Słowo na dziś


20 listopada 2017 r., Poniedziałek
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
Rok A, I
XXXIII Tydzień zwykły

1. czytanie

1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64 Prześladowanie religii Izraela

Wyszedł korzeń wszelkiego grzechu, Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik, a zaczął panować w sto trzydziestym siódmym roku panowania greckiego.
W tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: „Pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili”. Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś spomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów. Pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzęgli się też z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co złe.
Król wydał dekret dla całego państwa: „Wszyscy mają być jednym narodem i niech każdy zarzuci swoje obyczaje”. Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat.
W dniu piętnastym miesiąca Kislew sto czterdziestego piątego roku na ołtarzu całopalenia wybudowano „ohydę spustoszenia”, a w okolicznych miastach judzkich pobudowano także ołtarze; ofiary kadzielne składano nawet przed drzwiami domów i na ulicach. Księgi Prawa, które znaleziono, darto w strzępy i palono ogniem. Królewskie polecenie zabijało tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się Księga Przymierza albo jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami Prawa.
Wielu jednak spomiędzy Izraelitów postanowiło sobie i mocno się trzymało swego postanowienia, że nie będą jedli nieczystych pokarmów. Woleli raczej umrzeć aniżeli skalać się pokarmem i zbezcześcić święte przymierze. Oddali też swoje życie. Wielki gniew Boży strasznie zaciążył nad Izraelem.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 119, 53 i 61. 134 i 150. 155 i 158

Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich

Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników
porzucających Twe prawo.
Oplotły mnie więzy grzeszników,
nie zapomniałem o Twoim prawie.

Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich

Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku,
a będę strzegł Twych postanowień.
Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy,
dalecy są oni od Twojego prawa.

Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich

Daleko od występnych jest zbawienie,
bo nie dbają o Twoje ustawy.
Na widok odstępców wstręt mnie ogarnia,
bo słowa Twojego nie strzegą.

Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich

Aklamacja

J 8, 12b

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 18, 35-43 Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem

Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.
Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”
Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie.
A gdy się zbliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?”
Odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”.
Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Oto słowo Pańskie

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | 91 Komentarzy

Nowenna przed Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


17 – 25 listopada 2017 r. 
* Ojcze Nasz
* Zdrowaś Maryjo
* Chwała Ojcu
* Modlitwy do Chrystusa Króla (tekst poniżej)
O Panie, Boże nasz, Ty jesteś jedynym Królem, Najświętszym i Wszechwładnym, wszystkich narodów. Modlimy się do Ciebie, o Boski Królu, byś nam raczył dać miłosierdzie, pokój, sprawiedliwość oraz wszelkie dobro.
Ochraniaj nas, Panie nasz i Królu, nasze rodziny i ziemię rodzinną. Prosimy Cię Boże najwierniejszy strzeż nas, chroń przed wrogami i oszczędż w czasie Twojego Sprawiedliwego Sądu.
Przebacz nam, Wszechmogący Królu, grzechy popełnione przeciwko Tobie. Jezu, Ty jesteś Królem Miłosierdzia. Zasługujemy na Twój słuszny Sąd. Zmiłuj się nad nami i przebacz nam, Panie. Ufamy Twemu Wielkiemu Miłosierdziu.
O Królu o olśniewającym blasku, kłaniamy się Tobie i modlimy się by nastało Twoje panowanie i by Twoje królestwo zostało uznane tu, na ziemi. Amen.
 LITANIA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA ♥
(tekst Litanii jest przeznaczony dla prywatnego odmawiania)
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości, PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE
Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i śywocie nasz,
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny, PANUJ NAD DUSZAMI
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś Ŝycie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, PANUJ NAD RODZINAMI
Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez Swe Życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich, uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela Twego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Panie nad panami, PANUJ NAD NARODAMI
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste Królu, Książe Pokoju,
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne, PANUJ NAD SWYMI NIEPRZYJACIÓŁMI
Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”,
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.
– Królestwo Jego rozszerzać się będzie,
– A pokój trwać będzie bez końca.
Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Opublikowano Bez kategorii | 19 Komentarzy

10.11.2017; piątek, g. 17:16


DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ ROZKOCHAJ NAS, UTUL NAS I ULECZ NAS.

W MODLITWIE POWIEDZIAŁAŚ : PRZYJDŹ PANIE JEZU BO BARDZO CIESZĘ SIĘ NA TO SPOTKANIE.
JA DROGA ……..! RÓWNIEŻ BARDZO SIĘ CIESZĘ . KAPŁAN WSTRZYMAŁ TO OSTATNIE PRZESŁANIE I KAZAŁ PRZEMODLIĆ ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW ŁOTRA DYZMY – NASZEGO PIERWSZEGO ŚWIĘTEGO W NIEBIE.
TAK JA I BÓG OJCIEC WSŁUCHALIŚMY SIĘ W TĘ MODLITWĘ I PROSIMY WAS DZIECI : MNIEJ WĄTPLIWOŚCI A WIĘCEJ PEWNOŚCI BO CZASU JEST JUŻ TAK MAŁO.

DROGIE POLSKIE DZIECI! JUTRO WASZ DZIEŃ NARODOWEJ NIEPODLEGŁOŚCI ALE NA TEJ UROCZYSTOŚCI BĘDĄ WASI WROGOWIE, KTÓRZY BĘDĄ PRÓBOWALI WAS PODZIELIĆ I SKŁÓCIĆ MIĘDZY SOBĄ. (były i czerwone flagi) JEDNAK MY NAD TYM WSZYSTKIM CZUWAMY I NIE DOPUŚCIMY DO ROZLEWU KRWI NA POLSKIEJ ZIEMI. SĄ WEWNĄTRZ WAS JUŻ WPROWADZENI WASI WROGOWIE JEDNAK WASZA MODLITWA RÓŻAŃCOWA BYŁA TAK MOCNO SŁYSZANA W NIEBIE, ŻE MY WAS OBRONIMY. NIE UDA IM SIĘ DOPROWADZIĆ WAS DO ZAMIESZEK, BO NARÓD POLSKI JEST SILNY BOGIEM I W OPATRZNOŚCI MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ – PRZECIEŻ WASZEJ KRÓLOWEJ.
DROGIE DZIECI! PRZYNOSZĘ WAM DZISIAJ DOBRĄ WIADOMOŚĆ, ZE TRWAJĄ W WASZYM NARODZIE PRZYGOTOWANIA DO WŁAŚCIWEJ INTRONIZACJI, JEDNAK WY NA RAZIE TEGO NIE WIDZICIE. MOJE BOŻE DZIECI USIŁUJĄ PRZEKONYWAĆ WŁADZE ŚWIECKIE, ABY TO DZIEŁO SIĘ DOKONAŁO. WYPŁYNIE TA INICJATYWA OD WASZEJ WŁADZY ŚWIECKIEJ I POBUDZI WASZ EPISKOPAT DO DZIAŁANIA . W NIM JEST WIELKI OPÓR BO SIŁY ZŁA MIESZKAJĄ W WASZYM KOŚCIELE  I PRAGNĄ ZNISZCZYĆ TO CO BOŻE. WYWIERAJĄ DUŻY NACISK NA BOŻYCH, MARYJNYCH KAPŁANÓW I ICH PRZERZUCA SIĘ NA OBRZEŻE WASZYCH METROPOLII – DUŻYCH MIAST ABY DZIECI POLSKIE NIE MIAŁY POKARMU DUCHOWEGO : DOBREJ SPOWIEDZI I INNYCH DOBRYCH SAKRAMENTÓW. W DUŻYCH MIASTACH ZOSTALI PRZEWAŻNIE KSIĘŻA  , KTÓRZY NADAJĄ KIERUNEK UPADKOWI BOŻEGO KOŚCIOŁA. WPŁYWY SĄ TAM OGROMNE A KAPŁANI ZALĘKNIENI, WYSTRASZENI I POGUBIENI.
TERAZ WZYWAM WAS ABYŚCIE JAK NAJWIĘCEJ MODLILI SIĘ ZA WASZYCH KAPŁANÓW . TA MODLITWA ZAMIESZCZONA NA BLOGU JEST DOBRA ALE WŁĄCZCIE TAKŻE DO TEGO MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ I W NASTĘPNEJ NOWENNIE POMPEJAŃSKIEJ UŁÓŻCIE CHOĆ JEDNĄ NOWENNĘ W TEJ INTENCJI.
TO CO POKAZUJĘ WAM NA TYM BLOGU ŚWIADCZY O MOJEJ OBECNOŚCI TUTAJ I OPIECE NAD WAMI. NIE PODEJRZEWAJCIE SIĘ NAWZAJEM , BO TO WAS ROZPROSZY. TO DIABEŁ PODSUWA WAM TAKIE DOMYSŁY ABYŚCIE JEDEN DRUGIEMU  NIE WIERZYLI. WYNIKA TO Z TEGO, ŻE NIEKTÓRZY Z WAS ZA RZADKO PRZYSTĘPUJĄ DO SAKRAMENTU POKUTY I WTEDY SZATAN MA DO WAS DOSTĘP I ZACZYNA PODSUWAĆ WAM TE PODEJRZENIA I DZIAŁAĆ PRZECIWKO TEMU BOŻEMU DZIEŁU.
MY TO WSZYSTKO POKAZUJEMY POPRZEZ NIEKTÓRE NASZE NARZĘDZIA BOŻE, ABYŚCIE UWIERZYLI, ŻE JA JEZUS CHRYSTUS NIE DŁUGO POWRÓCĘ NA ZIEMIĘ. ZALEŻY NAM BARDZO ABY JAK NAJWIĘCEJ POLSKICH DZIECI WRÓCIŁO DO WIARY I DZIAŁAMY POPRZEZ TE ZNAKI.
WIARA MŁODZIEŻY POLSKIEJ JEST MARNA A WINNI SĄ WASI RODZICE I KATECHECI. KATECHETA TO JEST ZAWÓD A NIE POSŁUGA MIŁA BOGU. MY PO TO UŚWIĘCAMY KAPŁANÓW ABY ONI OD POCZĄTKU UCZYLI RELIGII BO MAJĄ NAMASZCZONE RĘCE I DUCH ŚWIĘTY ICH NAMAŚCIŁ ABY WYCHOWYWALI W WIERZE DZIECI POLSKIE.
CZŁOWIEK ŚWIECKI NIE ZASTĄPI KAPŁANA LUB SIOSTRY ZAKONNEJ. JEDNAK PAMIĘTAJCIE ŻE KSIĄDZ W HIERARCHII KOŚCIOŁA JEST POSTAWIONY JAK APOSTOŁ PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY A ZAKONNICA NIGDY NIE JEST MU RÓWNA I NIE WOLNO JEJ UDZIELAĆ SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH. GDY NAUKĘ DZIECI ZASTĄPILI KATECHECI ŚWIECCY ZAMIAST KSIĘŻY TO WIARA W WASZYM NARODZIE ZACZĘŁA SIĘ MOCNO KRUSZYĆ I DLATEGO TERAZ MŁODZI LUDZIE ŻYJĄ W ZWIĄZKACH NIE SAKRAMENTALNYCH.
WZYWAM WSZYSTKIE POLSKIE DZIECI I NIE TYLKO POLSKIE ABY PORZUCIŁY TEN SPOSÓB WSPÓŁŻYCIA BO KARA BOŻA ICH DOSIĘGNIE. JAK NAJSZYBCIEJ PRZYSTĘPUJCIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA I NIE BIERZCIE PRZYKŁADU Z ZEPSUTEJ EUROPY. NIECH RODZINA Z NAZARETU BEDZIE DLA WAS PRZYKŁADEM I ODRODZI W WAS MIŁOŚĆ ZASTĄPIONĄ JEDYNIE POŻĄDLIWOŚCIĄ. JESTEŚCIE W TAKICH ZWIĄZKACH JEDYNIE ZWYKŁĄ PRZEKĄSKĄ DLA PARTNERA , KTÓRA JUTRO MOŻE BYĆ NIE SMACZNA I PRZEJEDZONA I POSZUKA SOBIE LEPSZEJ. NIE JESTEŚCIE TĄ JEDYNĄ MIŁOŚCIĄ DLA PARTNERA A CZYMŚ W RODZAJU PRZEDMIOTU , KTÓRY MOŻNA WYMIENIĆ GDY SIĘ OPATRZY.
KAŻDY CZŁOWIEK WIARY W ZJEDNOCZENIU Z BOGIEM PRAGNIE BYĆ KOCHANY A NIE KONSUMOWANY. JEŻELI CHCECIE BYĆ TYLKO ZJADANI KAŻDEGO DNIA I JAK NIE DOJEDZONY POKARM WYRZUCANY NA POŻARCIE LUB NA ŚMIETNIK TO TYLE Z WAS ZOSTANIE BEZ SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA. WYLĄDUJECIE NA ŚMIETNIKU LUB NA TARGU ANTYKÓW A WASZE POCZĘTE DZIECI Z TAKICH ZWIĄZKÓW NIGDY NIE POCZUJĄ PRAWDZIWEJ GODNOŚCI CZŁOWIEKA. BĘDĄ JAK PRZEDMIOTY I TE ŚMIECI PRZERZUCANE Z MIEJSCA NA MIEJSCE AŻ POŻRE ICH SZATAN.
MIŁOŚĆ RODZI SIĘ Z WIARY I JEST ZJEDNOCZONA ZE MNĄ OD POCZĄTKU I JA Z MIŁOŚCI DO WAS ZAWISŁEM NA KRZYŻU I ZRODZIŁEM OWOC MIŁOŚCI WIECZNEJ A NIE PRZEDMIOT.
KOCHANE POLSKIE DZIECI! PROSZĘ ROZWAŻCIE TO CO DO WAS DZISIAJ POWIEDZIAŁEM, BO MÓWIĘ DO WAS BO BARDZO WAS KOCHAM I CZUWAM RAZEM Z MOJĄ MATKĄ NAD WASZYMI DZIEĆMI. WY DAJCIE WZÓR DO NAŚLADOWANIA INNYM NARODOM A NIE BIERZCIE Z NICH PRZYKŁADU. O TO WAS PROSZĘ I TAK JAK CAŁY ŚWIAT POWINIEN MNIE NAŚLADOWAĆ ŁĄCZNIE Z KRZYŻEM NA KTÓRYM ZAWISŁEM TO PAMIĘTAJCIE, ŻE WASZE KRZYŻE POMAGAJĄ MI ZBAWIĆ ŚWIAT POPRZEZ PROWADZENIE INNYCH DZIECI.
NAGRODA JEST WIELKA BO NIEBO JEST PIĘKNE I BOGATE W MIŁOŚĆ, KTÓRA BĘDZIE WIECZNA.

JEZUS, KTÓRY PRZYSZEDŁ Z MIŁOŚCIĄ I PRAWDĄ DO NARODU POLSKIEGO.
W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. 

Opublikowano Bez kategorii | 51 Komentarzy

27.10.2017; piątek g. 16:24


JA JEZUS CHRYSTUS NADAL CIERPIĘ W …………………… KOŚCIELE.

CÓRKO MOJA! JAKŻE WIELKI SMUTEK I CIERPIENIE PRZECHODZĘ …………….. dalej nie do publikacji.

CO DO DZISIEJSZEGO DNIA, TO BARDZO ŹLE SIĘ STAŁO, ŻE WŁADZE ŚWIECKIE I DUCHOWNE WASZEGO NARODU UCZCIŁY TO 500 LETNIĄ ROCZNICĘ REFORMACJI LUTRA. LUTER NIE BYŁ KIEROWANY MIŁOŚCIĄ DO KOŚCIOŁA LECZ SPRYTEM PRZED PONIESIENIEM KARY ZA SWOJE ZŁE CZYNY, CZY DZIECI JA WAM POZWOLIŁEM PRZEBYWAĆ Z FARYZEUSZAMI ? – NIE! MACIE TRZYMAĆ SIĘ OD NICH Z DALEKA. NIE MOŻNA WSPIERAĆ ODŁAMÓW RELIGIJNYCH , KTÓRE ODRZUCAJĄ MOJĄ MAMĘ – MARYJĘ – MATKĘ WASZEGO BOGA. WASZE „TAK” MUSI BYĆ CZYSTE I OKREŚLONE W JEDNYM KIERUNKU, A NIE WOLNO WAM BYĆ TAKIMI PRZEWROTNYMI W WASZYCH POCZYNANIACH. PRZECIEŻ WASI MĘŻOWIE STANU ZNAJĄ DOBRZE POSTAĆ LUTRA I JEMU DZISIAJ PRZYKLASNĘLI – POWIEDZIELI DLA NIEGO SWOJE ” TAK „.
OCH OBŁUDNICY CZY WY NIE ROZPOZNAJECIE TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY PONIŻAJĄ MOJĄ MATKĘ – WY JUŻ NIC NIE CHCECIE ZAUWAŻAĆ. ZAUWAŻACIE TYLKO WŁASNE „EGO” KTÓRE ZACZYNA W WAS GÓROWAĆ BO WYDAJE SIĘ WAM , ZE JESTEŚCIE PONAD MĄDROŚCIĄ BOGA. JESTEŚCIE MARNOŚCIAMI NAD MARNOŚCIAMI I DLATEGO PRZYJDZIE DLA WAS KARA ZA TO, ŻE OBRAŻACIE MOJĄ NAJDROŻSZĄ MATKĘ – OBLUBIENICĘ DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRA BYŁA Z APOSTOŁAMI W WIECZERNIKU. CI WSZYSCY KTÓRZY BYLI NA TEJ UROCZYSTOŚCI NIECH SIĘ STRZEGĄ TERAZ RĘKI MOJEGO OJCA, KTÓRA Z WIELKĄ SIŁĄ NA NICH OPADNIE W WYMIARZE ZAPŁATY ZA TO SPRZENIEWIERZENIE SIĘ RELIGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. PAN BÓG JUŻ NA TO NIE MOŻE PATRZEĆ I MIECZ BOGA UTRĄCI TE NIEUŻYTECZNE CZŁONKI WASZEGO NARODU. DO TEJ PORY NIE ROZPOZNAWALIŚCIE TEGO ZAKŁAMANIA ALE POPRZEZ NIEWIELKIE SREBRNIKI ZOSTALIŚCIE OSZUKANI.
NARODZIE POLSKI – LUDU MÓJ BOŻY WAS OCALĘ, BO WIELU Z WAS KOCHA MNIE WŁAŚNIE BEZINTERESOWNIE, BEZ ŻADNEJ WŁASNEJ KORZYŚCI. WY PRZYLGNĘLIŚCIE DO NAJŚWIĘTSZEGO MOJEGO SERCA I WSZĘDZIE ROZPOZNACIE OSZUSTWO, KTÓRE RANI WAS I BOGA, KTÓRY STWORZYŁ DOBROBYT NA TEJ ZIEMI NIE TYLKO DLA RZĄDZĄCYCH ALE DLA WAS WSZYSTKICH DZIECI. RZUCAJĄ WAM OCHŁAPY A SAMI PŁAWIĄ SIĘ W DOBROBYCIE. ZAPOMINAJĄ, ŻE WŁADZA POCHODZI OD BOGA A NIE OD ICH MĄDROŚCI. WŁADZA POCHODZI TEŻ OD DZIECI BOŻYCH, KTÓRE JĄ WYBRAŁY A TERAZ POZOSTAJĄ W DALSZYM CIĄGU ROZDARTE. WSZELKIE PRZESŁANKI BYŁY ABY BYŁO U WAS LEPIEJ, ALE TERAZ DZIECI BEZ TEJ PRAWDZIWEJ INTRONIZACJI – DUCH ŚWIĘTY JUŻ NIE KIERUJE RZĄDZĄCYMI. GDYBY TO SIĘ DOKONAŁO PRAWIDŁOWO ŻYLIBYŚCIE W INNEJ RZECZYWISTOŚCI A TERAZ ZNOWU WRACACIE NA BEZDROŻA. OCZYSZCZENIE MUSI SIĘ WIĘC ODBYĆ TAKŻE W WASZYM NARODZIE I RĘKI BOGA NIE DA SIĘ JUŻ POWSTRZYMAĆ.
MATKA BOŻA W LA SALETTE MÓWIŁA WAM, ŻE DZIEŃ ŚWIĘTY NALEŻY DO BOGA I NIE MOŻNA DZIECIOM ZABRANIAĆ PRZYCHODZIĆ DO MNIE. PRAWA WASZE NIE UPORZĄDKOWANE I NIE ZGODNE Z PRAWAMI NIEBA DLATEGO WYROKI BĘDĄ SROGIE. (chodzi o tą przygotowaną ustawę przez Rząd w sprawie pracy w 2 niedziele w supermarketach a nie zupełny zakaz handlu)MOJE BOŻE KOCHANE DZIECI! KTÓRE O MNIE WALCZYCIE TAK DŁUGO I WYTRWALE – NIE LĘKAJCIE SIĘ LECZ JESZCZE SZERZEJ OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI A JA ZABIORĘ WAS DO SIEBIE I ZAMKNĘ DRZWI NIEBIESKIE PRZED TYMI KTÓRZY WAS OKŁAMUJĄ I DRĘCZĄ KAŻDEGO DNIA.
DZIATKI UKOCHANE! BŁOGOSŁAWIĘ WAM NA WSZYSTKIE DNI AŻ DO TEGO DNIA GDY PO WAS PRZYJDĘ I BRAMA NIEBIESKA OTWORZY SIĘ DLA WAS NA OŚCIEŻ.
W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. JEZUS ZASMUCONY DZISIEJSZYM DNIEM W POLSCE.

Opublikowano Bez kategorii | 80 Komentarzy

19.07.2016; wtorek, g. 14:16


DZISIAJ MINĘŁO 3 LATA JAK DO CIEBIE MÓWIĘ

WEZWAŁEM CIĘ DZISIAJ, MOJE UKOCHANE I CIERPLIWE DZIECKO W NIESIENIU MOJEGO SŁOWA DO ŚWIATA, BO SPRAWA JEST WYJĄTKOWO PILNA. MY, DROGIE DZIECI, WSZYSTKO JUŻ W NIEBIE PRZYGOTOWALIŚMY, ABY SIĘ DOKONAŁO TO, CO ZAPISANE W KSIĘDZE APOKALIPSY. CZTERY STRONY ŚWIATA NA JEGO NAROŻNIKACH CZEKAJĄ TERAZ, ABY BÓG WYBRAŁ CHWILĘ NAJLEPSZĄ NA WASZE ZBAWIENIE DUSZ. CZEKAM, DZIECKO, AŻ TWOI CZŁONKOWIE RODZINY WEZMĄ TE SŁOWA NA POWAŻNIE I PRZYGOTUJĄ SIĘ DO TEJ CHWILI. NIE NA DARMO MÓWIŁEM DO TWOJEJ RODZINY, ŻEBY TERAZ NA SAMYM KOŃCU BYŁA NA TO NIEPRZYGOTOWANA. PROSZĘ WAS, DZIECI, ODBĄDŹCIE TERAZ SWOJE SPOWIEDZI ŻYCIA, BO PRAGNĘ WAS UCHWYCIĆ I UCHRONIĆ, GDY ŚWIAT TERAZ ZAPŁACZE. CZY WY MYŚLICIE, ŻE JA NIE DBAM O WASZE DUSZE? PIELĘGNOWAŁEM WAS PRZEZ TRZY LATA, A WY, GDY CORAZ BLIŻEJ TEGO WAŻNEGO WYDARZENIA, UTRACILIŚCIE SIŁY W MIŁOWANIU MNIE, WASZEGO JEZUSA. MÓWIĘ TO TAKŻE DO DZIECI CAŁEGO ŚWIATA, W TYM DO DZIECI NA POLSKIEJ ZIEMI. CHCEMY TERAZ WAS ODDZIELIĆ DOBRYCH OD ZŁYCH, ABYŚMY MOGLI WAS PROWADZIĆ DROGĄ DO NIEBA. ZOSTAWCIE, DZIECI, TE WASZE PROBLEMY NA BOKU, I PRZYGOTUJCIE SIĘ W SWOICH DUSZACH ROBIĄC PORZĄDEK. TE WSZYSTKIE WASZE KŁOPOTY TO NIC WOBEC TEGO CO MA SIĘ WYDARZYĆ.

OD KILKU MIESIĘCY POKAZYWAŁEM … PÓŁKSIĘŻYC, KTÓRY JEST ZAGROŻENIEM DLA ŚWIATA. JEST TO POZORNY ODŁAM RELIGIJNY, KTÓRY CHCE ZNISZCZYĆ CHRZEŚCIJAŃSTWO NA WASZEJ ZIEMI I NA CAŁYM ŚWIECIE. POWIEDZIAŁEM – ODŁAM RELIGIJNY, BO ONI UWAŻAJĄ SIĘ ZA RELIGIĘ, ALE TO, CO ROBIĄ, ODDAJĄ HOŁD SZATANOWI, I ICH BÓG NIGDY ICH NIE ZBAWI I NIE ZAPROWADZI ICH DO RAJU, LECZ DO OTCHŁANI PIEKIELNEJ. POŚWIĘCAJĄ SWOJE ŻYCIE W MYŚL DIABELSKIEJ IDEOLOGII, A NIE W IMIĘ BOGA STWÓRCY ŚWIATA. ICH PRZESŁANKI SĄ TAK BARDZO NIEMIŁE BOGU, BO PRAWDZIWY BÓG KAŻE KOCHAĆ BLIŹNIEGO, A NIE GO ZABIJAĆ.

NISZCZYĆ ŻYCIE LUDZKIE, KTÓRE JEST PODAROWANE PRZEZ BOGA JEST GRZECHEM ŚMIERTELNYM I NIKT IM NIE WYBACZY TYCH OKRUTNYCH CZYNÓW.
ZAMACHY WE FRANCJI ODSŁANIAJĄ, KIM SĄ CI LUDZIE, JEDNAK CZY FRANCUZI POTRAFIĄ WYCIĄGNĄĆ WŁAŚCIWE WNIOSKI, DLACZEGO ICH TO SPOTYKA? BURZYLI MOJE KOŚCIOŁY, SPADAŁY KRZYŻE NA ZIEMIĘ, I MIEJSCA ŚWIĘTE BEZCZEŚCILI. ZNISZCZYLI POSĄG WASZEGO JANA PAWŁA II, BO IM BARDZO PRZESZKADZAŁ – TO TERAZ ZBIERAJĄ ŻNIWA NIEWINNIE PRZELANEJ KRWI. PEŁNE MECZETY, A PUSTE KOŚCIOŁY, I DLATEGO PAN BÓG KARZE FRANCJĘ. NIEDŁUGO PRZYJDZIE KARA NA BEZBOŻNE NIEMCY, I PAN BÓG POKAŻE, KTO MA DECYDUJĄCE ZDANIE W SWOJEJ SPRAWIEDLIWOŚCI.

DZIECI POLSKIE! ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY, CZY PAMIĘTACIE, JAK WAM MÓWIŁEM, JAK PAPIEŻ OPUŚCI RZYM, TO PRZYJDZIE MIŁOSIERDZIE BOŻE. ROZWAŻCIE TO W SWOICH UMYSŁACH I WYCIĄGNIJCIE WNIOSKI Z TEGO, CO DO WAS MÓWIĘ. NIE POZWOLĘ, ABY NA ZIEMI POLSKIEJ NIE MÓWIONO OTWARCIE O GRZECHU, A O FAŁSZYWYM MIŁOSIERDZIU, CO PRZYGARNIA DZIECI BOŻE Z ICH CIĘŻKIMI GRZECHAMI. MÓWIĘ TERAZ O GRZECHU HOMOSEKSUALIZMU, KTÓRY BARDZO MNIE OBRAŻA I JEST GRZECHEM POTĘPIENIA. JEST OBRZYDLISTWEM, KTÓREGO BÓG NIE PRZYJMUJE, BO Z TYCH ZWIĄZKÓW (DWÓCH KOBIET TAKŻE) NIE MA STWORZENIA LUDZKIEGO. BRZYDZĘ SIĘ TAKIMI LUDŹMI, ALE GDY ZERWĄ Z TYM GRZECHEM, PRZYJMĘ ICH NATYCHMIAST DO SWOJEGO KRÓLESTWA. TAKIE JEST MOJE WŁAŚNIE MIŁOSIERDZIE. NIE BĄDŹCIE, DZIECI, OBŁUDNIKAMI W SWOJEJ WIERZE, BO NIEDŁUGO ZACZNIECIE MÓWIĆ, ŻE MOJE MIŁOSIERDZIE JEST BEZ OGRANICZEŃ W GRZESZENIU I WSZYSTKICH WAS ZBAWIĘ. JEST TO COŚ, CZEGO NIE AKCEPTUJĘ. MUSICIE ZROZUMIEĆ, ŻE 10 PRZYKAZAŃ, DANYCH PRZEZ PANA BOGA, OBOWIĄZUJĄ WAS AŻ DO ŚMIERCI, I NIKT NIE MOŻE DOKONAĆ ZMIANY, A GDY TAK ROBI, TO WAS OSZUKUJE. PRZYKAZANIA ZOSTAŁY MOCNO WYRYTE W KAMIENNYCH TABLICACH. NIE POZWOLĘ, ABY NA ZIEMI, GDZIE SĄ TE TABLICE UKRYTE, DOKONAŁO SIĘ FAŁSZYWE MIŁOSIERDZIE. DLATEGO TAK BARDZO PŁACZĘ NAD WASZYM NARODEM, ŻE BÓG WAS WYZNACZYŁ DO WIELKIEGO DZIEŁA, A WY GO BARDZO OBRAŻACIE, CHCĄC ZNISZCZYĆ TO, CO JEST W MOJEJ ARCE PRZYMIERZA.

DZIECI! TO NA TO JUŻ PAN BÓG NIE POZWOLI, ABY ZNISZCZYĆ JEGO DZIEŁO, NA KTÓRYM OPIERA SIĘ PANOWANIE PANA BOGA NAD ŚWIATEM. ZA DALEKO POSUNĄŁ SIĘ CZŁOWIEK W NISZCZENIU BOŻEGO DZIEŁA. DLATEGO WYROKI BOSKIE BĘDĄ WYDANE JUŻ NIEDŁUGO NA ŚWIAT, KTÓRY OSIĄGNĄŁ APOGEUM BLUŹNIERSTWA PRZECIWKO PANU BOGU.

ZROZPACZONY JEZUS

Opublikowano Bez kategorii | 113 Komentarzy

Orędzie z Medziugorje, 2 listopad 2017r.


Orędzie dla Mirjany

Mirjana during an apparition
Drogie dzieci, patrząc na was wszystkich, zgromadzonych wokół mnie, swojej Matki, widzę wiele czystych dusz, poszukujących miłości i pociechy, której nikt im nie daje. Widzę również tych, którzy czynią zło, gdyż nie mają dobrych przykładów. Nie poznali mojego Syna. To dobro, które jest milczące, szerzy się poprzez czyste dusze i jest siłą podtrzymującą ten świat. Jest wiele grzechów ale jest też miłość. Mój Syn posyła wam mnie, Matkę, tę samą dla was wszystkich, abym nauczyła was miłować, byście zrozumieli, że jesteście braćmi. Pragnę wam pomóc. Apostołowie mojej miłości, wystarczy żywe pragnienie wiary i miłości, a mój Syn je przyjmie, lecz musicie być godni, mieć dobrą wolę i otwarte serce. Mój Syn przychodzi do otwartych serc. Ja, jako Matka pragnę, abyście jak najlepiej poznali mojego Syna, Boga zrodzonego z Boga, abyście poznali wielkość Jego miłości, której tak bardzo potrzebujecie. On wziął na siebie wasze grzechy, uzyskał dla was odkupienie, a w zamian żąda byście się wzajemnie miłowali. Mój Syn jest miłością. On, nie czyniąc różnicy, kocha wszystkich ludzi ze wszystkich krajów i narodów. Gdybyście, moje dzieci, żyli miłością mojego Syna, Jego Królestwo już byłoby na ziemi. Dlatego więc apostołowie mojej miłości, módlcie się. Módlcie się, aby mój Syn i Jego miłość była jak najbliżej was, abyście stali się przykładem miłości i pomogli tym wszystkim, którzy nie poznali mojego Syna. Nigdy nie zapominajcie, że mój Syn w Trójcy Świętej jedyny, kocha was. Miłujcie swoich pasterzy i módlcie się za nich. Dziękuję wam.
Opublikowano Bez kategorii | 114 Komentarzy

27.X.2017; piątek, g. 15:33


ZA TO CO WYDARZYŁO SIĘ WCZORAJ W NASZYM KRAJU – JEZUS ZAPOWIEDZIAŁ KARĘ DLA POLSKI. MOŻE WŁAŚNIE NADCHODZI.
DLATEGO MYŚLAŁAM, ŻE MOŻE MOJA ZNAJOMA JEST NAZWANA PRZE PANA BOGA MIECZEM BOGA BO ZAPOWIADA TEŻ TAKIE SMUTNE I STRASZNE RZECZY ALE TO TYLKO BYŁO MOJE GDYBANIE BO MI TO WYJAŚNILIŚCIE, ŻE JEST TO INNA OSOBA.
NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT – PRAWDZIWE CIAŁO I PRAWDZIWA KREW NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA.I NIECH BĘDZIE WYWYŻSZONA NAJŚWIĘTSZA MARYJA – ZAWSZE DZIEWICA – NASZA KRÓLOWA POLSKI I PANI WSZYSTKICH NARODÓW.

Opublikowano Bez kategorii | 106 Komentarzy