gwałty te były dziełem pewnego iście szatańskiego systemu, który na wskroś przesiąkł duszę ukraińską. W duszy tego narodu musiała być już przedtem zaszczepiona skrajna nienawiść do latynizmu i polskości, a inwazja ukraińska nastręczała tylko sposobności do wyładowania się tej nienawiści na zewnątrz. Z boleścią przychodzi mi wyznać, że nienawiść Ukraińców do Polaków we wschodniej Małopolsce to w znacznej mierze owoce pracy przeważnej części duchowieństwa ruskiego, które w swej pracy politycznej kroczyło i kroczy właśnie drogą skrajnej nienawiści do obrządku łacińskiego i bratniej narodowości polskiej”.

***

Józef Bilczewski 18 stycznia 1923 roku zachorował na niedokrwistość złośliwą (anemia pernitiosa). Przyczyną choroby był nadmiar wytężonej pracy i tryb życia, jaki prowadził – pełnego poświęcenia i ascezy. Zmarł w opinii świętego 20 marca we Lwowie. Miejscem pochówku Bilczewskiego stał się cmentarz Janowski, gdzie grzebano ubogich, tak przez niego ukochanych. W pogrzebie uczestniczyły tłumy wiernych, skupionych wokół najróżniejszych środowisk lwowskich.  Co ważne: zabalsamowane serce przyszłego świętego zostało przekazane do parafii św. Stanisława Biskupa w Lubaczowie, skąd w 2001 r. trafiło do bazyliki katedralnej we Lwowie.

 

2 lipca 1944 roku, staraniem archidiecezji lwowskiej, rozpoczęto przeprowadzanie procesu beatyfikacyjnego Bilczewskiego. Pierwsza sesja odbyła się w rezydencji Arcybiskupiej w Krakowie w 1952 roku i trwała 9 lat. Po tym czasie, dokładnie w 1962 roku, akta procesu przesłano do Kongregacji Świętych Obrzędów w Rzymie.  Pierwsza faza została zakończona 18 grudnia 1997 roku ogłoszeniem przez papieża Jana Pawła II dekretu o heroiczności cnót Józefa Bilczewskiego. Beatyfikowany został przez Jana Pawła II podczas jego wizyty we Lwowie 26 czerwca 2001 roku, został kanonizowany – zgodnie z datą wyznaczoną przez papieża Polaka – 23 października 2005 roku w Rzymie.

Świadectwo, skrót – KIELICH

Jezu mój! Cały jestem Twój!!!

I tak się ze mną działo.

Początek.

Pięć lat temu Jezus przyszedł do mnie, gdy leżałem w błocie, brudzie, otoczony cierniami, zastawione miałem wnyki na Boga. Zbeszczeszczone ciało, zaropiała Dusza, chlew intelektualny, etyczny, ciemność i smród unoszący się z kłamstwa. Chciałem się zabić. Napisałem list, zaplanowałem „dednięcie”. Pomyślałem , że pójdę jeszcze do Kościoła by lekko spłukać winę. Spojrzałem na obraz Jezu Ufam Tobie. Kimkolwiek jesteś. Ufam Tobie. Pokaż jaki jesteś Wszechmogący?!

No i się rozpoczęło. Nastąpił przewrót.

Mój Ukochany Król, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg Prawdziwy z Boga Prawdziwego, Jezus Chrystus przyszedł do mnie, takiej nędzy i marności. Przyszedł, pomimo cierni, smrodu, brudu. Cierpiał i wchodził w te moje zasieki i zastawione wnyki. Król taki utrudzony , zakatowany przez moje grzechy, pełen bólu, wyjmuje mnie z bagna z taką Delikatnością, którą tylko Bóg Prawdziwy może dotknąć, z taką starannością i delikatnością czyści i obmywa mnie z grzechów, przywdziewa na mnie białą szatę i mówi: Idź i nie grzesz więcej!.

Ja dostaję wszystko co Święty Świętych, Ojciec Przedwieczny Ukochany, pragnie dać swojemu marnotrawnemu dziecku. Wiem, że to wszystko za nic, żadna w tym moja zasługa. Wszystko to zasługa Jezusa Umiłowanego Króla mojego. Łaska Boga Ojca.

Oddaję moje Życie Jezusowi. Jezu nie chcę Ciebie Ranić. Odbierz mi wszystkie pokusy, odbierz mi moją mowę , moje myśli, moje czyny, oddaję Ci moją wolną wolę bym nie mógł Ciebie, Świętego, ranić.

Jezus zostaje moim Nauczycielem. Oczyszcza mnie z marnej wiedzy, myje naczynie i napełnia tylko tym co sam pragnie w tym naczyniu mieć.

Droga jest taka: Biblia jako całkowita Prawda nad Prawdami, Słowo Boga, Dzienniczek Świętej Faustyny, Ojciec Pio, Maria Valtorta – wszystko dostaję po to, bym mógł ogarnąć w pełni moją nędzę i marność.

Dalej już w skrócie taka droga poznania:

-Media: siedziba szatana, król kłamstwa steruje królestwem kłamstwa

-Poznałem, że kto stawia naukę ponad Biblię ten ma baala w postaci nauki.

-Oczyszczanie z pokus, świadomość grzechów nawet małych, posty w środę i piątek.

-Objawienia: Fatima, La Salette, Medugorie.

– poznałem Pięknych Ludzi, poznałem pokorę, dostałem wiele cennych Bożych rad, które wielokrotnie prostowały mi ścieżki.

-Różaniec codziennie, Tajemnice Szczęścia wykonane dwukrotnie.

Klękanie przed Bogiem przy Komunii Świętej.

Gdy oduczymy się klękać przed Jezusem to kiedy będziemy klękać. Ten, który nie ma kolan nie klęknie przed Bogiem.

– odnalezienie, za Świętą Wolą Bożą, księdza Piotra Natanka i jego kazań – wg mnie Boży Kapłan, Prawdziwy Duszpasterz.

A teraz. Jak Królowa Maryja wysprzątała moje serce. 

Ona Piękna, Czystość nad Czystościami przyszła do mojego nędznego serca by przygotować miejsce, w którym Jezus Król może odpocząć.

Opowiem Wam Jak Jezus odesłał mnie do Królowej mojego serca, jak oddał klucze mojego serca dla Maryji – Jak wspaniale Jezus odesłał mnie do Maryji Najświętszej Niepokalanej Matki Bożej, Królowej mojej, Matki Mojej Najcudowniejszej, Miłości mojej.

A nie znałem Maryji, nie miałem nawet ochoty Jej poznawać.

Było tak…

Będąc niewolnikiem Najwspanialszego Króla, który jest Miłością i Miłosierdziem samym, czuję w moim sercu jakieś zamknięte drzwi, za którymi kłębi się wielki brud, jakaś zgnilizna, czuję jakbym miał skorupę na sercu, jakby kokon grzechu, za którym larwa przemienia się w motyla i brakuje sił na rozwalenie tej skorupy.

Pewnego dnia dostaję różaniec z Medugorie, od Siostry pewnego Kapłana Oblata.

Różaniec od tej pory leżał w domu na komodzie, brałem go w ręce podczas modlitwy do Jezusa, i nagle Jezus daje mi poznać bym natychmiast nauczył się odmawiać ten różaniec Święty, że mam pójść do drugiego pokoju, gdzie jest obraz Maryji, uklęknąć przed Maryją i mówić Różaniec aż poznam kim jest Maryja.

Wtedy już diabeł dostaje wścieku i podaje mi na ucho, że – co ty robisz? masz Jezusa, a będziesz do Człowieka modły robił, jakąś mantrę odprawiał, co ty, obcego bożka chcesz czynić, co ty chcesz przerzucać jakieś kulki drewniane zamiast z Bogiem rozmawiać… ja tak sobie mówię, skoro Jezus tego chce to co ja marny mam się sprzeciwiać. Przeczytałem w książeczce jak odmawiać Różaniec i dawaj odmawiać rozpocząłem.

Wiedziałem, bo tak chciał Pan, bym wiedział, że wszystko wymaga ćwiczenia, ale bym teraz ćwiczył Duszę a nie ciało, więc wiedziałem, że podczas modlitwy będzie mega lipa, zanim dojdę do poznania co chce Pan, Król mój, Bóg mój.

Jakież było moje zdziwienie, gdy przy kolejnym „Zdrowaś Maryjo…” mówię i słyszę jakby przez megafon, jak grane na Dzwonie, jak Melodia Aniołów, „…Błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus…”!!!

Jak!? Co!??? Jezus, mój Król jest Owocem Żywota Maryji?!! To gdyby nie Maryja nie miałbym Boga , Króla, który mnie wybawił od grzechu, który prowadzi mnie za rękę jak niewidome dziecko przez ciemności?!!

Rozpłakałem się, Przeprosiłem Maryję, Pokłoniłem się Panience Najświętszej i poprosiłem, by Swoją Świętą Miłością posprzątała moje Serce i przygotowała je tak , jak Ukochany Król sobie tego życzy. By miał Jezus w moim sercu odpocznienie, by mógł przy każdej Komunii Świętej przychodzić zakatowany w Ramiona Najświętszej Matki.

Rozradowało się w Bogu Ojcu Serce Moje:) Płakałem i modliłem się Różańcem, powiedziałem sobie, że codziennie będę się modlił różańcem. Tak robię do dzisiaj. Kocham Maryję i płaczę jak mówię ” Kocham Cię Maryjo”. Pękła skorupa grzechu, rozwalił się kokon ucisku, wyleciała Dusza gotowa Pokochać Boga całą Duszą, całym Sercem, całą Mocą, całym Umysłem. Pokochałęm i poznałem Miłość której nie oddam, nie chcę nic co mam, wszystko oddałem dla Ojca który jest w Niebie, który Kocha mnie za nic, który daje mi wszystko co potrzebuję, choć nawet prosić nie potrafię.

Niewolnikiem Jezusa jestem i nie zmieni tego nikt.

 

Pan wie jak pisałem, tylko Jezus wie , że jestem narzędziem. Narzędziem, które w Świętych Rękach Króla może być mieczem, który będzie ścinał kłamstwo i grzech.

Jednak sam z siebie to jestem grzechem i nędzą samą.

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus.

Niech Bóg ma nas w swojej opiece.

Czas przyoblec się w wory i pokutować, Ręka Sprawiedliwości opada na Ziemię.

Czas Apokalipsy

Witam Was Kochani! słowami: „NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS I MARYJA NASZA MATKA ZBAWIENIA”.

Ja już Was poinformowałam, na poprzednim wpisie – w odpowiedzi do Małgosi, że przedstawię Wam pewną analizę daty 20 listopada 2016 roku. Dotychczas to były nasze zgadywanki z datami i Pan Jezus kazał z tym już nie praktykować. I ja już nawet się zawstydziłam nie raz. Ale Wy Dzieci Boże jesteście tą Resztą Kościoła co wierzy, że w przesłaniach które Wam przytaczaliśmy mówi do nas Jezus.

To przypomnijcie sobie co powiedział Jezus do nas 20 lutego 2015 roku (data tuż przed 22 luty – wiecie o co chodzi bo z nami jest Św Faustynka), informacja – która dla każdego z Was jest dostępna.

20.02.2015 r piątek godz 15 min 32

Fragment:

JESTEŚCIE TERAZ W POŁOWIE WIELKIEGO UCISKU I DO NASZEGO SPOTKANIA JEST CORAZ BLIŻEJ. NIE MARNUJCIE CZASU NA DOCZESNOŚCI ŚWIATA. JA JESTEM Z WAMI I KŁADĘ WAM SWOJE SERCE NA DŁONI, A WY, WYSTARCZY, ŻE WYCIĄGNIECIE SWOJE DŁONIE, I JESTEŚMY W TEJ WIELKIEJ ŁĄCZNOŚCI. JA, JEZUS, TAK BARDZO CIERPIĘ, I GDYBYM WAS NIE MIAŁ, TO NIE MIAŁBYM PO CO WRACAĆ NA ZIEMIĘ. ZIEMIA JEST TAK BARDZO ZANIECZYSZCZONA GRZECHEM, ŻE PŁACZEMY W NIEBIE, JAK MAŁO Z WAS BĘDZIE RAZEM ZE MNĄ W RAJU.”

Jeżeli 20 lutego 2015 roku byliśmy w połowie Wielkiego Ucisku a wiemy z orędzi MBM a przede wszystkim z Pisma Świętego, że on ma trwać 3,5 roku czyli 42 miesiące to jego połowa wynosi 21 miesięcy. Od 20 lutego 2015 odliczając 21 miesięcy to wypada 20 listopada 2016 roku. Tego dnia układ gwiazd na Niebie przybierze bardzo znamienną konfigurację. Jowisz jako największa z planet symbolizująca potęgę Boga – Jezusa wejdzie w znak Panny inaczej w jej łono. I tam będzie  w gwiazdozbiorze Panny przez ok. 41 tygodni aż do porodu  do dnia 9.09.2017 roku.  Czas Wielkiego Ucisku wg mnie został przesunięty o 5 miesięcy i kończy się właśnie 20 listopada 2016 roku. ( bo przecież wg MBM  WU miał trwać do końca czerwca 2016 roku i miał się pojawić Antychryst) . Ale Pan Bóg zmienił plan ze względu na nasze modlitwy co wcale nie zmieniło całego czasu wyznaczonego. Pan Bóg skrócił w ten sposób aż o 5 miesięcy czas Apokalipsy przez wielką miłość do człowieka. Czyż tego nie obiecuje w  biblii że ze względu na Resztę Kościoła skróci czas cierpienia bo byśmy tego nie wytrzymali. Miłosierdzie Boże jest wielkie.

Bądzcie kochani przygotowani na ten czas. Ale nie jest to data nadejścia Królestwa Bożego Dla potwierdzenia proponuję obejrzenie tego filmiku. Ale w tym filmiku tylko proszę wziażć pod uwagę te wszystkie zjawiska konfiguracji ciał niebieskich w tym okresie czasu od 2013 – 2018. Bo co do tego pana to nie wiem czy nie jest Protestantem bo tak bardzo przezywa 500 – lecie Luteranizmu i opowiada o UFO itd – także mnie tylko chodzi w tym video o nasze Niebo co będzie nam przedstawiało, bo wiadomo, że to będzie dziełem Boga Ojca. Jest także mowa o planecie , która będzie widoczna od 26 marca 2016 blisko Słońca. Nie wiem czy my jej właśnie nie zarejestrowaliśmy zwykłymi komórkami (moja córka i Mat ) .Zobaczyliśmy ją po raz pierwszy na początku lipca. Ta planeta narobi wiele zamieszania, w pogodzie, może nawet przebiegunować Ziemię, że mogą na nas spadać bryły lodu. Pojawi się kometa jak zapowiadano. Trzęsienia ziemi nasilą się, zobaczymy zalane lądy i mogą wybuchać uśpione wulkany – ale pamiętajmy nasza modlitwa może to wszystko złagodzić.

Jezus prosił aby nie ekscytować się datami , nic nie wyliczać bo i tak wszystko będzie wg Planu Bożego. Jednak tę informację nam po coś przekazał i ja wyciągnęłam takie wnioski.

Posłuchajcie video od 25 min i tam usłyszycie tez datę 20 listopada 2016 roku co się wydarzy. 

https://www.youtube.com/watch?v=aJkF17O3NdA

Dla potwierdzenia tej daty 20 listopada 2016 roku wskazuje jeszcze coś innego.

Moi drodzy Przyjaciele!

Pisałam Wam to już nie jeden raz ale chyba już z 10 razy że z 20/21 listopada 2013 roku usłyszałam – Rozświetlenie Bramy Niebieskiej – dzień później z 21/22 listopada 2013 usłyszałam Zjednoczenie Twarzy Boga i Człowieka. Dlaczego Pan Bóg przez dwa kolejne dni przekazał praktycznie  to samo.  Dopiero dzisiaj przyszło mi do głowy, że Pan Bóg mówi przecież do całego świata i gdy u nas będzie 22 listopada to w innych krajach będzie jeszcze 21 listopada. Ale ja nic dokładnie do końca nie wiem.

W 2009 roku po przyjęciu Komunii Św w Boże Narodzenie w nocy z dnia 25/26.12 . 2009 roku miałam sen ,że spotkałam ,koleżankę która była kiedyś moją przyjaciółką i nawet światkiem przy moim Bierzmowaniu a teraz należy do Kościoła Adwentystów, i ona w tym śnie mi powiedziała, że coś się wydarzy 22 listopada tak jakby ” koniec świata”.

Proszę niech każdy z Was to spokojnie rozważy i na pewno niech Was nic nie zmyli bo to nie koniec świata ani Sąd Ostateczny, ale ważne i niepokojące wydarzenia przed nami – czas Apokaliptyczny. I gdy nawet tego dnia nie będzie jakiegoś ważnego wydarzenia jak Oświetlenie Sumień to pamiętajcie że Bóg Wszechmogący przygotowuje cały Wszechświat na Powtórne przyjście jego Syna Jezusa Chrystusa a ten dzień jest bardzo istotny w tym przygotowaniu. Czuwajmy więc i módlmy się . To na razie chciałam Wam przekazać. Czas Miłosierdzia kończy się 20 listopada 2016 roku tak jak przypomniała nam Małgosia. Ja pewnie bym tego nie napisała gdyby ona nie wywołała tej daty. Zostańcie w modlitwie, w stanie łaski uświęcającej, w pokorze i z łaskami od Pana Boga.

Po prostu reasumując, ta data nie jest datą Ostrzeżenia lecz datą która rozpoczyna czas Apokalipsy. Tego dnia może nic się nie wydarzy ale data określa czas rozpoczęcia trudnego dla nas okresu lecz po tej dacie  już wszystko może się zdarzyć o czym mówił Pan Jezus w przesłaniach.  To tylko Pan Jezus na razie prosił by wam przekazać.

MARYJO KRÓLOWO POLSKI! NAJŚWIĘTSZA MARYJO PANNO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO MÓDL SIĘ ZA NAMI!!! BŁAGAMY CIĘ BO JAK NA RAZIE KRÓLA – JEZUSA CHRYSTUSA NARODU POLSKIEGO NIE MAMY, CHOCIAŻ WIEMY, ŻE JEST ON KRÓLEM NAD KRÓLAMI.

Obrazek

Pieczęć Boga Żywego

Krucjata Modlitwy 33 (odmawiajcie tę Krucjatę, aby uznać Moją
Pieczęć i przyjąć Ją z miłością, radością i wdzięcznością)

O Mój Boże, Mój kochający Ojcze,
przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką
miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję służyć Ci moim życiem na wieki.
Kocham Cię, Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
na przebłaganie  za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.
Amen.

http://ostrzezenie.net/wordpress/sprawa-poswiecenia-wszystkich-pieczeci-boga-zywego/

Ulotność pisze, Bóg za ramię trzyma

„W moich słowach”
Trzyma Bóg za ramię,
Pisze moją ręką,
Pisze moją myślą
I uśmiecha do mnie.
Wyśpiewuje słowa,
Budzi mnie do czynu,
Czyta w moich myślach,
Tworzy wiersz do rymu.
Daje jasne znaki,
Kreśli w nich postacie,
Daje dostrzec puentę,
Jawi w każdym akcie.
Stąpa wokół mnie
I podkreśla słowa,
Drapie się po czole –
Taka Jego rola.
Spowiedź u Boga”

Ja i Ty wśród jednej ciszy,
Tak zupełnie vis-a-vis,
Ja bezsilny, Ty tak mocny,
Ja tak mały, wielki Ty.

Tyle mam do powiedzenia,
Tobie tylko mogę zwierzyć
Wielkie duszy ułomności,
Spowiedź mą chcę Ci powierzyć.

Jestem ja i jesteś Ty,
Patrzysz na mnie szczerym wzrokiem,
A przede mną droga prawd,
Z Tobą tylko teraz trwać.

Dłoń wyciągasz swą – ja swą,
Uścisk rąk – czuję Twą miłość,
Klęczę i pochylam głowę,
Ja niegodzien, Panie, Tobie.

To jest moja spowiedź, Ojcze,
Spowiedź z życia, z ciała, z duszy,
Czy otrzymam rozgrzeszenie?
Czy się we mnie grzech rozkruszy?

Zawsze

Zawsze chciałem patrzeć w gwiazdy,
Chciałem biec szybciej niż czas,
Zawsze oczy wzlatywały
Wyżej niż najdalszy blask.

Zawsze serce wyrywało,
Za nim umysł – jak dwa bracia,
Tylko ciało zamykało
Me marzenia tego świata.

Zawsze kiedy przyszła chwila
Powątpienia w życia piękno,
Myślę – moja myśli miła
Pozwól odejść temu prędko.

Zawsze uciekałem w me wspomnienia,
Tam malował wieczny obraz,
W sny i w wyobrażenia,
Gdzie się rodził świat bez skaz.

Zawsze tak i teraz wierzę
W marzeń sens, cudowne chwile,
Zawsze tak i teraz szczerze
Wierzę w umysł żywy w sile.

Widziałem Boga”

Widziałem Boga
W porannej rosie,
Był kroplą rosy
Na liściu wiosny.

Widziałem Boga
W mgle o jesieni,
Stał w gęstej bieli,
Miał płaszcz ku ziemi.

Widziałem Boga
W okruchu chleba,
Przyjąłem do serca
Tą cząstkę Nieba.

Widziałem Cię, Boże,
W czasie codziennym
I stale widzę,
Żeś Bogiem Jednym.

Do potomnych”

Kształtuj duszę człeku miły;
Nim za późno będzie, znajdź źdźbło siły.
To do świata jest orędzie, by się drogi nie myliły.

Wskarz na Niebo! Co uczyli –
Matka, ojciec, bracia, mili?
Bym posiedli spokój ducha, bym do Raju wprost dobili.

Jeszcze dziś ich żywa mowa,
Lata przeszła, w głowie chowa;
Do potomnych to orędzie, do potomnych ta przemowa!

Dom”

Dom,
Tutaj się rodzi, dorasta dusza;
Dom,
Tutaj miłości uczymy się szukać;
Dom,
Tutaj wspomnienia dzielimy z bliskimi;
Dom,
Patrzymy tu z okna, na jawie tu śnimy;
Dom,
To tutaj się wszystko na świecie zaczyna;
Dom,
Tu pierwsza radość, smutna nowina;
Dom,
Ciągle od wieków trwa ciepło w harmonii;
Dom,
Tu zawsze wracamy, gdy serce tak boli.

Płodne nic wszystkości”

A gdy tak zaginie czas,
Gdy tak w ciemność przejdzie jasność,
Gdy w niepamięć pośle nas
Ręka Boga – świat Jego własność.

Gdy nazajutrz zniknie przestrzeń,
Słońca żar stanie się chłodem,
Nicość wszystkim trwać będzie wiecznie,
Wszystko wokół nicości płodem.

Kiedy odejdą wspomnienia, myśli,
Historia dłużej nie da znać o sobie,
Nic więcej dla nas żywa noc nie wyśni,
Nic więcej nam już nigdy nikt nie powie.

Podróż w zaświaty”

Odchodzą ludzie
W jednym szeregu,
W jednym kierunku,
Bez rzeczy wielu.

Nie biorą tobołków,
Nie mają bagaży,
Nic, co jest ziemskie
Nikt wziąć się nie waży.

Odchodzą skromni
Jak skromni przyszli,
Nie trzeba im złota
Ni smaku wiśni.

Bez żadnej materii
Z kruchości życia
Odchodzą ludzie
W wieczne poszycia.

Coś mojego o Polsce”

I znów patrzę przez to okno,
Na wprost blady, szary widok,
Samochody, polskie ludzie,
Znane niebo, znany obłok.
Słońce świeci po staremu,
Woda dobry ma tu smak,
A powietrze żywe, czyste,
Polska moja ta sprzed lat!
Jakże mogłem to ominąć,
Nie wiem, czemu wymazałem,
Wymazałem jej pięknotę
I jej obraz okalałem.
W moim sercu Polska żywa,
Choć za czasów pochowana,
Ciągle stała, stale piękna,
Jej oddaję ukłon z rana.

Przeznaczenie”

Gdzie sprowadziłeś mnie?
Na nowy, obcy kraj
Wypełnić przeznaczenie?
Tak mi swą pieśnią graj!

Ten wiatr, co wieje,
A ja razem z nim;
To jest część historii?
A więc i za to pij!

Ci ludzie, których spotykam,
Grzeszących pomocą i troską,
Z sercem utkanym w obłudę
Otrzymuję z nawiązką.

Czy to ślepy los, czy przeznaczenie?
Można by wciąż myśleć;

Ja myślę i wierzę
W swą scieżkę przemierzeń.

Niepewność dni przyszłych”

Jutro?
Może przyjdzie dzień,
Może włączą światła,
Może silny wiatr
Porwie nas do tańca.

Jutro?
Może spadnie śnieg,
Może deszcz zagości,
Może słońce sparzy
Piękny świat po złości.

Jutro?
Może przyjdzie dzień,
Może przyjdzie noc,
Może Anioł Stróż
Zechce odejść stąd.

Kocham niedzielę”

Kocham niedzielę jak słońce poranne,
Kocham niedzielę, bo gwar zanika,
Kocham ten dzień, bo piękne chwile,
Idę na Mszę w miłości sile.

Kocham niedzielę, choć sam ją tu spędzam,
Kocham niedzielę, choć z dala od Polski,
Choć smak obiadu pozostał przy stole,
Kocham niedzielę, mą tu niedolę.

Kocham niedzielę, ten Boży czas,
Kocham niedzielę, bo spokój przychodzi,
Bo dzwony biją w obie strony,
Kocham niedzielę, choć jam strapiony.

Kocham niedzielę zimą i latem,
Kocham niedzielę w domu, za światem,
Kocham niedzielę, niedzielny czas,
Kocham niedzielę, tę pośród nas.

W świecie cichego serca”

Lękam się hałasu, głośnego centrum miasta,
Gdzie wszystko idzie naprzód, gwar przyćmiewa ciszę.
Lękam się niewinnych trzasków, błahości ludzkiej,
Więc otwieram oczy umysłu, patrzę i widzę:

Jakże piękne jest niebo i cudowna cisza,
Kolorowo kwitną kwiaty i ćwierkają ptaki,
Jak pięknie świeci słońce, życie dni odlicza,
Do taktu pada deszcz – cudowny świat taki!

Lecz nadal lękam się miasta, gdzie wszystko żyje w hałasie,
Jest tam tak głośno i pędzą ludzie,
Muzyka z okien rozbrzmiewa nowością,
Więc otwieram oczy umysłu, patrzę i widzę:

Że niebo takie boskie, błękitne i jasne,
Powypełniane chmurami płynącymi z wolna,
Że w konarach ptak uwija gniazdo własne,
A nieopodal pod nim stokrotka rośnie polna.

I kocham ten spokój, tę ciszę, harmonię,
Że piękniejszego nic nie mogło mnie spotkać.
I biorę swój świat, w mym sercu go schronię,
Bo tam tylko nam dane jest Stwórcę napotkać.

Cień pokusy”

Chciałem poddać w Boży Sąd,
Nie widziałem sensu czynu,
Zagubiony stałem w świecie,
W rękach zła patrzyłem rymu.

Chciałem zjawić u bram piekła,
Chciałem przejść piekielne progi,
Ktoś do ucha szeptał cicho:
„Jakże pięknie jest tam, drogi”.

Teraz, kiedy spadł już śnieg,
Wiem, że był to cień stracenia.
W Tobie widzę Twarz Najbielszą,
Która szarość w puch zamienia.

Jeśli jesteś Ojcem”

Jeśli jestem Twoim dzieckiem,
A Ty jesteś moim Ojcem,
Naucz mnie kołysać świat,
Daj mi rękę,
Chodźmy w podróż,
Mów mi z radą,
Odgoń wiatr.

Jeśli zwać Cię mogę Ojcem,
Weź w objęcia mnie i przytul,
Mów magiczne słowo – kocham,
Naucz chodzić,
Patrzeć świtu.

Jeśli Ojciec – Ty,
Ja – syn,
Chcę, byś wiedział o mnie wszystko,
Chcę, być zawsze w Twoim sercu
I czuć Twą obecność blisko.

Jeśli mam być Twoim dzieckiem,
Stwórzmy razem piękny dom,
Odśpiewajmy pieśń jedności,
Wszystkie zwrotki,
Każdy swą.

Jeśli jesteś moim Ojcem,
Pomóż znaleźć, gdy zagubię,
Otrzyj łzy, kiedy zapłaczę,
Pozwól pojąć świat rozumnie.

Jeśli jestem Twoim synem
I Ty jesteś moim Ojcem,
Tak zostańmy życie całe
I obudźmy w Niebie potem.

 

Nie przeszkadzajcie śmierci”

Pozwól duszy sięgnąć Niebios,
Woła tam, chce odejść już,
To jest czas na pożegnanie,
Krzyż na czole lekko złóż.

Ona sięga Rękę Boga,
Wykonała, co też miała,
Przeszła cało swą wędrówkę,
Śmierć jej tylko pozostała.

Pozwól w ciszy – nie przeszkadzaj,
Nie zatrzymuj stać przy życiu,
Kiedy ona ledwo żywa
Myśli o życia wyzbyciu.

Słyszy już anielskie śpiewy,
Widzi świat jasnych postaci,
Ciężko unieść jej powieki,
Bo pod nimi w pięknie traci.

Więc nie budźcie jej z niczego,
Nie wołajcie o powroty,
Tylko dajcie odejść cicho,
A podąży w Nieba Sploty.

Z trwogą do Boga”

Przyszła trwoga – ja do Boga;
Bóg zamknięte Wrota miał;
Nie spodziewał się przybysza,
Co pogubił pośród spraw?

Przecież Bóg jest wszechwiedzący,
Czemuż karze mnie czekaniem?
Drzwi zamknięte, rygle w drzwiach;
Duszę moją objął strach.

Przyszła trwoga – ja do Boga;
Nie uchylił Niebios Bram,
Nie pozwolił krokiem przejść
Progu Szczęścia – stoję sam.

Ależ Bóg jest miłosierny,
Czemuż karze stać u bram?
Do Królestwa Niebieskiego
Śpieszno mi, sto pytań mam!

Przyszła trwoga – ja do Boga;
Tysiąc spraw niepewnych duszy;
Pukam, krzyczę, wołam – Boże!
Bóg mej duszy nie pomoże?

Ależ głos rozlega wokół:

„Nakarmiłem cię w świadomość,
Dałem umysł, serce, rozum,
A okryłeś hańbą dary;
Teraz we Mnie szukasz wiary?”.

Co nam niewiadome”

Wie to czas, co stanie jutro,
Wie to noc, czym przyśni w niej,
Tylko ogień zna odpowiedź,
Jak gorąco spłonąć żarem.

A na wodzie płyną łodzie;
Wie jezioro, jak kołyszą,
Fale znają strach ich duszy,
By nie zabrał na dno los.

Znają piaski, jak są sypkie,
Wiedzą, jak zatopić świat;
I pustynie najgorętsze,
One znają ludzki strach.

Bóg Jedyny zna odpowiedź;
Czas to przymiot Boga.
Wie to czas, co stanie jutro;
Radość, może trwoga.

Kiedyś było lato”

Kiedyś było lato;
Pachniał świat kwieciście,
Wody jezior gnały,
Drzewa w wiatr szumiały.

Kiedyś było lato;
Słońce jasne grzało
I maliny słodkie
Zrywał dobry smak.

Kiedyś było lato;
Długie dnie tak jasne,
Ćwierki ptaków z rana,
Taki piękny czas.

Prawdy życia”

Ktoś najpiękniej kiedyś ujął,
Ktoś powiedział kiedyś tak:
Iż ostatni będą pierwsi,
Pierwsi będą ostatnimi.

Ktoś powiedział wieki temu:
Ciesz się z tego, co posiadasz;
Jeśli nie ma, co się kocha,
To się kocha, co się ma.

Kiedyś szepnął ktoś do ucha:
Miłuj brata swego, miłuj;
Bo pamiętaj bracie zawsze,
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.

Kiedyś spisał ktoś Mądrości,
I Mądrości tak oznajmił:
Módlcie się, miłujcie w Wierze,
Słuchaj Głosu Pana szczerze.

Trudne rozmowy”

Pogadajmy o miłości i popłaczmy nad radością;
Tak po prostu tu przystańmy, tu usiądźmy, pogadajmy.

Pogadajmy o życiu, pogadajmy o śmierci,
Piękne i okrutne czasy powspominajmy.

Powspominajmy życie, powspominajmy śmierć,
Przejdźmy przez dobre, przejdźmy przez złe.

Powiedzmy swe prawdy, a zachowajmy kłamstwa;
Pogadajmy na jawie, pogadajmy we śnie.

Niedoścignione pragnienie”

Gdyby ludzie byli ludźmi
Serce by się radowało,
Dusza byłaby widzialną,
Chciałoby się spełniać sny.

Gdyby ludzie ludźmi byli
Nikt by nie czuł smaku smutku,
Świat w jasności by obracał,
Byłbyś życiem – tylko ty.

Gdyby człowiek dawał serce
Byłbym takim najszczęśliwszym,
Kochałbym całym jestestwem,
Bym nie wiedział co to łzy.

Gdybyś tylko był istotą,
Gdybyś tylko był człowiekiem
Świat nie wiedziałby czym wojna,
Światem bylibyśmy my.

 

Dziadek z wizytą”
Przyszedł dziadek, przywiódł zapach
Świeżej chojny, świecy, kwiatów
I wędruje po pokoju
Białą łuną w blask ornatów.

Kroczy cicho wokół stołu
Jakby spocząć chciał na krześle;
Przyszedł do nas w odwiedziny,
Duszą z nami wśród rodziny.

Powiedz dziadku, jak jest w Niebie?
Powiedz prawdę nam o Bogu;
Jak jest stąpać w świecie dusz?
Kto weń wita już na progu?

Tyle mam do zapytania,
Ty już wszystko wiesz;
Czego potrzebujesz?
Powiedz, jak się czujesz?

Znikasz już ukradkiem w kuchnię,
Znika z tobą zapach kwiatów,
Gaśnie świeca – cały ty,
Na granicach obu światów.

Tułaczka ku zrozumieniu”

Żeby z wiarą spojrzeć rano,
Stanąć w oknie, posłać wzrok
Ku piękności dnia, ku świtu,
Żeby serce drgło z zachwytu.

Żeby słońce biło w duszę,
A wiatr rozwiał wątpliwości,
Biec przed siebie w biały śnieg,
Pojąć te ziemskie sprzeczności.

Żeby wiośnie przynieść ciepło,
Drzewom liście ukraść w jesień,
Żeby tworzyć piękne dzieła,
Wsłuchać w czas, jak pięknie śpiewa.

Żeby wodą zmyć kamienie,
Kwitnąć równie tak jak kwiat,
Żeby przebrnąć jak najcudniej
Przez nieodgadnięty świat.

Śnię i widzę”

Kiedy śpię, otwieram oczy;
Kiedy śpię, wychodzę w świat;
Idzie mędrzec, splata kroki,
Za pan brat z uśmiechem,
Z radością za pan brat.

Kiedy śnię, to śnię marzeniem;
Kiedy śnię, to widzę gwiazdy;
Błogo sięgam jedną z nich,
Widzę blask księżyca zbladły.

Kiedy śpię, tak cicho śnię,
Aby czasem się nie zbudzić.
A gdy śnię, to tylko wtedy,
Żeby życiem się nie strudzić.

Czekam wciąż”

Czekam na wiatr –
Wiatr pełen miłości,
Czekam na dzień –
Dzień wielkiej radości,
Czekam na noc –
Noc wiecznego spokoju,
I na piękny świat
Nieustającego pokoju.

Czekam już wieczność –
Długą na wiele lat,
A wszystko to samo –
Marności życia skład.
Mam nadzieję wielką,
Iż przyjdzie taki czas,
Że z ramionami szczerymi
Prawda przywita nas.

Tak to już jest”

Jak rzeka do ujścia zmierza,
Jak zimą spadający płatek,
Jak historia z dziejów nam się zwierza,
Tak marynarze wędrują na statek.

Jak wielka jest otchłań,
Jak ogromna przepaść między ziemią a niebem,
Tak różni są ludzie –
Dostatni i wędrujący za chlebem.

Jak szczyty szczytów,
Tak zrównanie z dnem;
Jak jasność w dzień,
Tak ciemność poza dniem.

Jak się rodzi człowiek,
Tak się rodzi dusza;
Jak przemierza drogi,
Tak życie wybierać zmusza.

Tańczy pieśń mojego serca”

Nuta tańczy w mojej duszy,
Śpiewa pieśni melodyja,
Struny trącą nieustannie,
Dźwięk klawiszy piękno zwija.

Mija czas i życie mija,
Dzień odpływa, noc odpływa,
Lecz muzyka w moim sercu –
Ona nigdy nie przemija.

Stanę przy rozpaczy boku –
Pieśnią piękną ją pożegnam,
Pójdę w głąb zawiłej drogi –
Śpiewem dźwięków strach odegnam.

Są takie domy”

Istnieją jeszcze domy stare,
Gdzie drewniane strychy skrzypią,
Gdzie piwnice wieją chłodem,
A na ścianach kolor cegły.

Istnieją jeszcze takie domy,
Gdzie przez ścianę słychać płacz,
Gdzie w mieszkaniu drzwi i okna
Otwierają się na wiatr.

Istnieją takie domy wciąż,
Gdzie w pokoju grzeje piec,
Gdzie przy piecu rąk rodzina,
Wszyscy razem blisko siebie.

Istnieją jeszcze stare domy,
Gdzie na meblach kurz sprzed lat,
Gdzie w posłaniu babcia śpi,
Dzieli z wnukiem własny świat.

Istnieją ciągle takie domy,
Które wstydzą własnych łez,
Które prawdy ukrywają,
Gdzie nie słychać bicia serc.

W Bogu mam przyjaciół”

Mój przyjaciel – Bóg,
Bóg jest przyjacielem,
W Bogu mam przyjaciół,
To przyjaciel mój.

Przyjaźń z Bogiem – my,
Przyjaźń – Bóg i ja,
Przyjaźń z Nim na zawsze,
Przyjaźń nasza trwa.

Przyjaźń nieskończona,
Przyjaźń życia i śmierci,
Przyjaźń Święto – grzeszna,
Boga i Jego dzieci.

To, co Twoje”

Cóż Ci w zamian mamy dać,
Kiedy przyjdzie czas zapłaty?
Chcesz zapewne nas w postaci
Ducha z dala ziem połaci.

Chciałbyś dom naszej miłości,
Wierzyć, że w nas mieszka wiara
W cuda wielkie Twojej dłoni,
W czyny Najświętszego Pana.

Damy ciała Ci kalekie,
Które spali brat Twój – czas,
Damy nasze życie grzeszne,
Damy serce, Stwórco nasz!

Damy siebie już na wieki,
Ręce sobie też podamy,
Damy Tobie byt niemożny,
Gdy staniemy w Sądzie Bożym.

Na salonach”Przyszło bydło na salony;
Wdarło się bez zaproszenia,
Bez wyglądu, bez obycia;
Szlachta w słup – „Co za stworzenia?!”.

Pokręcony galimatias,
Sprawa huczna, wielki wstyd;
„Precz prostactwo – sługo panów!”;
Taki to jest bydła byt.

Piją nektar na salonach,
Na wyżynach, ponad chmury:
„Wy prostactwo, bydło wszelkie –
Za wysokie dla was mury!”.

Przyjąć plebs pod bramy zamku –
Katastrofa, echo szeptów;
„Nie ma miejsca tu dla takich!”;

Tak się kręci już od wieków.

Nic warta materia”

Żadna ziemska rzeczy materia
Nie zna w Niebie ni krzty wartości;
Co jest najdroższe ziemsko – niebieskie,
Jeśli nie dusza we własnej jasności?

Żadne ciało najpiękniej pachnące
Nie będzie piękniej pachniało w Niebie;
Co najpiękniejszą wydaje woń,
A niźli dusza w zapachu Ciebie?

Żadne królestwo bogato strojone
Nie stanie ponad Królestwem Nieba;
Bo gdzie dusza wyrusza na wieczną służbę
Po walce zwycięstwa, gdzie anioł śpiewa?

Żadna planeta ni słońce, ni księżyc
Nie będą domem dla Pańskich dusz;
Bo co świeci mocniej od gwiazdy jasnej
Niż Boska Przystań w zapachu róż?

Prostota rzeczy (nie)wielkich”Ziemia z ziaren bierze formę,
Ziarna dają życie.
Aby podlać ziarno wodą,
Trzeba kropli,
Słońca – rodzi się pożycie.

Słowo łączy się w litery,
Gdy spotkają się w szeregu.
Jeden szereg, drugi – zdanie;
Język, pióro, kartka, gest – i ono powstanie.

Płatek śniegu biały:
Jest i znika – woda.
W niej odbicie duszy,
W niej kryształki życia;
Ona czysta, ona zdrowa.

Prosta prawda rzeczy wielkich,
Rzeczy małych danych w świat.
Tak przychodzi, zgasa życie;
Wielkie rzeczy prostych prawd.

Szukać”Szukać, to znaczy żyć,
Szukać, to znaczy cierpieć;
Kto szuka, ten znajdzie,
By wtem nad chmury wzlecieć.

Szukać, to być ułomnym,
Szukać, to zostać z niczym;
Kto szuka, ten pojmie
Prawdę życiem spowitym.

Szukać, to liczyć grosze,
Szukać, to nie dbać o stan;
Kto szuka, nie zginie
Pośród ziemskich palm.

Szukać, to sercem patrzeć
Ciepłym po same brzegi,
Uchem duszy słuchać
Nut jasnych przez wieki.

 

Dzieci Twoje”Jak Ojciec czeka na swe dzieci,
Jak Ojciec daje wiatr i słońce,
Jak je budzi wczesną porą,
Jak je kładzie w noc do snu.

Jak do taty mówią – Ojcze,
Jak do Ojca chcą w objęcia,
Jak w pociechę – jak do Ojca,
Jak z miłości mówią – kocham.

Jak swe dzieci, jak ich Ojciec
Podaje dłoń, prowadzi blisko;
Tak jak Ojciec drogą prostą
Wiedzie dzieci, daje miłość,
Daje dzieciom wszystko.

Wieża Babel”

Wszystkie ptaki świata mają ten sam język,
Wszystkie ptaki świata ćwierkają podobnie;
Wiem, bo sam słyszałem,
Wiem, bo sam widziałem.

Widziałem dwa gołębie,
Widziałem, jak się przytulały;
To była miłość,
Bo kochać umiały.

Czekały w beztrosce
Zupełnie jak na nic;
Chciałbym czekać tak jak one,
Chciałbym zwrócić na ich stronę.

Wszystkie ptaki – jeden język,
Czy to w klatce, czy na drzewie;
A ja bywam tak daleko,
Gdzie w języku inne mleko.

Czas pamięci”Czy pamiętasz świecie, jaki to był czas?
Czas zabawy i czas śmiechu, czas refleksji, czas pośpiechu.

Czy pamiętasz siostro, w co się żyło?
Proste życie, co i trudne, i okrutne było.

Pamiętacie aniołowie, w co się uciekało wielce?
I w niepamięć złego, i tak w istnienie dobrego.

Czy pamiętasz mamo tamte chwile ciepła w lecie, chłodu w zimę?
Co by wtedy pięknie było, to się szło po jednej linie.

Bliscy moi tak nieliczni, pamiętacie mnie takiego?
I tak złego, tak podłego, tak miłego, tak dobrego.

Czy pamiętasz świecie, jaki to był czas?

Do Boga”

Panie Boże Przenajświętszy,
Ty się jawisz w każdym z nas,
Bo w nas miłość i w nas dobro,
Bo w nas wiara w Ciebie trwa.

Jesteś Ojcem naszych dzieci,
Ojcem wszystkich dzieci świata,
Dajesz miłość najpiękniejszą,
Mówisz nam, jak kochać brata.

Jesteś gwiazdą najjaśniejszą,
Kwitniesz w nas jak róży kwiat,
Pachniesz liściem pomarańczy,
Rodzisz nam owoce prawd.

Jesteś domem, serc przystanią,
Jesteś drogą do spełnienia,
Jesteś światłem i promieniem,
Tobie my do powierzenia.

Babcia”

Ty mówiłaś mi o życiu,
Ty mi rysowałaś sny,
Ty przejęłaś moje serce,
Ty wygrałaś je – tak ty.

Ty przetrwałaś wojny czas,
Ty jedyna wiesz, jak cierpieć,
Ty zrodziłaś pokolenia,
Ty sprawiłaś, że chcę wzlecieć.

Ty bez dziadka jeszcze trwasz,
Jeszcze czasem śmiech w twych ustach,
Jeszcze cicho siedzisz z boku,
Gdy odejdziesz – przyjdzie pustka.

Mówisz jeszcze, że mnie kochasz,
Głaszczesz dłońmi błogim ruchem,
Tulisz skroń w moje ramiona,
Nagle płaczesz, ziewasz duchem.

Opowiadasz, jak to było,
Jaki cię przywitał czas,
A ja słucham tej historii,
Ile życia mieszka w nas.

Ty wciąż śpiewasz pięknym głosem,
Ja chcę śpiewać tak jak ty,
Ty uśmiechasz do mnie potem,
Tak od zawsze razem my.

Październikowa jesień”

Jedno drzewo wiatr popycha,
Drugie drzewo wiatr popycha,
Wiatr popycha drzew korony,
Zwiewa wszystko co żyw zdrowy.

Na ulicach wiatr szaleje,
Liście raczą spaść na ziemię,
Spada wszystko obojętnie,
Wszystko się zamienia w jesień.

Do melodii deszcz przygrywa
I na wietrze się zacina;
Wiatr zawładnął dziś na ziemi,
W ten jesienny dzień tak zmienił.

Chcę pokazać świat najbliższym”

Tak bym zabrać chciał was w Niebo,
Chciałbym z wami zwiedzać świat,
Marzy mi się z wami podróż
W piękne miejsca gdzieś za wiatr.

Chcę pokazać wam przeźrocza
Gór skalistych, mórz błękitnych,
Opowiadać wam historie
Cudów świata, ziem podbitych.

Chcę odwdzięczyć się za życie,
Podziękować chcę za czas
Budowania w sercu wiary,

W którym przy mnie wy od lat.

Spotkanie z Jezusem w sakramentach

Spotkanie z Jezusem w sakramentach świętych
P.J: Ach, jak mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze mną w Komunii św. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną, jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. – Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która bardzo kocha swe dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki; rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości.(Dz. 1447)
S.F: Jezu, jest jeszcze jedna tajemnica w mym życiu – najgłębsza, ale i najserdeczniejsza – to Ty sam pod postacią chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca. Tu jest cała tajemnica mojej świętości. Tu serce moje złączone z Twoim staje się jedno, tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo wszystko Twoje – moim jest, a moje – Twoim. Oto wszechmoc i cud Twojego miłosierdzia.(Dz. 1489)  Wszystko, co we mnie dobrego jest – sprawiła to Komunia św., jej wszystko zawdzięczam. Czuję, że ten święty ogień przemienił mnie całkowicie. O, jak się cieszę, że jestem mieszkaniem dla Ciebie, Panie; serce moje jest świątynią, w której ustawicznie przebywasz.(Dz. 1392)
Święta Faustyno, uproś mi łaskę żywej wiary, aby każdy sakrament był uprzywilejowanym miejscem spotkania z Panem Jezusem, a Eucharystia była centrum całego życia, przemieniając je w miłość.

JEZU UFAM TOBIE!

12 Nowenna Pompejańska – c.d.

Nowenna nr 1
Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie MAT
Nawiedzenie świętej Elżbiety MAT
Narodzenie Pana Jezusa MAT
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni MAT
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni MAT
Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie SŁAWIK
Cud w Kanie Galilejskiej ŻONA SŁAWIKA
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia MAMA MARIUSZA
Przemienienie Pańskie na górze Tabor MAMA MARIUSZA
Ustanowienie Eucharystii SŁAWIK
Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu ULOTNOŚĆ
Biczowanie Pana Jezusa KRZYSZTOF
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa GOSIA 3
Dźwiganie krzyża na Kalwarię ANDRZEJ
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa KIELICH
Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa BRYZA
Wniebowstąpienie Pana Jezusa BRYZA
Zesłanie Ducha Świętego BRYZA
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi MONI
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi SZAFIREK

Nowenna nr 2
Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi BOŻENNA
Nawiedzenie świętej Elżbiety BOŻENA2
Narodzenie Pana Jezusa BEATKA 1
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni BEATKA 2
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni BOŻENA2
Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie MARIUSZ
Cud w Kanie Galilejskiej MARIUSZ
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia MARIUSZ
Przemienienie Pańskie na górze MARIUSZ
Ustanowienie Eucharystii MARIUSZ
Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu BASIA
Biczowanie Pana Jezusa HALINKA
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa ALICJA
Dźwiganie krzyża na Kalwarię MILLKA
Ukrzyżowanie i śmierć Pana ZOSIA
Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa MAŁGOSIA 4
Wniebowstąpienie Pana Jezusa DANUTA
Zesłanie Ducha Świętego AVISO
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny MAŁGOSIA N.
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi MILKKA

Nowenna nr 3
Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie MAŁGOSIA MK
Nawiedzenie świętej Elżbiety MAŁGOSIA MK
Narodzenie Pana Jezusa MAŁGOSIA MK
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni ANNA
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni KRZYSZTOF 2
Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie MAMA MARIUSZA
Cud w Kanie Galilejskiej MAMA MARIUSZA
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia WIESIA
Przemienienie Pańskie na górze KATARZYNA
Ustanowienie Eucharystii MAMA MARIUSZA
Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu TERESA
Biczowanie Pana Jezusa MĄŻ JOLI
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa JOLA
Dźwiganie krzyża na Kalwarię MILLKA
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa BOŻENA2
Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa MARIA
Wniebowstąpienie Pana Jezusa MARIOLA
Zesłanie Ducha Świętego ELA M
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny MILLKA
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi MARIA

12 Nowenna Pompejańska

12 NOWENNA POMPEJAŃSKA – ROZPOCZĘCIE TWORZENIA

 

Kochane Boże i Maryjne Dzieci! przepraszam, że częściowo kopiuję treść tego wpisu, ale trochę brakuje mi czasu i trzeba sobie życie ułatwiać, a nie utrudniać.  Przedstawiam przypomnienie, jak modlić się Nowenną Pompejańską. Wiem, że większość z Was to wie, ale to dla osób, które modlą się z nami po raz pierwszy.

Kochani! Zobaczcie jak długo już wypełniamy wolę Jezusa. Modlimy się 32 miesiąc a rozpoczęliśmy na prośbę Jezusa w środę popielcową 18 lutego 2015 roku. Bądźmy nadal wytrwali w tej modlitwie Różańcowej, bo właśnie ta Nowenna Pompejańska mogła nas zjednoczyć łańcuszkiem koralików dziesiątek naszej miłości i zaufania Maryi. Wielu modli się ze mną od początku a jeszcze więcej odeszło. Nie muszą się ze mną modlić bo i tak Niebo łączy wszystkie wspólnoty modlitewne w jeden wielki hymn prośby o jak najszybszą i zgodną z planem Bożym Intronizację Jezusa na Króla narodu polskiego. Za nami inni przyjdą i ogłoszą go królem swoich narodów. I wtedy Jezus wybierze te 12 narodów.

Zaczynamy nową Nowennę Pompejańską 4 pażdziernika 2016 roku w dniu, kiedy Kościół Święty modli się tajemnicami boleści. Jest to 12 przeze mnie tworzona Nowenna Pompejańska na prośbę Jezusa w przesłaniach do mojej znajomej. Jezus w ostatnim przesłaniu z 16 września 2016 nadal o to prosi i mówi abyśmy teraz stali z Maryją pod Krzyżem i ocierali mu łzy. A we w wcześniejszym przesłaniu powiedział tak: DZIĘKI MOJEJ MAMIE MARYI A WASZEJ KRÓLOWEJ ZALICZAM WAS DO TYCH (12) NARODÓW. „ Jest to Żywe Słowo z Nieba, dlatego proszę, odpowiedzcie Jezusowi i Maryi – Matce Boga . Potrzebna jest modlitwa za Polaków inaczej myślących niż my, a nie słowa nienawiści. Jednak Różaniec Święty będzie łagodzić te spory i jest bronią nie do pokonania. Ale Chrystus Król, uznany przez władze państwowe i kościelne, przyniósł by naszej Ojczyźnie największą ochronę i Boże błogosławieństwo aby Polska rosła w Chwale Boga.

INTENCJA: O JAK NAJSZYBSZE I ZGODNE Z PLANEM BOŻYM PRZEPROWADZENIE AKTU INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI.

Wspominajmy w innych naszych modlitwach o Światło Ducha Świętego i odwagę dla kapłanów polskich oraz Światło Ducha Św dla naszego Prezydenta i nasz nowy Rząd, bo to o nich zależy zwieńczenie dzieła Intronizacji. Módlmy się również o nasze granice, aby były bezpieczne, a szczególnie o jak najszybszą Intronizację.

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Przez 27 dni: od 4 pażdziernika do 30 pażdziernika 2016 odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez następne 27 dni: od 31 pażdziernika do 26 listopada 2016 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Zgłoszenia do NP proszę kierować w komentarzach na tym blogu. Wasze komentarze nie będą się wyświetlać (proszę się tym nie niepokoić), a Admin blogu będzie mi je przesyłał. Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca, jednak nie zawsze będzie to możliwe i zgodne z Waszym życzeniem w związku z tym, że blog jest bezpłatny i zarezerwowany na przesłania od Pana Jezusa ( mała pojemność), i nie będzie możliwości przekazania Wam odpowiedzi że np. dana tajemnica zajęta. Bo zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnica. Spróbuję coś temu zaradzić. Jeżeli będzie Wasza akceptacja to proszę nie pisać już następnego komentarza. Przepraszamy za takie utrudnienie, jednak nie wynika to z naszej złej woli lecz z możliwości technicznych.

UWAGA: „ NA ŻADNYM INNYM BLOGU NIE TWORZĘ NOWENNY” !!!

NIECH NAM PAN BÓG BŁOGOSŁAWI A MARYJA PRZYPROWADZA DZIECI DO MODLITWY.