Słowo na piątek

16 kwietnia 2021
Piątek
Dzień Powszedni
Rok B, I
II Tydzień Wielkanocny

1. czytanie (Dz 5, 34-42)
Nie można zniszczyć dzieła pochodzącego od Boga
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w Radzie: «Mężowie izraelscy – przemówił do nich – zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo niedawno temu wystąpił Teudas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około czterystu ludzi, został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam, i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni.

Więc i teraz wam mówię: Zostawcie tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć, i oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem». Usłuchali go.
A przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa.
Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: por. 4ab))

Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana
Albo: Alleluja

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana
Albo: Alleluja

O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, †
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
po wszystkie dni mego życia,
abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.

Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana
Albo: Alleluja

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana
Albo: Alleluja

Aklamacja (Mt 4, 4b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 6, 1-15)
Rozmnożenie chleba
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.

Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».
Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»
Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Opublikowano Bez kategorii | 6 Komentarzy

Słowo na czwartek

15 kwietnia 2021
Czwartek
Dzień Powszedni
Rok B, I
II Tydzień Wielkanocny

1. czytanie (Dz 5, 27-33)
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy słudzy przyprowadzili apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?»
«Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni».
Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.

Psalm (Ps 34 (33), 2 i 9. 17-18. 19-20 (R.: por. 7a))

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Albo: Alleluja

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Albo: Alleluja

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Albo: Alleluja

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Albo: Alleluja

Można odmawiać sekwencję: Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

Aklamacja (Por. J 20, 29)

Alleluja, alleluja, alleluja

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 3, 31-36)
Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

Opublikowano Bez kategorii | 42 Komentarze

Nowenna do Św. Wojciecha

1. Modlitwa wstępna    Pragnę w tej nowennie przypominać sobie opatrznościowego męża – świętego Wojciecha – który przez świadectwo swojego życia i męczeńskiej śmierci stał się na całe stulecia rzecznikiem ładu moralnego w swoim Kościele, w końcu patronem naszej Ojczyzny.    Oto ja, niegodny twój czciciel, oddaję się tobie w opiekę i obieram sobie ciebie za mojego szczególnego patrona, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę, o którą dzisiaj ciebie proszę…

2. Modlitwa na poszczególne dni

PIERWSZY DZIEŃ    Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, chcąc powierzyć św. Wojciechowi poważną rolę w swoim Kościele, przygotował go do tego łaską powołania. W tym niezwykłym przygotowaniu współpracowali z Bogiem pobożni rodzice. Gdy po ciężkiej chorobie odzyskał zdrowie powierzyli go abp. św. Adalbertowi w Magdeburgu. On kształcił go w szkole katedralnej, a słowem i przykładem ukazywał drogę do służby Bożej. Po powrocie do Pragi przyjął święcenia kapłańskie w 981r.    Każdy może być świętym dzięki łasce Bożej, która ogarnia wszystkich. Potrzebna jest współpraca z nią przez wytrwałe dążenie do doskonałości.Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…Ant.: Twoja łaska, Panie, jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi.W. Jako chłopiec został ofiarowany Panu.O. Z wielką mocą spłynęła na niego łaska Ducha Świętego.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Wojciecha, aby wskazywał drogę zbawienia, spraw, abyśmy wiernie szli za Chrystusem, naszym Mistrzem, i razem z naszymi braćmi doszli do Ciebie. Amen.

DZIEŃ DRUGI    Święty Wojciech był człowiekiem wielkiej wiary. Przygotowany duchowo przez zdobycie wykształcenia i pogłębienie życia duchowego stał się pomocnikiem biskupa w zarządzaniu diecezją. O jego uzdolnieniach świadczy też fakt, że po śmierci biskupa, w tym żarliwym kapłanie, wyborcy widzieli odpowiedniego kandydata na stolicę biskupią w Pradze. Po zatwierdzeniu wyboru przez cesarza i papieża, w 983 r. otrzymał święcenia biskupie. W życiu kierował się żywą wiarą.    Ponieważ my również jesteśmy wybranymi dziećmi Bożymi, trzeba, aby i nasza wiara obfitowała w cnoty i chwalebne czyny.Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…Ant.: Spodobałeś się Panu, kapłanie Najwyższego, gdyż byłeś przykładem wiary i dobrym pasterzem ludu.W. Święci i sprawiedliwi weselcie się w Panu.O. Bóg was wybrał na swoje dziedzictwo.

MÓDLMY SIĘ: Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz dziecięcego oddania ofiarujemy Twojemu Majestatowi ku czci świętego Wojciecha, męczennika i biskupa, uczyni nas godnymi wiecznego szczęścia, które on osiągnął przelawszy krew dla Ciebie. Amen.

TRZECI DZIEŃ   Święty Wojciech jest dla nas nauczycielem w naśladowaniu Chrystusa ubogiego. Jego ingres do katedry odbył się bez manifestacji i boso. Prowadził życie skromne, okazywał dobroczynność chorym i ubogim, których osobiście odwiedzał i cierpliwie wysłuchiwał ich skarg. W miarę swoich możliwości zaradzał ich potrzebom. Odwiedzał także więźniów, których pragnął pocieszyć. Wykupywał chrześcijańskich niewolników z rąk żydowskich handlarzy. Dobroć jego szeroko była znana, a jednak miał swoich wrogów, podobnie jak Chrystus.Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…Ant.: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie; niech weźmie krzyż swój i Mnie naśladuje.W. Jak wspaniale jaśnieje w świętym Wojciechu łaska Boża.O. Zarówno w młodości, jak i w posługiwaniu kapłańskim.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty dałeś świętemu Wojciechowi moc naśladowania naszego Zbawiciela, wysławiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem świętego męczennika wspierał nas słabych ludzi. Amen.

CZWARTY DZIEŃ      W swoim życiu nieraz natrafiamy na różne przeszkody. Święty Wojciech nie był wolny od podobnych kłopotów. Jego pasterzowanie w diecezji jeszcze z pogańskimi zwyczajami było bardzo trudne: łamanie zasad moralnych, wielożeństwo, lekceważenie świąt chrześcijańskich i postów, bunty ze strony duchowieństwa i możnowładców. Wszystkie te przeszkody go przytłaczały. W Rzymie znalazł wytchnienie, ciszę i spokój. Tam w 990 r. wraz z bratem Radzimem złożył śluby zakonne. Były to dla niego najszczęśliwsze lata spędzone na modlitwie, rozmyślaniu, czytaniu pobożnych ksiąg.      Jest to przykład dla nas, aby w modlitwie, lub pobożnej lekturze szukać ukojenia i pogłębiać życie duchowe.Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…Ant.: Pan dał mu zwycięstwo ciężkim boju, oby się okazało, że miłość jest potężniejsza od wszystkiego.W. Siedmioma darami ubogacił cię Chrystus.O. Z wielką, mocą spłynęła na ciebie łaska Ducha Świętego.

MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy za wstawiennictwem świętego Wojciecha, męczennika i biskupa, trwają nieustannie w prawdziwej wierze, osiągnęli radość, obiecaną wiernym. Amen.

PIĄTY DZIEŃ    Święty Wojciech był człowiekiem obowiązkowym. Gdy zmarł jego biskup pomocniczy Falkold, wtedy opuścił zacisze klasztorne i udał się tam, gdzie wzywał go jego obowiązek. Podczas drugiego pobytu w Pradze założył opactwo benedyktynów koło Pragi, zbudował kilka kościołów, wysłał misjonarzy na Węgry. Gdy po zabójstwie kobiety w kościele z pogwałceniem prawa azylu, w 995 roku rzucił klątwę na sprawców, musiał opuścić Pragę.    Naśladujmy Świętego w jego stanowczej obronie moralności.Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…Ant.: Dam wam pasterzy według mego serca, by was prowadzili rozsądnie i roztropnie.W. Zajaśnieją sprawiedliwi przed obliczem Pana.O. Radować się będą wszyscy prawego serca.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Wojciech aż do śmierci walczył w obronie wiary, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo jesteś prawdziwym życiem. Amen.

SZÓSTY DZIEŃ    Dla świętego Wojciecha męczeństwem była nie tylko śmierć, ale całe jego życie. Znalazł się w środku rywalizujących ze sobą możnych rodów Sławników i Werszowców. Oni nie pomijali żadnej sposobności, aby w jego osobie dokuczyć członkom jego rodu. Kiedy zamordowali kobietę w kościele, łamiąc prawo azylu, upominał ich bez skutku, rzucił więc na nich klątwę. A oni z zemsty zburzyli Libie e i wymordowali jego rodzinę.    I nas spotykają bolesne wydarzenia lecz każdy ból, fizyczny lub duchowy, zbliża nas do Chrystusa cierpiącego.Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…Ant.: Cierpień tego życia nie można stawiać na równi z przyszłą chwałą, która się w nas objawi.W. Panie, będę Cię miłował tym goręcej.O. Im lepiej poznam, że Ty jesteś mocą mej słabości.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Wojciech aż do śmierci walczył w obronie wiary, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Amen.

SIÓDMY DZIEŃ    Jako następca apostołów, którzy głosili Ewangelię w różnych stronach świata, za ich przykładem św. Wojciech apostołował wszędzie, gdzie nadarzyła się sposobność. Zachęcony przez cesarza Ottona III i za zgodą papieża, wyruszył do Polski, skąd udał się z misją do pogańskich Prus. Poganie przyjęli ich niechętnie. Ubliżali im i znieważali, świętego Wojciecha w końcu zamordowali. Jego kult został przypieczętowany kanonizacją.    Nasze powszechne kapłaństwo, otrzymane na chrzcie Św., zobowiązuje nas do apostołowania przynajmniej w naszym środowisku i do udziału w służbie Bożej, dziękując Bogu za Jego łaskawość.Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…Ant.: Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je w wieczności.W. Przychodzę do was, abyście poznali swego Stwórcę.O. I abyście obmyci w zdroju zbawienia stali się wyznawcami Chrystusa.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Amen.

DZIEŃ ÓSMY    Śmierć świętego Wojciecha wywarła ogromne wrażenie wśród znających go i będących bliżej elit z otoczenia cesarza Ottona III, który osobiście udał się do Gniezna w 1000 roku, aby oddać hołd wielkiemu człowiekowi i męczennikowi. Wtedy utworzona została w Gnieźnie metropolia, której patronem został święty Wojciech. Był on wzorowym pasterzem, troszczącym się o dobro powierzonych sobie wiernych. Nieustępliwy w sprawach wiary i obyczajów chrześcijańskich.    Liturgia daje nam sposobność podziwiania jego cnót i szukania jego wstawiennictwa.Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…Ant.: Cieszcie się i weselcie, wszyscy święci, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.W. Idąc śladem Mistrza i jak On zabity.O. Powrócił do Niego w blasku zwycięstwa.

MÓDLMY SIĘ: Boże, który uwieńczyłeś męczeństwem wiarę świętego Wojciecha i obdarzyłeś Kościół gnieźnieński jego relikwiami, spraw, prosimy, abyśmy postępując w wierze i miłości, zasłużyli na udział w radości nieba. Amen.

DZIEWIĄTY DZIEŃ    Chrześcijańska Polska zawsze otaczała świętego Wojciecha, biskupa, kultem należnym apostołowi, męczennikowi i przyjacielowi Polaków. Świadczą o tym Drzwi Gnieźnieńskie, pochodzące z 1170r. przedstawiające życie św. Wojciecha w 18 płaskorzeźbach. Dziś jest on głównym patronem Polski obok Królowej Polski i św. Stanisława, biskupa i męczennika.    Nadal otaczamy go należną czcią i zwracamy się z prośbą o wstawiennictwo u Boga w naszych sprawach, dotyczących zwłaszcza naszego życia duchowego.Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…Ant.: Męczennicy Pańscy, błogosławcie Pana na wieki.W. Oddajmy cześć świętemu Wojciechowi, patronowi Polski.O. Przez zasługi świętego Wojciecha wysłuchaj nas Chryste.

MÓDLMY SIĘ: Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny, użyźniłeś siejbą słowa Bożego krwią swoją a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogurodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy za twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 28 Komentarzy

Droga światła (łac. Via lucis[a])

– nabożeństwo odprawiane w Kościele katolickim w okresie wielkanocnym. Nabożeństwo powstało we Włoszech w 1988 roku w rodzinie salezjańskiej. Inspiracją do jej powstania były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd nazwa Droga Światła). W latach 90. nabożeństwo było stopniowo rozpowszechniane na całe Włochy. Droga Światła została umieszczona w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000. W 2002 roku została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Od tamtego czasu w wielu parafiach na świecie wprowadzono jej odprawianie.   Głównym celem tego nabożeństwa jest podkreślenie znaczenia czasu wielkanocnego w Kościele. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dla chrześcijan kluczowym wydarzeniem w przeżywaniu wiary, jednak brakuje rozważania tej tematyki poza liturgią. Jest to prawdopodobnie wynik akcentowania duchowości pasyjnej, a więc związanej z męką i śmiercią Chrystusa (w efekcie zrodziły się popularne w wielkim poście nabożeństwa: droga krzyżowa czy Gorzkie żale). Świadectwem poczucia tego braku jest wprowadzany nierzadko[potrzebny przypis] zwyczaj rozważania 15. stacji drogi krzyżowej „Zmartwychwstanie”.   Droga Światła i Droga Krzyżowa mają sobie wzajemnie odpowiadać. O ich podobieństwie przypominają łacińskie nazwy: Via Crucis (droga krzyża) i Via Lucis (droga światła). Identyczna jest liczba stacji. Proponowane stacje drogi światła oparte są na wydarzeniach odnotowanych w Nowym Testamencie. Są to:  

Stacja I – Jezus powstaje z martwych

Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu

Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie

Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus

Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba

Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom

Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza

Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim

Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi

Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny

Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca

Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego

Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha Należy zaznaczyć, iż ze względu na małą popularność tego nabożeństwa jego ostateczny kształt nie jest jeszcze ustalony. Nie ma też żadnych sugestii, jak często i w jakie dni ma się ono odbywać. Dobrze jeśli to nabożeństwo jest odprawiane po zapadnięciu zmroku, aby podkreślić symbolikę światła. Jeśli to możliwe, droga światła powinna mieć formę procesji.

Wówczas na jej czele jest niesiony paschał, krzyż z czerwoną stułą lub figura Zmartwychwstałego i ewangeliarz. Wierni niosą zapalone świece. Przy każdej stacji powtarza się wezwanie, które również nie ma jeszcze jednolitej formy; można wybrać jedną z trzech wersji:   K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały. W.: Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie. K.: Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie. W.: Żeś przez Paschę Swoją świat odkupić raczył. K.: Kłaniamy Ci się, Zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie. W.: Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.  

Droga Światła - :

  STACJA I   Jezus powstał z martwych   Sednem pierwszej stacji jest samo wydarzenie – Jezus powstał z martwych. Anioł jest tylko posłańcem. Jego obecność wskazuje na nadzwyczajną interwencję Boga. Zmartwychwstanie jest wydarzeniem historycznym, a zarazem przekracza historię. To początek końca świata. Anioł jest strażnikiem tajemnicy przekraczającej ludzką logikę i doświadczenie. Jest także zwiastunem Dobrej Nowiny. Energia uwolniona z grobu Jezusa zasila naszą nadzieję. Konieczny jest zwrot w myśleniu: nie myśleć o Chrystusie z perspektywy świata, lecz z perspektywy Zmartwychwstałego patrzeć na wszystko. To jest wiara.   Jezu, oświeć nas, byśmy oczyma wiary ujrzeli Ciebie, żyjącego w nas.  

STACJA II   Uczniowie przybywają do pustego grobu   Pusty grób to materialny znak wskazujący na zmartwychwstanie. Piotr i Jan biegną, by się przekonać. Co się działo w ich sercach? Niepokój mieszał się z nadzieją. Jak to w życiu. W grobie widzą „leżące płótna” i chustę (sudarion). Po co złodziej ciała miałby odwijać ciało z płócien? To bez sensu. Tu musiało wydarzyć się coś innego. Jan wyznaje, że „ujrzał i uwierzył”. Pusty grób to podstawowy drogowskaz na Drodze Światła. Jest zapowiedzią, że każdy ludzki grób nie będzie końcem historii człowieka, ale początkiem nowej formy istnienia.   Jezu, gdy przychodzimy na groby bliskich, przypomnij nam o Twoim pustym grobie, pomóż uwierzyć, że grób to tylko drzwi do dalszego ciągu.  

STACJA III   Zmartwychwstały ukazuje się Marii Magdalenie   Kobiety są uprzywilejowane. Im pierwszym Jezus się ukazuje. Może dlatego, że to one stały wiernie pod krzyżem. Kochające serce łatwiej rozpoznaje obecność żyjącego Pana. Uczniowie uciekli z Golgoty, bo nie tego się spodziewali. Mężczyźni myślą kategoriami działania, dla kobiet ważniejsza jest relacja. Uczennice były z Panem do końca, bo kochały. Miłość otwiera oczy na obecność. „Zabrano Pana mego” – mówi Magdalena. Nie mówi „ciało”, „zwłoki”. Ona ciągle Go kocha, choć umarł. Rozpoznaje Go, gdy słyszy swoje imię: „Mario!”. Woła: „Rabbuni!”, czyli „ukochany Nauczycielu”.   Jezu, przykład Marii Magdaleny uczy nas, że od zimnego rozumu ważniejsze jest kochające serce. Rabbuni, wołaj i nas po imieniu!  

STACJA IV   Zmartwychwstały na drodze do Emaus   Bywa, że krzyż nas miażdży. Idziemy przytłoczeni niewidzialnym brzemieniem żalu, smutku, rozczarowania. Jezus jest najpierw tym, który przybliża się i idzie z nami. Czyli dzieli z nami ból. Potem pyta, co nas gnębi. I słucha cierpliwie, gdy swój ból wypowiadamy. Dopiero potem otwiera Pismo i tłumaczy, że krzyż należy do Bożego planu. Nie da się uniknąć Golgoty, ale to, co nas boli, Boga boli jeszcze bardziej.   Jezu, gdy idziemy drogą smutku, dołącz do nas, wysłuchaj i pomóż nam zrozumieć sens krzyża.  

STACJA V   Zmartwychwstały rozpoznany przy łamaniu chleba   Okazuje się, że gesty znaczą więcej niż słowa. Uczniowie poznali, że tajemniczy Nieznajomy, który ich pocieszał i tłumaczył Pismo, to zmartwychwstały Pan dopiero wtedy, gdy pobłogosławił i połamał chleb. Wtedy przeskoczyła iskra, która zapaliła ich serca. Jak ważne w miłości są znaki, gesty, mowa ciała! Dlatego Jezus ustanowił sakramenty jako widzialne znaki swojej obecności, miłości, łaski. Eucharystia jest sakramentem Zmartwychwstałego. Słyszymy jak refren: „Pan z wami”. On daje nam siebie tak prosto jak chleb. „Bierzcie i jedzcie”.   Jezu, kiedy zbliża się noc, zostań z nami, usiądź przy stole, nakarm chlebem życia wiecznego.  

STACJA VI   Zmartwychwstały objawia się uczniom w Wieczerniku   Wspólnota uczniów jeszcze nie doszła do siebie po tragedii krzyża. Jezus leczy rozedrgane serca apostołów. Przynosi pokój. Wytrwale przekonuje, że nie jest duchem, ale ma ciało. Zmartwychwstanie oznacza nowy rodzaj cielesności. Dlatego Pan zaprasza, by Go dotknąć, pokazuje poranione ręce i nogi, je posiłek. Ciało także zostanie zbawione. Ciało mężczyzny i kobiety nie jest mało ważną powłoką. Jest częścią człowieczeństwa. Ma znaczenie sakramentalne – komunikuje miłość. Ma być świątynią Ducha Świętego, naczyniem świętości.   Jezu, zbawiłeś nas nie poza ciałem, ale w ciele i poprzez ciało. Całujemy Twoje rany i prosimy, naucz szanować ciało swoje i innych.   STACJA VII   Zmartwychwstały przekazuje władzę odpuszczania grzechów   Owocem śmierci i zmartwychwstania jest pojednanie ludzkości z Bogiem. Kościół jest po to, aby rozdzielać w świecie zbawcze owoce Paschy Chrystusa. Kościół jest Ciałem Chrystusa, a duszą tego Ciała jest Duch Święty. Dlatego Jezus przekazuje uczniom tchnienie Ducha. Mają przebaczać nie swoją mocą, ale mocą Bożą. Kościół jest glinianym naczyniem na Ducha Bożego. Ma przekazywać dalej Jego tchnienie ludziom, którzy duszą się w swoim grzechu, ma podawać im tlen przebaczenia.   Jezu, każda spowiedź to małe zmartwychwstanie. Odwalasz z naszych serc kamień grzechu i dajesz nam tchnienie życia. Naucz nas cenić ten sakrament.  

STACJA VIII   Zmartwychwstały umacnia wiarę Tomasza   Tomasz po prostu chciał się przekonać. Chciał dotknąć. Wiara szuka zrozumienia, dowodów wiarygodności. Nie ma w tym nic złego, jeśli towarzyszy temu pokora. Tomasz walczył o osobiste spotkanie z Jezusem i w tym można, a nawet trzeba go naśladować. „Pan mój i Bóg mój” – to piękne wyznanie wiary. To normalne, że czasem ogarnia nas zwątpienie. Takie chwile są zaproszeniem do poszukiwań, do głębszej wiary. Pascal pisał, że godne miana ludzi rozumnych są tylko dwa rodzaje osób: te, które służą Bogu całym sercem, bo Go znają, oraz te, które szukają Go całym sercem, bo Go nie znają.   Jezu, Ty wiesz, że czasem wątpię w Ciebie jak Tomasz. Proszę pokornie, „zaradź memu niedowiarstwu”, pozwól mi dotknąć Twoich ran.  

STACJA IX   Zmartwychwstały spotyka uczniów nad Jeziorem Tyberiadzkim   Historia zatoczyła krąg. Apostołowie są w miejscu, gdzie zaczęła się ich przygoda z Jezusem. Nie wiedzą, co mają robić dalej. Jak przy pierwszym powołaniu wyruszają na połów ryb, który okazuje się cudownie obfity. To zapowiedź tego, że za chwilę wyruszą na cały świat, aby łowić ludzi z morza śmierci i grzechu. Ale wpierw muszą się posilić. Jezus sam przygotowuje im śniadanie. Bo żeby karmić innych, trzeba wpierw karmić siebie. Obecnością Jezusa, Jego miłością, przebaczeniem. „To jest Pan!” – tak mówi uczeń, który wie, że jest kochany. Piotr, który zdradził, chce się cały zanurzyć w oceanie miłosierdzia Boga.   Jezu, często nie wiemy, co robić. Przyjdź wtedy, posil nas, pokaż drogę.  

STACJA X   Zmartwychwstały powierza Piotrowi swój Kościół   Rozmowa kwalifikacyjna przed powierzeniem najważniejszego „stanowiska”. Świat ceni dzisiaj kompetencje, sprawności, zawodowe doświadczenie itd. Wypasione CV . Co się liczy dla Jezusa? Tylko jedno. Miłość. Czy umiem kochać? Czy miłuję Jezusa ponad wszystko? Czy jestem gotów kochać „więcej”? „Paś owce moje” – to zadanie dla każdego z nas. Pan powierza nam innych. Być dojrzałym człowiekiem, być uczniem Jezusa to prowadzić innych, być odpowiedzialnym, chronić ich, dbać o ich rozwój. Umrzeć za nich, jeśli trzeba.   Jezu, pytasz i nas o miłość po wszystkich naszych niewiernościach. Ty wiesz, jak słaba jest nasza miłość. Wiesz, że Cię kocham, jak umiem.   STACJA XI   Zmartwychwstały posyła uczniów z misją w świat   Bóg ma władzę nad światem, nad nami. Objawił ją przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna. To władza miłości. Kościół ma ogłaszać tę władzę, ma zapraszać ludzi, aby jej się poddali. Ma on być międzynarodową szkołą uczniów Jezusa, w której uczymy się całe życie tylko jednego – miłości do Boga i ludzi. „Chrzcić” to dosłownie „zanurzać”. Zostaliśmy zanurzeni w miłości Ojca, Syna i Ducha. Wykąpani, oczyszczeni, odnowieni mamy być świadkami wobec świata. Jezus obiecuje, że nas nie zostawi. To Jego piękno ma się odbijać w nas.   Jezu, posyłasz i nas w świat. Misja nie jest dla wybranych, ale wszyscy mamy być Twoimi wysłannikami. Zabierz nasze lenistwo, strach, wymówki. Poślij nas, Panie!  

STACJA XII   Zmartwychwstały wstępuje do nieba   Wniebowstąpienie było dopełnieniem zmartwychwstania. Jezus wypełnił swoją misję. Wraca do domu. Wstępuje do nieba jako Syn Boży, ale jednocześnie idzie tam jako Jezus z Nazaretu, czyli śmiertelny człowiek. Człowieczeństwo zostaje wyniesione na poziom nieba. To zapowiedź, że także my mamy tam miejsce. Niebo jest ojczyzną, domem na wieczność. Apostołowie wpatrujący się w niebo są obrazem tej nadziei. Oczywiście nie chodzi o to, by stać z założonymi rękami i czekać. Nadzieja na niebo zmienia nasz stosunek do doczesności. Zyskujemy status pielgrzyma. Kochamy nasz świat, ale nie wiążemy się z nim. Jesteśmy wolni. Kto zna cel drogi, ten pokona wszelkie zakręty i trudności.   Jezu, wstąpiłeś do Ojca, ale wiemy, że tam jest mieszkań wiele. Trzymaj miejsca i dla nas, i pomóż nam, żebyśmy nie zgubili drogi do Domu.  

STACJA XIII   Uczniowie z Maryją oczekują Ducha Świętego   Przepiękny obraz Kościoła, który za chwilę wyjdzie z Wieczernika jak człowiek rodzący się z łona matki, gotowy do samodzielnego życia. Aby iść z misją do świata, konieczna jest jedność uczniów i trwanie na modlitwie. Maryja, o której ewangeliści prawie milczą podczas działalności Jezusa, teraz znów się pojawia. Jest w Kościele jako pierwsza uczennica Pana, modli się ze wszystkimi. A zarazem jest symbolem Kościoła, jako matka. Matka Jezusa i matka wierzących. Kościół (łac. Ecclesia – rodzaj żeński) jest matką. Bo daje życie, wciąż rodzi nowych uczniów Jezusa. Wychowuje ich, karmi, pielęgnuje.   Jezu, dziękujemy Ci za Kościół, naszą matkę. Umocnij jego jedność, wzmacniaj ducha modlitwy. Naucz nas kochać Kościół jak kocha się matkę.  

STACJA XIV   Zmartwychwstały posyła Kościołowi Ducha Świętego   Duch Święty kontynuuje misję Jezusa. Jest wiatrem z nieba i ogniem. Działa na dwa sposoby. Ożywia od wewnątrz każdego z nas. O językach z ognia napisano: „na każdym z nich spoczął jeden”. „Cichy Gość naszej duszy” – tak mówi o Nim św. Augustyn. Duch Święty działa w głębi serca pojedynczego człowieka. Uzdalnia do modlitwy, porusza sumienie, daje nadzieję, pomaga kochać i wierzyć, uświęca. A zarazem „wszyscy zostali napełnieni”. Czyli działa w całym Kościele, jest mocą sakramentów, siłą słowa Bożego. Ożywia, odnawia, uświęca, jednoczy wspólnotę uczniów. Gdy Kościół usypia czy popada w rutynę, pobudza proroków. Czyni Kościół wciąż młodym i pięknym.   Jezu, Ty posyłasz nam swego Ducha. Otwórz nas na Jego tchnienie. Niech Kościół będzie wypełniony ogniem z nieba i podpali nim cały świat!    

https://www.gosc.pl/doc/3073391.Droga-swiatla-rozwazania

Opublikowano Bez kategorii | 70 Komentarzy

Medjugorie i Garabandal

Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie szczędzi środków, aby nas ocalić. Dziś Matka Boża nadal pojawia się w Medziugorju, przekazując wiadomości co miesiąc. Te wiadomości z Medziugorja pośrednio potwierdzają objawienia Garabandal, ponieważ pokrywają się one z wieloma ujawnionymi szczegółami. Widzącym w Medziugorju przekazano 10 tajemnic , które muszą zostać upublicznione na trzy dni przed ich ujawnieniem. Są to fakty, które będą się pojawiać stopniowo, jeden po drugim, i dlatego też będą  stopniowo ujawniane. W przypadku niektórych wskazówek, które nam dali widzący, znajdujemy wiele podobieństw między 3 z 10 tajemnic Medjugorja a trzema proroctwami Garabandal na temat: ostrzeżenia, cudu i kary. W przeciwieństwie do tego, co dzieje się z Garabandal, nie ma wysokiej jakości materiałów o tajemnicach Medziugorja, głównie z powodu niechęci widzących do mówienia o nich. Główne źródło informacji, które znalazłem na temat dziesięciu tajemnic, pochodzi z książki „ostatnie objawienie”, będącego owocem dochodzenia specjalisty w Medjugorje: Wayne Weible 3 .


Możemy znaleźć tutaj świadectwo Wayne’a Weible’a na temat „ ostatecznych zbiorów ”.
Wayne Weible jest uznawany za jednego z pisarzy, którego książki pojawiają się na oficjalnej stronie Medjugorje. Dziesięć tajemnic nie ma tak bardzo natury duchowej, ale są namacalnymi, aby trochę wstrząsnąć światem, zatrzymać się i pomyśleć. Nie będą miłe. Zasadniczo będą wielką katastrofą, choć nastąpi ona później. Po pierwszej i drugiej tajemnicy bardzo trudno będzie komuś nadal myśleć, że możliwe jest naturalne, a nie boskie wyjaśnienie. Przedział czasu między jednym sekretem a drugim nie jest taki sam we wszystkich 4 . Po pierwszym napomnieniu pozostałe nadejdą w dość krótkim czasie. W ten sposób ludzie będą mieli czas na nawrócenie. Po sygnale widzialnym ci, którzy nadal żyją, będą mieli mało czasu na nawrócenie 5 .

PIERWSZA TAJEMNICA


Będzie to wydarzenie dotyczące Medjugorje 6 . Dla modlących się ludzi tego świata będzie to dar. Nie będzie tak dotkliwe jak inne. Odbędzie się w określonym miejscu lub miejscach i każdy, kto będzie w tych miejscach, będzie wiedział, że jest to przejaw tajemnicy. Ale będzie to udręka, katastrofa, która spowoduje cierpienie i wszyscy natychmiast to usłyszą. Będzie to coś, co ludzie usłyszą z daleka. To potrwa chwilę, trochę 7 .
To nie jest globalny cud, ale będzie poważnym wydarzeniem regionalnym. Mieszkańcy Medziugorja natychmiast dowiedzą się, że to wydarzenie jest związane z tajemnicami 8 . To szok regionu świata; ziemia była pusta 9DRUGA TAJEMNICA

Będzie to zawiadomienie dotyczące Medjugorje 10 . Nie będzie tak dotkliwy jak inne. 11 Według Wayne Weible będzie to ostrzeżenie z Garabandal 12
Jeśli polegamy na dochodzeniach Wayne’a Weible’a, pewne kluczowe wskazówki dotyczące drugiego sekretu Medjugorja prowadzą nas do założenia, że ​​jest to ostrzeżenie z Garabandal. Ponieważ będzie to wydrzenie ogólnoświatowe, może się zdarzyć tylko raz, więc ostrzeżenie i drugi sekret nie są dwoma różnymi wydarzeniami. TRZECIA TAJEMNICA

Będzie to widoczny znak na Wzgórzu Objawień w Medziugorje, znak nawrócenia dla wszystkich ; jeśli zaczekamy na nawrócenie do pojawienia się  znaku, może być za późno 13 . Tajemnica została ujawniona sześciu widzącym z Medziugorja i jest taka sama dla wszystkich, będzie kilka znaków. Będzie niezniszczalny i trwały. Będzie oczywiste, że nie jest to coś zbudowanego ani wzniesionego. Mirjana zna dokładny dzień i godzinę. Podczas manifestacji tajemnicy nastąpią duchowe nawrócenia. Będą tacy, którzy pomimo widocznego, namacalnego znaku pozostaną zamknięci. 14

Istnieje tak wiele podobieństw między tą trzecią tajemnicą a cudem ogłoszonym w Garabandal, że musi to być to samo wydarzenie, a zatem przypuszczalnie musi zostać spełnione jednocześnie ( oficjalny harmonogram w Medjugorje jest taki sam jak w Garabandal). To założenie jest wzmocnione zarówno faktem że nastąpi po ostrzeżeniu, jak i po drugim sekrecie. Ponadto Dziewica z Garabandal mówi, że cud będzie największy w historii po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa; dlatego musi to być jeden z dziesięciu sekretów i nie może być później, ponieważ później będą to kary . Musi koniecznie pokrywać się z trzecim sekretem nie tylko pod względem natury, ale także daty i godziny jego spełnienia. Zauważ, że po tym dniu co najmniej 2 boskie i niezniszczalne znaki pozostaną na zawsze na ziemi: jeden w Medjugorje i jeden w Garabandal.

DZIESIĄTA TAJEMNICA

Będzie to ogromne wydarzenie, którego nie można zmienić – musi się zdarzyć – i znacznie uprości świat. Pozostanie tylko jedna trzecia lub jedna czwarta populacji. Może to być związane z „trzema dniami ciemności”. 15
Mirjana powiedziała: „ Nie mogę więcej ujawnić o tajemnicy, ale mogę powiedzieć to: Matka Boża myśli o zmianie świata. Nie przybyła, by ogłosić naszą zagładę; przyszła nas ocalić i wraz ze swoim Synem zatriumfuje nad złem ”. ( Mirjana , Moje serce zatriumfuje,) Jeśli nie przyszła ogłosić naszego zniszczenia, nie chodzi o koniec świata, tak jak Dziewica powiedziała Conchicie. Że ona i jej Syn odniosą sukces, dlatego wydaje się, że odnosi się to do drugiego przyjścia.
Również w przypadku dziesiątej tajemnicy ślady Medjugorje pokrywają się ze śladami Garabandal. Będzie to ostatnia i największa kara dla ludzkości, dlatego musi to być to samo wydarzenie.

Zobaczmy, jak Medjugorje potwierdza przesłanie Garabandal. Akita już potwierdziła przepowiednię kary, a teraz Medziugorje potwierdza również tę samą przepowiednię, a ponadto dwie pozostałe: Cud i Ostrzeżenie.

Dziesięć tajemnic

Resztą tajemnic są kary16 , przy czym podkreśla się, że dwie ostatnie są karami bardzo poważnymi. Możemy więc zbudować tę oś czasu na tajemnicach Medjugorje i ich związku z tajemnicami Garabandal. W przemówieniu z 4 kwietnia 1983 r. Dziewica stwierdza, że ​​gdy nastąpi wielki znak, zrozum cud: „dla niewierzących będzie za późno na nawrócenie” ; jakby zostało mało czasu. Wayne Weible wspomina także o krótkim czasie, który upłynął między trzecim a dziesiątym sekretem: „ Ostatnia szansa na nawrócenie nastąpi wkrótce po spełnieniu trzeciej tajemnicy czyli wielkiego cudu ” 17 Te zbiegi okoliczności potwierdzają moje dedukcje, że cud nastąpi po ohydzie spustoszenia. Jeśli cud nastąpi 11/04/2030 i ostrzeżenie 13/04/2029, to we wcześniejszym wpisie wydedukowaliśmy, że sojusz musiałby nastąpić około 2025 roku. Dlatego ohyda spustoszenia nastąpiłaby pod koniec 2028 r. Ponieważ wiemy, że od ohydy spustoszenia musi upłynąć mniej niż 3,5 roku, możemy zaryzykować, że kara nastąpi około roku 2032 (zgodnie z moim obliczenia we wpisie „ dzień kary ”, 25.03.2032). Dlatego od 3. do 10. sekretu z Medjugorje minie około 2 lat.

Opublikowano Bez kategorii | 82 Komentarze

25.03.2021r. czwartek, godz.12:00

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE W KOŚCIELE GDZIE BYŁAM  W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ PAN JEZUS WYSTAWIONY  BYŁ W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE.

RZADKO SIĘ ZDARZA W WASZYCH KOŚCIOŁACH ABYM PODCZAS EUCHARYSTII BYŁ WYSTAWIONY W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE. I TY WŁAŚNIE TRAFIŁAŚ NA TAKĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ. NA POCZĄTKU MNIE NIE WIDZIAŁAŚ BO BYŁEM W BOCZNYM OŁTARZU GDZIE TWÓJ WZROK  NIE SIĘGAŁ.
DZISIAJ MIAŁAŚ PRZYJŚĆ DO MNIE NA ADORACJĘ NA 15 ALE ŻEBYŚ NIE MUSIAŁA PRZYCHODZIĆ DWA RAZY RAZ DLA MOJEJ MAMY W JEJ ŚWIĘTO A POTEM DO MNIE JA TO WSZYSTKO DLA CIEBIE TAK ZAPLANOWAŁEM ABYŚ JEDNOCZEŚNIE BYŁA W BEZPOŚREDNIEJ MOJEJ OBECNOŚCI PODCZAS TEJ MSZY ŚWIĘTEJ. POTEM CAŁY CZAS PATRZAŁAŚ W MOJĄ STRONĘ AŻ DO CZASU PRZEISTOCZENIA GDY POJAWIŁEM SIĘ NA OŁTARZU TEGO KOŚCIOŁA. WOLAŁBYM ABY W TAKIM WYPADKU OŁTARZ BYŁ NAPRZECIWKO GDZIE JESTEM WYSTAWIONY DO  ADORACJI – DLATEGO POWTARZAM NAJLEPSZYM MIEJSCEM MOJEJ ADORACJI JEST GŁÓWNY OŁTARZ A NIE OŁTARZE BOCZNE. (wtedy ks zrozumiałby , że przeistoczenie powinno być przodem do Jezusa , przodem do Tabernakulum a nie tyłem do  Najświętszego Sakramentu lub gdzieś z boku gdzie jest wystawiony Pan Jezus) .
JUTRO PROSZĘ ABYŚ PRZYSZŁA DO MNIE W GODZINIE MOJEJ ŚMIERCI I ODPRAWIŁA PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM DROGĘ KRZYŻOWĄ A POTEM INNE MODLITWY O KTÓRE CIĘ POPROSZĘ. ZACZNIJ MODLITWĘ OD KORONKI DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. NAJWIĘCEJ ŁASK KOCHANE DZIECI OTRZYMUJECIE W TEJ GODZINIE MOJEJ ŚMIERCI , KTÓRĄ ZOSTAWIŁEM WAM JAKO MOJE MIŁOSIERDZIE. Z MIŁOŚCI BOWIEM DLA WAS UMARŁEM ,W TEJ MĘCZEŃSKIEJ DRODZE KRZYŻOWEJ, KTÓRĄ PRZESZEDŁEM. MIŁOŚĆ MOJA BYŁA WIĘKSZA OD  ŚMIERCI A WIĘC WY NAŚLADUJCIE MNIE I NIE BÓJCIE SIĘ TEJ ZARAZY BO UMIERAJĄC DLA MOJEGO IMIENIA MOŻECIE PRZECIEŻ UZYSKAĆ ŻYCIE WIECZNE. WASZE ŻYCIE POWINNO BYĆ PODOBNE DO MOJEGO I PROSZĘ ABYŚCIE MNIE NAŚLADOWALI WE WSZYSTKIM.
KOCHANE DZIECI! CZAS KARY ZBLIŻA SIĘ NIEUCHRONNIE. POPROWADZIŁEM WAS DO KSIĘGI SOFONIASZA , GDZIE OPISANY JEST W NIEJ TEN GNIEW BOŻY, KTÓRY MA PRZYJŚĆ NA LUDZKOŚĆ ZA BRAK MIŁOŚCI DO BOGA OJCA – STWÓRCY CAŁEGO WSZECHŚWIATA. ( Księga Sofoniasza 2.1-3
  Zbierzcie się! Zgromadźcie się! – narodzie bez wstydu – zanim pojawi się wyrok a dzień uleci jak plewa, co wnet ulatuje; zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Pańskiego, zanim przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. i dalej    Sofoniasza 3.18-20: POZBAWIONYCH ŚWIĄT ZGROMADZĘ bo do Ciebie należeli
Ciężary nakładane na nią hańbą Oto Ja dokonam zagłady wszystkich ,którzy Cie uciskali w owym czasie., a zachowam chromych i wygnanych zgromadzę i uczynię z nich chwałę i sławę na całej ziemi gdzie zaznali wstydu W owym czasie przywiodę was a będzie to w czasie gdy Was zgromadzę albowiem dam Wam imię i chwałę u wszystkich narodów ziemi gdy odmienię wasz los na waszych oczach – mówi Pan)   OBDARZENI ZOSTALIŚCIE PRZEZ BOGA WIELOMA DARAMI PIĘKNA TEJ ZIEMI, LECZ WIELU Z WAS NIE UMIAŁO TEGO DOCENIĆ BO NIE POTRAFILIŚCIE KORZYSTAĆ Z TYCH DARÓW W POŁĄCZENIU Z MIŁOŚCIĄ I DZIĘKCZYNIENIEM BOGU ZA TO CO WAM PODAROWAŁ.
NIE SZANOWALIŚCIE POSŁUSZEŃSTWA WOBEC BOGA , KTÓRY KAZAŁ WAM CIESZYĆ SIĘ Z TEGO ŚWIATA ALE POSTAWIŁ WAM TABLICĘ Z 10 PRZYKAZANIAMI. WIĘKSZOŚĆ UZNAŁA TO ZA HISTORIĘ , KTÓRA NIE MA PRZYSZŁOŚCI I TE PRZYKAZANIA LEKCEWAŻYLIŚCIE A NAWET MOŻNA POWIEDZIEĆ , ŻE MIELIŚCIE SWÓJ WŁASNY DEKALOG ZUPEŁNIE ODWROTNY DO TEGO , KTÓRY PRZYNIÓSŁ WAM MOJŻESZ.
TO JA USUNĄŁEM TEN WERSET PSALMU 46 ABYŚCIE ZROZUMIELI , ŻE TYLKO WASZ BÓG JEST WASZĄ MOCĄ I SIŁĄ  I GDY MU ZAUFACIE DO KOŃCA ZAWSZE WAS OCALI OD ŚMIERCI WIECZNEJ.
NIE GWARANTUJĘ WAM JEDNAK ŻYCIA BEZ KRZYŻA , NIE GWARANTUJĘ WAM ŻYCIA BEZ CHOROBY ALE ZA TO GWARANTUJĘ WAM ŻYCIE WIECZNE W NIEBIE ALE WTEDY GDY PRZYJMIECIE TO CO WAM PODAROWALIŚMY NA ZIEMI Z WIELKA POKORĄ I ODWZAJEMNIONĄ MIŁOŚCIĄ DO MNIE DO WASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA.
ROZUMIEM WAS , ŻE BOICIE SIĘ TEJ ZARAZY BO GDYBYŚCIE NIE MIELI RESPEKTU PRZED ZARAŻENIEM SIĘ TO ZNACZYŁOBY ŻE WASZA PYCHA NIE POZWALA WAM WSPÓŁDZIAŁAĆ Z BOGIEM. WASZE POKORNE ZACHOWANIE W TYM CZASIE UCZY WAS TEGO UNIŻENIA PRZED POTĘGĄ BOGA BO ON PROWADZI WAS KAŻDEGO DNIA TAKA DROGĄ JAKĄ WYBRALIŚCIE BO ZOSTAWIŁEM WAM JEDNAK WŁASNĄ WOLĘ.
RZADKO JEDNAK ZDARZA SIĘ ABY KTOŚ DOBROWOLNIE CHCIAŁ ZE MNĄ NIEŚĆ KIELICH GORYCZY , KTÓREGO DOZNAJĘ TERAZ. MYŚLĘ O TYM , ŻE NIE CHCECIE MI ODDAĆ SWOJEGO CIERPIENIA ABY MI POMÓC DŹWIGAĆ MÓJ WŁASNY. CIERPICIE I NARZEKACIE A NIE WIECIE O TYM ,ŻE GDYBYŚCIE OD RAZU PRZYJĘLI Z MIŁOŚCI DANE CIERPIENIE , WTEDY WASZ KRZYŻ OD RAZU STAŁBY SIĘ LŻEJSZY O POŁOWĘ. BO JA JEZUS CHRYSTUS ZABRAŁBYM POŁOWĘ CIĘŻARU OD WAS ABY BYŁO WAM LŻEJ. ALE WY CZĘSTO OD POCZĄTKU NIC NIE CHCECIE PRZYJĄĆ BO KAŻDY CHCE BYĆ SZCZĘŚLIWY I RADOSNY ORAZ BOGATY.
NIESTETY TAKICH NIE BĘDZIE W KRÓLESTWIE NIEBIESKIM , KTÓRZY ODTRĄCILI MOJE KRZYŻE I WALCZYLI ZE MNĄ , PRZEKLINALI MNIE I MNIE OBWINIALI ZA ICH WŁASNE NIESZCZĘŚCIE.
DZIECI MUSICIE ZROZUMIEĆ, ŻE ZARAZĘ WYMYŚLIŁ CZŁOWIEK A NIE PAN BÓG. TO PRZEZ DZIAŁANIE DRUGIEGO CZŁOWIEKA PRZEWAŻNIE CIERPICIE A MNIE CZĘSTO ZA TO OBARCZACIE I PRZEKLINACIE..
DAJĘ WAM CZAS ABYŚCIE JESZCZE TO ZMIENILI I NAPRAWILI SWOJE BŁĘDY.
PRZYWIĄZANIE NIEKTÓRYCH Z WAS DO TEGO ŚWIATA JEST TAK OGROMNE , ŻE NIE PÓJDĄ ZA MNĄ BO SPRZEDALI SIĘ ZA 30 SREBRNIKÓW ABY TYLKO NIC NIE UTRACIĆ Z MAJĘTNOŚCI.
WIELKA PRÓBA TERAZ KAŻDEGO Z WAS DOTKNIE I BĘDZIECIE MOGLI ZOBACZYĆ KIM NAPRAWDĘ JESTEŚCIE I CZY NAPRAWDĘ MNIE KOCHACIE JAK DEKLARUJECIE. MÓWIĆ JEST ŁATWIEJ ALE GDY PRZYJDZIE TA PRÓBA TO WIELU Z WAS SIĘ ODE MNIE ODWRÓCI. PŁACZĘ NAD TYM CO ZOBACZĘ BO BÓG WIDZI NAPRZÓD CO SIĘ STANIE. W TEJ CHWILI TRUDNO WAM TO ZROZUMIEĆ.
ZROZUMIECIE TO WSZYSTKO PODCZAS OSTRZEŻENIA – OŚWIETLENIA SUMIEŃ, KTÓRE POKAŻE WAM TE WASZE NIEDOSKONAŁOŚCI I WIELU TO ZROZUMIE JEDNAK WIĘKSZOŚĆ ZARAZ NIE BĘDZIE CHCIAŁA TEGO ZAAKCEPTOWAĆ KOCHAJĄC RZECZY MATERIALNE WIĘCEJ NIŹLI BOGA.
KAŻDEGO Z WAS PAN BÓG JUŻ TERAZ ZWAŻYŁ I ZMIERZYŁ I WIE ILE JEST W NIM DOBRA A ILE ZŁA. MAŁO JEST TAKICH DUSZ GDZIE SZALA DOBROCI JEST CIĘŻSZA OD SZALI ZŁA. NIESTETY ZŁO W TYM ŚWIECIE JEST GÓRĄ , KTÓRA UROSŁA TAK OGROMNA ŻE PAN BÓG AŻ NIE DOWIERZA ,ŻE JEGO STWORZENIA GO TAK ZAWIODŁY. TYLE PRZYKŁADÓW JEGO ISTNIENIA, JEGO CUDÓW , JEGO WYCIĄGANIA DŁONI DO LUDZI I TYLE ŚWIADECTW A APOSTAZJA STAŁA SIĘ WIELKOŚCIĄ TEGO ŚWIATA.

MOJA RESZTO KOŚCIOŁA! NIE LĘKAJCIE SIĘ TYLKO TERAZ  WYCIĄGAJCIE RĘCE DO JEZUSA I BŁAGAJCIE O JESZCZE WIĘKSZĄ WIARĘ.  ZAUFAJCIE MI DO KOŃCA BO BICZ BOGA BĘDZIE CIĘŻKI .
BYŁY SZANSE DLA NARODU POLSKIEGO O ZŁAGODZENIE KARY A TERAZ PRZODUJECIE W ILOŚCI ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM ALE PRZODUJECIE WPROST PROPORCJONALNIE DO ILOŚCI PRZYJĘTYCH SZCZEPIEŃ. TO W KOŃCU ZROZUMCIE O CO W TYM WSZYSTKIM CHODZI. JESTEŚCIE POSŁUSZNI SWOIM RZĄDZĄCYM I WYKONUJECIE ICH POLECENIA ALE NIE SŁUCHACIE MNIE CHOĆ DO WAS MÓWIĘ TUTAJ OD LIPCA 2013 ROKU.
TO ZASTANÓWCIE SIĘ DLACZEGO JEST TAK ŹLE Z TĄ PANDEMIĄ W PORÓWNANIU DO INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH?
WYBRAŁEM CIĘ POLSKO! A TY NIE POTRAFISZ TEGO ODWDZIĘCZYĆ SIĘ BOGU A WASI RZĄDZĄCY MYŚLĄ ŻE WIEDZĄ NAJLEPIEJ BO KRÓL IM DO POMOCY NIEPOTRZEBNY .
NIECH CI CO DO TEJ PORY TWIERDZILI, ŻE INTRONIZACJA SIĘ ODBYŁA ODPOWIEDZĄ SOBIE DLACZEGO TEN KRÓL – JEZUS CHRYSTUS WAS NIE OSŁANIA PRZED ZARAZĄ I JESZCZE WIĘKSZĄ ZESŁAŁ. ODPOWIEM WAM BO NIGDY NIE OBWOŁALIŚCIE MNIE TYM KRÓLEM I NIE ODDALIŚCIE MI WŁADZY ABYM KIEROWAŁ WASZYM NARODEM JAKO WASZ KRÓL POLSKI .
OSTRZEŻENIE BĘDZIE TEŻ OCZYSZCZENIEM I PRZYGOTUJCIE SIĘ NA TO , ZE WIELU Z WAS JUŻ NIE ZOBACZYCIE WŚRÓD ŻYWYCH NA TEJ ZIEMI.

MOJA MAŁA TRZÓDKO! W DZISIEJSZYM CZYTANIU DO HEBRAJCZYKÓW POWIEDZIAŁEM TO SAMO CO DO CIEBIE MOJA PRACOWITA CÓRKO PIERWSZEGO DNIA.( nasze logo na blogu:” : «Oto idę, abym spełniał wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. (Hbr 10, 1-10)
TO ZNACZY, ŻE OFIARA JEDNA ZOSTAŁA ZMIENIONA NA INNA – MOJĄ OFIARĘ NA KRZYŻU I DLATEGO PAMIĘTAJCIE CO WAM  POWIEDZIAŁEM I POWTARZAM ,ŻE MSZA ŚWIĘTA JEST OFIARĄ-MOJĄ OFIARĄ  ZŁOŻONĄ ZA WAS A UCZTA TO BĘDZIE W NIEBIE DLA TYCH KTÓRYCH WYBRAŁEM I NA TO ZASŁUGUJECIE.
JA WAS WYBRAŁEM OD POCZĄTKU ŚWIATA( te słowa przeczytałam przed NS 18 marca :EwangeliaSWJana17:6
Prośba za uczniów

6 Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. 7 Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. 8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. 9 Ja za nimi proszę, nie proszę za światem3, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. 10 Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. 11 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś4, aby tak jak My stanowili jedno. 12 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo5. 13 Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. 14 Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 15 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. 16 Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 17 Uświęć ich6 w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 18 Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. 19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie7. )
I WIDZIAŁEM WAS NA KRZYŻU I ZA WAS DZIECI WYLAŁEM KREW NA KRZYŻU. ZA TYCH KTÓRZY WIDZĄ ,ŻE ZOSTAWIŁEM WAM W EUCHARYSTII MOJĄ WIECZNĄ OFIARĘ.
JEZUS , KTÓRY WAS KOCHA I ZADBA O SWOJĄ TRZODĘ W DNIU JEGO PRZYJŚCIA . NIE LĘKAJCIE SIĘ I ODDAJCIE SWOJE TROSKI WASZEMU ZBAWICIELOWI.
POPROWADZĘ WAS NA PASTWISKA GDZIE TRAWA SOCZYSTA I ŁĄKI UMAJONE , GDZIE ODDECH WASZEGO ŻYCIA JEST  MOIM ODDECHEM-ODDECHEM BOGA – JEZUSA MIŁOSIERNEGO.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 120 Komentarzy

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie dla świata; 25.03.2021

Marija during an apparition

„Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami, by wam powiedzieć: dziatki, kto się modli nie boi się przyszłości i nie traci nadziei. Jesteście wybrani, by nieść radość i pokój, bo należycie do mnie. Przyszłam tu jako Królowa Pokoju, bo diabeł chce niepokoju i wojny, chce wypełnić wasze serce lękiem o przyszłość, a przyszłość należy do Boga. Dlatego bądźcie pokorni, módlcie się i powierzcie wszystko w ręce Najwyższego, który was stworzył. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Opublikowano Bez kategorii | 106 Komentarzy

12.03.2021 r. piątek, godz.15:00

ZBAWIENIE PRZYSZŁO I PRZYJDZIE PRZEZ KRZYŻ.

MOJE UMIŁOWANE DZIECI! DZISIAJ PRAGNĘ WAS POCIESZYĆ ABYŚCIE NIE LĘKAŁY SIĘ TEGO CO MA NASTĄPIĆ. WSZYSTKO JUŻ MAMY PRZYGOTOWANE ABY POWITAĆ WAS W NIEBIESKIM JERUZALEM. OBSERWUJECIE ZNAKI CZASU,ŻE BARDZO PRZYŚPIESZYŁY PRZYGOTOWANIA DO POJAWIENIA SIĘ SYNA ZATRACENIA-ANTYCHRYSTA. ON JUŻ DZIAŁA ZA KURTYNĄ I ROZKAZUJE SWOIM POPLECZNIKOM ABY CORAZ WIĘCEJ SPADAŁO NA WAS JARZMO ,KTÓRE STAJE SIĘ DLA WAS CORAZ CIĘŻSZE.
NAWET NIEKTÓRZY Z WAS ZAUWAŻYLI JAK ROZDAJE PIENIĄDZE I TO JEST ZNAK,ŻE JEST TAKI HOJNY ABY ZA CHWILĘ JE WAM ODEBRAĆ JAKO WASZĄ WŁASNOŚĆ. ON GDY JE JUŻ ROZDA TO WTEDY BĘDZIE NIMI ZARZĄDZAŁ I KONTROLOWAŁ KTO I CO KUPUJE I ILE I NA CO WYDAJE. GDY SIĘ NIE PODPORZĄDKUJECIE JEGO ROZKAZOM TO WTEDY ZAMKNIE WAM WASZE KONTA I BĘDZIE CZEKAŁ AŻ ULEGNIECIE JEGO WYDANYM PRZEPISOM.
DZIECI GDY ULEGNIECIE CHOĆ JEDEN RAZ JUŻ NIGDY SIĘ Z TEGO NIE WYCOFACIE. TU TRZEBA MIEĆ TĄ MĄDROŚĆ NA KTÓRĄ WAS OD DŁUŻSZEGO CZASU PRZYGOTOWUJĘ.
TERAZ NASTĄPIĄ BARDZO SZYBKO SKUTKI DLA TYCH KTÓRZY PRZYJĘLI TE SZCZEPIENIA. POJAWIĄ SIĘ U NICH TEŻ WRZODY TAK BOLESNE ,ŻE NIE BĘDĄ MOGLI TEGO WYTRZYMAĆ  Z BÓLU I BĘDĄ PROSILI O ŚMIERĆ,KTÓRA NIE BĘDZIE PRZYCHODZIĆ.
TO CO PRZECZYTAŁAŚ W APOKALIPSIE 9.1-12 ŚW JANA, PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM 4 MARCA
Apokalipsa Świętego Jana

(1) I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści. (2) I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.(PRAWDOPODOBNIE CHODZI O WYBUCH KILKU WULKANÓW I TO SPOWODUJE LUB COŚ SPADNIE Z NIEBA) (3) A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. (4) I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. (5) I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. (6) I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. (7) A wygląd szarańczy: podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota (ZŁOTY ŚRODEK PRZECIWKO PANDEMII -SZCZEPIONKI?), oblicza ich jakby oblicza ludzi, (8) i miały włosy jakby włosy kobiet( WŁOSY TO NICI RNA), a zęby ich były jakby zęby lwów, (9) i przody tułowi miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów, pędzących do boju. (10) I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła; a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy. (11) Mają nad sobą króla – anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: Abaddon, a w greckim języku ma imię Apollyon. (12)  Minęło pierwsze „biada”: oto jeszcze dwa „biada” potem nadchodziCO CI WSKAZAŁEM TO TE ŻĄDŁA KUJĄCE TO SĄ WŁAŚNIE SZCZEPIENIA PORÓWNYWALNE DO UGRYZIENIA SKORPIONA.JEDNAK DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE WYSTĘPUJE W ZDROWYM LUB MŁODYM ORGANIŹMIE PO DŁUŻSZYM CZASIE OD PRZYJĘCIA SZCZEPIENIA. POCZEKAJCIE A ZOBACZYCIE JAKI KRZYŻ SPOTKA TYCH W PRZECIĄGU 5 MIESIĘCY O KTÓRYCH MÓWI ŚW JAN.

NIE WIERZCIE TEŻ TYM,KTÓRZY WPROWADZAJĄ WAS W BŁĄD MÓWIĄC,ŻE SŁOWA KONSEKRACJI GDY ULEGNĄ ZMIANIE Z „WIELU” NA „WSZYSTKICH” NIE BEDĄ MIAŁY ZNACZENIA DLA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO I MOJEJ OBECNOŚCI W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE.
OTÓŻ NIE DAJCIE SIĘ OSZUKAĆ GDYŻ W TEN SPOSÓB DO KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO ZOSTANĄ WPROWADZENI CZŁONKOWIE INNYCH WYZNAŃ NAWET TYCH KTÓRZY MNIE NIE UZNAJĄ ZA SWOJEGO MESJASZA.
JA UMARŁEM ZA WSZYSTKICH LECZ NIE WSZYSCY MNIE PRZYJĘLI I UWIERZYLI WE MNIE.
GDYBY TE SŁOWA NIE MIAŁY ZNACZENIA TAK ISTOTNEGO W EUCHARYSTII TO POWIEDZIAŁBYM,ŻE NIE MAJĄ WIĘKSZEGO ZNACZENIA.
WYOBRAŹCIE SOBIE DUSZE JUŻ WCZEŚNIEJ POTĘPIONE ,KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W PIEKLE DLA KTÓRYCH ODWROTU JUŻ NIE MA. ONE NAWET UMIERAJĄC MNIE PRZEKLINAŁY I NIE CHCIAŁY PODĄŻYĆ DO ŚWIATŁOŚCI. DLATEGO DLA NICH NIE MA JUŻ MIEJSCA W NIEBIE.
DLA „WSZYSTKICH” TO JEST KŁAMSTWEM BO JA W TEN SPOSÓB POWIEDZIAŁBYM,ŻE PIEKŁO NIE ISTNIEJE. A ONO DROGIE DZIEC JEST I JA UBOLEWAM NAD TYM,ŻE TAK DUŻO DZIECI TAM TRAFIŁO. SĄ WŚRÓD NICH MOI KAPŁANI,KTÓRZY WAS OSZUKIWALI I CZĘSTO ZE ZŁYM ZAMIAREM PRZYJĘLI ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE.
ROZKŁAD KOŚCIOŁA NASTĘPUJE JUŻ OD PRZESZŁO 100 LAT DLATEGO NIE DZIWCIE SIĘ,ŻE W TEJ CHWILI W MOIM KOŚCIELE SĄ TEŻ SŁUDZY NIEUŻYTECZNI.
GDY CHOCIAŻ JEDNA JOTA ZOSTANIE ZMIENIONA W SŁOWACH KONSEKRACJI TO MNIE JUŻ NIE BĘDZIE W BIAŁEJ,ŚNIEŻNEJ HOSTII.
SĄ TACY FAŁSZYWI PROROCY I INNI CO CHCĄ WAS OSZUKAĆ,ŻE TO NIC SIĘ NIE STANIE A JA DZISIAJ MÓWIĘ WAM INACZEJ.
NIE MOGĄ BYĆ WSZYSCY ZABAWIENI CHOCIAŻBY BACZĄC NA DUSZE ,KTÓRE JUŻ ZOSTAŁY WCZEŚNIEJ POTĘPIONE CHOĆ MIŁOSIERDZIE MOJE CHCIAŁO BY WAS WSZYSTKICH PRZYGARNĄĆ. KIEDYŚ WCZEŚNIEJ MÓWIŁEM WAM O PRAWDZIWYM I FAŁSZYWYM MIŁOSIERDZIU.
WY STARAJCIE SIĘ NIE DOWIERZAĆ TYM CO FAŁSZYWIE MÓWIĄ MYŚLĄC ,ŻE OHYDA SPUSTOSZENIA BEDZIE TAK NAMACALNIE WIDOCZNA. JEDNAK WIELE RZECZY DUCHOWYCH DZIEJE SIĘ NA OŁTARZU PODCZAS PRZEISTOCZENIA I JEST TAJEMNICĄ ALE WY JAKO DZIECI BOŻE MACIE TO ROZPOZNAĆ.

TERAZ PRAGNĘ WAM POWIEDZIEĆ JESZCZE RAZ DLACZEGO OD WIELU LAT POKAZUJĘ WAM MOJĄ KREW W CUDACH EUCHARYSTYCZNYCH. POKAZUJĘ JE ABYŚCIE ZROZUMIELI ,ŻE W HOSTII ŚW JESTEM CAŁY UBÓSTWIONY W SWOIM CIELE I KRWI I NIE SZUKAJCIE TEGO CO DO WAS NIE NALEŻY. KREW NA OŁTARZU NALEŻY DO KAPŁANA („a potem po wieczerzy wziął Kielich-„PO WIECZERZY” .W Wielki Czwartek Pan Jezus pokazał to jako przykład dla apostołów przyszłych kapłanów  bo ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa a gdy spotkał w drodze do Emuas uczniów nie było wtedy wina tylko chleb i to był przykład dla wiernych Podobnie w Fatimie żadne dziecko nie dostało Komunii Św pod dwoma postaciami Łucja otrzymała Hostię a dzieci które miały wkrótce umrzeć Krew Pańską jako wiatyk),KTÓRĄ ZANOSI DO NIEBA PRZED TRON BARANKA ABY JĄ ZWRÓCIĆ PODCZAS OFIARY. CHCĄC RATOWAĆ WASZ KOŚCIÓŁ W POLSCE DOKONAŁEM W OSTATNIM CZASIE TYCH CUDÓW. DOKONAŁBYM JESZCZE WIĘCEJ ALE WASI (większość) PROBOSZCZOWIE NIE STOSUJĄ PRZEPISÓW LITURGICZNYCH CO DO HOSTII ŚWIĘTEJ KONSEKROWANEJ,KTÓRA NIECHCĄCY IM UPADA.
WG NICH TO JEST NIECHCĄCY ALE JEST TO ZAMIAREM PANA BOGA ABY IM POKAZAĆ ,ŻE JESTEM ŻYWY I PRAWDZIWY I NIE MA POTRZEBY ZANURZANIA HOSTII ŚW W KIELICHU ABY PODAWAĆ POTEM WIERNYM.
NA RÓŻNE SPOSOBY CHCE SIĘ ZNISZCZYĆ WIARĘ W KOŚCIELE ŚW POPRZEZ RÓŻNE SPOSOBY MNIE OBRAŻANIA( oto jeden z nich).
JESZCZE RAZ WAM POWTARZAM, BO KIEDYŚ WAM JUŻ MÓWIŁEM DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST WIATYK.


W WIELU WASZYCH POLSKICH KOŚCIOŁACH PODCZAS ODMAWIANIA RÓŻAŃCA ŚW – STOICIE A JA WAS PROSZĘ ABYŚCIE ODDAWALI HOŁD MOJEJ MATCE BOLESNEJ A SZCZEGÓLNIE W SANKTUARIACH MARYJNYCH NIGDY JEJ W TEN SPOSÓB NIE OBRAŻALI.
W OŁTARZU POLSKIEGO KOŚCIOŁA W CZĘSTOCHOWIE PRZED MARYJĄ KRÓLOWĄ POLSKI NALEŻY POKŁONIĆ SIĘ NA KOLANACH BŁAGAĆ MOJĄ MATKĘ O POMOC DLA WASZEGO NARODU.
DZIECI! WASZA KRÓLOWA POLSKI JEST OBRAŻANA NA JASNEJ GÓRZE GDY ZAKONNICY NIE ODDAJĄ JEJ POKŁONU I NIE UCZĄ SWOICH OWIEC W JAKI SPOSÓB NALEŻY ROZMAWIAĆ W MODLITWIE Z MARYJĄ-MATKĄ  BOGA.
TO POLSKA WYBRANA NA PRZEWODNICZKĘ POUCZEŃ INNYCH NARODÓW NIE POTRAFI SWOIM SIOSTROM I BRACIOM UKAZAĆ PRAWDZIWEJ WIELKOŚCI MOJEJ MATKI A WASZEJ KRÓLOWEJ?
WY PRZYNAJMNIEJ MOJE KOCHANE DZIECI DAWAJCIE PRZYKŁAD SWOIM ZANURZENIEM W MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ,BO WASZE CIAŁO POKAZUJE CO ODCZUWA WASZE SERCE.

BŁOGOSŁAWIĘ WAM KOCHANE DZIECI I PROSZĘ PAMIĘTAJCIE O TYM CO DZISIAJ DO WAS POWIEDZIAŁEM. GDYBYŚCIE PRZYJĘLI TO W ZMIANIE KONSEKRACJI TO TAK MAŁYMI AKCEPTUJĄCYMI KROKAMI MOŻECIE PROSTO DOJŚĆ DO PIEKŁA.
JA JEZUS CHRYSTUS-WASZ MESJASZ PRAWDZIWY DBAM O SWOJE OWCE I W CHWILI TEGO ZAMĘTU CHCĘ WAS OCALIĆ.

JEZUS-WASZ W PRZYSZŁOŚCI OGŁOSZONY KRÓL POLSKI Z MARYJĄ KRÓLOWĄ POLSKI.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 103 Komentarze

Jezu, Ty się tym zajmij!

Jezu, Ty się tym zajmij!

Jezu, Ty się tym zajmij – Akt oddania się JezusowiJezus do duszy:Z jakiego powodu wzburzony ulegasz zamętowi? Oddaj Mi swoje sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, każdy akt prawdziwego, ślepego, pełnego oddania się Mi przyniesie owoc jakiego pragniecie i rozwiąże najbardziej napięte sytuacje.Całkowicie zdać się na Mnie nie oznacza walczyć, denerwować się i rozpaczać, a jednocześnie prosić Mnie niecierpliwie, bym to Ja po twojej myśli, przemienił wzburzenie w modlitwę. Całkowicie zdać się na Mnie znaczy zamknąć ze spokojem oczy duszy, odsunąć niespokojne myśli i zamęt, oddać się Mi tak, bym tylko Ja działał, i powtarzać: „Ty się tym zajmij”.Zamartwianie się, denerwowanie, myślenie o konsekwencjach zdarzeń jest wbrew, zdecydowanie wbrew, oddaniu się Mi. To tak jak z dziećmi, które domagają się, by mamy zajęły się ich potrzebami, a jednocześnie same zaczynają się mieszać, utrudniając swoimi pomysłami im pracę.Zamknij oczy i daj się ponieść prądowi mojej łaski. Zamknij oczy i nie myśl o bieżących sprawach, odwróć wzrok od przyszłości jak od pokusy; odpocznij we Mnie, ufając w Moją dobroć, a zapewniam cię na Moją miłość, że kiedy zwrócisz się do Mnie z tą dyspozycją: „Ty się tym zajmij”, oddam się tej sprawie całkowicie, pocieszę cię, wyzwolę i poprowadzę. I kiedy będę musiał poprowadzić cię inną drogą niż tą, którą zaplanowałeś, będę ci przewodnikiem, wezmę na ramiona, przeprowadzę cię, jak matka uśpione niemowlę na rękach, na drugi brzeg. To twój racjonalizm, tok rozumowania, zamartwianie się i chęć, by za wszelką cenę zająć się tym, co cię trapi, wprowadza zamęt i jest powodem trudnego do zniesienia bólu. Ileż mogę zdziałać, zarówno w sprawach duchowych, jak i materialnych, kiedy dusza zwróci się do Mnie, spojrzy na Mnie mówiąc Mi: „Ty się tym zajmij”, zamknie oczy i odpocznie.Otrzymujesz niewiele łask, kiedy się zamartwiasz. Wiele zaś łask spada na ciebie jeśli tylko twoja modlitwa jest pełnym zawierzeniem i oddaniem się Mi. W bólu i cierpieniu prosisz, bym działał, ale tak, jak ty tego chcesz… Nie zwracasz się do Mnie, a jedynie chcesz, bym się dopasował do twoich potrzeb i zamysłów. Nie jesteś chory, skoro prosząc lekarza o pomoc, sugerujesz mu leczenie.Nie postępuj tak, ale módl się tak, jak was nauczyłem w Ojcze Nasz: „święć się imię Twoje”, czyli bądź pochwalony, uwielbiony w mojej potrzebie; „przyjdź królestwo Twoje”, czyli niech wszystko, co się dzieje, przyczynia się do stwarzania Twojego królestwa w nas i na świecie; „bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi”, czyli to Ty wejdź i działaj w tej mojej potrzebie, tak jak według Ciebie będzie lepiej dla mojego życia wiecznego i doczesnego. Jeśli powiesz mi naprawdę: „bądź wola Twoja”, czyli jakbyś mówił: „Ty się tym zajmij”, wkroczę z całą moją mocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje. Proszę, widzisz, że choroba postępuje, zamiast zanikać? Nie burz się, zamknij oczy i ufnie powiedz: „niech się dzieje Twoja wola, Ty się tym zajmij”. Powiadam ci, że się tym zajmę, jak lekarz. Uczynię nawet cud, jeśli będzie to potrzebne. Masz wrażenie, że stan chorego się pogarsza? Nie denerwuj się; zamknij oczy i mów: „Ty się zajmij”. Powtarzam ci, że się tym zajmę, że nie ma potężniejszego lekarstwa niż moje działanie z miłości. Zajmę się tym tylko kiedy zamkniesz oczy. Jesteś niezmordowany, chcesz wszystko sam oszacować, o wszystkim samemu pomyśleć; zdajesz się na siły ludzkie, czy też gorzej, na człowieka, wierząc w jego pomoc. I to utrudnia Moje działanie. O, jak bardzo pragnę twojego oddania bym mógł ci błogosławić, i w jakim smutku pogrążam się widząc jak się miotasz! Szatan właśnie do tego dąży: byś był niespokojny, by oderwać cię od Moich działań i rzucić na pastwę ludzkich przedsięwzięć.Ufaj zatem tylko Mi, odpocznij we Mnie, całkowicie się na Mnie zdaj. Czynię cuda proporcjonalnie do twojego pełnego oddania się Mi, i oderwania się od twoich myśli. Rozrzucam skarby łask, kiedy jesteś ubogi, całkowicie. Kiedy posiadasz własne zasoby, nawet w niewielkiej mierze, lub jeśli to ich szukasz, jesteś w zwykłym wymiarze i idziesz za ziemskim, naturalnym biegiem wydarzeń, w który często interweniuje Szatan. Żaden racjonalista czy człowiek ciągle rozsądzają cy sprawy, nie uczynił cudów, nawet wśród świętych; kto zdaje się na Boga, postępuje w Jego stylu (po Bożemu).Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, mów z zamkniętymi oczyma duszy: „Jezu, Ty się tym zajmij”. Oderwij się od siebie, bo twój umysł jest napięty… trudno dostrzec ci zło i zaufać Mi odrywając się od siebie. Postępuj tak w każdej trudności; róbcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie efekty i ciche cuda. Przysięgam wam na Moją miłość.I Ja się tym zajmę, zapewniam was.Módl się za każdym razem z tą gotowością oddania się, uzyskasz tak wielki pokój i owoce także wówczas, kiedy udzielę ci łaski złożenia ofiary ze swojego życia jako zadośćuczynienie i w imię miłości, co poniesie za sobą cierpienie. Wydaje ci się to niemożliwe? Zamknij oczy i powiedz całą duszą: „Jezu, Ty się tym zajmij”. Nie bój się, zajmę się i będziesz błogosławił Moje imię w uniżeniu. Tysiąc modlitw nie jest wart tyle co ten jeden akt oddania się: zapamiętaj to dobrze. Nie ma bardziej skutecznej nowenny niż ta: „O Jezu, oddaję Ci się, Ty się tym zajmij!”.ks. Dolindo Ruotolo

https://www.youtube.com/watch?v=svKGkbVilqc

Opublikowano Bez kategorii | 42 Komentarze

Konsekracja św. Józefowi Cuda naszego duchowego ojca

https://www.znak.com.pl/ksiazka/konsekracja-sw-jozefowi-cuda-naszego-duchowego-ojca-donald-calloway-189240      

Nadszedł czas św. Józefa! Liczne proroctwa ogłaszają niezwykle ważną rolę św. Józefa – od objawień w Cotignac, przez jego pojawienie się u boku Jezusa i Maryi w Fatimie aż po współczesne wizje z Itapirangi. W maju 2019 roku ks. Donald H. Calloway napisał do papieża Franciszka list z propozycją, aby rozważył ogłoszenie w Kościele Roku św. Józefa. Ojciec święty spełnił tę prośbę. Jako wielki apostoł św. Józefa ks. Calloway stworzył trzydziestotrzydniowy program zawierzenia się Opiekunowi Zbawiciela, który swoją formą nawiązuje do słynnego aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję według św. Ludwika de Montfort. Ta konsekracja to potężna broń w walce duchowej – skuteczność opieki św. Józefa potwierdzają tysiące świadectw wiernych. Podejmij wyzwanie i zostań duchowym synem św. Józefa! Ksiądz Donald H. Calloway MIC jest członkiem Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia. Po radykalnej zmianie życia i nawróceniu na katolicyzm ukończył studia filozoficzne i teologiczne. Jest mariologiem i wielkim czcicielem św. Józefa. Nadszedł dla ciebie czas odkrycia św. Józefa. Czas powierzenia mu siebie i swojej rodziny. To najlepsza inwestycja duchowa tego roku, a ta książka bardzo ci w tym pomoże. – ks. Dominik Chmielewski SDB Zaproponowana przez autora droga zawierzenia św. Józefowi poprowadzi wszystkich, którzy zdecydują się nią pójść, do triumfu Niepokalanego Serca Maryi. – ks. Dariusz Dąbrowski COr.

Konsekracja św. Józefowi | wydawnictwowam.pl
Opublikowano Bez kategorii | 58 Komentarzy

Garabandal

(Kościół katolicki nie zajął stanowiska w sprawie tych proroctw)

Istnieją trzy główne proroctwa, które Matka Boża z Góry Karmel przekazała czterem młodym dziewczynkom 2 lipca 1961 r. w małej wiosce Garabandal w Hiszpanii. Tymi czterema dziewczynkami były Conchita Gonzalez, Maria Dolores (Mari-Loli) Mazon, Hiacynta Gonzalez i Maria Cruz Gonzalez (nie spokrewnione pomimo tego samego nazwiska). Maria Cruz miała jedenaście lat, pozostałe dziewczynki dwanaście, i wszystkie pochodziły z biednych rodzin.

Matka Boża 18 października 1961 r. przekazała następujące przesłanie, aby rozpowszechnić je szeroko:

„Potrzeba podjąć wiele poświęceń. Należy wiele pokutować. Musimy wiele razy nawiedzać Najświętszy Sakrament, ale przede wszystkim powinniśmy być bardzo dobrzy. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas kara. Kielich już się wypełnia, a jeśli się nie zmienimy, zostaniemy ukarani”.

Matka Boża przepowiedziała Ostrzeżenie

Conchita napisała: „Ostrzeżenie pochodzi bezpośrednio od Boga i będzie widoczne dla całego świata i z każdego miejsca, w którym będą ludzie. Będzie to jak objawienie naszych grzechów i będzie widziane i odczuwane przez wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących, bez względu na wyznawaną przez nich religię. Będzie widoczne i odczuwane we wszystkich częściach świata i przez każdą osobę.

Dokona się ono na niebie, nikt nie może temu zapobiec. Będziemy nawet woleli być martwi niż przejść przez to Ostrzeżenie. To nas nie zabije. Będzie to «korekta» naszego sumienia. Spowoduje ono wielki strach i zmusi nas do refleksji nad konsekwencjami naszych grzechów osobistych. Będzie to jak ostrzeżenie przed nadejściem kary. W ten sposób świat otrzyma środek oczyszczenia, aby przygotować się na niezwykłą łaskę Wielkiego Cudu”.

Matka Boska powiedziała Hiacyncie, że „Ostrzeżenie nadejdzie, gdy warunki będą najgorsze”. Data nie została ujawniona wizjonerom, jednak Mari-Loli zna rok; i powiedziała, że Cud wydarzy się w ciągu roku po Ostrzeżeniu.

Nadchodzi Wielki Cud

Conchita wyraźnie powiedziała, że Matka Boża obiecała wielki cud w Garabandal, aby wszyscy uwierzyli objawieniom i byli posłuszni ich przesłaniu. „Ponieważ kara, na którą zasługujemy z powodu grzechów świata, jest wielka, cud musi być także wielki, bo świat go potrzebuje”. Nastąpi on w czwartek, w święto świętego oddanego Eucharystii, o godzinie 8.30 wieczorem i potrwa około kwadransa. Zbiegnie się również z wielkim wydarzeniem w Kościele. Chorzy, którzy tego dnia przybędą do Garabandal, zostaną uleczeni, niewierzący się nawrócą. W „Lasku Sosnowym” pozostanie trwały znak jako dowód ogromnej miłości Matki Bożej do wszystkich jej dzieci.

„Znak, który pozostanie” – mówi Conchita – „będzie można zobaczyć, sfotografować i obejrzeć w telewizji, ale nie będzie można go dotknąć. Będzie to oczywiste, że nie jest to coś z tego świata, ale z Boga”.

Conchita uzyskała zgodę Matki Bożej na ogłoszenie daty cudu z ośmiodniowym wyprzedzeniem. Dzięki obecnym środkom komunikacji i podróży, te osiem dni wystarczy ludziom na całym świecie na zgromadzenie się. Dzień Cudu może być ostatnią szansą, jaką daje nam Bóg, i może być także ostatnim wysiłkiem Matki Bożej, aby ocalić świat przed grożącą karą.

Jakiś czas temu Conchita napisała: „Najświętsza Dziewica nie pozwoli mi objawić natury Cudu, chociaż ją już znam. Nie mogę też ujawnić jego daty, którą znam, wcześniej niż osiem dni przed tym, jak ma się wydarzyć”. Matka Boża powiedziała, że zanim nastąpi Cud, cała ludzkość otrzyma Ostrzeżenie z Nieba.

Wielki Cud wydarzy się w ciągu roku od Ostrzeżenia.

Nieuchronnie zbliżająca się kara

Jeśli nie zwrócimy uwagi na to przesłanie, kara ogłoszona przez Matkę Bożą nawiedzi cały świat po Cudzie. Podczas jednej z ekstaz słyszano, jak dziewczyny modlą się za niewinne dzieci, płacząc przy tym. Od dnia, w którym dowiedziały się o karze, rozwinęły w sobie wielkiego ducha ofiary. Bardzo modlą się za grzeszników i za kapłanów. Często mówią, że jeśli kapłani nie będą tacy, jakimi powinni być, wiele dusz zostanie utraconych.

Conchita napisała: „Nie mogę wyjawić, jakiego rodzaju jest to kara, poza tym, że będzie ona wynikiem bezpośredniej interwencji Boga, co czyni ją straszniejszą i bardziej przerażającą niż wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Niewinne dzieci będą mniej cierpieć, umierając naturalną śmiercią, niż te dzieci, które umrą z powodu kary. Wszyscy katolicy powinni pójść do spowiedzi przed karą, a inni powinni żałować za swoje grzechy. Kiedy to zobaczyłam (tę karę), odczułam wielki strach, chociaż jednocześnie widziałam naszą Najświętszą Matkę. Kara, jeśli nadejdzie, nastąpi po Cudzie”.

Kiedy Matka Boża przemówiła do dziewcząt o karze, Jej twarz przybrała wyraz wielkiego smutku. Dziewczyny ujawniły: „Nigdy nie widzieliśmy, żeby wyglądała tak poważnie. Kiedy wypowiadała słowa „kielich już się napełnia”, powiedziała je bardzo cichym głosem”.

[Kara, o której tutaj mowa, jest mającą nadejść Wielką Karą – przyp. red.].

Ostatnie przesłanie

W dniu 18 czerwca 1965 r. Conchita, w obecności ponad 2000 osób zgromadzonych w Garabandal, otrzymała orędzie od Matki Bożej przez św. Michała Archanioła.

Anioł powiedział: „Ponieważ moje orędzie z 18 października nie zostało ogłoszone światu i nie zostało spełnione, powiadam wam, że to jest moje ostatnie przesłanie. Wcześniej kielich się napełniał. Teraz się przelewa. Wielu kardynałów, wielu biskupów i wielu kapłanów jest na drodze do zatracenia i pociągają za sobą wiele dusz. Oddaje się coraz mniejszą cześć Najświętszej Eucharystii. Musimy uniknąć gniewu Bożego wobec nas dzięki naszym wysiłkom na rzecz poprawy. Jeśli będziemy błagać o przebaczenie ze szczerością duszy, On nam przebaczy. Ja, wasza Matka, za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła chcę wam powiedzieć, abyście poprawili swoje życie. Otrzymujecie już jedno z ostatnich ostrzeżeń. Kocham was bardzo i nie chcę waszego potępienia. Proście szczerze, a my wam damy [to przebaczenie]. Powinniście podjąć więcej ofiar. Myślcie o Męce Jezusa”.

Opublikowano Bez kategorii | 102 Komentarze

Nowenna do św. Józefa

ROZPOCZYNAMY 10 MARCA 

Nowenna do św. Józefa trwa dziewięć kolejnych dni, podczas których odmawiamy przypisane na każdy dzień poniższe modlitwy. https://adonai.pl/modlitwy/?id=480 Modlitwy na kolejne dni nowenny do św. Józefa O chwalebny święty Józefie, przybrany ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny (tu wymienić intencję). Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni że Twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Litania do św. Józefa

Litania do św. Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,módl się za nami.

Święty Józefie,Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść nam, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami.W. Ustanowił go panem domu swego.O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

„Krótka” Litania

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Patronie zaskoczonych niespodzianą wieścią, co przerasta jak drzewo wiele niższe trawy,módl się za namiPatronie zmęczonych daremnym stukaniem do ciepłych domów, drzwi pozamykanych,Patronie uciekających po nocy pośpiesznie i wygnańców, co żyją latami wśród obcych,Patronie zatroskanych o przyszłość swych dzieci,Patronie strwożonych, tak jak Ty, proroctwem,Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie pogodnych, ze spracowanymi, biednymi rękami, bezsłownie wiernych,Patronie łagodny,

Święty Józefie – módl się za nami!

DZIEŃ DRUGIO chwalebny święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Chwalebny święty Józefie, Ojciec Niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego Syna swojego. Przyjąłeś Go z miłością, żywiłeś, piastowałeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością. Garniemy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i pros; my, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła.Do Ciebie, święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Litania do św. Józefa

DZIEŃ TRZECI chwalebny święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Święty Józefie, Twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z którym na co dzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam, święty nasz Opiekunie, abyśmy również potrafili na co dzień z Chrystusem rozmawiać, pracować, przebywać, a w blaskach Jego obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia.Do Ciebie, święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Litania do św. Józefa

DZIEŃ CZWARTY chwalebny święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Józefie święty, pod opieką Twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby Komunia święta była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania.Do Ciebie, święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Litania do św. Józefa

DZIEŃ PIĄTY chwalebny święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siła. wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i całym życiu chrześcijańskim. Zarówno „marności światowe”, jak i „szatańskie najazdy” nie ustają w uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas swoją potężną opieką, abyśmy pomocą Twą wsparci mogli żyć pobożnie, święcie umiera^ i osiągnąć szczęście wieczne.Do Ciebie, święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Litania do św. Józefa

DZIEŃ SZÓSTY chwalebny święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Głowo Najświętszej Rodziny, razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w Twoją Rodzinę Nazaretańską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu.Do Ciebie, święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Litania do św. Józefa

DZIEŃ SIÓDMY chwalebny święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swojego patrona, opiekuna i obrońcę, licząc słusznie na potężną Twoją pomoc, ponieważ jako opiekun, ojciec i żywiciel Chrystusa na ziemi, nadal pozostałeś opiekunem Jego Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. Wypraszaj przeto wszystkim członkom Kościoła łaskę wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii.Do Ciebie, święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Litania do św. Józefa

DZIEŃ ÓSMY chwalebny święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Święty Józefie, potężny nasz Patronie Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stal się przyczyną błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych Prosimy Cię usilnie, aby Twoja obecność, czczona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i naszych sąsiadów.Do Ciebie, święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Litania do św. Józefa

DZIEŃ DZIEWIĄTY chwalebny święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Święty Józefie, Patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja przeczysta Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.Do Ciebie, święty Józefie… [ pierwszy dzień nowenny ]Litania do św. Józefa

Opublikowano Bez kategorii | 4 Komentarze

25 lutego 2021 r. czwartek, godz.15:00

„O KRWI I WODO KTÓRAŚ WYTRYSNĘŁA Z NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO UFAMY TOBIE.”
OD WIELU LAT MODLILIŚCIE SIĘ TYMI WŁAŚNIE SŁOWAMI PRZED KORONKĄ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – I MOJE KOCHANE DZIECI ,TAK JEST PRAWIDŁOWO. (  pragnę abyście śpiewali jednak od siebie i na końcu wypowiedzieli Koronki” Jezu,ufam Tobie”, bo każdy ma to wymówić od siebie indywidualnie sercem, że tak naprawdę czuje).NADSZEDŁ TEN CZAS KIEDY OBSERWUJECIE, ŻE MOJE ODWIECZNE MODLITWY SĄ ZMIENIANE A TO DLATEGO ,ŻE ÓWCZESNY SANHEDRYN ROBI WSZYSTKO ABY POMNIEJSZYĆ ŁASKI PŁYNĄCE Z NIEBA DLA MOICH DZIECI.JA JEZUS CHRYSTUS PRAGNĘ WAM POWIEDZIEĆ, ŻE GDY UMIERAŁEM NA KRZYŻU MOJE CIERPIENIA BYŁY BARDZO WIELKIE I PRZYJĄŁEM JE BO WAS BARDZO UKOCHAŁEM.NAWET PODCZAS BICZOWANIA MOJA KREW  ROZPRYSKIWAŁA SIĘ WE WSZYSTKIE STRONY ,Z ZADANYCH CIOSÓW A POTEM WYPŁYWAŁA. Z INNYCH RAN WYPŁYWAŁA JAK NP Z RANY PRAWEGO RAMIENIA GDY DŹWIGAŁEM KRZYŻ NA KALWARIĘ.GDY WBIJANO W MOJE RĘCE I NOGI GRUBE GWOŹDZIE TO TAKŻE NAJPIERW KREW TRYSKAŁA.KIEDY PRZEKAZYWAŁEM MOJE ORĘDZIA ŚW FAUSTYNIE TO ONA ZAPISAŁA DOKŁADNIE TREŚĆ KORONKI,JAK JEJ TO PRZEKAZAŁEM I JEST TO DLA MNIE BOGA OBRAŻAJĄCE – BARDZO, GDY STARA SIĘ TE SŁOWA PODYKTOWANE DLA WAS POZMIENIAĆ.( na wypływała)GDY ŻOŁNIERZ ZBLIŻYŁ  SIĘ DO MNIE I PRZEBIŁ UKOŚNIE MÓJ PRAWY BOK TO OSTRZE DOTKNĘŁO MOJEGO OSIERDZIA (SERCA) I WTEDY WYTRYSNĘŁA Z WIELKIM IMPETEM MOJA KREW I WODA BO DOKONAŁO SIĘ MIŁOSIERDZIE BOŻE DLA WAS Z MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA.WY KOCHANE DZIECI MÓDLCIE SIĘ JAK DOTYCHCZAS BO WIELKIE JEST MIŁOSIERDZIE BOŻE ,KTÓRE WYTRYSNĘŁO Z WIELKĄ MOCĄ NA CAŁY ŚWIAT.W EWANGELII CZYTACIE, ŻE NAWET JEDNA JOTA NIE MOŻE BYĆ ZMIENIONA I TO CO PODAJĘ PRZEZ PROROKÓW NIECH SIĘ NIE WAŻY TAKŻE NIKT TEGO ZMIENIAĆ.(zrozumiałam,że Pismo św przecież mówi chociażby Księga Daniela, że w czasach ostatecznych wiele rzeczy ukrytych będzie ujawnionych a właśnie przez proroków ).W OCZACH BOGA NIE JEST WAŻNA WASZA STYLISTYKA I ŻE TA PRAWIDŁOWA WG WAS KOLEJNOŚĆ SŁÓW JEST KONIECZNA DO WASZEGO ZBAWIENIA.( jednak kolejność słów wypowiedzianych przez Boga jest ważna)TO PYCHA LUDZKA ZAWŁADNĘŁA ŚWIATEM I WEDŁUG WŁASNEGO „EGO” PRZEKRĘCA TO WIELKIE  DZIEŁO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. TO JEST ZBYT WAŻNA MODLITWA ,SZCZEGÓLNIE MIŁA BOGU ABYM NIE WSPOMNIAŁ O NIEJ.TA SENTENCJA O „KRWI I WODO! KTÓRAŚ WYTRYSNĘŁA …” MA BYĆ ŚPIEWANA PRZED ODMAWIANIEM KORONKI BO NAJPIERW MIAŁO MIEJSCE MOJE UKRZYŻOWANIE I DOKONAŁO SIĘ WRAZ Z WYTRYŚNIĘCIEM DLA WAS KRWI I WODY W MOIM MIŁOSIERDZIU A POTEM PODYKTOWAŁEM ŚW FAUSTYNIE TĘ KORONKĘ. NIE MOŻE BYĆ ODWROTNIE JAK NIEKTÓRZY WAM W TEN SPOSÓB NAKAZUJĄ.PODOBNIE JEST JAK PRAWIDŁOWO PRZEKAZAŁEM” ŚWIATA CAŁEGO” I TAK POWINNIŚCIE SIĘ MODLIĆ. WIEM ŻE PRZEZ LATA BYŁO INACZEJ I ZE WZGLĘDU NA WASZE PRZYZWYCZAJENIE NIE MUSICIE TEGO ZMIENIAĆ ALE O TYM WIEDZCIE ,ŻE SZATAN POPRZEZ LUDZI ROBIŁ WSZYTKO ABY W TEJ MODLITWIE NAMIESZAĆ.
KOCHANE DZIECI! WIELKI WASZ ŚWIĘTY MAKSYMILIAN KOLBE ,KTÓRY ODDAŁ ŻYCIE DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA OTRZYMAŁ ODE MNIE RÓWNIEŻ MODLITWĘ, KTÓRA TEŻ ZOSTAŁA POZMIENIANA. CZŁONKOWIE WASZEGO KOŚCIOŁA STAWIAJĄ SIĘ PONAD OGŁOSZONYMI ŚWIĘTYMI I PRÓBUJĄ WSZYSTKO POZMIENIAĆ ABY UPIĘKSZYĆ I ZAMAZAĆ OBRAZ DZISIEJSZEGO ŚWIATA. PRZECIEŻ MASONERIA NADAL FUNKCJONUJE W MOIM KOŚCIELE I JEST DLA WAS WIELKIM ZAGROŻENIEM.DLATEGO PODAJĘ WAM JESZCZE RAZ PRZEZ MOJE NARZĘDZIE TEGO DZIECKA PRAWIDŁOWĄ MODLITWĄ.
„„O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają , a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie”.
DBAM O SWOJE OWCE ,KTÓRE MODLĄ SIĘ DNIEM I NOCĄ I PRAGNĘ ABY TYMI MODLITWAMI ,SZCZEGÓLNIE W TEJ CHWILI MODLILI SIĘ PRAWIDŁOWO.MOJE UKOCHANE MALEŃSTWA, KTÓRE CZUWACIE WCIĄŻ I WSPÓŁCZUJECIE MI JAK BARDZO CIERPIĘ W SWOIM KOŚCIELE,CHCĘ WAM POWIEDZIEĆ ,ŻE BARDZO JEST MI MIŁE TO WASZE ZAPARCIE W  MODLITWIE W INTENCJI MOJEJ INTRONIZACJI. MODLICIE SIĘ TAK DŁUGO I NIEKTÓRZY Z WAS WĄTPIĄ ,ŻE TO MA SENS A JA WAM PRZYRZEKAM – JA WASZ ZBAWICIEL ,ŻE MOJA TRZÓDKA DOKONA TEGO DZIEŁA ALE PO BOŻEJ INTERWENCJI. TERAZ TAKIE ZŁO WESZŁO DO WASZEGO KOŚCIOŁA, ŻE PO LUDZKU NIE MACIE NA TO NADZIEI. ALE JA WAS KOCHAM I GDY WY Z TAKĄ WIARĄ WALCZYCIE O MNIE KRÓLA W POLSCE,TO JA WAM OBIECUJĘ, ŻE TO SIĘ STANIE. CZYŻ EWANGELIA NIE GŁOSI WAM ,ŻE JEŚLI PROSICIE I BŁAGACIE BOGA TO ON BY WAS NIE WYSŁUCHAŁ? PRZECIEŻ WY WALCZYCIE O JEGO SYNA – JEZUSA CHRYSTUSA,KTÓREGO BÓG POSŁAŁ ABY UMARŁ  ZA WASZE GRZECHY.PAN BÓG JEST ŁASKAWY, MIŁOSIERNY, WSZECHMOCNY I WSŁUCHUJĄCY SIĘ W WASZĄ MODLITWĘ,DLATEGO NIE UPADAJCIE I NADAL SIĘ MÓDLCIE.
NIE MARTWCIE SIĘ TEŻ O OGŁOSZENIE V DOGMATU TAKŻE ZATRIUMFUJE,PODOBNIE JAK NIEPOKALANE SERCE MARYI. BĄDŹCIE UFAJĄCY I WIERNI W TEJ MODLITWIE BO PRZECIEŻ BŁAGACIE O MOJĄ MATKĘ – MATKĘ BOGA .CZYŻBY BÓG ,KTÓRY JĄ POWOŁAŁ JAKO MOJĄ MATKĘ MÓGŁBY WAS NIE WYSŁUCHAĆ?WASZE SERCA SĄ TAK MIŁE BOGU BO PROSICIE O WYPEŁNIENIE SIĘ DO KOŃCA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO A NIE WE WŁASNYCH SPRAWACH.
PAN BÓG PATRZY NA WASZĄ CZĘŚĆ LUDU BOŻEGO I CIESZY SIĘ,ŻE JEST JEDNAK TA GARSTKA UFAJĄCA MU DO KOŃCA I PRZYGOTOWAŁ WAM JUŻ BIAŁE I NIEBIESKIE SZATY WYRÓŻNIAJĄCE WAS GDY PRZYJDĘ W CHWALE.TAK PRZYJDĘ W CHWALE SĄDZIĆ ŻYWYCH I UMARŁYCH I WIELU Z WAS KAŻĘ PRZYODZIAĆ SIĘ W TE SZATY.NIEKTÓRYCH Z WAS POWOŁAMY WCZEŚNIEJ I TEŻ OTRZYMAJĄ NIEBIESKIE ODZIENIE.NIE BÓJCIE SIĘ TYCH CZASÓW BO ANIOŁOWIE JUŻ SĄ DO WAS WYSŁANI I ONI ROZKAŻĄ WAM CO MACIE ROBIĆ.PAMIĘTAJCIE SŁUCHAJCIE ICH BO ONI POPROWADZĄ WAS W BEZPIECZNE SCHRONIENIA.
BŁOGOSŁAWIĘ WAM MOJA TRZÓDKO I ZAPEWNIAM ŻE WASZE MODLITWY WYPEŁNIĄ SIĘ JAK WYPEŁNIAJĄ SIĘ SŁOWA ZAWARTE W PIŚMIE ŚWIĘTYM.                                  WASZ JEZUS Z MARYJĄ.
UWAGA: OBECNIE W ROZPOWSZECHNIONYM DZIENNICZKU ŚW FAUSTYNY JEST JEDNAK INACZEJ PODAWANA TA SENTENCJA „”O KRWI I WODO KTÓRAŚ WYTRYSNĘŁA Z  SERCA JEZUSOWEGO UFAM TOBIE.”WIEDZIAŁAM O TYM ZANIM OTRZYMAŁAM TEN PRZEKAZ A JEDNAK W TAKIEJ FORMIE GO OTRZYMAŁAM.NIE MAMY PEWNOŚCI CZY CZYTAMY FAKTYCZNIE ORYGINAŁ DZIENNICZKA,BARDZO MOŻLIWE,ŻE TAK PAN JEZUS W SWEJ POKORZE PODYKTOWAŁ PIERWOTNIE TE  SŁOWA ŚW FAUSTYNIE.JAK NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA KSZTAŁTOWAŁA SIĘ PRZEZ WIEKI POD WPŁYWEM DUCHA ŚW ABY PRZODEM DO TABERNAKULUM OSIĄGNĄĆ SZCZYT  ŚWIĘTOŚCI TAK DODANIE „NAJŚWIĘTSZE” SERCE JEZUSA” GO WYWYŻSZA A NIC BOSKIEMU SERCU NIE UJMUJE BO SERCE BOGA NIE JEST ZWYKŁYM SERCEM LECZ BOSKIM  CZYLI NAJŚWIĘTSZYM.TYM BARDZIEJ ŻE Papież Klemens XIII w 1765 r. zezwolił na obchodzenia święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa PO OBJAWIENIACH JAKIE OTRZYMAŁA ŚW MAŁGORZATA, MARIA ALACOQUE .
ŚW.FAUSTYNKO JESTEŚ MOJĄ UKOCHANĄ ŚWIĘTĄ A JA JESTEM TAKĄ MARNOŚCIĄ PRZY TOBIE TO WYBACZ MI ALE MOŻE JEZUS SIĘ O TO UPOMNIAŁ CO USUNIĘTO U CIEBIE,TEGO NIE JESTEM PEWNA A MOŻE JEZUS Z MARYJĄ WKRÓTCE TO WYJAŚNIĄ BO PROSZĘ O TO, A NIE CHCĘ ZATRZYMYWAĆ SŁOWA BOŻEGO. AMEN.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 122 Komentarze

XLII NOWENNA POMPEJAŃSKA

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS – KRÓL ODWIECZNY I MARYJA MATKA BOŻA  – MATKA JEZUSA I NASZA MATKA KRÓLOWA POLSKI!

WITAM WAS KOCHANI W CHRYSTUSIE PANU! JUŻ W KOLEJNEJ XLII NOWENNIE POMPEJAŃSKIEJ.

OTO PRZEDSTAWIAM WAM FRAGMENT OSTATNIEGO PRZESŁANIA CO POWIEDZIAŁ JEZUS DO NAS 25 LUTEGO 2021 ROKU W GODZINIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.A PAN JEZUS PRZYSZEDŁ Z MARYJĄ – Z MATKĄ SWOJĄ.


MOJE UKOCHANE MALEŃSTWA!, KTÓRE CZUWACIE WCIĄŻ I WSPÓŁCZUJECIE MI JAK BARDZO CIERPIĘ W SWOIM KOŚCIELE,CHCĘ WAM POWIEDZIEĆ ,ŻE BARDZO JEST MI MIŁE TO WASZE ZAPARCIE W  MODLITWIE W INTENCJI MOJEJ INTRONIZACJI. MODLICIE SIĘ TAK DŁUGO I NIEKTÓRZY Z WAS WĄTPIĄ ,ŻE TO MA SENS A JA WAM PRZYRZEKAM – JA WASZ ZBAWICIEL ,ŻE MOJA TRZÓDKA DOKONA TEGO DZIEŁA ALE PO BOŻEJ INTERWENCJI. TERAZ TAKIE ZŁO WESZŁO DO WASZEGO KOŚCIOŁA, ŻE PO LUDZKU NIE MACIE NA TO NADZIEI. ALE JA WAS KOCHAM I GDY WY Z TAKĄ WIARĄ WALCZYCIE O MNIE KRÓLA W POLSCE,TO JA WAM OBIECUJĘ, ŻE TO SIĘ STANIE. CZYŻ EWANGELIA NIE GŁOSI WAM ,ŻE JEŚLI PROSICIE I BŁAGACIE BOGA TO ON BY WAS NIE WYSŁUCHAŁ? PRZECIEŻ WY WALCZYCIE O JEGO SYNA – JEZUSA CHRYSTUSA,KTÓREGO BÓG POSŁAŁ ABY UMARŁ  ZA WASZE GRZECHY.
PAN BÓG JEST ŁASKAWY, MIŁOSIERNY, WSZECHMOCNY I WSŁUCHUJĄCY SIĘ W WASZĄ MODLITWĘ,DLATEGO NIE UPADAJCIE I NADAL SIĘ MÓDLCIE.

NIE MARTWCIE SIĘ TEŻ O OGŁOSZENIE V DOGMATU TAKŻE ZATRIUMFUJE,
PODOBNIE JAK NIEPOKALANE SERCE MARYI. BĄDŹCIE UFAJĄCY I WIERNI W TEJ MODLITWIE BO PRZECIEŻ BŁAGACIE O MOJĄ MATKĘ – MATKĘ BOGA .CZYŻBY BÓG ,KTÓRY JĄ POWOŁAŁ JAKO MOJĄ MATKĘ MÓGŁBY WAS NIE WYSŁUCHAĆ?
WASZE SERCA SĄ TAK MIŁE BOGU BO PROSICIE O WYPEŁNIENIE SIĘ DO KOŃCA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO A NIE WE WŁASNYCH SPRAWACH.

PAN BÓG PATRZY NA WASZĄ CZĘŚĆ LUDU BOŻEGO I CIESZY SIĘ,ŻE JEST JEDNAK TA GARSTKA UFAJĄCA MU DO KOŃCA I PRZYGOTOWAŁ WAM JUŻ BIAŁE I NIEBIESKIE SZATY WYRÓŻNIAJĄCE WAS GDY PRZYJDĘ W CHWALE.
TAK , PRZYJDĘ W CHWALE SĄDZIĆ ŻYWYCH I UMARŁYCH I WIELU Z WAS KAŻĘ PRZYODZIAĆ SIĘ W TE SZATY.
NIEKTÓRYCH Z WAS POWOŁAMY WCZEŚNIEJ I TEŻ OTRZYMAJĄ NIEBIESKIE ODZIENIE.
NIE BÓJCIE SIĘ TYCH CZASÓW BO ANIOŁOWIE JUŻ SĄ DO WAS WYSŁANI I ONI ROZKAŻĄ WAM CO MACIE ROBIĆ.
PAMIĘTAJCIE SŁUCHAJCIE ICH BO ONI POPROWADZĄ WAS W BEZPIECZNE SCHRONIENIA.

BŁOGOSŁAWIĘ WAM MOJA TRZÓDKO I ZAPEWNIAM ŻE WASZE MODLITWY WYPEŁNIĄ SIĘ JAK WYPEŁNIAJĄ SIĘ SŁOWA ZAWARTE W PIŚMIE ŚWIĘTYM.
                                  WASZ JEZUS Z MARYJĄ.

TUTAJ NAPISZĘ SŁOWO OD SIEBIE, WIEM, ŻE ZŁY DUCH CHCE PRZERWAĆ NAM TĄ MODLITWĘ, NIE POZWÓLMY NA TO, GDYBY NAWET NASZ BLOG ZOSTAŁ ZNISZCZONY LUB ZAMKNIĘTY.GDYBY TAK SIĘ STAŁO TO  TRWAJCIE W TYCH SAMYCH DZIESIĄTKACH LUB GDYBYŚCIE NIE MOGLI TO PRZEKAŻCIE JE ZAUFANEJ OSOBIE.
PROSZĘ WAS O TO BO GDYBY NASZA NOWENNA POMPEJAŃSKA BYŁA MAŁO WAŻNA W OCZACH PANA BOGA TO SZATAN BY SIĘ TAK NIE WŚCIEKAŁ NA NASZYM BLOGU I ODPUSZCZAŁ W ATAKACH.ALE ON WCIĄŻ WRACA
POD POSTACIAMI RÓŻNYCH ZŁYCH OSÓB.
BÓG ZAPŁAĆ ZA WYTRWAŁOŚĆ.NIECH WAM PAN BÓG BŁOGOSŁAWI W CAŁEJ TRÓJCY ŚWIĘTEJ A MATKA BOŻA OSŁANIA NIEBIESKIM PŁASZCZEM. I SŁUCHAJCIE ANIOŁÓW STRÓŻY I MÓDLCIE SIĘ DO NICH
                               GOSIA3

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.

TAKŻE WYTRWAJMY I W NASZEJ MODLITWIE I DOŁĄCZMY TA MODLITWĘ I Z WIELKĄ WIARĄ MÓDLMY SIĘ W TYCH INTENCJACH O KTÓRE PROSI PAN JEZUS A TAKŻE ZA DZIECI NARAŻONE NA ABORCJĘ Z POWODU WAD GENETYCZNYCH LUB TAKICH JAKĄ MA SARA.
INTENCJA 1:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM ZAWSZE Z MARYJĄ O ZWIEŃCZENIE AKTU INTRONIZACJI W NASZEJ OJCZYŹNIE WEDŁUG TWOJEJ WOLI”
INTENCJA 2:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM O TO ABY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY OGŁOSIŁ JAK NAJSZYBCIEJ V DOGMAT MARYJNY O WSPÓŁODKUPICIELCE, POŚREDNICZCE I ORĘDOWNICZCE.”
INTENCJA 3:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM OKRYJ NAJDROŻSZĄ KRWIĄ CHRYSTUSA WSZYSTKICH KAPŁANÓW , KTÓRZY NIEZMIENNIE GŁOSZĄ TWOJĄ EWANGELIĘ I PROWADZĄ OWCE DO WIECZNEGO ZBAWIENIA. UDZIEL ŁASKI WSZECHMOCNEJ POZNANIA PRAWDY CAŁEMU EPISKOPATOWI POLSKIEMU, ZDEJM BIELMO Z OCZU BŁĄDZĄCYM KAPŁANOM , WSPOMAGAJ W SWEJ LITOŚCI MIŁOSIERNEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA CHORYCH, CIERPIĄCYCH I PRZEŚLADOWANYCH KAPŁANÓW.”

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
Przez 27 dni: od 12 MARCA 2021 roku do 7 KWIETNIA 2021 r. odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
Przez następne 27 dni: od 8 KWIETNIA 2021 r. do 4 MAJA 2021 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Zgłoszenia do NP proszę kierować w komentarzach na tym blogu. Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca lecz jeśli pragniecie te same to napiszcie mi jakie to były bo to ułatwi mi tworzenie NP. Zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnica. Spróbuję coś temu zaradzić. Proszę podawać tez nr intencji wg nr treści modlitw.
ZOSTAŃCIE Z PANEM BOGIEM I MATKĄ JEZUSA – MARYJĄ – NASZĄ KRÓLOWĄ POLSKI I Z ŁASKAMI Z NIEBA.
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.
MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY:
O Boże mój, wierzę w Ciebie uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.
Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 56 Komentarzy

28.01.2021 r. czwartek, godz.15:00

TAM GDZIE ŁASKA BOŻA W WIELKIEJ OBFITOŚCI TAM TEŻ DUŻE CIERPIENIE.

TO NIE JEST ŁATWE ABY BYĆ MOIM NARZĘDZIEM I PRZEKAZYWAĆ ODE MNIE SŁOWA BOŻE. ZRESZTĄ OD DAWNA CIĘ WYBRAŁEM,ZANIM ZACZĄŁEM PRZEKAZYWAĆ CI TE PRZESŁANIA. KRZYŻ POJAWIA SIĘ W TWOIM ŻYCIU OD DAWNA A WIELE RAZY OCALIŁEM CIĘ OD ŚMIERCI BO BYŁAŚ NAM POTRZEBNA ( w dzieciństwie szkarlatyna, gdy miałam 17 lat topiłam się w jeziorze, zachłyśnięcia, poważny atak serca w wieku około 30 roku życia z powodu którego znalazłam się w szpitalu, migrenowe bóle głowy, które pojawiły się po szczepieniu,które określałam jakby ktoś mi obręcz nałożył na głowę, wrzód na dwunastnicy i inne cierpienia z powody zabiegów których nie sposób wyliczyć).
URODZIŁAŚ SIĘ W PIĄTEK W DZIEŃ KIEDY UMARŁEM NA KRZYŻU A WSZYSTKIE SAKRAMENTY ŚW PRZYJĘŁAŚ W JEDNYM KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA.
TYLKO W CIERPIENIU MOGĄ RODZIĆ SIĘ TAKIE MOJE PRZEKAZY I TYLKO TE SĄ PRAWDZIWE GDZIE WASZE KRZYŻE SĄ CIĘŻKIE.
JA TEŻ MOJA…..CIERPIAŁEM I UMARŁEM NIEWINNIE TAK JAK CIERPI SARA I INNE NIEWINNE DZIECI.
NIE DZIWCIE SIĘ DZIECI,ŻE WASZE CIERPIENIA SĄ MI POTRZEBNE DO ZBAWIENIA ŚWIATA ALE TEŻ NIEJEDNOKROTNIE DO WASZEGO NAWRÓCENIA.
NAGINAM GAŁĄZKI,KTÓRE NIE ZAWSZE CHCĄ ZE MNĄ WSPÓŁPRACOWAĆ I NIE MÓWIĘ W TEJ CHWILI O TOBIE.
WIESZ O KIM TERAZ MÓWIĘ ALE NIE MA POTRZEBY ABY PUBLICZNIE O TYM PISAĆ.
KAŻDY GDY WYBIERA SWOJĄ DROGĘ SAM MUSI ODPOWIADAĆ ZA SWOJE DECYZJE I DŹWIGAĆ SWÓJ KRZYŻ A NIE PRZERZUCAĆ GO NA INNYCH. TO DOBRA WOLA INNYCH I MIŁOŚĆ DO BLIŹNIEGO  MOŻE ZDECYDOWAĆ O POMOCY W NIESIENIU KRZYŻA INNYCH ALE NIE WOLNO ROSZCZENIOWO GO NARZUCAĆ INNYM.
TO JA ROZDZIELAM KRZYŻE I JA WAS NIMI OBDAROWUJĘ A WY POWINNIŚCIE NIE ODRZUCAĆ GO LECZ NIEŚĆ GO SAMODZIELNIE TAK JAK JA GO NIOSŁEM. POMÓGŁ MI JEDYNIE SZYMON Z CYRENY ALE MU TO NARZUCONO A JA OCZEKIWAŁEM ABY POMÓGŁ MI TEN CO GO MU NARZUCIŁ.
A WIĘC NIKOMU NIE NARZUCAJCIE A WEŹCIE GO NA SWOJE RAMIONA A TYM SAMYM PODTRZYMUJECIE MÓJ KRZYŻ GDY TAK TERAZ CIERPIĘ W KOŚCIELE ŚWIĘTYM. TAKIE SĄ MI MIŁE WASZE KRZYŻE.

 MÓWIĘ DO MOICH UMIŁOWANYCH KAPŁANÓW OD WIELU PRZEZ WYBRANE DUSZE- MOJE NARZĘDZIA A ONI WRAZ NIE CHCĄ TEGO PRZYJĄĆ JAKO PRAWDĘ OBJAWIONĄ.
W KOŚCIELE POLSKIM JESTEM TERAZ BARDZO DEPTANY PODCZAS EUCHARYSTII. WIELU KAPŁANÓW POZORNIE WBREW FAŁSZYWEGO POSŁUSZEŃSTWA PODAJE MNIE NA RĘKĘ ŚWIECKIM I MOJE KAWAŁKI CIAŁA Z KRWIĄ SPADAJĄ NA POSADZKĘ A POTEM MNIE DEPCZECIE. WYNOSICIE JE NA BUTACH ZE ŚWIĄTYŃ I MOJA KREW JEST JUŻ ROZLANA PO WASZYCH ULICACH I DOMOSTWACH.
NAWOŁYWAŁEM WIELE RAZY DO PODAWANIA MNIE OSŁANIAJĄC PATENAMI ALE TEN GŁOS NIE DOCIERA DO KAPŁANÓW A JEŚLI DOCIERA TO ONI W TO NIE WIERZĄ,ŻE MNIE TYM OBRAŻAJĄ I PROFANUJĄ.
DLATEGO MOJE DZIECKO POTRZEBNE MI WŁAŚNIE WASZE CIERPIENIA ABYŚCIE MI POMOGLI  WYNAGRADZAĆ ZA GRZECHY MOICH SŁUG I DZIECI CO ZABIJAJĄ TAKIE DZIECI JAK SARA I NIE CHCĄ PRZYJĄĆ PRAWDY.
NIE ODRZUCAJCIE WŁASNYCH CIERPIEŃ BO POCHODZĄ ODE MNIE JEZUSA UKRZYŻOWANEGO KIEDYŚ PRZED WIELOMA LATY A TERAZ PONOWNIE JESTEM BEZCZESZCZONY NA CAŁYM ŚWIECIE.

DZIECI ZAOPATRZCIE SIĘ W WODĘ ŚWIĘCONĄ I EGZORCYZMOWANĄ BO NIEDŁUGO JUŻ JEJ NIE BĘDZIECIE MOGLI ZDOBYĆ W WASZYCH ŚWIĄTYNIACH. NADCHODZI BOWIEM OHYDA SPUSTOSZENIA I WASZA NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA NIE BĘDZIE JUŻ MOJĄ OFIARĄ NA KRZYŻU.
BĘDZIECIE MUSIELI OPUŚCIĆ ŚWIĄTYNIE ,CI CO ZROZUMIECIE CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO NA WASZYCH OŁTARZACH. INNE DZIECI TE ZAGUBIONE OWCE,KTÓRE NIE CHCIAŁY ZE MNĄ WSPÓŁPRACOWAĆ NIE ROZPOZNAJĄ TEGO,ŻE MNIE JUŻ W ŚWIĄTYNIACH NIE BĘDZIE.
WASZA RESZTA-MAŁA TRZÓDKA  POZOSTANIE PRZY MNIE LECZ TRUDNO WAM BĘDZIE ZNALEŹĆ PRAWDZIWEGO SŁUGĘ BOŻEGO-KAPŁANA.
WIDZICIE JAK TERAZ WYGLĄDAJĄ OPUSTOSZAŁE KOŚCIOŁY W KTÓRYCH POZOSTAŁO 1/3 MOICH DZIECI W PORÓWNANIU PRZED CZASEM OGŁOSZONEJ PANDEMII.ICH STRACH PRZED ZARAZĄ JEST TAK WIELKI,ŻE OPUŚCILI MNIE BO NIE WIERZĄ ŻE JA IM W DALSZYM CIĄGU MOGĘ POMÓC JAKO JEDYNY ICH OBROŃCA W TYCH CZASACH.
ICH ZDROWIE STAŁO SIĘ NA PIERWSZYM PLANIE A NIE ICH PRAWDZIWY BÓG I CZŁOWIEK KTÓRY POSZEDŁ NA KRZYŻ ABYŚCIE MIELI ŻYCIE WIECZNE.  NIEKTÓRZY KAPŁANI NIE DAJĄ WAM PRZYKŁADU WIARY I NA MSZY ŚW ZACHOWUJĄ SIĘ TAK JAKBY MNIE TAM NIE BYŁO,ZASŁANIAJĄ SIĘ PRZEDE MNĄ MASKAMI GDY ROZDZIELAJĄ MNIE PODCZAS KOMUNII ŚW.
NIE WIERZĄ W TO ŻE JA JESTEM ICH RĘKOMA I STAJĄ SIĘ W TYM MOMENCIE NAJWYŻSZYM KAPŁANEM W MOJEJ OSOBIE.
ZASMUCA MNIE TO BARDZO,KIEDY PATRZĘ NA TO WSZYSTKO JAK UPADŁA WIARA I MAŁO KTO JUŻ WIERZY ,ŻE JESTEM ŻYWY I PRAWDZIWY W TYM BIAŁYM OPŁATKU.
DZIECI CIERPCIE RAZEM ZE MNĄ I NIE ZASMUCAJCIE MNIE W TEJ OSTATNIEJ PRÓBIE KOŚCIOŁA.
WY JESTEŚCIE JEDYNIE MOJĄ RADOŚCIĄ, NIEKTÓRZY Z WAS NAWET MNIE NIE WIDZIELI A BARDZO MI UWIERZYLI,ŻE JA NIEDŁUGO PO WAS PRZYJDĘ.
TO PRAWDA ,ŻE KAŻDE NIEOCHRZCZONE DZIECKO NIE TRAFIA DO NIEBA JAKO DZIECKO LECZ POWRACA JAKO ANIOŁEK CHWALEBNY I JEST W CHÓRACH ANIELSKICH.NAWET JEŻELI W WYNIKU ABORCJI NIE Z JEGO WINY TO SIĘ PRZECIEŻ STAŁO NIE MOŻE BYĆ CZŁOWIEKIEM LECZ ANIOŁEM W NIEBIE.
TA KREW WYLANA PODCZAS ABORCJI WRACA DO NIEBA I PAN BÓG NIEJEDNOKROTNIE TO DZIECKO  POSYŁA NA ŚWIAT JESZCZE RAZ W INNYCH ORGANIZMACH W INNYCH RODZINACH.
ŻADNA KREW I CIAŁO POWOŁANE PRZEZ STWÓRCĘ NIE JEST MARNOWANE JAKBY TO MOGŁO SIĘ WYDAWAĆ TYM,KTÓRZY ZABIJANIA TEGO DOKONUJĄ.TE KROPLE KRWI Z ABORCJI ZBIERAJĄ POSŁANI ANIOŁOWIE Z NIEBA I ZANOSZONE SĄ Z POWROTEM W KIELICHACH PRZED TRON BOGA OJCA A NAJWYŻSZY STWORZYCIEL JĄ SKRZĘTNIE PIELĘGNUJE I PONOWNIE POWRACA NA ZIEMIĘ W INNYM MAŁYM CZŁOWIEKU -DZIECIĄTKU. PŁACZEMY TUTAJ W NIEBIE NAD TYMI KIELICHAMI PRZEPEŁNIONYMI NIEWINNĄ KRWIĄ PRZELEWANĄ , W TYCH CZASACH W OGROMNYCH ILOŚCIACH.
PO TO TEŻ BĘDZIE OSTRZEŻENIE ABY WSZYSCY RODZICE ZROZUMIELI,ŻE MUSZĄ OCHRZCIĆ SWOJE DZIECI,NAWET TE NIENARODZONE ABY SPOTKAĆ SIĘ Z NIMI W NIEBIE I ROZPOZNAĆ JAKO WŁASNE DZIECKO.
JA JEZUS CHRYSTUS JUŻ WAM RAZ POWIEDZIAŁEM ABYŚCIE CZYM PRĘDZEJ OCHRZCILI SWOJE DZIECI ZANIM PRZYJDĘ JAKO SĘDZIA SPRAWIEDLIWY ABY WAS OSĄDZIĆ.NIE ZWLEKAJCIE Z TYM BO CZASU MACIE CORAZ MNIEJ A RĘKA PANA BOGA JUŻ NIE JEST POWSTRZYMYWANA PRZEZ MARYJĘ JAK POWIEDZIAŁA W LA SALETTE.ZA DUŻO JUŻ NIEWINNEJ DZIECIĘCEJ KRWI ZOSTAŁO PRZELANEJ,MĘCZEŃSKO NIEWINNIE ZGINĘŁO WIELU CHRZEŚCIJAN I DLATEGO RĘKA BOGA MUSI OPAŚĆ Z KARĄ NA TEN ŚWIAT.
NASTĄPIŁ UPADEK CYWILIZACJI BO NIKOGO JUŻ PRAWIE NIE DZIWI ,ŻE MOJE DZIECI ZABIJA SIĘ ODŁĄCZAJĄC OD APARATURY RATUJĄCEJ ŻYCIE.
WIELE DZIECI SIĘ DEPRAWUJE PRZEZ DOROSŁYCH.ZAMYKANE SĄ W DZIECIŃCACH A TAM SĄ POZBAWIANE NIEWINNOŚCI,ŻE GRZECH SODOMY I GOMORY JEST O WIELE MNIEJSZY NIŻ TO CO ZŁOCZYŃCY WYPRAWIAJĄ Z TYMI MALEŃSTWAMI.
DZIECI SĄ SPRZEDAWANE JAK KIEDYŚ NIEWOLNICY A CZĘSTO ZABIJANI NA ORGANY I MY JUŻ NIE MOŻEMY DŁUŻEJ PATRZEĆ JAK CIERPIĄ.
PŁODY POCHODZĄCE Z ABORCJI UŻYWANE SĄ DO HANIEBNYCH CELÓW ,KTÓRYCH PAN BÓG NIGDY NIE ZAAKCEPTUJE I TYCH KTÓRZY TO CZYNIĄ STRĄCI DO PIEKŁA.
OCZYSZCZENIE MUSI NADEJŚĆ ABYŚMY MOGLI PRZYGOTOWAĆ KRÓLESTWO BOŻE, KTÓRE WŁAŚNIE NADCHODZI.
NIKT Z TAKIMI OKRUTNYMI CZYNAMI TAM NIE TRAFI BO KTO INGERUJE W DZIEŁO STWÓRCY-ŚWIĄTYNIĘ DUCHA ŚWIĘTEGO NA ZAWSZE ZOSTANIE POTĘPIONY. SĄ TO GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU.
A SPOŻYWANIE DZIEŁA STWÓRCY I DODAWANIE DO SZCZEPIONEK JEST TYM SAMYM GRZECHEM I WIELKĄ OBRAZĄ BOGA I NIGDY NIE ZOSTANIE ODPUSZCZONY.

MOJE KOCHANE DZIECI!
JEDNAK MUSICIE JESZCZE TROCHĘ POCZEKAĆ ZANIM NADEJDZIE GODZINA OSTRZEŻENIA.STANIE SIĘ TO W DWÓCH DATACH BLISKICH SOBIE BO PRZECIEŻ WIECIE,ŻE ISTNIEJĄ RÓŻNICE CZASOWE NA ŚWIECIE.
JUŻ NIE ZGADUJCIE A PRZYGOTUJCIE SIĘ SOLIDNIE I KONIECZNIE ZE ŚWIATŁEM,KTÓREGO NIE CHOWAJCIE DLA SIEBIE LECZ MIEJCIE ZAPALONE NA WIERZCHU BO MACIE PRZECIEŻ DO KOŃCA GŁOSIĆ EWANGELIĘ,KTÓRĄ WAM PRZEKAZAŁEM PRZEZ APOSTOŁÓW.

 WASZ NAJWYŻSZY KAPŁAN – JEZUS CHRYSTUS,KTÓRY WAM BŁOGOSŁAWI I PRZYCHODZI DZISIAJ DO WAS ZE
 SWOJĄ MATKĄ – MARYJĄ I ZE ŚW MICHAŁEM ARCHANIOŁEM.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 3 Komentarze

30 dniowe Nabożeństwo do Świętego Józefa

30-dniowe nabożeństwo ku czci św. Józefa (nowenna) - YouTube

Ojciec Święty Jan Paweł II, któremu leżało na sercu dalsze pogłębianie i szerzenie wszelkich przejawów pobożności ludowej w oddawaniu czci Opiekunowi Syna Bożego, w adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos napisał: „Pokładając ufność w przemożnym wstawiennictwie św. Józefa, Koś­ciół widzi w nim wspaniały wzór nie tylko dla poszczególnych stanów życia, ale dla całej chrześcijańskiej wspólnoty, niezależnie od warunków życia i zadań, jakie w niej pełni każdy z wiernych” (nr 30). Każdego dnia będziemy odprawiać to Nabożeństwo, które pozwoli nam przez 31 dni głębiej poznać św. Józefa, jak również pogłębić pracę nad sobą aby jeszcze pełniej móc współdziałać, z naszym wspaniałym i troskliwym Opiekunem.  

30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA
           – Płaszcz św. Józefa | Światło Pana - Rekolekcje
           video/mp3

  WPROWADZENIE Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach. Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną. Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”. Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Zaleca się jednak, aby Nowennę do świętego Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych. Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg – do portu wiecznego zbawienia.  

30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO
            JÓZEFA – Płaszcz św. Józefa | Światło Pana -
            Rekolekcje video/mp3

  Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania (również na zakończenie Nowenny): O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny, módl się za nami i za wszystkimi umierającymi dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy). ******** 30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA (modlitwy na każdy dzień Nowenny) + W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (Odmawia się trzykrotnie, jako dziękczynienie dla Trójcy Przenajświętszej za obdarzenie świętego Józefa szczególnymi łaskami). OFIAROWANIE SIĘ OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór Niebieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i pobożności oraz przyrzekam czynić wszystko to, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pobożnym oddaniem i sercem przepełnionym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi licznymi cnotami. Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak Ty podążasz jego drogą w Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie tylko wspaniałe światło Boskiego Słońca, lecz także łagodne światło mistycznego księżyca – Maryi. Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby pogratulować swemu synowi Józefowi – rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie piękniejszym jest jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy otaczali Ciebie wielkim szacunkiem i oddaniem. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie. I tak jak Józef, syn Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie, nie pozostań obojętnym na moje modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie samego na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili śmierci są nieustannie ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki. MODLITWY Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne Skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi, spośród świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć. O święty Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę….. (Należy wymienić swoją prośbę).Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen. Chwała Ojcu..(3 razy) Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i potrzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę. Również wy, wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące, błagajcie świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy) Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki. Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek, nawet ten najlepszy, nie może zrozumieć mojego problemu i rzeczywiście mi pomóc. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana czcicielka, powiedziała: „Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”. O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także Dusze czyśćcowe, aby dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy) O Ty, wywyższony Święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga miej litość nade mną. Przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj mojego błagania. Przez Twoje umiłowane imię pomóż mi. Przez łagodność i siłę Twojego serca strzeż mnie. Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie. Przez siedem boleści Twoich zlituj się nade mną. Przez siedem radości Twoich pociesz moje serce. Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij mnie. Z każdej biedy i nędzy wyratuj mnie. Wyproś dla mnie litościwie łaskę Bożą. Wyjednaj dla Dusz w czyśćcu cierpiących szybkie wybawienie z ich cierpień. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy) O święty Józefie, niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach. Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym był jedynym spośród wszystkich zwracających się do Ciebie, który nie został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to, pełen wdzięczności, zawsze będę Cię czcił, o chwalebny święty Józefie, mój Opiekunie i Wybawco Dusz w czyśćcu cierpiących. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy) O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego Najświętszej Matki błagam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod opieką Żywiciela Świętej Rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to święte nabożeństwo i wysłuchaj mej prośby. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy) O święty Józefie, obroń Kościół święty przed wszelkimi przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki. WEZWANIA KU CZCI UKRYTEGO ŻYCIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA Z JEZUSEM I MARYJĄ Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją duszę uświęcić. Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje serce miłością rozpalić. Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał mój rozum oświecić. Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją wolę wzmocnić. Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje myśli oczyścić. Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi uczuciami sterować. Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi życzeniami kierować. Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje uczynki błogosławić. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty naśladował. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokornego serca i ducha. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności i dobroci serca. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokoju w mym sercu. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pobożności i bojaźni Bożej. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dążenia do doskonałości. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę czystości serca. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę cierpliwości w próbie i cierpieniu. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności charakteru. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poznawania wiecznych prawd. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę rozróżniania duchów. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę wytrwałości w czynieniu dobra. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę męstwa w niesieniu krzyża. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę uwolnienia się od przywiązania do rzeczy światowych. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę tęsknoty za niebem. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę siły, abym unikał wszelkich okazji do grzechu. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania w wierze aż do końca. Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dobrej śmierci. Święty Józefie, nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie. Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje usta Ciebie chwalić. Święty Józefie, pozwól mi być Twym przybranym dzieckiem. Święty Józefie, pomóż mi kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałeś. Święty Józefie, nie opuszczaj mnie nigdy, a zwłaszcza w godzinie śmierci. Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę. Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy) WEZWANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA a. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. b. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną. Naucz mnie kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia. W dowód mojej ogromnej wdzięczności, obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Amen. LITANIA Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida, Światło Patriarchów, Oblubieńcze Bogarodzicy, Przeczysty Stróżu Dziewicy, Żywicielu Syna Bożego, Troskliwy Obrońco Chrystusa, Głowo Najświętszej Rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy, Zwierciadło cierpliwości, Miłośniku ubóstwa, Wzorze pracujących, Ozdobo życia rodzinnego, Opiekunie dziewic, Podporo rodzin, Pociecho nieszczęśliwych, Nadziejo chorych, Patronie umierających, Postrachu duchów piekielnych, Opiekunie Kościoła świętego, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie. P.: Ustanowił go panem domu swego. W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W Amen. MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO DNIA NOWENNY Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał jako Głowę i Opiekuna Najświętszej Rodziny: proszę Cię, byś osłaniał mnie zawsze płaszczem swej opieki. Wybieram Cię dziś na mojego Ojca, Orędownika, Towarzysza i Opiekuna. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem i co posiadam, moje całe życie i moją śmierć. Wejrzyj na mnie jako swe dziecko i broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj mnie w każdej potrzebie. Pocieszaj w gorzkich cierpieniach, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie walki śmiertelnej. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego jako Dziecię mogłeś tulić w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi, Twej Najczystszej Oblubienicy. Udziel mi tych łask, które doprowadzą mnie do wiecznego zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, ponieważ chcę słuchać Twoich rad i być wdzięcznym za Twą pomoc i wsparcie. Amen. Święty Józefie, niewinny i czysty, pozwól mi być Twym dzieckiem. Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy, abym pozostawał w stanie łaski Bożej. Święty Józefie, Opiekunie, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, bądź moim przewodnikiem i doradcą, pomóż mi pozostać wiernym Bogu. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi… W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen   https://gloria.tv/post/RuMcNpoTfrYw2ayxABwVgwqRx

Opublikowano Bez kategorii | 57 Komentarzy

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie; 25.02.2021

Marija during an apparition

„Drogie dzieci! Orędzie, Bóg mi pozwolił, abym i dziś była z wami, by was wezwać do modlitwy i postu. Przeżywajcie ten czas łaski i bądźcie świadkami nadziei, bo dziatki powtarzam wam, że [poprzez] modlitwę i post można powstrzymać nawet wojny. Dziatki, wierzcie i przeżywajcie w wierze i z wiarą ten czas łaski, a moje Niepokalane Serce nie zostawi w niepokoju nikogo z was, jeśli się do mnie ucieka. Oręduję za wami przed Najwyższym i proszę o pokój w waszych sercach i o nadzieję na przyszłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Opublikowano Bez kategorii | 115 Komentarzy

11.02.2021 r. czwartek, godz. 15:05

WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ Z OBJAWIENIA Z LOURDES.

NIC W WASZEJ RODZINIE NIE JEST PRZYPADKIEM I TAKŻE TO CO SIĘ DZIEJE Z SARĄ .
SARA MOJE UKOCHANE DZIECKO PRZYSZŁA NA ŚWIAT ABY POMÓC WASZEJ RODZINIE W NAWRÓCENIU I PRZEBACZENIU WASZYCH WIN. CIERPIENIE TEGO DZIECKA MIAŁO NAUCZYĆ WAS WSZYSTKICH WZAJEMNEJ MIŁOŚCI I POJEDNANIA CAŁEJ RODZINY.
JEJ MAŁE SERDUSZKO PRZYCZYNIŁO SIĘ DO WYZWOLENIA W WAS UCZUĆ CHARYZMATYCZNYCH A TAKŻE DO POMOCY MI W TEJ WIELKIEJ NOWENNIE POMPEJAŃSKIEJ W WASZYCH INTENCJACH DO ZREALIZOWANIA I POMOCY DLA WASZEJ OJCZYZNY, ABYM W KOŃCU MÓGŁ ZNALEŹĆ TĘ RESZTĘ NARODU POLSKIEGO, KTÓRA POMOŻE MI W ZBAWIENIU ŚWIATA.
WIELE RAZY SŁYSZAŁAŚ MÓJ GŁOS : „ŻĄDAM OFIARY NA PRZEBŁAGANIE GRZECHÓW” A TO CIERPIENIE WASZEJ RODZINY POMAGA MI MOJE DZIECKO! W TYM BARDZO.
JEST JESZCZE KILKA INNYCH RODZIN W POLSCE, KTÓRE MI W TYM POMAGAJĄ ,NIE JESTEŚCIE WIĘC WYJĄTKIEM A WASZA OJCZYZNA JEST MI SZCZEGÓLNIE MIŁA ZE WZGLĘDU NA KRÓLOWANIE WASZEJ I MOJEJ MATKI – KRÓLOWEJ NARODU POLSKIEGO.
WYBRAŁEM WAS ABYŚCIE MI POMOGLI W ZJEDNOCZENIU WSZECHPOTĘŻNEJ SIŁY W POKONYWANIU ZŁA W WASZYM NARODZIE. MAŁE SERCE A TAK WIELE MOŻE ZDZIAŁAĆ I TAK WIELE MOŻE JESZCZE PRZEMIENIĆ DUSZ ZATWARDZIAŁYCH ,KTÓRE POPRZEZ TO SERCE MOGĄ TRAFIĆ DO MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA.
TWOJA CÓRKA ZAWIERZYŁA SIĘ MATCE BOŻEJ I NIKT Z WAS KOCHANI NIE PRZEWIDUJE TEGO , ŻE KRZYŻ DAJĘ WAM Z MIŁOŚCI MNIE NAŚLADOWANIA I DĄŻENIA DO  DOSKONAŁOŚCI DUCHOWEJ.
TERAZ NIE LICZY SIĘ WASZE ZDROWIE FIZYCZNE LECZ WASZA DUCHOWOŚĆ, KTÓRA DA WAM ŻYCIE WIECZNE A NIE ZIEMSKIE.
WASZE GODZINY ŻYCIA W SPOKOJU NA TEJ ZIEMI KOŃCZĄ SIĘ BEZPOWROTNIE. PRZYGOTOWUJĘ WAS NA MOJE POWTÓRNE PRZYJŚCIE I PO TO WAS CZASAMI CHŁOSZCZĘ.
ZAPYTACIE CZY TO BYŁO PRZYPADKIEM GDY TWOJA CÓRKA WYSZŁA Z KOŚCIOŁA KILKA TYGODNI TEMU I NA ULICY ZNALAZŁA OBRAZEK MATKI BOŻEJ Z LOURDES. TO JA GO TAM DLA NIEJ ZOSTAWIŁEM BO WIEDZIAŁEM,ŻE BĘDZIE JEJ BARDZO POTRZEBNY. GDY PO OPERACJI SARA LEŻAŁA NA ODDZIALE INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ WTEDY WCZEŚNIEJ PRZYKLEIŁA TEN OBRAZEK DO SZAFECZKI KOŁO ŁÓŻECZKA A RÓŻANIEC ŚWIĘTY WŁOŻYŁA DO SZUFLADKI. TO BYŁO ŚWIADECTWO WIARY TWOJEJ CÓRKI W TYM SZPITALU I GDYBY WTEDY GO NIE ZNALAZŁA NIE MIAŁABY CO UMIEŚCIĆ NA TEJ SZAFECZCE.
POMAGAM WAM MOJE DZIECI ABYŚCIE WSZĘDZIE SZERZYLI SWOJĄ WIARĘ I WYWYŻSZALI MOJĄ MATKĘ NA TE TRUDNE CZASY OSTATECZNE.
DZISIAJ SARA POCZUŁA SIĘ JUŻ LEPIEJ BO MATKA BOŻA Z LOURDES W DNIU JEJ ŚWIĘTA POŁOŻYŁA RĘKĘ NA JEJ SERDUSZKU I TAK BĘDZIE CAŁY CZAS TRZYMAŁA AŻ DO NASTĘPNEGO POBYTU W SZPITALU.
TO CIERPIENIE BYŁO DOPUSTEM BOŻYM BO NIC NIE DZIEJE SIĘ BEZ WOLI BOŻEJ.
URODZENIE SARY NAZNACZYŁEM TYM SAMYM DNIEM W KTÓRYM URODZIŁA SIĘ TWOJA ….. …… . TO RÓWNIEŻ NIE JEST PRZYPADKIEM , ŻE TA TWOJA ….., KTÓRA ZAWSZE MIAŁA DO CIEBIE NIEUZASADNIONE PRETENSJE W KOŃCU WYZWOLIŁA W SOBIE POKŁADY MIŁOŚCI DO CIEBIE ,SARY I CAŁEJ RODZINY. TYM POKRUSZYŁEM JEJ ZATWARDZIAŁE SERCE I SPROWADZIŁEM DO MODLITWY ,KTÓREJ NIGDY BY W SOBIE NIE WSKRZESIŁA BEZ CIERPIENIA SARY. CZY WIDZICIE TO ILE MIŁOŚCI PRZYBYŁO W WASZEJ RODZINIE  PRZEZ TO MAŁE CHORE SERDUSZKO ?
PSALM, KTÓRY WYPOWIEDZIAŁA PANI DOKTOR BYŁ BALSAMEM DLA NAS W NIEBIE. WYBRALIŚMY DLA SARY TĄ PANIĄ DOKTOR ABY WZMOCNIŁA W WAS WIARĘ I DODAŁA WAM OTUCHY W DAWANIU ŚWIADECTWA.
TO MATCZYNA OPIEKA MARYI JEST CAŁY CZAS W WASZEJ RODZINIE I NIE LĘKAJCIE SIĘ PRZYPROWADZANIA MI POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW RODZINY DO NIEJ BO MATKA BOŻA NA TO CZEKA ABY RÓŻANIEC W WASZEJ CAŁEJ RODZINIE BYŁ ODMAWIANY. SĄ TUTAJ DO PRZYPROWADZENIA …..  ……  ….. . JEŚLI SAME TEGO NIE UCZYNIĄ Z MIŁOŚCI DO MNIE I MOJEJ MATKI TO RÓZGĄ JE DO SIEBIE PRZYPROWADZĘ . WYBRAŁEM WASZĄ RODZINĘ   SPOSRÓD WIELU I TERAZ MUSZĘ ZREALIZOWAĆ SWÓJ CEL, KTÓRY OD POCZĄTKU BYŁ W MOIM ZAMIARZE. SĄDZISZ ŻE TWOJE …… UWIERZĄ ,ŻE DO CIEBIE MÓWIĘ, OTÓŻ ONE WCIĄŻ SĄ W TYM ZATWARDZIAŁE I NIEUFNE.
DROGIE DZIECI CZASU JEST JUŻ NAPRAWDĘ BARDZO MAŁO DO NAWRÓCENIA A CAŁE NIEBO DRŻY NAD WAMI GDY CHCE OPAŚĆ JUŻ REKA BOGA NA TEN TRUDNY CZAS WASZEGO ISTNIENIA.
ZBYT DŁUGO MATKA BOŻA NAS POWSTRZYMYWAŁA, ALE JEST TYLE GRZECHU NA ŚWIECIE I OCZYSZCZENIE WASZE SIĘ ZBLIŻA.
BĄDŹCIE DZIECI GOTOWE DO DUŻEJ UDRĘKI NA ŚWIECIE,WIĘKSZEJ ANIŻELI BYŁO DO TEJ CHWILI.
WKRÓTCE WASZE PIENIĄDZE STANĄ SIĘ PAPIERAMI BEZ WARTOŚCI, KTÓRE BĘDZIECIE MOGLI WYNIEŚĆ NA ŚMIETNIK.
BĘDZIE JEDEN PIENIĄDZ I JEDEN ANTYCHRYST, KTÓRY WPROWADZI SUROWSZE KARY NIŻ DOTYCHCZASOWE. BĘDZIECIE BŁĄDZIĆ A NIE ZNAJDZIECIE POMOCY BO WRÓG BEDZIE STAŁ ZARAZ ZA WASZYMI DRZWIAMI.
JEDNAK DLA SWOICH DZIECI PAN BÓG PRZYGOTOWAŁ ZNAK, ŻE SIĘ ROZPOZNAJĄ I WTEDY BĘDĄ MOGŁY SOBIE POMAGAĆ.
TWÓJ WNUCZEK MIAŁ PROROCZY SEN ,WIDZIAŁ ŻOŁNIERZA UZBROJONEGO IDĄCEGO ZE WSCHODU I STRZELAŁ DO TWOJEJ RODZINY. OKREŚLIŁ SAM,ŻE TO BYŁ ROSYJSKI ŻOŁNIERZ.
WOJNA SIĘ ZBLIŻA KOCHANE DZIECI, A MIAŁ WASZ WRÓG NIE PRZEKROCZYĆ GRANICY POLSKIEJ ALE WASI RZĄDZĄCY NIE DOPEŁNILI OBIETNICY O KTÓRĄ WAS PROSILIŚMY. WASI RZĄDZĄCY PONOWNIE WAS OSZUKALI I SPRZEDALI ZA 30 SREBRNIKÓW TAK JAK MNIE JUDASZ WYDAŁ NA KRZYŻ.
A UPADŁEM POD SAME STOPY WASZEMU ……….. A ON ZAWARŁ PRZYMIERZE Z ANTYCHRYSTEM.
WKRÓTCE WULKANY SIĘ PORUSZĄ I WYLEJĄ JĘZYKI OGNIA I PYŁU WULKANICZNEGO NA ZIEMIĘ. TO CO WIDZIAŁAŚ Z 4/5 LUTEGO W WIZJI DOTYCZY TEGO ZNISZCZENIA ZIEMI. ZATRUJE TO ATMOSFERĘ ,ZAĆMI SIĘ SŁOŃCE I NIE BĘDZIE WYDAWAĆ SWOJEGO CIEPŁEGO PROMIENIOWANIA NA ZIEMIĘ.
TO SPOWODUJE GŁÓD,ZATRUCIE WÓD I WIELE INNYCH NIESZCZĘŚĆ.
NIE BĘDZIECIE MOGLI PRZEZ TO SIĘ PRZEMIESZCZAĆ MIĘDZYKONTYNENTALNIE BO SAMOLOTY OD TEGO PYŁU BĘDĄ UNIERUCHOMIONE.
ZAJRZYJCIE DO SWOICH ZAPASÓW,BO TROCHĘ BEDĄ WAM POTRZEBNE.
JEDNAK PAMIĘTAJCIE, JA WIDZĘ KAŻDEGO DNIA WASZE ZAPALONE LAMPY I NIE CHOWAJCIE JE POD SPÓD LECZ NIESIECIE ŚWIATŁO ZBAWIENIA ŚWIATA AŻ DO KOŃCA WASZYCH DNI.
NIE ODRZUCAJCIE WASZYCH KRZYŻY I NIE TRAĆCIE PRZEZ TO WIARY.
TO MÓWI WASZ JEZUS, KTÓRY SAM WZIĄŁ NA RAMIONA KRZYŻ I NIÓSŁ GO SAM DLA SIEBIE ABY NA NIM UMRZEĆ ZA WAS.
KOCHAM WAS, PAMIĘTAM O WAS I CZUWAM NAD WAMI I WASZYMI RODZINAMI.                                                                JEZUS Z NAZARETU.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 109 Komentarzy

GODZINY MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

Znalezione obrazy dla zapytania: meka jezusa luiza piccarreta

Luisa Piccarreta
Mała Córeczka Bożej Woli
GODZINY MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

Dwadzieścia cztery Godziny Męki Jezusa Chrystusa
5 po południu ………… Jezus żegna Swoją Najświętszą Matkę.
6 wieczór ………………. Jezus udaje się do Wieczernika.
7 wieczór ………………. Wieczerza Starotestamentalna.
8 wieczór ………………. Wieczerza Eucharystyczna.
9 wieczór ………………. Pierwsza Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani.
10 w nocy ……………… Druga Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani.
11 w nocy ……………… Trzecia Godzina Konania i Agonia w Ogrodzie Getsemani.
12 o północy …………. Pojmanie Jezusa.
1 rano …………………… Jezus wrzucony do potoku Cedron.
2 rano …………………… Jezus przyprowadzony do Annasza.
3 rano …………………… Jezus w domu Kajfasza.
4 rano …………………… Jezus wśród żołnierzy.
5 rano …………………… Jezus w więzieniu.
6 rano …………………… Jezus ponownie przed Kajfaszem, następnie przyprowadzony do Piłata.
7 rano …………………… Jezus przed Piłatem, Piłat odsyła Go do Heroda.
8 rano ………………… Jezus ponownie przed Piłatem; lud wybiera Barabasza a odrzuca
Jezusa. Biczowanie Jezusa.
9 rano …………………… Jezus cierniem ukoronowany. ECCE HOMO. Jezus skazany na śmierć.
10 rano …………………. Jezus bierze Krzyż i dźwiga go na Kalwarię. Obnażenie Jezusa.
11 rano …………………. Ukrzyżowanie.
12 w południe ……….. Pierwsza Godzina Konania na Krzyżu.
1 po południu ………. Druga Godzina Konania na Krzyżu. (Drugie, Trzecie i Czwarte Słowo
z Krzyża).
2 po południu ………. Trzecia Godzina Konania na Krzyżu. (Piąte, Szóste i Siódme Słowo
z Krzyża). Jezusa umiera.
3 po południu ………… Zmarły Jezus przebity włócznią. Zdjęcie z Krzyża.
4 po południu ………… Złożenie Jezusa do Grobu. Osamotnienie Najświętszej Maryi.

24 GODZINY MĘKI JEZUSA CHRYSTUSA

https://www.youtube.com/watch?v=oAF5lbTK6x4

Znalezione obrazy dla zapytania: meka jezusa luiza piccarreta
Opublikowano Bez kategorii | 16 Komentarzy

Księga Prawdy – fragmenty

Papież Benedykt XVI

On, przeciwko któremu złośliwie i celowo spiskowali, został potraktowany tak samo, jak Ja, Jezus Chrystus, który byłem bity i biczowany. Teraz będą próbowali go zabić, tak jak Mnie zabili. Powiedzą, że był winny przestępstwa, choć jest całkowicie niewinny.

Fałszywy prorok i nowy światowy kościół

Jego pycha i arogancja ukryta za fałszywą, zewnętrzną pokorą. Tak oszuka Moje dzieci, że będą myślały, iż jest on wyjątkową i czystą duszą.

Tworzenie nowego światowego kościoła, jednej światowej religii, która wprowadzi pogaństwo i bałwochwalstwo.

Nowy porządek światowy

Niektóre z ich wyrafinowanych planów są już ujawnione, ale wielu ludzi wierzy, że świat przeżywa po prostu kolejny kryzys finansowy. Obudźcie się teraz wszyscy. Rozejrzyjcie się dokoła i przekonajcie się sami.

Pierwsza pieczęć: odstępstwo

Pierwszą pieczęcią jest odstępstwo, widoczne nie tylko wśród niewierzących, ale wśród tych, którzy twierdzą, że Mnie znają i tych, którzy publicznie głoszą swoją miłość do Mnie.

Rozłam w Moim Kościele będzie rozbity na różne etapy.

Druga pieczęć: III wojna światowa

Wojny będą narastać i rozprzestrzeniać się.

Moja szczerze umiłowana córko, muszę poinformować cię, że wkrótce na świecie rozwinie się trzecia wojna światowa.

Trzecia pieczęć: głód

Trzecia Pieczęć zostanie ujawniona, gdy człowiek będzie walczył o jedzenie, gdy wśród ludzi zapanuje głód. Ludzkość pozbawiona żywności, wygłodzona duchowo i bez pomocy, chwyci się czegokolwiek lub kogokolwiek, kto zaoferuje wytchnienie.

Antychryst

Moja najdroższa córko, świat musi przygotować się na przybycie największego wroga ludzkości odkąd Moje dzieci zostały umieszczone na tej Ziemi.

Wywiady z antychrystem w telewizji będą powszechne, a ludzie będą przywiązywali wielką wagę do każdego słowa, które będzie pochodziło z jego ust.

Znamię Bestii

666 będzie wprowadzany tak samo, jak każda szczepionka, jego numer będzie ukryty w chipie do którego przyjęcia będziecie zmuszani.

Nastąpi kontrola waszych pieniędzy, waszego dostępu do żywności i tego, w jaki sposób żyjecie.

Kara i oczyszczenie

Przygotowuję teraz świat na niezbędne zmiany, aby oczyścić ziemię według Mojego planu ratowania ludzkości.

Tyle dusz jest dręczonych grzechem.

Jestem Bogiem wszelkiego Stworzenia i nie będę bezczynnie patrzył jak Moje dzieci niszczą się nawzajem.

Reszta Kościoła katolickiego

Będziecie potrzebowali każdą odrobinę siły, gdyż jesteście świadkami rozpadu Mojego Świętego i Apostolskiego Kościoła katolickiego. Moja Święta Eucharystia zostanie zbezczeszczona, jak zapowiadałem jakiś czas temu.

Jesteście Resztą Mojego Kościoła. Jesteście Kościołem, o którym mowa w Księdze Apokalipsy.

Kościół założony na skale przez Mojego ukochanego Piotra nie może umrzeć i nigdy nie umrze.

Trzy dni ciemności i Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa

Na krótko przed Moim powtórnym przyjściem Moje światło zniknie na świecie na okres trzech dni.

Stanie się to jednak przy samym końcu i nie należy tego mylić z Ostrzeżeniem.

Moja obietnica dla ludzkości, że przyjdę w chwale sądzić żywych i umarłych musi stać się rzeczywistością.

Wiedzcie, że to wielkie i chwalebne wydarzenie nastąpi już wkrótce.

Era Pokoju – Nowy Raj

Kiedy ludzkość zostanie oczyszczona, pozostaną tylko ci, którzy miłują Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.

Moje wybrane pokolenie będzie ze Mną na wieczność. Ten Raj przyniesie 1000 lat pokoju, miłości i harmonii.

Dlaczego nie wierzycie w taki dar? Gdy zaufacie Mojej obietnicy ponownego przyjścia w chwale, wtedy odczujecie pokój.

Wkrótce wypełni się proroctwo o OSTRZEŻENIU, czyli OŚWIECENIU SUMIEŃ, które zostało przepowiedziane przez Matkę Bożą w Garabandal w 1961 roku.

Księga Prawdy przypomina o mającym niebawem nastąpić ogólnoświatowym nadzwyczajnym wydarzeniu zwanym Ostrzeżeniem – przepowiedzianym w Piśmie Świętym, w pismach autorów chrześcijańskich oraz w innych objawieniach prywatnych.

Podczas Ostrzeżenia w jednej chwili wszyscy ludzie na ziemi doświadczą mistycznego spotkania z Jezusem. Będzie to wydarzenie spektakularne – na niebie zderzą się dwie komety i będzie widoczny krzyż – jednak jego zasadniczą treścią będzie wewnętrzne doświadczenie przez każdego człowieka sądu Bożego. Osoby żyjące w grzechu śmiertelnym odczują ból piekła, doświadczą tego, co znaczy umrzeć w grzechu. Każdy człowiek pozna stan swojej duszy i sumienia. To wydarzenie dane jest, aby ludzkość się opamiętała i nawróciła jeszcze przed Dniem Ostatecznym – dniem zapowiadanym przez wyznanie wiary i katechizm, dniem, w którym Jezus Chrystus przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych.

Odniesienia do tego wydarzenia znajdują się w Piśmie świętym oraz w pismach autorów chrześcijańskich.Zostało ono także przepowiedziane w proroctwach i w objawieniach prywatnych.


Dlaczego nastąpi Ostrzeżenie?

 • Aby udowodnić całemu światu, że Bóg istnieje
 • Aby przyprowadzić każdego ponownie do Jezusa i na drogę Prawdy
 • Aby poprzez nawrócenia zahamować na świecie wpływ grzechu i zła
 • Aby pomóc uratować nas, zanim nasza dusza zostanie osądzona, przez danie nam szansy poprawy i błagania o przebaczenie za popełnione przez nas grzechy
 • Aby nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby szans na zbawienie bez tego Wielkiego Aktu Miłosierdzia
 • Aby umocnić wiarę wśród wierzących

Co poprzedzi Ostrzeżenie?

 • Dwie komety zderzą się na niebie
 • Ludzie będą spodziewać się, że to wywoła katastrofy większe niż trzęsienia ziemi, ale tak nie będzie. Będzie to znak, że wkrótce spotkamy Jezusa
 • Niebo stanie się czerwone i zobaczymy Wielki Krzyż na niebie, Znak do przygotowania się
 • Ateiści powiedzą, że jest to globalne złudzenie. Naukowcy będą szukać logicznego wyjaśnienia, ale takiego nie będzie
 • Będzie to spektakularne zjawisko, ale nie wyrządzi nam żadnej szkody, ponieważ będzie Aktem Miłości i Miłosierdzia pochodzącym od Jezusa

Co się wydarzy podczas Ostrzeżenia?

 • Każdy powyżej odpowiedniego wieku, dozna osobistego mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem. Będzie to jak dzień naszego sądu szczegółowego po śmierci, tylko że tym razem jeszcze nie będzie wyroku skazującego. Zamiast niego dostaniemy szansę, aby poprosić o przebaczenie
 • Zostaną nam pokazane wszystkie nasze grzechy i sprawi to, że poczujemy ogromny smutek i wstyd
 • Niektórzy poczują tak wielkie obrzydzenie i doznają takiego wstrząsu, gdy ich grzechy zostaną im ukazane, że umrą zanim wykorzystają okazję prośby o przebaczenie
 • Każdy zobaczy stan swej duszy przed Bogiem – co dobrego i co złego uczynił w swym życiu
 • Wielu ludzi upadnie i będzie płakać łzami ulgi, łzami radości i szczęścia, łzami zdumienia i miłości
 • Nareszcie stanie się możliwe życie nowym życiem, gdy będziemy znali pełną Prawdę

Co należy uczynić przed Ostrzeżeniem?

 • Jezus prosi teraz każdego, by modlić się za te dusze, które będą w stanie w grzechu śmiertelnego, i które być może umrą od wstrząsu Ostrzeżenia. Każdy musi się teraz przygotować
 • Jezus prosi, abyśmy wszyscy już teraz, czyli jeszcze przed Ostrzeżeniem, przygotowali się duchowo i skorzystali z możliwości spowiedzi, pokuty i prośby o przebaczenie naszych grzechów

„Dzienniczek” św. Faustyny z roku 1934 (punkt 83).

JEZUS CHRYSTUS:

Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki.Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.


Niektórzy interpretują poniższy fragment Pisma świętego jako Ostrzeżenie (z wersetu Mt 24,30):

„Wtedy na niebie pojawi się znak Syna Człowieczego. I będą lamentować wszystkie narody ziemi”.

Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

niedziela, 5 czerwca 2011 roku, godz. 16.30 Moja szczerze umiłowana córko, czas jest bliski. Ostrzeżenie jest teraz blisko. Z wielkim smutkiem muszę ci powiedzieć, że wiele dusz nie zwróci uwagi na te Orędzia o Ostrzeżeniu. Moje Słowo jest ignorowane. Dlaczego nie posłuchają? Nie tylko dam im Mój wielki Dar Miłosierdzia, gdy wyleję Moje Łaski na cały … Czytaj dalejZderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

Księga Prawdy

Nie obawiajcie się Ostrzeżenia, oczekujcie go z radością

środa, 7 września 2011 roku, godz. 23.45 Moja szczerze umiłowana córko, powiedz Moim drogim dzieciom, że nie powinni obawiać się Ostrzeżenia. Wielu będzie przerażonych i to jest zrozumiałe, ale muszą Mnie uważnie słuchać. Przyjdę do każdego z was. Zobaczycie Mnie i poczujecie w swoim sercu i duszy. Moja Obecność wypełni wasze dusze najczystszą Miłością i … Czytaj dalejNie obawiajcie się Ostrzeżenia, oczekujcie go z radością

Księga Prawdy

Czym jest Medalik Zbawienia?

Polecenie utworzenia i wybicia Medalika zostało przez Matkę Bożą przekazane Marii od Bożego Miłosierdzia w Orędziu z 18 lipca 2013 roku, godz. 19.14:

„Moje dziecko, proszę, daj ten Medalik do zaprojektowania i wykonania. Będę cię prowadziła na każdym kroku tej drogi, a potem musisz zadbać o to, żeby był on dostępny na całym świecie…”

Matka Boża przekazała w tym Orędziu także wygląd Medalika. Medalik Zbawienia niesie ze sobą wiele Łask duchowych i ma wielkie znaczenie w obecnych czasach. Zgodnie ze wspomnianym Orędziem, wszyscy, którzy otrzymują ten Medalik, powinni odmawiać Modlitwę Krucjaty 115. Medalik powinien zostać poświęcony przez kapłana.

Matka Zbawienia: „Ten Medalik ma być dostępny w ogromnych ilościach, a następnie, gdy otrzymają go ci, którzy będą się o to starać, musi zostać poświęcony przez kapłana, a potem za darmo rozdawany innym. Medalik Zbawienia ofiaruje Dar Nawrócenia i Zbawienia” (z Orędzia z czwartku, 18 lipca 2013 roku, godz. 19.14).

Matka Zbawienia: „Mój Medalik Zbawienia nawróci tych, którzy go będą nosili, a Mój Syn okaże im Miłosierdzie. Proszę cię teraz, dziecko, abyś obecnie wyprodukowała Medalik Zbawienia” (z Orędzia z piątku, 23 sierpnia 2013 roku, godz. 14.09).

Bóg Ojciec: „Idźcie i pamiętajcie, że Ja Jestem Wszechmogący i wszelka Władza należy do Mnie. Wkrótce zniszczę grzeszników i odsłonię wam Mój Nowy Raj. Bądźcie cierpliwi. Ufajcie Mi. Idźcie za Moim Synem i przyjmijcie Dary, które On i Jego ukochana Matka, Niepokalana Dziewica Maryja, dają w formie Modlitw Krucjaty i Medalika Zbawienia” (z Orędzia z piątku, 23 sierpnia 2013 roku, godz. 15.00).

Matka Zbawienia: „Moim obowiązkiem jest dać jak największej liczbie grzeszników szansę zbawienia ich dusz. Czynię to poprzez objawienia, które są doświadczane, kiedy się pojawiam, aby wszędzie rozpalić wiarę grzeszników. Czynię to teraz, udzielając Medalika Zbawienia. Moje dziecko, jak już powiedziałam, ten Medalik musi być udostępniony światu poprzez ciebie i na podstawie moich wskazań dla ciebie. Te wskazania są wiadome tylko tobie. Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. To doprowadzi wtedy do zbawienia milionów” (z Orędzia z soboty, 14 września 2013 roku, godz. 16.10).

Jezus: „Wiedzcie teraz, że musicie skorzystać z Darów ofiarowanych światu przez Moją Matkę na przestrzeni wieków, abyście się ochronili. Wiedzcie również, że Medalik Zbawienia – silniejszy niż jakiekolwiek inne – będzie waszą obroną przed urokiem antychrysta. Podejmą wszelkie próby powstrzymania Medalika Zbawienia, ale nic nie powstrzyma Mocy związanych z tym Darem” (z Orędzia z czwartku, 20 lutego 2014 roku, godz. 18.39).

Matka Zbawienia: „Jego nienawiść [szatana] będzie najbardziej widoczna wobec tych, którzy dają odpowiedź Mnie, Matce Zbawienia, gdy mój Medalik Zbawienia będzie dostępny na całym świecie. Medalik Zbawienia nawróci miliardy dusz, i dlatego zły podejmie wszelkie starania, aby to wstrzymać. Przez takie ataki zobaczycie sam jad, który wyleje się ze strony złego i każdego jego wysłannika, ponieważ on nie chce, aby ten Medalik był dany dzieciom Bożym” (z Orędzia z wtorku, 25 marca 2014 roku, godz. 15.30).

Matka Zbawienia: „Medalik Zbawienia jest jednak wyjątkowym Darem z Nieba danym światu z powodu wielkiej Miłości Mojego Syna, którą darzy On wszystkie dzieci Boże. Poprzez moc daną Mi z polecenia Mojego Ojca Przedwiecznego ten Medalik przyczyni się do zbawienia miliardów dusz. Jest to możliwe, bo gdy tylko dusza przyjmie ten Medalik z otwartym sercem, doprowadzi to do nawrócenia (…). Moja rola jako Współodkupicielki, pomagającej Mojemu Synowi w Jego wielkim planie zjednoczenia wszystkich, przyniesie im życie wieczne, jak zostało to ustanowione. Jako Matce Zbawienia udzielono mi wszelkich mocy, by zmiażdżyć głowę węża, co sprawi, że jego władza szybko się zmniejszy. Dlatego zły duch gardzi tym Medalikiem i wykorzysta każdą duszę, którą zakazi, aby wykrzykiwała przekleństwa i go zwalczała. Musicie więc ignorować złego ducha w każdym czasie…” (z Orędzia ze środy, 4 czerwca 2014 roku, godz. 14.13).

Matka Zbawienia: „Moje drogie dziecko, Bóg chce zbawić każdego człowieka z każdego wyznania, jak również tych, którzy zaprzeczają Istnieniu Jego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. To dlatego ludzie w każdym wieku, z każdej kultury i każdego wyznania muszą otrzymać Medalik Zbawienia.
Każda osoba, która otrzyma Medalik, nawet jeśli nie będzie on mógł być poświęcony, otrzyma niezwykły Dar. Wkrótce potem Bóg zaszczepi w niej Łaskę, wgląd w swoją własną bezradność, i świadomość Wszechmogącej Miłości Boga. On oświeci nawet najbardziej uparte dusze i te z sercami z kamienia. Wkrótce będą oni szukali Prawdy, a następnie będą wołali do Boga, błagając Go, aby pomógł uspokoić ich serca i wypełnić je Jego Wielkim Miłosierdziem.
Nie odrzucajcie Daru Medalika Zbawienia, bo ten ostatni Medalik, przyniesiony wam przeze Mnie, przyprowadzi dzięki Miłosierdziu Bożemu miliardy dusz do życia wiecznego. Kiedy Mój Ojciec polecił Mi przedstawić światu najświętszy Różaniec świętemu Dominikowi, wielu go odrzuciło. Do dziś tak czynią, bo myślą, że został on stworzony przeze Mnie. On został Mi dany, aby każdy, kto go odmawia, mógł się ochronić przed złym duchem. Przez moje wstawiennictwo duszom są przekazywane szczególne Łaski i ochrona ich przed wpływem złego ducha.
Nie popełnijcie błędu, odrzucając ten Medalik, bo jest on dla całego świata i będzie z nim związanych wiele cudów. Ci, którzy go odrzucą lub będą próbowali uniemożliwić innym jego przyjęcie, odrzucą zbawienie – zwłaszcza ateiści, którzy najbardziej potrzebują Bożej Interwencji. Musicie zawsze umieszczać tych ludzi, którzy odrzucają Boga, przed Tronem Mojego Ojca i błagać o Miłosierdzie dla ich dusz.
Dopilnujcie, proszę, aby ten Medalik Zbawienia został przekazany jak największej liczbie ludzi” (z Orędzia z poniedziałku, 20 stycznia 2014 roku, godz. 12.09).

Matka Zbawienia: „Gdy będziecie nosili przy sobie Medalik Zbawienia, to wraz z innymi Łaskami, które on przynosi, otrzymacie ochronę przed mocą antychrysta” (z Orędzia z piątku, 7 lutego 2014 roku, godz. 15.50).

Jezus: „Pieczęć Boga Żywego będzie chroniła przed znakiem bestii, a Medalik Zbawienia przed herezją, wylewającą się z ust Moich wrogów, którzy przechwycą Mój Kościół na ziemi” (z Orędzia z poniedziałku, 5 maja 2014 roku, godz. 16.10).

Jezus: „Moja Misja ocalenia ludzkości jest prawie ukończona. Moja Reszta została utworzona. Otrzymaliście Dary Pieczęci Boga Żywego, Medalik Zbawienia i Modlitwy Krucjaty. One będą waszą zbroją przeciwko Mojemu przeciwnikowi” (z Orędzia z piątku, 13 lutego 2015 roku, godz. 18.00).

Antychryst

Antychryst będzie twierdził, że jest Mną, Jezusem Chrystusem (niedziela, 12 sierpnia 2012 roku, godz. 18.00)

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że tak jak Ja cię pouczam, jak przygotować ludzkość do zbawienia, które prawowicie się jej należy, tak też zły przygotowuje dusze.

Przygotowuje fałszywych proroków, aby zwieść dzieci Boże, tak żeby przyjęły antychrysta jako swojego Jezusa. Tę niegodziwość trudno jest ci pojąć, ale z Darem czytania dusz, który ci dałem, będziesz natychmiast wiedziała, którzy są tymi fałszywymi prorokami. Zawsze będzie obierał ciebie za cel, Moja córko, w najbardziej podstępny sposób, bo ty będziesz ich przeciwnikiem numer jeden. Ale ich kłamstwa, tak sformułowane, że będą się wydawały jakby świętymi Słowami Boga, będą skrywać największe kłamstwo ze wszystkich. Ogłoszą, że fałszywy prorok będzie prawdziwym papieżem. Ogłoszą, z początku subtelnie, że antychryst będzie Chrystusem Królem. Kiedy zwiodą biedne dusze, że ich orędzia pochodzą od Boga, takie dusze dalej nic nie będą rozumieć.

Muszę ostrzec wszystkie dzieci Boże. Nigdy nie przyjdę w ciele po raz drugi. Nie pojawię się w świecie jako przywódca. Ani nie będę tym razem dokonywał cudów, aby wam udowodnić, Kim jestem, innych niż cud Ostrzeżenia i cud na niebie, który będzie widoczny jakiś czas po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie.

Antychryst będzie twierdził, że jest Mną. Jezusem Chrystusem. Ta obrzydliwość została przepowiedziana. Komu wierzyć? Dzieci, nie jest to łatwa rzecz, bo wielu przyjdzie w Moje Imię. Ale to wiedzcie.

Zły poprzez swoich fałszywych proroków nigdy wam nie powie, abyście modlili się do Ducha Świętego albo przyjmowali sakrament Najświętszej Eucharystii. Nigdy nie przyzna, że Ja, Jezus, Syn Człowieczy, przyszedłem jako Mesjasz w ciele, aby odkupić człowieka z grzechu. Nigdy nie poprosi ani nie zachęci was do odmawiania Różańca świętego albo okazania wierności Mojej umiłowanej Matce. Miejcie się na baczności. Czuwajcie i tylko wypełniajcie Moje wskazania.

Zły stara się utworzyć armię wśród Moich wyznawców. Choć jego inna armia jest dobrze ugruntowana na ziemi, to teraz obrał sobie za cel tych, którzy wierzą we Mnie, waszego Jezusa, ponieważ chce ukryć swoje złe czyny za świętymi ludźmi. Będzie wykorzystywał ich miłość do Mnie jako tarczę, aby ukryć te kłamstwa, które zamierza narzucić światu.

Ufajcie Moim Słowom i nie odchodźcie od prawdy, gdy jest wam przekazywana w tym czasie poprzez te Moje święte Orędzia dla świata. 

Wasz Jezus

Wielu Moich wyznawców padnie ofiarą tego nikczemnego podstępu. Miejcie się na baczności. Będzie on postrzegany jako posłaniec miłości, pokoju i zgody w świecie. Ludzie będą padać na kolana i oddawać mu cześć. Pokaże wam swoją moc i uwierzycie, że jest ona z Boskiego źródła. Ale nie jest. Będzie was pouczał w sposób, który czasami będzie się wydawać dziwny. Prawdziwi wierzący będą wiedzieli, że nie jest ze Światła. Jego chełpliwa, pompatyczna postawa będzie skrywała czyste zło. Będzie się pysznił i okazywał to, co będzie się wydawało prawdziwym współczuciem i miłością do wszystkich. Za tą fasadą jest pełen nienawiści do was, Moje umiłowane dzieci. Śmieje się za zamkniętymi drzwiami.

Moje dzieci, on was strasznie zmyli. Będzie się wydawało, że jest potężny, pewny siebie, ma poczucie humoru, jest opiekuńczy, kochający i będzie postrzegany jako zbawiciel. Jego piękne oblicze spodoba się wszystkim, ale on wkrótce się zmieni. Będzie siał w świecie spustoszenie i zamorduje wielu. Jego akty terroru będą jawne, tak że wszyscy będą to widzieć. Zniszczy waszą niezależność i przyczyni się mocno do wprowadzenia znamienia – znamienia bestii. Wy, Moje dzieci, będziecie musieli być silni. Nie przyjmujcie tego znamienia, bo jeśli to zrobicie, dostaniecie się pod jego diabelski hipnotyczny wpływ (poniedziałek, 15 listopada 2010 roku, godz. 11.00).

Pamiętajcie, dzieci, że czas, który pozostał szatanowi na ziemi, jest krótki. Antychryst został wysłany, aby skraść dusze Mojemu Ojcu. Te dusze pochodzą od Mojego Ojca, Boga Stworzyciela wszystkich rzeczy. Obietnica wiecznego wszechświata składana przez antychrysta jest nonsensem. Wiele dusz jest obecnie zwiedzionych tą nową i złowieszczą doktryną (czwartek, 6 października 2011 roku, godz. 22.45).

Moja szczerze umiłowana córko, wierność Mojego Kościoła wobec Mnie, jego ukochanego Zbawiciela, zostanie wkrótce wypróbowana aż do granic wytrzymałości. Mój Kościół został uśpiony i w swoim śnie nie przygotował się na nadejście antychrysta. On i jego służalcy wpełzli już w każdą szczelinę w kościołach Mojego Ojca na całym świecie.

Kościół katolicki jest dla antychrysta celem numer jeden i on się nie zatrzyma, dopóki nie odwróci głów przynajmniej połowy Mojego Kościoła na tej ziemi. Moi kardynałowie, biskupi i kapłani są tak nieprzygotowani, że nie zauważają subtelnych zmian zachodzących w ich własnych szeregach. To nie potrwa długo, zanim podział wewnątrz Mojego Kościoła stanie się naprawdę widoczny (piątek, 28 października 2011 roku, godz. 22.40).

Moja córko, istnieje nikczemny plan zniszczenia większości ludzkości poprzez wojnę. Te wojny nie są przypadkowe. Widzicie, jak wiele z nich ma miejsce, w tak wielu krajach, wszędzie? Jest to z ręki antychrysta, który cierpliwie czeka na swoją chwilę chwały na ziemi. Gdy narody będą na kolanach, on będzie maszerował i utworzy fałszywy pokój na swój własny przebiegły sposób. To będzie maska oszustwa (Bóg Ojciec, sobota, 4 lutego 2012 roku, godz. 15.00).

Kiedy te wojny będą się nasilać i staną się uciążliwe, to wtedy antychryst da się poznać jako pokojowy negocjator (sobota, 10 marca 2012 roku, godz. 15.30).

Czas, aby została wybudowana ta nowa świątynia na cześć bestii, jest już bardzo bliski. Zostanie wybudowana pod dyktaturą antychrysta, który wkrótce wkroczy na scenę światową jako człowiek pokoju (niedziela, 8 lipca 2012 roku, godz. 17.17).

Moja szczerze umiłowana córko, trzy i pół roku, które pozostało z okresu ucisku, rozpocznie się w grudniu 2012 roku. To jest okres, kiedy antychryst wyłoni się jako wojskowy bohater [zobacz przypis redakcji w rozdziale „Wielki Ucisk” na stronie 29 – przyp. red.].

Jego dusza została oddana szatanowi, który panuje nad każdą jego częścią. Moce, które będzie posiadał, spowodują, że z czasem będzie postrzegany nie tylko jako człowiek pokoju, ale ludzie będą myśleli, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem, Zbawicielem ludzkości. Z czasem też uwierzą, że antychryst został posłany, aby zapowiedzieć Powtórne Przyjście. Z tego powodu tak wiele biednych dusz przyjmie chętnie jego znamię – znamię bestii. On jest bestią pod każdym względem z powodu sposobu, w jaki szatan ujawni się w jego ciele.

Będzie dokonywał cudów na niebie. Będzie uzdrawiał ludzi. Zostanie przywódcą nowej światowej religii i on, wraz z fałszywym prorokiem, który będzie kierował skorupą Kościoła katolickiego na ziemi, będzie z nim ściśle współpracował, aby oszukać wszystkie dzieci Boże (piątek, 20 lipca 2012 roku, godz. 17.46).

Fragment rozdziału pochodzi z książki „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Chrystusa”

Szatan i jego upadłe anioły, które w tym czasie opanowują świat, nie mają władzy nad tymi, którzy mają Znamię Boga Żywego (Bóg Ojciec, czwartek, 8 marca 2012 roku, godz. 19.52).

Wszystkim z Pieczęcią zostanie przyznane miejsce w Nowym Raju (Bóg Ojciec, piątek, 23 sierpnia 2013 roku, godz. 15.00).

Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tej formy zagłady dusz (czwartek, 4 kwietnia 2013 roku, godz. 19.45)

Ja, Matka Zbawienia, będę osłaniała takie schronienia, a przez umieszczenie od wewnątrz na ścianach Pieczęci Boga Żywego, danej światu przez Mojego Ojca, pozostaną one niewidoczne dla wrogów Boga (Matka Zbawienia, poniedziałek, 5 sierpnia 2013 roku, godz. 13.05).

Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas wszelkich przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny (Matka Zbawienia, czwartek, 17 maja 2012 roku, godz. 8.50); Uchroni was od wszelkiego rodzaju prześladowań (piątek, 11 października 2013 roku, godz. 22.30).

Jest z nią związanych wiele Boskich Mocy (Matka Zbawienia, czwartek, 17 maja 2012 roku, godz. 8.50).

Pieczęć Boga Żywego będzie was chroniła przed znakiem bestii (poniedziałek, 5 maja 2014 roku, godz. 16.10).

Moje dziecko, dzieci Boże będą w stanie chronić swoją wiarę, swoją odwagę i swoje bezpieczeństwo podczas każdej wojny, jeśli nadal będą się modlić tą Modlitwą Krucjaty – Pieczęcią Boga Żywego (Matka Zbawienia, czwartek, 17 maja 2012 roku, godz. 8.50).

Dopiero wtedy, gdy wszystkie te rzeczy będą się wydawały nie do zniesienia, ci z Pieczęcią Boga Żywego otrzymają ulgę w cierpieniach, które będą nękały ludzkość, łącznie z grzechem, wojnami, głodem i chorobami (sobota, 23 sierpnia 2014 roku, godz. 20.00).

Pieczęć Boga Żywego pozwoli im przezwyciężyć sprzeciw, którym stawią czoła, gdy chrześcijaństwo zostanie potraktowane brutalnie (sobota, 7 czerwca 2014 roku, godz. 20.00).

Pieczęć Boga Żywego będzie was chronić w czasie wojen od śmierci fizycznej i duchowej (sobota, 21 września 2013 roku, godz. 12.22).

Ale jeśli się teraz przygotujecie, biorąc Pieczęć Boga Żywego i trzymając ją w swoich domach, staniecie się odporni na cierpienie, które on [antychryst] wyrządzi światu (piątek, 30 sierpnia 2013 roku, godz. 20.24).

Fragment rozdziału pochodzi z książki „Przygotujcie się na Powtórne Przyjście Chrystusa”

Opublikowano Bez kategorii | 95 Komentarzy

Dr Kelly Bowring – Księga Prawdy

Opublikowano Bez kategorii | 102 Komentarze

28.01.2021 r. czwartek, godz. 15:00

TAM GDZIE ŁASKA BOŻA W WIELKIEJ OBFITOŚCI TAM TEŻ DUŻE CIERPIENIE.

TO NIE JEST ŁATWE ABY BYĆ MOIM NARZĘDZIEM I PRZEKAZYWAĆ ODE MNIE SŁOWA BOŻE. ZRESZTĄ OD DAWNA CIĘ WYBRAŁEM,ZANIM ZACZĄŁEM PRZEKAZYWAĆ CI TE PRZESŁANIA. KRZYŻ POJAWIA SIĘ W TWOIM ŻYCIU OD DAWNA A WIELE RAZY OCALIŁEM CIĘ OD ŚMIERCI BO BYŁAŚ NAM POTRZEBNA ( w dzieciństwie szkarlatyna, gdy miałam 17 lat topiłam się w jeziorze, zachłyśnięcia, poważny atak serca w wieku około 30 roku życia z powodu którego znalazłam się w szpitalu, migrenowe bóle głowy, które pojawiły się po szczepieniu,które określałam jakby ktoś mi obręcz nałożył na głowę, wrzód na dwunastnicy i inne cierpienia z powody zabiegów których nie sposób wyliczyć).
URODZIŁAŚ SIĘ W PIĄTEK W DZIEŃ KIEDY UMARŁEM NA KRZYŻU A WSZYSTKIE SAKRAMENTY ŚW PRZYJĘŁAŚ W JEDNYM KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA.
TYLKO W CIERPIENIU MOGĄ RODZIĆ SIĘ TAKIE MOJE PRZEKAZY I TYLKO TE SĄ PRAWDZIWE GDZIE WASZE KRZYŻE SĄ CIĘŻKIE.
JA TEŻ MOJA…..CIERPIAŁEM I UMARŁEM NIEWINNIE TAK JAK CIERPI SARA I INNE NIEWINNE DZIECI.
NIE DZIWCIE SIĘ DZIECI,ŻE WASZE CIERPIENIA SĄ MI POTRZEBNE DO ZBAWIENIA ŚWIATA ALE TEŻ NIEJEDNOKROTNIE DO WASZEGO NAWRÓCENIA.
NAGINAM GAŁĄZKI,KTÓRE NIE ZAWSZE CHCĄ ZE MNĄ WSPÓŁPRACOWAĆ I NIE MÓWIĘ W TEJ CHWILI O TOBIE.
WIESZ O KIM TERAZ MÓWIĘ ALE NIE MA POTRZEBY ABY PUBLICZNIE O TYM PISAĆ.
KAŻDY GDY WYBIERA SWOJĄ DROGĘ SAM MUSI ODPOWIADAĆ ZA SWOJE DECYZJE I DŹWIGAĆ SWÓJ KRZYŻ A NIE PRZERZUCAĆ GO NA INNYCH. TO DOBRA WOLA INNYCH I MIŁOŚĆ DO BLIŹNIEGO  MOŻE ZDECYDOWAĆ O POMOCY W NIESIENIU KRZYŻA INNYCH ALE NIE WOLNO ROSZCZENIOWO GO NARZUCAĆ INNYM.
TO JA ROZDZIELAM KRZYŻE I JA WAS NIMI OBDAROWUJĘ A WY POWINNIŚCIE NIE ODRZUCAĆ GO LECZ NIEŚĆ GO SAMODZIELNIE TAK JAK JA GO NIOSŁEM. POMÓGŁ MI JEDYNIE SZYMON Z CYRENY ALE MU TO NARZUCONO A JA OCZEKIWAŁEM ABY POMÓGŁ MI TEN CO GO MU NARZUCIŁ.
A WIĘC NIKOMU NIE NARZUCAJCIE A WEŹCIE GO NA SWOJE RAMIONA A TYM SAMYM PODTRZYMUJECIE MÓJ KRZYŻ GDY TAK TERAZ CIERPIĘ W KOŚCIELE ŚWIĘTYM. TAKIE SĄ MI MIŁE WASZE KRZYŻE.

 MÓWIĘ DO MOICH UMIŁOWANYCH KAPŁANÓW OD WIELU PRZEZ WYBRANE DUSZE- MOJE NARZĘDZIA A ONI WRAZ NIE CHCĄ TEGO PRZYJĄĆ JAKO PRAWDĘ OBJAWIONĄ.
W KOŚCIELE POLSKIM JESTEM TERAZ BARDZO DEPTANY PODCZAS EUCHARYSTII. WIELU KAPŁANÓW POZORNIE WBREW FAŁSZYWEGO POSŁUSZEŃSTWA PODAJE MNIE NA RĘKĘ ŚWIECKIM I MOJE KAWAŁKI CIAŁA Z KRWIĄ SPADAJĄ NA POSADZKĘ A POTEM MNIE DEPCZECIE. WYNOSICIE JE NA BUTACH ZE ŚWIĄTYŃ I MOJA KREW JEST JUŻ ROZLANA PO WASZYCH ULICACH I DOMOSTWACH.
NAWOŁYWAŁEM WIELE RAZY DO PODAWANIA MNIE OSŁANIAJĄC PATENAMI ALE TEN GŁOS NIE DOCIERA DO KAPŁANÓW A JEŚLI DOCIERA TO ONI W TO NIE WIERZĄ,ŻE MNIE TYM OBRAŻAJĄ I PROFANUJĄ.
DLATEGO MOJE DZIECKO POTRZEBNE MI WŁAŚNIE WASZE CIERPIENIA ABYŚCIE MI POMOGLI  WYNAGRADZAĆ ZA GRZECHY MOICH SŁUG I DZIECI CO ZABIJAJĄ TAKIE DZIECI JAK SARA I NIE CHCĄ PRZYJĄĆ PRAWDY.
NIE ODRZUCAJCIE WŁASNYCH CIERPIEŃ BO POCHODZĄ ODE MNIE JEZUSA UKRZYŻOWANEGO KIEDYŚ PRZED WIELOMA LATY A TERAZ PONOWNIE JESTEM BEZCZESZCZONY NA CAŁYM ŚWIECIE.

DZIECI ZAOPATRZCIE SIĘ W WODĘ ŚWIĘCONĄ I EGZORCYZMOWANĄ BO NIEDŁUGO JUŻ JEJ NIE BĘDZIECIE MOGLI ZDOBYĆ W WASZYCH ŚWIĄTYNIACH. NADCHODZI BOWIEM OHYDA SPUSTOSZENIA I WASZA NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA NIE BĘDZIE JUŻ MOJĄ OFIARĄ NA KRZYŻU.
BĘDZIECIE MUSIELI OPUŚCIĆ ŚWIĄTYNIE ,CI CO ZROZUMIECIE CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO NA WASZYCH OŁTARZACH. INNE DZIECI TE ZAGUBIONE OWCE,KTÓRE NIE CHCIAŁY ZE MNĄ WSPÓŁPRACOWAĆ NIE ROZPOZNAJĄ TEGO,ŻE MNIE JUŻ W ŚWIĄTYNIACH NIE BĘDZIE.
WASZA RESZTA-MAŁA TRZÓDKA  POZOSTANIE PRZY MNIE LECZ TRUDNO WAM BĘDZIE ZNALEŹĆ PRAWDZIWEGO SŁUGĘ BOŻEGO-KAPŁANA.
WIDZICIE JAK TERAZ WYGLĄDAJĄ OPUSTOSZAŁE KOŚCIOŁY W KTÓRYCH POZOSTAŁO 1/3 MOICH DZIECI W PORÓWNANIU PRZED CZASEM OGŁOSZONEJ PANDEMII.ICH STRACH PRZED ZARAZĄ JEST TAK WIELKI,ŻE OPUŚCILI MNIE BO NIE WIERZĄ ŻE JA IM W DALSZYM CIĄGU MOGĘ POMÓC JAKO JEDYNY ICH OBROŃCA W TYCH CZASACH.
ICH ZDROWIE STAŁO SIĘ NA PIERWSZYM PLANIE A NIE ICH PRAWDZIWY BÓG I CZŁOWIEK KTÓRY POSZEDŁ NA KRZYŻ ABYŚCIE MIELI ŻYCIE WIECZNE.  NIEKTÓRZY KAPŁANI NIE DAJĄ WAM PRZYKŁADU WIARY I NA MSZY ŚW ZACHOWUJĄ SIĘ TAK JAKBY MNIE TAM NIE BYŁO,ZASŁANIAJĄ SIĘ PRZEDE MNĄ MASKAMI GDY ROZDZIELAJĄ MNIE PODCZAS KOMUNII ŚW.
NIE WIERZĄ W TO ŻE JA JESTEM ICH RĘKOMA I STAJĄ SIĘ W TYM MOMENCIE NAJWYŻSZYM KAPŁANEM W MOJEJ OSOBIE.
ZASMUCA MNIE TO BARDZO,KIEDY PATRZĘ NA TO WSZYSTKO JAK UPADŁA WIARA I MAŁO KTO JUŻ WIERZY ,ŻE JESTEM ŻYWY I PRAWDZIWY W TYM BIAŁYM OPŁATKU.
DZIECI CIERPCIE RAZEM ZE MNĄ I NIE ZASMUCAJCIE MNIE W TEJ OSTATNIEJ PRÓBIE KOŚCIOŁA.
WY JESTEŚCIE JEDYNIE MOJĄ RADOŚCIĄ, NIEKTÓRZY Z WAS NAWET MNIE NIE WIDZIELI A BARDZO MI UWIERZYLI,ŻE JA NIEDŁUGO PO WAS PRZYJDĘ.
TO PRAWDA ,ŻE KAŻDE NIEOCHRZCZONE DZIECKO NIE TRAFIA DO NIEBA JAKO DZIECKO LECZ POWRACA JAKO ANIOŁEK CHWALEBNY I JEST W CHÓRACH ANIELSKICH.NAWET JEŻELI W WYNIKU ABORCJI NIE Z JEGO WINY TO SIĘ PRZECIEŻ STAŁO NIE MOŻE BYĆ CZŁOWIEKIEM LECZ ANIOŁEM W NIEBIE.
TA KREW WYLANA PODCZAS ABORCJI WRACA DO NIEBA I PAN BÓG NIEJEDNOKROTNIE TO DZIECKO  POSYŁA NA ŚWIAT JESZCZE RAZ W INNYCH ORGANIZMACH W INNYCH RODZINACH.
ŻADNA KREW I CIAŁO POWOŁANE PRZEZ STWÓRCĘ NIE JEST MARNOWANE JAKBY TO MOGŁO SIĘ WYDAWAĆ TYM,KTÓRZY ZABIJANIA TEGO DOKONUJĄ.TE KROPLE KRWI Z ABORCJI ZBIERAJĄ POSŁANI ANIOŁOWIE Z NIEBA I ZANOSZONE SĄ Z POWROTEM W KIELICHACH PRZED TRON BOGA OJCA A NAJWYŻSZY STWORZYCIEL JĄ SKRZĘTNIE PIELĘGNUJE I PONOWNIE POWRACA NA ZIEMIĘ W INNYM MAŁYM CZŁOWIEKU -DZIECIĄTKU. PŁACZEMY TUTAJ W NIEBIE NAD TYMI KIELICHAMI PRZEPEŁNIONYMI NIEWINNĄ KRWIĄ PRZELEWANĄ , W TYCH CZASACH W OGROMNYCH ILOŚCIACH.
PO TO TEŻ BĘDZIE OSTRZEŻENIE ABY WSZYSCY RODZICE ZROZUMIELI,ŻE MUSZĄ OCHRZCIĆ SWOJE DZIECI,NAWET TE NIENARODZONE ABY SPOTKAĆ SIĘ Z NIMI W NIEBIE I ROZPOZNAĆ JAKO WŁASNE DZIECKO.
JA JEZUS CHRYSTUS JUŻ WAM RAZ POWIEDZIAŁEM ABYŚCIE CZYM PRĘDZEJ OCHRZCILI SWOJE DZIECI ZANIM PRZYJDĘ JAKO SĘDZIA SPRAWIEDLIWY ABY WAS OSĄDZIĆ.NIE ZWLEKAJCIE Z TYM BO CZASU MACIE CORAZ MNIEJ A RĘKA PANA BOGA JUŻ NIE JEST POWSTRZYMYWANA PRZEZ MARYJĘ JAK POWIEDZIAŁA W LA SALETTE.ZA DUŻO JUŻ NIEWINNEJ DZIECIĘCEJ KRWI ZOSTAŁO PRZELANEJ,MĘCZEŃSKO NIEWINNIE ZGINĘŁO WIELU CHRZEŚCIJAN I DLATEGO RĘKA BOGA MUSI OPAŚĆ Z KARĄ NA TEN ŚWIAT.
NASTĄPIŁ UPADEK CYWILIZACJI BO NIKOGO JUŻ PRAWIE NIE DZIWI ,ŻE MOJE DZIECI ZABIJA SIĘ ODŁĄCZAJĄC OD APARATURY RATUJĄCEJ ŻYCIE.
WIELE DZIECI SIĘ DEPRAWUJE PRZEZ DOROSŁYCH.ZAMYKANE SĄ W DZIECIŃCACH A TAM SĄ POZBAWIANE NIEWINNOŚCI,ŻE GRZECH SODOMY I GOMORY JEST O WIELE MNIEJSZY NIŻ TO CO ZŁOCZYŃCY WYPRAWIAJĄ Z TYMI MALEŃSTWAMI.
DZIECI SĄ SPRZEDAWANE JAK KIEDYŚ NIEWOLNICY A CZĘSTO ZABIJANI NA ORGANY I MY JUŻ NIE MOŻEMY DŁUŻEJ PATRZEĆ JAK CIERPIĄ.
PŁODY POCHODZĄCE Z ABORCJI UŻYWANE SĄ DO HANIEBNYCH CELÓW ,KTÓRYCH PAN BÓG NIGDY NIE ZAAKCEPTUJE I TYCH KTÓRZY TO CZYNIĄ STRĄCI DO PIEKŁA.
OCZYSZCZENIE MUSI NADEJŚĆ ABYŚMY MOGLI PRZYGOTOWAĆ KRÓLESTWO BOŻE, KTÓRE WŁAŚNIE NADCHODZI.
NIKT Z TAKIMI OKRUTNYMI CZYNAMI TAM NIE TRAFI BO KTO INGERUJE W DZIEŁO STWÓRCY-ŚWIĄTYNIĘ DUCHA ŚWIĘTEGO NA ZAWSZE ZOSTANIE POTĘPIONY. SĄ TO GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU.
A SPOŻYWANIE DZIEŁA STWÓRCY I DODAWANIE DO SZCZEPIONEK JEST TYM SAMYM GRZECHEM I WIELKĄ OBRAZĄ BOGA I NIGDY NIE ZOSTANIE ODPUSZCZONY.

MOJE KOCHANE DZIECI!
JEDNAK MUSICIE JESZCZE TROCHĘ POCZEKAĆ ZANIM NADEJDZIE GODZINA OSTRZEŻENIA.STANIE SIĘ TO W DWÓCH DATACH BLISKICH SOBIE BO PRZECIEŻ WIECIE,ŻE ISTNIEJĄ RÓŻNICE CZASOWE NA ŚWIECIE.
JUŻ NIE ZGADUJCIE A PRZYGOTUJCIE SIĘ SOLIDNIE I KONIECZNIE ZE ŚWIATŁEM,KTÓREGO NIE CHOWAJCIE DLA SIEBIE LECZ MIEJCIE ZAPALONE NA WIERZCHU BO MACIE PRZECIEŻ DO KOŃCA GŁOSIĆ EWANGELIĘ,KTÓRĄ WAM PRZEKAZAŁEM PRZEZ APOSTOŁÓW.

 WASZ NAJWYŻSZY KAPŁAN – JEZUS CHRYSTUS,KTÓRY WAM BŁOGOSŁAWI I PRZYCHODZI DZISIAJ DO WAS ZE
 SWOJĄ MATKĄ – MARYJĄ I ZE ŚW MICHAŁEM ARCHANIOŁEM.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 115 Komentarzy

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie dla Świata, 25.01.2021

Marija during an apparition

„Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was do modlitwy, postu i wyrzeczenia, abyście byli mocniejsi w wierze. To jest czas przebudzenia i rodzenia. Niczym przyroda, która daje siebie, także i wy dziatki, rozważajcie, ile otrzymaliście. Bądźcie [ludźmi] radośnie niosącymi pokój i miłość, aby było wam dobrze na ziemi. Pragnijcie nieba, a w niebie nie ma ani smutku ani nienawiści. Dlatego dziatki, ponownie zdecydujcie się na nawrócenie i niech świętość zapanuje w waszym życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Opublikowano Bez kategorii | 95 Komentarzy

List świętego Franciszka z Asyżu do polityków, sędziów i wszystkich sprawujących władzę nad innymi.

StFrancis_part

Św. Franciszek z Asyżu zawsze mówił krótko i na temat. Wysyłając na misje swoich współbraci zalecił im tylko:

„Idźcie i głoście Ewangelię, czasami także słowami.”

List św. Franciszka:

„Do wszystkich przywódców, sędziów, gdziekolwiek sprawujących  władzę, do wszystkich którzy otrzymają ten list, brat Franciszek, wasz sługa w Panu Bogu, mały i pogardzany, życzy wam pokoju i zdrowia.

Rozmyślajcie   i pamiętajcie o tym, że dzień waszej śmierci zbliża się. Błagam was przeto, w całym waszym zabieganiu i w troskach światowych, nie zapominajcie o Panu Jezusie.

Bądźcie posłuszni jego przykazaniom, ponieważ wszyscy, którzy oddalają się od Jego praw są przeklęci i będą przez Niego zapomniani.

A kiedy nadejdzie dzień śmierci, wszystkie te rzeczy, które posiadali i uważali za swoje, będą im zabrane; im bardziej potężni i mądrzy na tym świecie, tym większe męki piekielne będą cierpieli.

Dlatego też radzę wam, moi potężni panowie, abyście odłożyli wszelkie troski światowe i pobożnie przyjmowali komunię Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Musicie też okazywać Jezusowi bardzo dużo szacunku wśród ludu wam powierzonego.

Niech każdego wieczoru herold ogłasza, lub ktoś inny oznajmia, że wy i cały lud wam powierzony oddaje cześć i hołd Bogu Wszechmogącemu.

A jeśli tego nie zrobicie, wiedzcie, że w dzień sądu będziecie musieli  zdać sprawę przed Panem, Bogiem waszym, Jezusem Chrystusem.

Ci, którzy wypełnią zalecenia tego listu  niech wiedzą, że są błogosławieni przez Jezusa.

Niech Pan was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni nad wami swoje oblicze i okaże wam miłosierdzie.

Niech was błogosławi i obdarzy swoim pokojem.”

†††

In italiano
Za; https://ksadam.wordpress.com/2013/03/23/list-swietego-franciszka-z-asyzu-do-politykow-sedziow/#more-2289

Opublikowano Bez kategorii | 68 Komentarzy

XLI Nowenna Pompejańska

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS – KRÓL ODWIECZNY I MARYJA MATKA BOŻA  – MATKA JEZUSA I NASZA MATKA KRÓLOWA POLSKI!

WITAM WAS KOCHANI W CHRYSTUSIE PANU! JUŻ W KOLEJNEJ XLI NOWENNIE POMPEJAŃSKIEJ.

TERAZ JESTEM W BARDZO TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ,DOSZŁY MI BARDZO ODPOWIEDZIALNE OBOWIĄZKI SPRAWOWANIA OPIEKI NAD STARSZYM RODZEŃSTWEM SARY PONIEWAŻ SARA  Z RODZICAMI WYJECHAŁA BARDZO DALEKO  OD SWOJEGO RODZINNEGO MIASTA DO KLINIKI GDZIE JEST PRZYGOTOWYWANA DO PIERWSZEJ OPERACJI SERCA. NIESTETY SĄDZILIŚMY ŻE JEDNA OPERACJA PRZYWRÓCI JEJ ZDROWIE ALE JEST INACZEJ.
JESZCZE RAZ ZWRACAM SIĘ DO WAS Z PROŚBĄ ABYŚCIE POZOSTALI PRZY SWOICH DZIESIĄTKACH RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO I ABYŚMY NIE PRZERWALI NOWENNY.BĘDZIE MI BARDZO MIŁO ZOBACZYĆ W KOMENTARZACH POD NOWENNĄ. ŻE DEKLARUJECIE W DALSZYM CIĄGU TRWANIE W TEJ NASZEJ WIELKIEJ NOWENNIE.
SWOJE OSOBISTE CIERPIENIE OFIAROWUJĘ OJCU PRZEDWIECZNEMU POPRZEZ ZŁĄCZENIE SIĘ Z KRZYŻEM CHRYSTUSOWYM ZA POMYŚLNE WYSŁUCHANIE NASZYCH INTENCJI W NASZEJ NOWENNIE O  KTÓRE PROSIŁ JEZUS CHRYSTUS NASZ ZBAWICIEL
W OSTATNI WTOREK ZA SARĘ ZOSTAŁY ODPRAWIONE JUŻ 2 MSZE ŚW BO NA TEN DZIEŃ WYZNACZONO PIERWOTNIE OPERACJĘ I MODLI SIĘ ZA NIĄ DUŻA GRUPA WOJOWNIKÓW MARYI.
A MNIE NAJBARDZIEJ ZALEŻY NA WASZEJ TUTAJ MODLITWIE NA BLOGU I MAM NADZIEJĘ ŻE MNIE NIE ZAWIEDZIECIE.
PROSZĘ WAS ABYŚCIE CHOĆ JEDNO ZDROWAŚ MARYJO ODMÓWILI ZA UDANĄ OPERACJĘ SARY I ZA JEJ POWRÓT DO ZDROWIA.
PISZĘ TO WSZYSTKO ABYŚCIE MNIE ZROZUMIELI I WYBACZYLI,ŻE NIE MA MNIE OBECNIE NA BLOGU.ZAPEWNIAM WAS,ŻE MODLĘ SIĘ Z WAMI I ZA WAS I BĘDĘ WDZIĘCZNA GDY MNIE ZAPEWNICIE,ŻE BĘDZIECIE KONTYNUOWAĆ 41 NOWENNĘ POMPEJAŃSKA BO MY JESTEŚMY ZARÓWNO WOJOWNIKAMI JEZUSA WALCZĄC O JEGO INTRONIZACJĘ I JEGO NALEŻYTĄ GODNOŚĆ W ŚWIĄTYNIACH A TAKŻE WOJOWNIKAMI MARYI WALCZĄC O V DOGMAT MATKI BOŻEJ.
CHCĘ WAM PRZYPOMNIEĆ ŻE PODCZAS ODMAWIANIA CZĘŚCI DZIĘKCZYNNEJ 18 LUTEGO MINIE 6 ROK NASZEJ MODLITWY A NASTĘPNEGO DNIA CZYLI 19 LUTEGO ZACZNIEMY 7 ROK NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ ZA CO WAM SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WAM-WOJOWNICY JEZUSA I MARYI. I PAMIĘTAJMY,ŻE WALCZYMY O ŚWIĘTO DLA BOGA OJCA TO MOŻE POWINNIŚMY UZNAĆ NAS TAKŻE ZAWOJOWNIKÓW BOGA OJCA STWÓRCY NIEBA I ZIEMI I CAŁEGO WSZECHŚWIATA.

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.

TAKŻE WYTRWAJMY I W NASZEJ MODLITWIE I DOŁĄCZMY TA MODLITWĘ I Z WIELKĄ WIARĄ MÓDLMY SIĘ W TYCH INTENCJACH O KTÓRE PROSI PAN JEZUS A TAKŻE ZA DZIECI NARAŻONE NA ABORCJĘ Z POWODU WAD GENETYCZNYCH LUB TAKICH JAKĄ MA SARA.
INTENCJA 1:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM ZAWSZE Z MARYJĄ O ZWIEŃCZENIE AKTU INTRONIZACJI W NASZEJ OJCZYŹNIE WEDŁUG TWOJEJ WOLI”
INTENCJA 2:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM O TO ABY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY OGŁOSIŁ JAK NAJSZYBCIEJ V DOGMAT MARYJNY O WSPÓŁODKUPICIELCE, POŚREDNICZCE I ORĘDOWNICZCE.”
INTENCJA 3:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM OKRYJ NAJDROŻSZĄ KRWIĄ CHRYSTUSA WSZYSTKICH KAPŁANÓW , KTÓRZY NIEZMIENNIE GŁOSZĄ TWOJĄ EWANGELIĘ I PROWADZĄ OWCE DO WIECZNEGO ZBAWIENIA. UDZIEL ŁASKI WSZECHMOCNEJ POZNANIA PRAWDY CAŁEMU EPISKOPATOWI POLSKIEMU, ZDEJM BIELMO Z OCZU BŁĄDZĄCYM KAPŁANOM , WSPOMAGAJ W SWEJ LITOŚCI MIŁOSIERNEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA CHORYCH, CIERPIĄCYCH I PRZEŚLADOWANYCH KAPŁANÓW.”

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
Przez 27 dni: od 17 STYCZNIA 2021 roku do 12 LUTEGO 2021 r. odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
Przez następne 27 dni: od 13 LUTEGO 2021 r. do 11 MARCA 2021 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Zgłoszenia do NP proszę kierować w komentarzach na tym blogu. Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca lecz jeśli pragniecie te same to napiszcie mi jakie to były bo to ułatwi mi tworzenie NP. Zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnica. Spróbuję coś temu zaradzić. Proszę podawać tez nr intencji wg nr treści modlitw.
ZOSTAŃCIE Z PANEM BOGIEM I MATKĄ JEZUSA – MARYJĄ – NASZĄ KRÓLOWĄ POLSKI I Z ŁASKAMI Z NIEBA.
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.
MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY:
O Boże mój, wierzę w Ciebie uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.
Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 47 Komentarzy

Proroctwo św. Franciszka z Asyżu

Franciszek z Asyżu nawiedzający swój klasztor w ognistym rydwanie- Josep_Benlliure (1855–1937)_en.wikipedia.orgFranciszek z Asyżu nawiedzający swój klasztor w ognistym rydwanie- Josep_Benlliure  (1855–1937)_en.wikipedia.org

†††

Działajcie odważnie, bracia; bądźcie dzielni i ufajcie Panu.  

Czasy   wielkich   prób   i   wielkich ucisków szybko nadchodzą; — zamieszanie i waśnie, tak co do rzeczy duchowych jak i doczesnych, będą rozliczne;

—   miłość wielu oziębnie    —  i niegodziwość złych wzrośnie.

Demony będą miały niezwykłą moc,   — nieskazitelna czystość naszego zakonu i innych [zakonów] zostanie tak bardzo oszpecona,

—  że tylko bardzo niewielu chrześcijan będzie ze szczerym sercem i doskonałą miłością posłusznych prawdziwej osobie trzymającej władzę papieską i Kościołowi Rzymskiemu.

W czasie tego ucisku pewien człowiek, — niekanonicznie wybrany, — zostanie podniesiony do godności papieża.

— Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci.

Wtedy zwielokrotnią się skandale,   — nasz zakon będzie podzielony i wiele innych zakonów będzie całkowicie zrujnowanych,   — ponieważ przystaną na błąd, zamiast się jemu sprzeciwić.

Będzie tak wielka różnorodność opinii i liczne podziały wśród ludzi, między zakonnikami i duchownymi,   —  że   jeśli te dni nie zostałyby skrócone, według słów Ewangelii,

— to nawet wybrani zostaliby wprowadzeni w błąd, jeśliby nie byli w szczególny sposób prowadzeni pośród tak wielkiego zamieszania, dzięki niezmierzonemu Bożemu miłosierdziu.

Naszej regule i sposobowi życia niektórzy będą z przemocą sprzeciwiać się i straszliwe pokusy na nas przyjdą.

— Ci  zaś, którzy pozostaną wierni, otrzymają koronę życia.

Ale biada tym,   — którzy ufając jedynie swojemu zakonowi,   — popadną w letniość,   bo   nie będą w stanie przetrzymać pokus, które zostały dopuszczone dla doświadczenia wybranych.

Ci, którzy wytrwają w swojej żarliwości i przylgną do cnoty z prawdziwą miłością i zapałem dla prawdy, —  będą cierpieć niesprawiedliwości i prześladowania jako rebelianci i schizmatycy,

— ponieważ ich prześladowcy,   — prowadzeni przez złe duchy, — będą twierdzić, że oddają wielką cześć Bogu poprzez rugowanie tego rodzaju zepsutych ludzi z powierzchni ziemi.

Ale Pan będzie ucieczką uciśnionych   —   i   uratuje tych wszystkich, którzy Mu ufają.

I by stać się jak ich Głowa [Jezus Chrystus], — oni, wybrani,   — będą działać z ufnością   — i   przez swoją  śmierć uzyskają dla siebie życie wieczne;

— decydując się bardziej słuchać Boga niż ludzi,   — nie będą się lękać niczego i będą raczej skłonni zginąć [fizycznie] niż zgodzić się na kłamstwa i przewrotność.

Niektórzy kaznodzieje będą milczeć, nie mówiąc prawdy,   — a inni podepczą ją pod swoimi stopami i zaprzeczą jej.

Świętość życia będzie wyśmiewana nawet przez tych, którzy otwarcie ją wyznają,  

— dlatego w tych dniach Pan Jezus Chrystus ześle im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela.

—————————————————————————–
źródło: „Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi”
za; https://katolikintegralny.wordpress.com/2015/05/04/proroctwo-sw-franciszka-z-asyzu-o-prawdziwym-i-falszywym-papiezu/#more-2384

Apocalypsis_i2.wp.comchristianray.ru_wp-contentuploads

Apocalypsis_i2.wp.comchristianray.ru_wp-contentuploads

Prophecy of St. Francis of Assisi (d. 1226): http://www.catholicplanet.net/forum/showthread.php?t=303 / Ron Conte – teolog – 12.08.2006, tłumaczenie Ola Gordon

Poniżej tekst z tego forum:

Będzie   niekanonicznie   wybrany   papież,  który wywoła wielką schizmę, będą   głoszone  różne nauki, co spowoduje zwątpienie u wielu, — nawet u tych w różnych zakonach, — tak,  — nawet zgodzą się z tymi heretykami, — co spowoduje podział mojego zakonu,

— potem będą takie powszechne rozłamy i prześladowania, że jeśli te dni nie zostaną skrócone, nawet ten wybrany zostanie zgubiony.

Ten niekanonicznie wybrany papież — zostanie wybrany po męczeństwie Piotra Rzymianina.

W tym czasie będą wybrani dwaj papieże:   — prawdziwy i antypapież.

— Antypapież nie będzie zły, a tylko wprowadzony w błąd. — Kościół podzieli się między dwóch papieży.

Każdy z nich zostanie wybrany poza Rzymem. — Każdy później przybędzie do Rzymu by wzmocnić swoje roszczenia, że to on jest prawdziwym papieżem i biskupem Rzymu.   — Później obaj zostaną zabici w ataku nuklearnym w lipcu 2013 w Rzymie.

Ron Conte
Teolog rzymsko katolicki

***

Forumowicz:

Nigdy wcześniej nie słyszałem o proroctwie św. Franciszka. — Czy to nie nawiązuje do wcześniejszej schizmy?

Ron:

Nie, nie uważam by to mogło odnosić się do wcześniejszej schizmy,—  bo opisuje schizmę która spowoduje rozłam w zakonie św. Franciszka.

Myślę, że dla wierzących katolików będzie jasne, który jest prawdziwym papieżem.   — Prawdziwy zostanie wybrany przez tych biskupów i kardynałów, którzy pozostali lojalni wobec papieża (Piotr Rzymianin, wybrany po Benedykcie XVI) — w czasie wielkiej apostazji.

Ale powodem tego, że św. Franciszek mówi, — iż papież będzie wybrany niekanonicznie jest to,   — że wtedy nie będzie kanonicznego sposobu wyboru papieża.

Siły arabskie zdobędą Rzym i Watykan.

— Obecne zasady wyboru papieża wymagają,   — by odbył się w Watykanie.

Także ze względu na wojnę i wielką apostazję, nie będzie wystarczającej liczby kardynałów uczestniczących w wyborach.

To doprowadzi do tego,   — że ważny papież zostanie wybrany wbrew Konstytucji Apostolskiej, która ustanawia te zasady.

I nieważny papież także zostanie wybrany niezgodnie z tymi zasadami.

A kiedy sojusznicy przejmą Rzym,   — obaj udadzą się do Rzymu by wzmocnić swoje roszczenia, że są prawdziwymi papieżami.

Siły arabskie uderzą na Rzym rakietą nuklearną, zabijając obu i całkowicie niszcząc Watykan.

Ron:

Ostatnim papieżem na proroczej liście papieży św. Malachiasza jest Piotr Rzymianin.

— “W czasach końcowych prześladowań Kościoła będzie panował Piotr Rzymianin,   — który będzie pasł swoje stado pośród wielkich niepokojów,

—  po   czym   zostanie zniszczone miasto na 7 wzgórzach i straszny sędzia będzie sądził ludzi”.

To proroctwo wyraźnie pokazuje, że niepokoje rozpoczną się w czasach następnego papieża, i że Rzym zostanie zniszczony w tych czasach niepokojów.

Oto co powiedział papież św. Pius X:

“To co zobaczyłem było straszne!  —  Czy to ja nim będę, czy następca?

— Jest pewne, że papież opuści Rzym i wychodząc z Watykanu będzie musiał przechodzić przez martwe ciała swoich księży! — Nie mów o tym nikomu dopóki żyję.

“Zobaczyłem jednego z moich następców, o tym samym imieniu, który uciekał pośród ciał swoich braci.

— Schronienie znajdzie w jakiejś kryjówce;   — ale po krótkim wytchnieniu, zginie okrutną śmiercią.

Z ludzkich serc zginął szacunek do Boga.   — Oni chcą nawet zatrzeć pamięć Boga. Ta perwersja jest niczym innym niż początkiem ostatnich dni świata”.

Następca Piusa X, czyli inny papież Pius będzie męczennikiem końca czasów (ostatnie dni, niepokoje).

***

Źródło: http://www.catholicplanet.net/forum/showthread.php?t=5508

Za; http://marucha.wordpress.com/2013/03/17/proroctwo-sw-franciszka-z-asyzu/

67 Komentarzy

31.12.2020 r.; czwartek, godz. 14:17

WASZE GRANICE CZASU.  

TAK KOCHANE DZIECI! TO SĄ WASZE WYZNACZONE GRANICE CZASU GDY KOŃCZY SIĘ STARY ROK A ZACZYNA ZA CHWILĘ NOWY. W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA MACIE KAŻDY Z WAS WYZNACZONY CZAS ABY PRZEŻYĆ GO TAK ABY UZYSKAĆ ŻYCIE WIECZNE. JA JEDNAK JESTEM POZA WASZYM CZASEM I NIE JEST ON DLA MNIE ŻADNĄ GRANICĄ. BÓG DZIAŁA POZA CZASEM I WIELE RAZY POPRZEZ SWOICH PROROKÓW I POSŁAŃCÓW WYZNACZYŁ WAM CZAS  WIELKICH ŁASK. DANA ZOSTAŁA WAM GODZINA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO TJ. GODZINA MOJEJ ŚMIERCI I GDY SIĘ MODLICIE W CZASACH PODAROWANYCH WAM PRZEZ NIEBO UZYSKUJECIE NAJWIĘCEJ ŁASK. DLATEGO  NIE MA POTRZEBY ABYŚCIE MODLILI SIĘ KONIECZNIE O PÓŁNOCY.( tutaj Pan Jezus bierze pod uwagę ludzi starszych,schorowanych, małe dzieci których także chciałby widzieć na wspólnej modlitwie) BÓG PODAROWAŁ WAM TEN CZAS ABYŚCIE MOGLI SPOJRZEĆ NA SWOJE ŻYCIE WSTECZ W PERSPEKTYWIE STAREGO KOŃCZĄCEGO SIĘ ROKU I TEGO CO MA NADEJŚĆ. GDY POŁĄCZYCIE TEN CZAS MODLITWĄ REFLEKSYJNĄ ZASTANOWIENIA SIĘ JAK UPŁYNĄŁ WAM MINIONY ROK CZYLI W JAKIM STOPNIU ZBLIŻYLIŚCIE SIĘ DO MNIE DO CHRYSTUSA Z WASZYM WITANIEM RADOSNYM NOWEGO ROKU, NIE JEST TO ŻADNYM WYKROCZENIEM POZA PRAWA BOŻE. WASZE FAJERWERKI I RADOŚCI SĄ NASZYMI RADOŚCIAMI I PAN BÓG NIGDY NIE ZABRANIA WAM SIĘ CIESZYĆ Z NOWEGO ROKU ,CZASU SYLWESTROWEGO NA PAMIĄTKĘ WSPOMNIENIA PAPIEŻA SYLWESTRA. JEDNAK WSZYSTKO MUSICIE ZACHOWAĆ W UMIARZE ABYŚCIE RANO NIE DOZNALI GORYCZY,ŻE ZMARNOWALIŚCIE TĘ NOC NA ZATRACENIE SWOJEJ ŚWIADOMOŚCI W UPOJENIU ALKOHOLOWYM. WSZYSTKO CO ROBICIE W POŁĄCZENIU Z PRZEŻYWANIEM UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH W ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ NIE DA SIĘ WAM ZATRACIĆ. W PRZEŻYWANIU RADOŚCI W SWOICH RODZINNYCH DOMACH JESTEŚCIE CZĘSTO PODZIELENI I DLATEGO PAN BÓG WYZNACZA WAM INNE GODZINY NA MODLITWY JAK WCZEŚNIEJ WAM POWIEDZIAŁEM. GDY TO WSZYSTKO POTRAFICIE POŁĄCZYĆ ZAWSZE WSZYSTKO JEST NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU BO JA W KAŻDEJ CHWILI POWINIENEM BYĆ DLA WAS WAŻNY. JEST TERAZ INNY DLA WAS CZAS I CZAS BALI MINĄŁ BEZPOWROTNIE, WASI BLISCY I WY O TYM WIECIE,ŻE TERAZ JEST PODAROWANY WAM CZAS PRZEZ BOGA OJCA NA WASZE NAWRÓCENIE. SKŁADAJCIE BOGU OJCU DZISIAJ DZIĘKCZYNIENIE ZA TEN CZAS KTÓRY NADSZEDŁ A GRANICA TEJ NOCY NIE ROZDZIELA TEGO CZASU I JEST W ŁĄCZNOŚCI NA WASZE NAWRÓCENIE.

DZISIAJ WEZWAŁEM CIĘ NA GODZINĘ 14 PRZED NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT BO PRAGNĄŁEM ABYŚ W MOJEJ OBECNOŚCI ODMÓWIŁA TEN RÓŻANIEC DO BOGA OJCA W IMIENIU TWOJEGO NARODU. SKŁADAŁAŚ DZIĘKCZYNIENIE  JUŻ W INNYM MIEJSCU  BO JA ZNOWU ZOSTAŁEM WTRĄCONY DO CIEMNICY W TEJ ŚWIĄTYNI NA SAMO MOJE BOŻE NARODZENIE. PRZEŻYWASZ TO RAZEM ZE MNĄ BO NIE MOŻESZ MNIE TUTAJ ADOROWAĆ (tylko na zapisy a Pan Jezus wzywa mnie o różnej porze). SKŁADAŁAŚ DZIĘKCZYNIENIE ZA MINIONY ROK I PROSIŁAŚ O OPIEKĘ BOGA OJCA NA NASTĘPNY. A TERAZ MÓWIĘ DO MOICH DZIECI ABY JUTRO PO 14 ODMÓWIŁY RÓŻANIEC DO BOGA OJCA ( różaniec mający imprimatur Kościoła , którym modlił się bp Stanisław Padewski) PROSZĄC O LITOŚĆ ABY SIĘ NAD WAMI ULITOWAŁ BO IDZIE WIELKI UCISK JAKIEGO DO TEJ PORY NIE ZAZNALIŚCIE. WYBRAŁEM TEN DZIEŃ ŚWIĘTA MATKI BOŻEJ RODZICIELKI I DLATEGO WAS O TO PROSZĘ. TA WASZA MODLITWA MA WYPRZEDZIĆ KORONKĘ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA GDZIE MNIE ZANOSICIE W OFIERZE PRZED OBLICZE BOGA OJCA. BO ZANIM JA PRZYSZEDŁEM ZBAWIĆ ŚWIAT ,TO BÓG OJCIEC MNIE POSŁAŁ I WYKONAŁEM JEGO WOLĘ.

SPOJRZAŁAŚ NA ZDJĘCIE JESZCZE W MIARĘ MŁODEGO KS.SOPOĆKO, KTÓRE WISI W TEJ KAPLICY ADORACJI I ZROBIŁAŚ MU ZDJĘCIE. JA WIEM MOJE DZIECKO DLACZEGO TO ZROBIŁAŚ ( wydał mi się podobny do opiekuna duchowego). UJRZAŁAŚ POTEM NA ZDJĘCIU NIEBIESKĄ POŚWIATĘ I WIZERUNKI DWA POŁĄCZONE MIŁOŚCIĄ. TO JA WASZ JEZUS I BLISKO BÓG OJCIEC JAKO STANOWIENIE JEDNO. POKAZUJĘ TO WSZYSTKO TOBIE BO PRAGNIEMY WZMOCNIĆ CIEBIE I TYM SAMYM PRAGNIEMY PRZYPROWADZIĆ JAK NAJWIĘCEJ DZIECI DO SIEBIE JUŻ W TYCH OSTATNICH MOMENTACH,WASZEGO PODAROWANEGO WAM CZASU,KTÓRY NIEUSTANNE PRZYBLIŻA GODZINĘ KARY MOJEGO OJCA.

DZIECI BOŻE! BĄDŹCIE ROZSĄDNE I CZUWAJCIE I NIE ODDALAJCIE SIĘ ODE MNIE. JUTRO PO TEJ MODLITWIE W GODZINIE MIŁOSIERDZIA POWTÓRZCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SWOICH DOMÓW WODĄ EGZORCYZMOWANĄ LUB WODĄ ŚWIĘCONĄ NA CZTERY STRONY ŚWIATA- KAŻDEGO DOMOSTWA. OCALĘ WAS I NIE BÓJCIE SIĘ, ŻE BĘDZIECIE OPUSZCZONE W TYCH GODZINACH SMUTKU DLA ŚWIATA. ZIEMIA JESZCZE BARDZIEJ BĘDZIE JĘCZEĆ OD GRZECHÓW I PORUSZAĆ NIEKTÓRE KONTYNENTY. MÓDLCIE SIĘ CIĄGLE NA RÓŻAŃCU I NIE WYPUSZCZAJCIE GO Z RĄK. MARYJA PRZYPROWADZA I PRZYBLIŻA WAS DO MNIE I JA ZAWSZE WYSŁUCHUJĘ JEJ PROŚBY. JUTRO JEJ ŚWIĘTO I NIE ZATWARDZAJCIE SWOICH SERC BO GDY JESTEŚCIE Z NAMI POŁĄCZENI TO MY O WAS KOCHANE DZIECI DBAMY I CZUWAMY NAD WAMI. DZIĘKUJCIE BOGU OJCU ZA PODAROWANY CZAS BO WIELU CO MNIE NIE CHCIAŁO POZNAĆ,PRZYBLIŻYŁO SIĘ TERAZ DO MNIE. CIESZY MNIE TO POMIMO TEGO, ŻE W GODZINIE ICH STRACHU TO NASTĄPIŁO I KOCHAM ICH TAK SAMO JAK WAS.   BŁOGOSŁAWIĘ WAM NA TE TRUDY DLA WAS DO ZNOSZENIA.   W IMIĘ OJCA I MNIE SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.   SYN BOŻY-WASZ MESJASZ,KTÓRY WSŁUCHUJE SIĘ W PROŚBY SWOJEJ NIEPOKALANEJ MATKI,ŚWIĘTEJ RODZICIELKI -MARYI.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 123 Komentarze

17.12.2020; czwartek, godz. 19:41

BOŻE DZIECIĄTKO WZYWA WAS W TYM CZASIE NA PASTERKĘ

MOJE UKOCHANE DZIECI! KTÓRE WCIĄŻ UFACIE MI ,ŻE PRZYSZEDŁEM DO WAS I MÓWIĘ DO WAS PRZEZ MOJĄ SŁUŻEBNICĘ.
W TYM ROKU GDY ZASIĄDZIECIE DO WIGILII WASZE DOMY BĘDĄ NIEJEDNOKROTNIE TAK PUSTE NIŻ ZWYKLE TO BYŁO WCZEŚNIEJ ALE JA JAK ZAWSZE BĘDĘ WŚRÓD WAS W TĘ NOC WIGILIJNĄ WIECZERZY,KTÓRĄ BĘDZIECIE SPOŻYWAĆ NA MOJĄ PAMIĄTKĘ OCZEKIWANIA NA MOJE NARODZENIE.
NIE WPUŚCICIE DO SWYCH DOMÓW ANI PRZYBYSZA ZGŁODNIAŁEGO,ANI WĘDROWCA UMĘCZONEGO BO WAM ZAKAZANO ABYŚCIE GŁODNEGO NIE NAKARMILI,A SPRAGNIONEGO NIE NAPOILI W IMIĘ MIŁOŚCI WASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. STARAJĄ SIĘ WAM ZNISZCZYĆ TRADYCJĘ PUSTEGO NAKRYCIA I MIŁOŚCI DO BLIŹNIEGO. ZRESZTĄ WY TEŻ JESTEŚCIE JUŻ PRAWIE WSZYSCY NA TO OBOJĘTNI.
JEST TO JEDEN SZCZEGÓLNY DZIEŃ W ROKU KIEDY DAJĘ WAM SIEBIE W OBFITOŚCI. NAJPIERW NA PASTERCE JESTEM W HOSTII JAKO DZIECIĄTKO JEZUS NA PIERWSZEJ MSZY ŚW A NA NASTĘPNYCH W BOŻE NARODZENIE PRZYCHODZĘ DO WAS JAKO DOROSŁY JEZUS CHRYSTUS .DLATEGO WARTO WAM W TEN DZIEŃ JEDEN W ROKU PRZYJĄĆ MNIE W TYCH DWÓCH ODRĘBNYCH LECZ JEDNAKOWYCH POSTACIACH HOSTII ŚWIĘTEJ ( zrozumiałam ,że tylko tego dnia można przyjąć Komunię Św 2 razy jeśli Pasterka rozpoczyna się prawidłowo o północy a jeśli wcześniej to niestety nie ma takiej możliwości) .JEST TO WIĘC SZCZEGÓLNY DZIEŃ MOJEGO NARODZENIA,KTÓRY W TYM CZASIE JEST BARDZO NISZCZONY,OBRAŻAJĄCY I ZASMUCAJĄCY MNIE (szopka w mieście Świętym, Komunia Św na rękę ,profanacje wizerunku Matki Bożej i Świątyń td).
ADWENT JEST PRZYGOTOWANIEM WAS DO TEGO MOJEGO WIELKIEGO ŚWIĘTA KIEDY PRZYSZEDŁEM NA ŚWIAT W UBOGIEJ STAJENCE. JESZCZE MACIE CZAS ABY PRZEDSIĘWZIĄĆ JAKIEŚ WŁASNE POSTANOWIENIA W WASZYM NAWRACANIU SIĘ ORAZ PIELĘGNOWAĆ TRADYCJĘ UCZESTNICTWA W RORATACH,KTÓRE SĄ POŚWIĘCONE MOJEJ MAMIE-MATCE BOŻEJ. TO ONA NOSIŁA MNIE PRZEZ 9 MIESIĘCY POD SWOIM NIEPOKALANYM SERCEM,W SWOIM ŚWIĘTYM ŁONIE I WYDAŁA NA ŚWIAT PRZEZ MOC DUCHA ŚWIĘTEGO W UBOGIM ŻŁÓBKU.
POSTARAJCIE SIĘ MOJE DZIECI PODZIĘKOWAĆ MARYI ŻE POWIEDZIAŁA NATYCHMIAST SWOJE „FIAT” GDY PRZYBYŁ DO NIEJ ANIOŁ GABRIEL I ZWIASTOWAŁ MOJE NARODZENIE.
NIE GARDŹCIE DZIECI OBFITOŚCIĄ TEGO MOJEGO ŚWIĘTA NARODZENIA BO DO KAŻDEGO PRAGNĘ PRZYJŚĆ NA TEJ PIERWSZEJ MSZY ŚWIĘTEJ NA PASTERCE JAKO NOWO NARODZONE DZIECIĘ I DOTKNĄĆ WAS RĄCZKAMI MAŁEGO DZIECKA. NIE UNIKAJCIE MNIE MOJE DZIECI BO MUSICIE WIEDZIEĆ ŻE JA ZA WAMI TĘSKNIĘ I WSPOMINAM TE CZASY KIEDY WASZE ŚWIĄTYNIE BYŁY PRZEPEŁNIONE WASZĄ OBECNOŚCIĄ I KOLĘDAMI,KTÓRE MNIE WITAŁY KAŻDEJ WIGILIJNEJ NOCY. TRZEJ KRÓLOWIE POKONALI TAKĄ WIELKĄ ODLEGŁOŚĆ ABY PRZYBYĆ NA MOJE POWITANIE A ŚWIĄTYNIE SĄ PRZECIEŻ W NIEWIELKIM WASZYM ZASIĘGU I CZĘSTO NIE POTRAFICIE TEGO ŚWIĘTA NALEŻYCIE UCZCIĆ.
ZDEJMIJCIE BIELMO Z OCZU I UZNAJCIE ŻE TYLKO JA JEZUS CHRYSTUS WAS ODKUPIŁEM Z WASZYCH GRZECHÓW,CZEGO NIE MOŻE DOKONAĆ NIKT INNY. Report this ad

WY ZARZĄDZAJĄCY ŚWIATEM,KTÓRZY BOICIE SIĘ WŁASNYCH CIENI, NIE ZABRANIAJCIE DZIECIOM MOIM PRZYCHODZIĆ DO MNIE I NIE USTALAJCIE SWOICH PRAW W ŚWIĄTYNIACH BOGA BO JESTEŚCIE SŁABYMI ZARZĄDCAMI NAD ŚWIATEM A JEDYNIE DOBRYMI WYKONAWCAMI I NAJEMNIKAMI SZATANA.

DZISIAJ 17 GRUDNIA TO DZIEŃ URODZIN ,NA URZĘDZIE PANUJĄCEGO FRANCISZKA. TEGO DNIA PRZED LATY ŚW FAUSTYNA BARDZO CIERPIAŁA I BYŁ TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ BOLESNYCH DNI JEJ ŻYCIA. A TY W DNIU JEGO ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 13 GRUDNIA 2020 W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ TEŻ DOZNAŁAŚ WIELKIEGO CIERPIENIA BO TWOJA LEWA STOPA ZOSTAŁA PRZEBITA SZPIKULCEM. NIE SPAŁAŚ CAŁĄ NOC Z BÓLU I NAD RANEM DAŁEM CI TO NATCHNIENIE BO PORÓWNAŁEM TO TAMTEJ SYTUACJI CIERPIENIA ŚW FAUSTYNY.
NAD RANEM JUŻ WIEDZIAŁAŚ, ŻE CIERPISZ ZA WYSOKO POSTAWIONEGO KAPŁANA-MOJEGO KOŚCIOŁA LECZ NIE WIEDZIAŁAŚ ZA KTÓREGO. A TERAZ PRAGNĘ CI POWIEDZIEĆ ŻE NIE ZA JEDNEGO LECZ ZA DWÓCH.
14 GRUDNIA WYDANE ZOSTAŁO TO OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TEGO ZAKONNIKA A TWOJE CIERPIENIE TRWAŁO I TRWA. TWOJA PRZEBITA STOPA JEST WYRAZEM JAK DEPTANY JESTEM W ŚWIĄTYNIACH I JAK WIELU KAPŁANÓW NIE CHCE ZAAKCEPTOWAĆ TEJ PRAWDY MOJEGO UPOKORZENIA MNIE W KOŚCIOŁACH.
MARTWIŁAŚ SIĘ, ŻE NIE DOJDZIESZ DZISIAJ NA ADORACJĘ ALE Z POMOCĄ MĘŻA DAŁAŚ JEDNAK RADĘ. PO WYJŚCIU Z ADORACJI POCZUŁAŚ ULGĘ BO JA MÓWIŁEM I POWTARZAM, ŻE JESTEM NAJLEPSZYM LEKARZEM NA WASZE DOLEGLIWOŚCI ,JEDNAK DO TEGO POTRZEBNE JEST WASZE ZAPARCIE,POKONANIE BÓLU I NADZIEJA BEZGRANICZNA WE MNIE A WTEDY DOKONUJĘ TEGO CUDU.
WASZE PLANY NIGDY JEDNAK NIE SĄ ZGODNE Z WOLĄ BOŻĄ I STARACIE SIĘ JE UKŁADAĆ WG WŁASNYCH POMYSŁÓW.
TO , ŻE MACIE TERAZ DWÓCH PAPIEŻY , JEDNEGO NA URZĘDZIE A DRUGIEGO NA STOLICY PIOTROWEJ TO JEST W PLANIE BOSKIM GDZIE POWIEDZIAŁEM GDY TYLKO NIECH TEN USTĄPI CO JESZCZE POWSTRZYMUJE A NASTĄPI NASTĘPNY TO SIĘ DOKONA CO ZAPLANOWAŁ PAN BÓG. WSZYSTKO JAK WIDZICIE ODBYWA SIĘ WG SCENARIUSZA BOGA OJCA A NIE TAKIEGO JAKIEGO NIEKTÓRZY OCZEKUJĄ. WG TEGO PLANU NIE POCHODZĄCEGO OD PANA BOGA APOKALIPSA BYŁABY NIEZGODNA Z RZECZYWISTOŚCIĄ,KTÓRA SIĘ WŁAŚNIE REALIZUJE. TO PYCHA LUDZKA POPYCHA NIEKTÓRYCH LUDZI DO TEGO BY ZNISZCZYĆ PLAN BOŻY,KTÓRY DZIEJE SIĘ Z JEGO DOPUSTU CZYLI WOLI BOGA.
PYSZNI NIGDY TEGO NIE ZROZUMIEJĄ I ZAWSZE POSTAWIĄ SIĘ NA WŁASNYCH POMYSŁACH PONAD BOGIEM.
CO BÓG UCZYNIŁ NIECH RĘKA LUDZKA NIE ZMIENIA BO OBRAŻA TO BOGA.
TUTAJ DAŁEM ODPOWIEDŹ NA PYTANIE,KTÓRE CI ZADANO. Report this ad

DROGIE DZIECI! DZIĘKUJĘ,ŻE POTRAFICIE ZJEDNOCZYĆ SWOJE OGROMNE CIERPIENIA Z MOIM.
POWIEDZIAŁAŚ: PANIE JEZU! – ILE TY TYCH SZPIKULCÓW DOSTAŁEŚ W CIEMNICY OD ŻOŁDAKÓW A JA JEDNEJ KUTEJ RANY NIE MOGĘ WYTRZYMAĆ.ROZPAMIĘTUJESZ OD DAWNA PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM MOJE CIERPIENIA ZADANE W CIEMNICY I DLATEGO DO TEGO CIĘ WYBRAŁEM.
NIEKTÓRZY TWOI BLISCY MÓWIĄ JESTEŚ JAK DZIECKO-PO CO TO JEZUSOWI POTRZEBNE TAKIE ROZPAMIĘTYWANIE?
NIE SŁUCHAJ TEGO GŁOSU,BO SERCA DZIECIĘCE NAJBARDZIEJ UKOCHAŁEM I WSZYSTKIE TE SERCA ZAPRASZAM JAK NAJBLIŻEJ STAJENKI W MOJE BOŻE NARODZENIE 2020 ROKU.

DZIECIĄTKO JEZUS,KTÓRE KOCHA SWOJE DZIECI I ICH PACHNĄCE NIEWINNOŚCIĄ SERCA.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 116 Komentarzy

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie dla świata; 25.12.2020

Marija during an apparition

„Drogie dzieci! Niosę wam Dziecię Jezus, które niesie wam pokój. On, który jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością waszego życia. Dziatki, nie pozwólcie, by zgasła wasza wiara i nadzieja na lepszą przyszłość, bo jesteście wybrani, abyście w każdej sytuacji byli świadkami nadziei. Dlatego jestem tu z Jezusem, aby was błogosławił Swoim pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Opublikowano Bez kategorii | 151 Komentarzy

Słowo na dziś

Opublikowano Bez kategorii | 68 Komentarzy

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa | Ewangelia dla nas - strona katolicka

Bóg się rodzi, noc truchleje… Niech mrok struchleje również w naszych sercach i ustąpi miejsca radości i ciepłu. Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa zamieszka w naszych sercach i przyniesie nam pokój i ukojenie. Przyjmijcie życzenia życia w blasku chwały naszego Pana, bez mroku niepewności i strachu oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Wesołych, pogodnych, zdrowych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia. Pociechy z najbliższych, dobrych dań na stole wigilijnym, lśniącej gwiazdki na niebie oraz dużych prezentów duchowych.
Najskrytsze życzenia składa: Mariusz

Opublikowano Bez kategorii | 33 Komentarze

Nowenna do Św. Rodziny z Nazaretu od 18.12

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY 

O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz wszystkie rodziny naszych czasów

wielkości i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na podstawie Twojego

przykładu. Przywróć im domowe ciepło, które chroni przed wieloma

niebezpieczeństwami. Niech pielęgnują szacunek i wzajemną miłość, rzeczywiste

pocieszenie. Niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś ich

najdoskonalszym wzorem.

Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo

trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i

utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w

życiu i przy śmierci.

Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas! 

 Pierwszy dzień Nowenny

Dom Najświętszej Rodziny w Nazarecie był pierwszym, najdoskonalszym domem. Bóg ustanowił go jako wzór dla wszystkich rodzin świata. Mieszkał w nim Józef – pobożny, sprawiedliwy, łagodny, pokorny i wierny. Żyła tam i Maryja – najpiękniejsza spośród stworzeń Bożych. Z Nimi był Jezus, Ich Bóg. Był On poddany Józefowi i Maryi, a Oni żyli w Jego obecności.

Módlmy się o wszystkie łaski potrzebne do utrwalenia pokoju i szczęścia we wszystkich rodzinach katolickich. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

LITANIA DO ŚW. RODZINY KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się na nami.

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne – zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi

– wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,

Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,

Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,

Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,

Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,

Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od rozproszenie umysłu i serca,

Od oziębłości w służbie Bożej,

Od szukania przyjemności i wygód światowych,

Od przywiązania do dóbr ziemskich,

Od pragnienia próżnej chwały,

Od złej śmierci,

Przez najdoskonalsze zjednoczenie serc Waszych – zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze ubóstwo i pokorę,

Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,

Przez prace i trudy Wasze,

Przez modlitwy i milczenie Wasze,

Przez doskonałość czynów Waszych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– zmiłuj się nam nami.

– Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

– Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się:

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 Drugi dzień Nowenny

Jezus, Maryja i święty Józef pragną spełnienia się woli Boga, kiedy wstawiają się za tymi, którzy się do nich zwracają w swoich potrzebach. Nawet wszyscy święci w niebie nie mogą wyjednać tych łask, jakich podoba się Bogu udzielać za pośrednictwem Najświętszej Rodziny.

Wzywajmy Najświętszą Rodzinę z głęboką wiarą, że prośby nasze zostaną wysłuchane, jeśli to, o co się modlimy, ma służyć naszemu dobru i naszych rodzin. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Trzeci dzień Nowenny

Jezus, Maryja i Józef są wzorem dla nas wszystkich. Ich Dom w Nazarecie był prawdziwym Sanktuarium tych cnót, które Oni praktykowali. Uświęcała go dobroć Najświętszej Rodziny, a nade wszystko sama obecność w nim Króla nieba i ziemi. Z Domku Nazaretańskiego promieniował na cały świat przykład, na którym święci wzorowali swoje życie.

Módlmy się, abyśmy naśladując świętych w ich nabożeństwie do Najświętszej Rodziny, wzrastali w cnocie i w łasce Bożej. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

  Czwarty dzień Nowenny

Jezus, Maryja i święty Józef to wzory cnoty pokory, która jest fundamentem duchowej doskonałości, która była praktykowana w najdoskonalszym stopniu przez Nich w Ich życiu w Nazarecie.

Prośmy Najświętszą Rodzinę o ducha pokory w naszych wzajemnych stosunkach, a także w odniesieniu do innych ludzi, abyśmy mogli ustrzec się od niezgody, która wypływa z pychy i egoizmu. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Piąty dzień Nowenny

Czystość była najbardziej umiłowaną cnotą Jezusa, Maryi i Józefa. W naszych czasach, kiedy zatracono poczucie grzechu, potrzeba wielkiej troski ze strony rodziców i innych ludzi, by zachować w czystości dusze powierzone ich pieczy.Prośmy Najświętszą Rodzinę o wszelkie łaski dla zachowania czystości duszy i ciała. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

  Szósty dzień Nowenny

W Domku Nazaretańskim każda chwila życia była przepełniona miłością. Każdą czynność, nawet najmniejszą, wykonywano na Bożą cześć i chwałę.

Prośmy Najświętszą Rodzinę, abyśmy miłowali Boga coraz bardziej, by nasze codzienne życie było zgodne z Jego przykazaniami, a zwłaszcza z przykazaniami miłości Boga i bliźniego. Abyśmy zawsze żyli w takiej miłości, która promieniuje na cały świat. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

  Siódmy dzień Nowenny

Życie Najświętszej Rodziny było wypełnione codzienną pracą. Józef zarabiał jako cieśla, by zaopatrzyć Jezusa i Maryję w pożywienie i ubranie. Maryja zajmowała się utrzymaniem porządku w małym domku i przygotowywaniu posiłków dla Jezusa i Józefa. Jezus był zawsze gotowy pomóc zarówno w pracy ciesielskiej jak i w zajęciach domowych. Jezus, Maryja i Józef uwielbiali Boga Ojca spełnianiem swoich codziennych obowiązków.

Módlmy się, byśmy zawsze starali się naśladować Ich przykład wypełniając każdego dnia nasze obowiązki, jak tylko umiemy najdoskonalej. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Ósmy dzień Nowenny

Jezus, Maryja i Józef byli zawsze zjednoczeni z Bogiem w modlitwie i adoracji. Modlitwa jest kluczem otwierającym niebo. Rodzina zjednoczona w modlitwie jest silna, zdolna się oprzeć pożądliwościom ciała, pokusom świata i szatana.

Prośmy Najświętszą Rodzinę o ducha modlitwy dla członków naszych rodzin i parafii. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Dziewiąty dzień Nowenny

Stała praktyka cnót rodzi pokój w sercach i umysłach. W Domku Nazaretańskim panowała zawsze atmosfera najgłębszego pokoju. Jak piękne jest życie chrześcijan, gdy naśladują Jezusa, Maryję i Józefa w Ich codziennych wzajemnych kontaktach.

Módlmy się o jedność umysłów i serc w naszych rodzinach. Ciebie prosimy.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY 

Zawierzenie rodzin Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich,

z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc,

by rodzice i dzieci, starsi i młodsi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem

i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością,

za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych,

którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.

Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty,

by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu.

Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość,

a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości,

broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 90 Komentarzy

Różaniec do granic czasu!

W każdym odmawianym Ojcze Nasz dziesiątki dusz zostaną uratowane od wiecznego potępienia, a dziesiątki dusz uwolnionych od cierpień czyśćca. Rodziny, w których odmawiany będzie ten różaniec, otrzymają bardzo szczególne łaski, które również będą przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wszyscy ci, którzy recytują z wiarą, otrzymają wielkie cuda, takie i tak wielkie, jakich nigdy nie widziano w historii Kościoła.

Nadmieniam, że ta forma modlitwy posiada Imprimatur Kościoła Katolickiego.

Niemniej przystopowaliśmy na rzecz stanowiska Krajowej Rady Episkopatu Polski i tak blogowicze(i), Czytelnicy(czki) i subskskrybenci(ntki) – ok. tys. osób dziennie i czekamy na porozumienie Rada Stała KEP – Fundacja.

Oświadczenie Fundacji Solo Dios Basta w sprawie komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski:

20 grudnia 2020 roku, Warszawa

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

w dniu 18 grudnia Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała oświadczenie, w którym zaleca zachowanie dystansu odnośnie działań Fundacji Solo Dios Basta.

Z pokorą i niesłabnącą miłością do Kościoła Chrystusowego przyjmujemy stanowisko Rady.
Jesteśmy wdzięczni dobremu Bogu za wszystkie dzieła, które pozwolił zrealizować w ostatnich latach.
W 2016 roku miała miejsce Wielka Pokuta, która zgromadziła około 150 tysięcy osób. Przybyliśmy pod mury Jasnej Góry, by paść na kolana, błagać Boga i Królową Polski o wybaczenie grzechów popełnionych przez nasz Naród.

Rok później ponad milion rodaków brał udział w Różańcu Do Granic. Jednocząc się na modlitwie różańcowej, prosiliśmy Matkę Najświętszą, by otoczyła naszą Ojczyznę swoim płaszczem i chroniła od wszelkiego zła, wołaliśmy też o ratunek dla świata. Wydarzenie odbiło się szerokim echem na całym świecie i stanowiło wzór dla podobnych działań w wielu krajach.

Rok później, rozważając wezwanie płynące z Objawień Matki Bożej w Fatimie podjęliśmy dzieło propagowania Nabożeństwa Pierwszej Soboty Miesiąca, Wynagradzanie za grzechy jest dzisiaj jednym z fundamentalnych działań duchowych, do którego wzywa Bóg, a które my katolicy powinniśmy czynić z wielkim zaangażowaniem
W 2019 roku była „Polska pod Krzyżem”, wynikająca z głębokiego przekonania, że Matka Boża prowadzi nas pod krzyż, byśmy tam towarzyszyli Jezusowi w godzinie Jego męki. Staraliśmy się zaprzeć samych siebie i wziąć swój krzyż. W modlitwie mówiliśmy Jezusowi, że w naszej Ojczyźnie zawsze jest dla niego miejsce, że jest naszym Królem.

Jesienią 2020 roku, zorganizowaliśmy Różaniec Do Granic Nieba, którego celem była pokuta i przebłaganie Boga za wszystkie grzechy aborcji popełnione w historii Polski, prosiliśmy naszego Ojca w Niebie, o uzdrowienie nas ze skutków, jakie niesie ze sobą to wielkie zło.

Jako katolicy, chcąc być posłuszni słowom naszego Pana, który mówił: „szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33), jesteśmy zobowiązani szukać w życiu Woli Bożej, modląc się, czytając Pismo Święte, prowadząc życie sakramentalne, pytając Boga oraz odczytując znaki czasu.
Prosimy Ducha Świętego o światło, aby uczył nas patrzeć na nasze życie i aktualną sytuację na świecie poprzez pryzmat Bożego wezwania kierowanego do nas. Wszystkie zdarzenia, jakie mają teraz miejsce odczytujemy, jako wezwanie do nawrócenia. Pragniemy wrócić do Boga Ojca i nawet nie iść, ale biec w Jego stronę. Przez Serce Jezusa i Matki Bożej chcemy, jako biedni grzesznicy oddać się naszemu Ojcu.

Znajdujemy się w sytuacji dramatycznie trudnej i nie zmieni się ona, jeśli sami będziemy próbowali ją zrozumieć i rozwiązać. Świat bez Boga Ojca sam skazuje się na porażkę. Zawsze tak było, jest i będzie!
Podążając za treścią komunikatu Rady Stałej KEP, zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach dziękczynno-przebłagalnych na zakończenie Starego Roku, a także do rozpoczęcia Nowego Roku 2021 Mszą św. 1-go stycznia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Zmieniliśmy program Różańca Do Granic Czasu.

Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej http://www.rozaniecdogranic.pl.
Zachęcamy, by o północy, w pierwszych minutach Nowego Roku modlić się w domach. Niech będą poświęcone i oddane Bogu.
Czuwajmy i zawsze bądźmy gotowi, przez stan łaski uświęcającej, modlitwę na różańcu, pokutę i poświęcenie domów.
Wiele dróg się zamyka, jednak nigdy nie zamknie się droga do Serca Jezusa i Maryi. Razem z nimi, prowadzeni przez św. Józefa, w Duchu Świętym idziemy do Boga Ojca. Na krawędzi czasu, z różańcem w rękach składamy cały nasz los we Wszechmogące, Kochające i Czułe ręce naszego Stworzyciela.
Prosimy o łaskę wiary, o pokój w sercach i Mądrość Ducha Świętego.
Prosimy wszystkich Was o wielki duchowy wysiłek. Wiemy, jak jest ciężko, ale im trudniej, tym więcej wysiłku powinniśmy podjąć.
Prosimy o przyjęcie stanowiska księży biskupów z pokojem i pokorą. Wszystkie myśli, uczucia i cierpienia ofiarowujemy Jezusowi. Kościół, którego Głową jest Chrystus, mamy kochać bezwarunkowo, taka postawa wyda dobre owoce.

Niech św. Józef nas prowadzi!

Maciej Bodasiński
Lech Dokowicz
Rada Fundacji „Solo Dios Basta”

Opublikowano Bez kategorii | 13 Komentarzy

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Nowennę odmawia się w dniach 16-24 grudnia 

lub w okresie Bożego Narodzenia

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Dzień 1 (16 grudnia)

Uwielbiajmy Serce Dzieciątka Jezus i oddajmy cześć tej miłości, którą Ono płonęło ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam, biednym grzesznikom. Ofiarujmy nasze serca Boskiemu Dziecięciu, aby Ono je oczyściło i nauczyło świętej prostoty, by ofiara naszych serc była Mu przyjemna.

Modlitwa

Najsłodsze Dziecię Jezu, wielbimy Twe Boskie Serce, od pierwszej chwili Twego Wcielenia gorejące miłością i oddające najwyższą cześć Bogu Ojcu. Ty ofiarowałeś się na cierpienie i mękę dla naszego zbawienia. Bądź za to uwielbiony na wieki.

Oddajemy Ci nasze biedne serca prosząc, abyś je raczył przyjąć i uczynić swoją własnością. Oczyść je ze wszystkich przewinień i zapal Twoją miłością. Naucz nas prostoty, pokory i cichości. Króluj w nas niepodzielnie i nie pozwól nam przywiązywać się do rzeczy doczesnych i zgubnych przyjemności. Niech nasze serca będą dla Ciebie miłym mieszkaniem tu na ziemi, a potem w niebie niech się Tobą radują na wieki. Amen.

Dzień 2 (17 grudnia)

Patrząc na nóżki Bożego Dzieciątka zastanówmy się, ile kroków będą musiały uczynić dla naszego zbawienia. One nam wyznaczą drogę sprawiedliwości i prawdy, a wyznaczą ją krwawym śladem. Prośmy gorąco Boże Dzieciątko, abyśmy umieli chodzić Jego śladami.

Modlitwa

O maleńki Jezu, drżący z zimna na twardym sianie, jakże wielkie umęczenie Cię czeka! Jakże się utrudzisz, szukając po drogach tego świata zbłąkanej owieczki – biednej duszy grzesznika. Niech Twoje trudy nie będą dla nas daremne. Pozwól, o słodki Jezu, przytulić się całym sercem do Twoich świętych stóp. Daj, abyśmy, oblewając je łzami skruchy, wyprosili sobie łaskę naśladowania Ciebie, a idąc Twymi śladami doszli tam, gdzie Ty królujesz ze świętymi Twymi na wieki. Amen.

Dzień 3 (18 grudnia)

Uczcijmy święte rączki Boskiego Dzieciątka, które tak bardzo będą musiały się natrudzić dla naszego zbawienia i przez to oddadzą wielką chwałę Ojcu Niebieskiemu. Z rączek Dzieciątka Jezus spływają potoki łask dla ubogacenia naszych dusz i umocnienia nas w dobrym. Oddajmy się całkowicie w te Boskie rączki, tak maleńkie, a tak wszechmocne. Prośmy Dzieciątko Jezus, by raczyło pobłogosławić nasze ręce, aby wszystkie nasze czyny były zawsze święte i miłe Bogu.

Modlitwa

Boskie Dziecię, z najwyższą czcią całujemy Twe wszechmocne rączki, które skruszyły więzy naszej niewoli i otworzyły nam bramy niebios. One podtrzymują cały świat, a tak drżące i bezsilne wydają się być w żłóbku. O najsłodsze Dziecię, w Twe rączki składamy ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci się zupełnie. Podnieś swoje rączki nad nami i błogosław nam. Błogosław nasze myśli, uczucia i sprawy, błogosław krzyże i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Twoich rąk mogli kiedyś otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen.

Dzień 4 (19 grudnia)

Boskie usta Dzieciątka Jezus zamykają w sobie słowa życia, prawdy i mądrości przedwiecznej, oddają doskonałą chwałę Bogu Ojcu i miłosiernie ogłaszają przebaczenie grzesznikom. One mają kiedyś ogłosić błogosławieństwo wybranym, a wieczne potępienie odrzuconym. Boże Dziecię zwiastuje przez aniołów „pokój ludziom dobrej woli”, a naszym ustom jakże nieraz trudno wymówić słowa przebaczenia, jakże często sieją one niepokój, a może powodują ból.

Modlitwa

O Najświętsze Dzieciątko, oczyść nasze usta ogniem Twej miłości. Naucz je mówić tylko na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Nie pozwól, aby kiedykolwiek miały się splamić grzesznymi słowami. Spraw, niech z naszych ust nieustannie wznoszą się ku Tobie uwielbienia i prośby, abyśmy zasłużyli usłyszeć kiedyś z Twoich Boskich ust wezwanie do wiecznego wesela z Tobą. Amen.

Dzień 5 (20 grudnia)

Z jak wielką miłością spoglądają na nas oczy Dzieciątka Jezus. One cieszą się wszystkim, co dobrego widzą w naszym życiu, a rzewnie płaczą nad naszymi grzechami. Oddajmy Dzieciątku nasze oczy, byśmy już nigdy nie obrażali Go wzrokiem, lecz jak najczęściej spoglądali na to, co nasze serce podnosi do Boga.

Modlitwa

O Boskie Dziecię, spojrzyj na nas. Niech miłosierne wejrzenie Twoich oczu rozpali w nas miłość ku Tobie. Ofiarujemy Ci, Jezu, nasze oczy. Udziel nam łaski, abyśmy we wszystkim, co stworzyłeś, widzieli Twoje dzieło, dziękowali Ci za to, co nam dałeś i używali tego zgodnie z Twoją wolą, dla dobra naszej duszy. Obyśmy często spoglądali na Ciebie i rozważali Twoją miłość ku nam. Spraw, abyśmy odrzucali to, co prowadzi do złego i opłakiwali swoje grzechy. Daj nam zasłużyć na twoje łaskawe spojrzenie w ostatniej chwili naszego życia i oglądanie Twej Boskiej chwały w niebie. Amen.

Dzień 6 (21 grudnia)

Uszy Boskiego Dzieciątka łaskawie wysłuchują modlitw ludzi pokornych i ubogich w duchu. Ofiarujmy Mu nasze uszy, a szczególnie wewnętrzny słuch naszego serca, abyśmy odwracając się od zdradliwych podszeptów świata, ciała i złego ducha, tym łatwiej mogli usłyszeć natchnienia łaski. Szanujmy ten Boży głos w naszych sercach i wypełniajmy jego nakazy.

Modlitwa

O Boskie Dzieciątko, nakłoń Twe uszy ku naszym prośbom i błaganiom. Przyjmij łaskawie nasze uwielbienia i dziękczynienia, nie zważając na naszą nędzę. Ofiarujemy Ci nasz słuch i prosimy, uczyń nas pilnymi w słuchaniu Twego słowa, abyśmy przyjmując je ochotnym sercem i wypełniając z miłością, zasłużyli na wsłuchiwanie się w niebiańskie melodie, których ludzkie ucho nie słyszało. Amen.

Dzień 7 (22 grudnia)

Główka Dzieciątka Bożego spoczywa na sianie, a przecież jest to Głowa Ciała Mistycznego – Kościoła, którego jesteśmy członkami. Z tej Najświętszej Głowy spływa na nasze dusze rosa Bożej łaski dająca nam życie. Starajmy się żyć w ścisłym zjednoczeniu z tą Boską Głową, naśladujmy Pana Jezusa ze wszystkich sił, abyśmy jak najbardziej upodobnili się do Niego.

Modlitwa

Jezu, Boskie Dziecię, ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby. Pomóż nam żyć święcie, a przez to pomnażać świętość Kościoła – Ciała Mistycznego, którego jesteś Głową. Spraw, abyśmy wiernie naśladując Ciebie, wypełnili Twój nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” i doszli do szczęśliwej wieczności. Amen.

Dzień 8 (23 grudnia)

Uwielbiajmy Najświętszą Duszę Dzieciątka Jezus, jaśniejącą niepokalaną czystością i bogactwem wszelkich łask i cnót. Oddaje ona doskonałą cześć i uwielbienie Bogu Ojcu. Poświęćmy Boskiemu Dzieciątku naszą duszę ze wszystkimi jej władzami i prośmy, aby ją oczyścił, ubogacił swymi łaskami i przyozdobił cnotami, byśmy mogli stać się godnym Jego mieszkaniem.

Modlitwa

O Dziecię Jezu, z najgłębszą pokorą wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą, która w Twej duszy złożyła wszystkie skarby doskonałości i łaski, i zjednoczyła ją ze Słowem Przedwiecznym tak, że stanowi najdoskonalszą jedność z samym Bogiem. Najsłodsze Dziecię Jezu, błagamy, abyś przyjął naszą grzeszną duszę, oczyścił ją i ubogacił nadprzyrodzonymi darami. Niech jej władze, odnowione Twą łaską, napełnią się Twoim życiem, abyśmy mogli wołać z Apostołem: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. O Jezu, Życie nasze na ziemi, stań się naszym życiem wiekuistym w niebie. Amen.

Dzień 9 (24 grudnia)

Trójca Święta dała Dzieciątku Jezus najwyższą królewską władzę, lecz Ono chce królować nad nami swoją niewinnością, pokorą, cichością i miłością. W ten sposób ogłasza wszelkiemu stworzeniu najwyższą wolę Ojca. Przygotujmy się na przyjęcie naszego Króla. Poddajmy się Jego panowaniu i starajmy się we wszystkim spełniać Jego wolę, aby Dziecię Jezus mogło uczynić z nas czystą i przyjemną ofiarę Trójcy Przenajświętszej.

Modlitwa

Królu wiecznej chwały, który władasz niebem i ziemią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłóbek jest twoim tronem, stajenka – pałacem, pieluszki – płaszczem królewskim, a dworzanami – pastuszkowie, to jednak w tym uniżeniu wyznajemy, że jesteś naszym Królem. Tobie, nasz Królu, oddajemy serca, dusze i ciała, wszystko, co mamy i mieć możemy. Króluj w naszych sercach pokorą, cichością i miłością. Naucz nas pełnić wolę Ojca, jak Ty ją pełniłeś. Pragniemy służyć Ci wiernie i kochać ze wszystkich sił na ziemi, a w bramie wieczności powitać Ciebie jako naszego Króla i z Tobą wejść do Twego królestwa. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Dzieciątko Jezus, usłysz nas. Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,

Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,

Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,

Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,

Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, 

Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,

Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,

Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,

Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,

Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,

Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Od złości światowej,

Od pożądliwości ciała,

Od pychy żywota,

Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko

Przez chwalebne objawienie się Twoje,

Przez ofiarowanie się Twoje,

Przez niewinność Twoją,

Przez prostotę Twoją,

Przez posłuszeństwo Twoje,

Przez łagodność Twoją,

Przez pokorę Twoją,

Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

P: Będę się radował w Panu. 

W: Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. W: Amen

Opublikowano Bez kategorii | 42 Komentarze

3.12.2020 r. czwartek, godz. 19:45

ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO

TE SŁOWA USŁYSZAŁAŚ RÓWNO 7 LAT TEMU,BO W TEN SPOSÓB ZAZNACZYŁEM CIĘ ABY TO ŚWIATŁO NA CIEBIE SŁYNĘŁO I ZAWISŁO NAD TOBĄ AŻ DO CZASU OSTATECZNEGO .DUCH ŚWIĘTY OŚWIECA TWOJE MYŚLI,UCZYNKI I WSZELKIE TWOJE ROZEZNANIA,KTÓRE CI PRZEKAZUJĘ. TO ŚWIATŁO JEST WIDOCZNE DLA MOICH KAPŁANÓW GDY PODCZAS EUCHARYSTII JESTEŚ MOCNO ZANURZONA WE MNIE PODCZAS KOMUNII ŚWIĘTEJ.
ZARAZ PO TYM 7 GRUDNIA 2013 ROKU MIAŁAŚ SPOTKANIE Z KAPŁANEM,KTÓRY POŚWIĘCIŁ CI PIECZĘCIE BOGA ŻYWEGO I ZABRAŁAŚ ZE SOBĄ TĄ FIGURKĘ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ ABY CI JĄ POBŁOGOSŁAWIŁ.
TO BYŁ ZNACZĄCY DZIEŃ -1 SOBOTA MIESIĄCA TUŻ PRZED ŚWIĘTEM NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI. PAMIĘTAJCIE DROGIE DZIECI! O OBCHODZENIU 1 SOBÓT MIESIĄCA BO O TO WAS PROSIŁA MATKA BOŻA W FATIMIE ABY WYNAGRADZAĆ JEJ ZA WSZYSTKIE GRZECHY JAKIE POPEŁNIA ŚWIAT PRZECIWKO MOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ MATCE BOŻEJ. TO NIE TYLKO MAJĄ BYĆ TE SOBOTY MIESIĘCY ,W KTÓRYCH MOJA MATKA UKAZYWAŁA SIĘ W FATIMIE,LECZ WSZYSTKIE PIERWSZE SOBOTY MIESIĘCY KALENDARZOWYCH SĄ PRZEZNACZONE DLA UCZCZENIA MOJEJ NIEPOKALANEJ MATKI. WYNAGRADZAJCIE DZIECI BOŻE KIEDY JESZCZE MOŻECIE,ABY KARA,KTÓRA JEST PRZEZNACZONA DLA POSZCZEGÓLNYCH NARODÓW MOGŁA BYĆ PRZEZ WASZĄ MODLITWĘ POMNIEJSZONA.

DZIECI JESTEŚCIE ZNIECIERPLIWIONE,ALE FAKTYCZNIE WASZ CZAS ZOSTAŁ SKRÓCONY ,ŻE WASZA DOBA NIE TRWA JUŻ 24 GODZINY. WASZ CZAS ŚWIATOWY BĘDZIE BIEGŁ ZWYCZAJNIE ALE W CIĄGU DNIA BĘDZIECIE MOGLI WYKONAĆ DUŻO MNIEJ CZYNNOŚCI NIŻ WCZEŚNIEJ I W TYM TO ROZPOZNACIE.
GDYBY TEN CZAS NIE ZOSTAŁ SKRÓCONY TO NIE ZNALAZŁBYM JUŻ PRAWIE ŻADNEJ WIERNEJ OWCY,KTÓRA WYCZEKUJE MOJEGO PRZYJŚCIA.
ZNAM WASZE MYŚLI I WASZE ZNIECIERPLIWIENIE ALE NIEWIELE JESZCZE ZAZNALIŚCIE UTRAPIENIA,GORYCZY UCISKU ,KTÓRY MUSI SIĘ WYPEŁNIĆ BY ZAMKNĘŁA SIĘ KSIĘGA APOKALIPSY.
MAJĄ BYĆ PLAGI INNE ZARAZY,ROZPAD UNII EUROPEJSKIEJ I WOJNA A NA RAZIE TO JEST POCZĄTEK WASZEJ BOLEŚCI.
DAŁEM WAM CZAS NA ROZEZNANIE CZASU OSTATECZNEGO I KTO SZUKAŁ W TYM CZASIE BOGA TO GO ZNALAZŁ I ROZPOZNAŁ CZYM JEST CZAS W KTÓRYM CHCE ZAPANOWAĆ NAD WAMI ANTYCHRYST. TO JEGO WSZECHOBECNA PYCHA KAŻE WAS TAK ZNIEWOLIĆ I UZALEŻNIĆ OD SIEBIE CZYLI OD ZŁA.
KTO W WAS WSPÓŁDZIAŁAŁ W TYM CZASIE Z ŁASKĄ DANĄ Z NIEBA ROZPOZNAŁ CZYM SĄ SZCZEPIONKI,KTÓRYMI CHCĄ WAS ZASZCZEPIĆ. NIE PRZEMAWIAJĄ DO WAS W DUCHU PRAWDY I MIŁOŚCI I NIE NAZYWAJĄ WAS DZIEĆMI BOŻYMI A NAWET NIE LUDŹMI LECZ JESTEŚCIE DLA NICH JEDNĄ MASĄ-POPULACJĄ,KTÓRĄ NALEŻY WYSZCZEPIĆ (Słownik języka polskiego PWN

wszczepienie «zabieg polegający na wprowadzeniu na stałe do organizmu tkanki, narządu, protezy lub stymulatora»)

A NIE ZASZCZEPIĆ.
Słownik języka polskiego PWN
zaszczepić — zaszczepiać
1. «wprowadzić do organizmu szczepionkę»
2. «uszlachetnić drzewa lub krzewy, osadzając na nich pędy lub pączki odmiany szlachetnej»
3. «rozwinąć w kimś jakieś cechy lub zainteresowania»

.
WIELU Z WAS SĄ TAK ZAŚLEPIONYMI,ŻE UWAŻAJĄ ,ŻE SZCZEPIONKI BĘDĄ WYBAWIENIEM OD ZARAZY JEDNAK ONE BĘDĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PO TO ABY WAMI STEROWAĆ,ZNAĆ WASZE CHOROBY I MIEĆ WAS POD STAŁĄ KONTROLĄ. WSZYSCY ZASZCZEPIENI ZNAJDZIECIE SIĘ W JEDNEJ BAZIE DANYCH Z KTÓREJ NIGDY NIE BĘDZIECIE MOGLI SIĘ WYDOSTAĆ.

NARODZIE POLSKI!MÓWIĘ DO CIEBIE WASZE USTAWY Z TYM ZWIĄZANE NIE SĄ SPÓJNE Z ART 53 WASZEJ KONSTYTUCJI.

Art. 53. Zasada wolności sumienia

Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

( Jeżeli nasze sumienie i wiara nie pozwalają nam ingerować w DNA podarowane nam przez Pana Boga poprzez dodatek RNA zawartego w szczepionce lub inne nie znane nam do końca składniki jak np. składniki ciał abortowanych niewiniątek to nikt nas nie może nas do tego przymusić.

Ponadto zastąpienie słowa zaszczepienie wyszczepieniem wskazuje,że nie są to zwykłe szczepionki lecz zawierają stały dodatek)

MACIE WIĘC PODSTAWĘ ABY ZAWSZE TEMU SIĘ PRZECIWSTAWIAĆ ,JEDNAK INNE NARODY SĄ BARDZIEJ UWIKŁANE I BEZBRONNE. WIĘKSZOŚĆ WIADOMOŚCI WYSYŁANYCH POCZTĄ I-MAILOWĄ SĄ BLOKOWANE DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH I INNYCH KRAJÓW GDZIE MOGLIBYŚCIE ZANIEŚĆ EWANGELIĘ PRAWDY. TO DLATEGO TWOJE I-MAILE NIE DOSZŁY I ZOSTAŁY ZWRÓCONE ,DO TWOJEJ KUZYNKI W USA TAKŻE. WSZYSTKO ZACZYNA BYĆ BARDZIEJ KONTROLOWANE ABY DZIECI BOŻE NIE MOGŁY SIĘ KONTAKTOWAĆ.
WSZYSTKIE TE SZCZEPIENIA SĄ ŚMIERCIONOŚNE I ZMIENIĄ WASZĄ OSOBOWOŚĆ -WASZE DNA PODAROWANE WAM PRZEZ BOGA OJCA, WASZĄ ODPORNOŚĆ NATURALNĄ I WASZ MECHANIZM REALNEGO (TRZEŹWEGO) MYŚLENIA.
STANIECIE SIĘ PO NICH OTĘPIENI ,OBOJĘTNI I ULEGAJĄCY ŁATWEJ MANIPULACJI A CZASAMI AGRESYWNI WOBEC WŁASNEJ BEZSILNOŚCI ORAZ WOBEC SWOICH WSPÓŁBRACI.
LUDZIE ZACZNĄ JEDNAK OD RAZU PO NICH CHOROWAĆ I BĘDĄ MIELI PRETENSJĘ O TO NIE DO RZĄDZĄCYCH WŁADZ LECZ DO WAS,TYCH KTÓRZY SIĘ NIE ZASZCZEPILI. A TO MA DOPROWADZIĆ WAS DO TEGO ABY BRAT NIENAWIDZIŁ BRATA I W NIM SZUKAŁ PRZYCZYNY TEJ CHOROBY.
SIOSTRA PRZECIW SIOSTRZE,BRAT PRZECIW BRATU I WTEDY STEROWANIE WAMI JEST ŁATWE I NIE ZNAJDUJE PRAWDZIWEJ PRZYCZYNY TEGO ZŁA POCHODZĄCEGO OD ANTYCHRYSTA, DZIAŁAJĄCEGO ZA KURTYNĄ. TA ZARAZA CO POWSTANIE PO SZCZEPIENIACH BĘDZIE TEŻ ZARAZĄ NIENAWIŚCI DZIECI SZATANA WOBEC DZIECI ŚWIATŁA.

KATAKLIZMY WCIĄŻ SĄ NA ŚWIECIE: SARDYNIA ZALANA WODĄ I LAWINAMI ,SRI-LANKĘ NAWIEDZAJĄ CYKLONY,
OGIEŃ W KALIFORNII ALE ŚWIAT NA TO OBOJĘTNY BO I NIE WSZYSCY O TYM WIEDZĄ BO TERAZ MEDIA INFORMUJĄ WAS O TRWAJĄCEJ ZARAZIE I SZCZEPIENIACH MAJĄCYCH TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ.
JAKIM TO JEST WIELKIM KŁAMSTWEM,ŻE TO MA WAM POMÓC I DLATEGO TAKIE DZISIAJ WAM DAJĘ OSTRZEŻENIE I INNEGO W TEJ CHWILI NIE OCZEKUJCIE.
WIELE CIERPIENIA PRZED WAMI-DROGIE DZIECI LECZ MÓWIĘ DO WAS BOŻE DZIECI,ODDANE NIEPOKALANEJ MATCE BOŻEJ,ŻE JESTEŚCIE W JEJ ŚWIĘTYCH DŁONIACH I NIC WAM NIE GROZI Z RĄK UKRYTEGO ANTYCHRYSTA-ABYŚCIE TYLKO WYTRWALI W WIERZE TO JESTEŚCIE ZASŁONIĘCI JEJ NIEBIESKIM PŁASZCZEM.

BOŻE DZIECI! MÓDLCIE SIĘ, ŻYJCIE NAJŚWIĘTSZYMI SAKRAMENTAMI,WSPIERAJCIE SIĘ NAWZAJEM I NIE ZADAWAJCIE SIĘ W TYCH CZASACH Z POGANAMI BO ONI WAS ZDRADZĄ I WYDADZĄ DO WIĘZIEŃ,TAK JAK MNIE
ZDRADZILI I POSŁALI NA KRZYŻ.
UWAŻAJCIE WIĘC TERAZ CO DO KOGO MÓWICIE BO KAŻDY MIAŁ DANY CZAS NA NAWRÓCENIE I WYKORZYSTAŁ GO ALBO DOBRZE ALBO JEST NADAL W CIEMNOŚCIACH.
TAKIE DZISIAJ WAM DAJĘ OSTRZEŻENIE ABYŚCIE MOJE OWCE NIE ROZPROSZYŁY SIĘ BO NIE DŁUGO PO WAS PRZYJDĘ JAK PRZECIEŻ WAM OBIECAŁEM.

JEZUS ZE SWOIM MIŁOSIERDZIEM I OTWARTYM,KOCHAJĄCYM SERCEM DLA OWCZARNI.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 111 Komentarzy

8 grudnia. Godzina Łaski dla całego świata

Jest taka jedna godzina w roku 8 grudnia od godz. 12.00 do 13.00, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki i Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.

Nie jest to bynajmniej przyrzeczenie związane z samym tylko wymiarem duchowym. Bóg nam przypomina, że stworzył nie tylko nasze dusze; On powołał do życia także nasze ciało i nadał mu wielką godność. W Godzinie Łaski niejeden z nas przekona się, że Bóg nie neguje znaczenia ciała. Dostąpi uzdrowienia. Wyrwie się z nałogu. Przestanie być niewolnikiem grzechu. Większość z nas dozna innych łask. To wielkie dary, które jak potężny dźwig wyrywają nas z kolein codziennego zła, z naszej opieszałości, gotowości do kompromisu i dogadywania się ze światem, by postawić nas na zupełnie nowej ziemi, wśród zupełnie nowych (o ile piękniejszych) krajobrazów. A spod naszych stóp ku dalekim horyzontom wije się wąska ścieżka. To ścieżka naszej świętości. A w duszy zamieszka pragnienie, by biec tą drogą. Bo nie ma większego szczęścia, jak iść w stronę szczęścia, które jest pełne, doskonałe, bez końca, które zanurza w sobie wszystkich bliskich i kochanych (nie ma w nim przecież miejsca na egoizm). Będą też tacy, którzy w Godzinę Łaski nie poproszą o nic dla siebie. Będą modlić się za dziecko, które zgubiło drogę, za żonę, która ciężko choruje. Może znajdą się tacy, którzy będą się nawet modlili za swoich wrogów.
Jest jeszcze ostatnia grupka – modlących się o nawrócenie grzeszników, o ocalenie dusz idących do piekła. To ludzie najcenniejsi w oczach Maryi. To Jej słudzy, zaczyn nowego pokolenia, które czerpiąc moc z Niepokalanego Serca Matki Najświętszej, wyrwie świat spod władzy szatana i przekaże panowanie Sercu Matki…
Pisała o tym wiele Siostra Łucja. Stanie się to na naszych oczach.
Godzina Łaski… Nie przegap tych sześćdziesięciu minut nasyconych bliskością Nieba. 

Montichiari – droga ocalenia świata przez Kościół Może powinniśmy zacząć nasze rozważania od rozmowy na temat kryzysu, jaki opanował świat? Ale nie. Skupmy naszą uwagę na kryzysie Kościoła… Bo Kościół to Boski weksel wystawiony światu. Gdy Kościół jest silny i święty, świat może się chwiać, ale nie upadnie. Podtrzymają go święci: ich modlitwa, ich ofiara, pokuta, jeśli trzeba – męczeństwo. Gdy jednak sam Kościół wchodzi w głęboką niemoc duchową, wówczas świat staje przerażająco blisko apokaliptycznej przepaści.
Porozmawiajmy więc o Kościele.
Gdyby ktoś zapytał nas o sytuację Kościoła we współczesnym świecie, nasze odpowiedzi różniłyby się od siebie, ale z pewnością we wszystkich pojawiłyby się słowa mówiące o kryzysie, który ogarnął dzisiejsze chrześcijaństwo. Wielu ludzi odeszło od Kościoła, wielu żyje tak, jakby był on rodzajem partii politycznej, do której się należy i może nawet płaci składki, ale co najwyżej oczekuje od niej jakichś profitów, nigdy wymagań.
Kryzys Kościoła oznacza kryzys świata. Ten zaś pobłądził już do tego stopnia, że zasłużył sobie na haniebną nazwę „cywilizacji śmierci”. Miano to nie oznacza jedynie tego, że dzisiejsze społeczeństwo najpełniej definiuje się już nie tyle przez liczbę odkryć naukowych, zdobyczy technicznych i rozwoju ekonomicznego, ile przez ilość śmierci zadawanej człowiekowi przez człowieka. Dziś na świecie zasiadła na tronie aborcja i eutanazja. Ale jest coś jeszcze bardziej posępnego w tytule „cywilizacja śmierci”. Jan Paweł II uczył, że świat współczesny zmierza ku niechybnej zagładzie. Zamieszkujemy cywilizację, która przyniesie nam wszystkim śmierć!
Czy Kościół zdoła go jeszcze ocalić? Czy zmieni przeznaczenie, które wydaje się już niechybne?
Tak. Niebo mówiło o tym tak wiele razy! A wszystkie słowa o zagładzie świata – i o tym, że można uchylić Boże wyroki – padły po roku 1945…
Zapytacie, dlaczego.
Okazuje się, że coś niedobrego stało się po zakończeniu drugiej wojny światowej. W 1945 r. rozpoczął się kryzys, który dosięgnął też naszego pokolenia i który dziś wydaje się szczególnie niebezpieczny. Aby to potwierdzić, wcale nie musimy odwoływać się do kościelnych statystyk czy przytaczać faktów z naszej historii. Lepiej przypomnieć sobie wypowiedzi samego Nieba. W całej historii Kościoła nie było chyba kryzysu duchowego, na który by tak bezpośrednio zareagował Bóg. W 1947 r. posłał na ziemię swoją Matkę, by za Jej pośrednictwem wskazać nam drogę ocalenia. Dynamika zła Nie przebrzmiały jeszcze echa drugiej wojny światowej, a już można było dostrzec gołym okiem spustoszenia, jakie pociągnęły za sobą lata wojny rozpętanej przez Hitlera i Stalina. Najstarsze pokolenie pamięta jeszcze tamte dni. Nie chodzi tu jedynie – a może nawet przede wszystkim – o ogrom strat określanych wspólnym mianownikiem „materialnych”. Nie chodzi nawet o zatrważającą liczbę zabitych żołnierzy i cywilów. Naszą uwagę powinno przykuć jeszcze poważniejsze spustoszenie – to „duchowe”. Zniszczone miasto można odbudować, gorzej z odbudową ładu moralnego. Tym bardziej że w odróżnieniu od rzeczywistości materii świat ducha jest nasycony dynamiką, którą niełatwo sterować i którą mało kto potrafi wyhamować. Gdy podczas drugiej wojny światowej przestał – jak w każdej wojnie – obowiązywać kanon tradycyjnych wartości moralnych, zaczął się czas budowania postawy „wszystko mi wolno”. Tym razem okazał się on początkiem procesu, który współcześnie doprowadził do powstania – użyjmy słów Ojca Świętego Jana Pawła II – „cywilizacji bez Boga”, „życia tak, jakby Boga nie było”. Człowiek zaczął postępować tak, jakby miał prawo stwarzać nowy katalog wartości i sam wybierać, co jest dobre, a co złe. Dobrym stało się to, co łatwe, przyjemne, co zapewnia szybki sukces. Złem nazwano wszystko, co stawia wymagania i co ogranicza ludzką wolność.
Po wojnie proces negacji wartości duchowych stał się faktem i zaczął nabierać tempa. Dotknęło to nawet najbardziej wrażliwego w oczach Bożych wymiaru, ścieżki do Nieba najbardziej prostej: maryjności. Bo trudno, by w takim świecie, w którym króluje egoizm, Maryja była szanowana i miłowana. Przecież była pokorna, a pokora stała się wadą. Przecież była uboga, a bieda stała się przekleństwem. Nie dorobiła się majątku, nie zdobyła doczesnej sławy, nie była człowiekiem sukcesu. Nadchodziła epoka niemaryjna, nieświęta, niemądra, skazana na klęskę.
Bo kto odrzuca Maryję i Jej Syna, wybiera pustkę. A pustka ta ma na imię Szatan!
Może dlatego tak ważna jest grudniowa Godzina Łaski? Podczas tych sześćdziesięciu minut grawitacja Nieba jest tak potężna, że potrafi zmienić całe ludzkie życie, poprzewracać utrwalone od lat chore hierarchie wartości, uporządkować to wszystko, co wiąże się z ciałem: sposób życia, odżywiania, instynkty, potrzeby, nawet spojrzenie na cierpienie.
Wróćmy do głównego tematu. Czy świat skazany jest na to, że będzie przechylać się coraz bardziej, aż straci równowagę i przewróci się, rodząc dla nas i naszych dzieci straszliwy czas apokalipsy? Nie, bo proces nasycania się złem można było zatrzymać już pół wieku temu. Można go było cofnąć, usunąć z mapy życia następnych pokoleń. Niebo wskazało drogę w Montichiari. Rok objawień Współczesny, narastający lawinowo kryzys Kościoła i wzrost zagrożenia postawami permisywizmu (można po polsku powiedzieć „wszystkomiwolizmu”) rozpoczęły się wraz z zakończeniem drugiej wojny światowej. Na progu tej nowej „złej epoki” Bóg wielokrotnie ostrzegał świat przed błędnie wybraną drogą. Rok 1947 pełen był Maryjnych objawień. Poza słynnym włoskim Tre Fontane (dzielnica Rzymu) i francuskim L’Ile Bouchard Matka Boża niosła światu orędzie w holenderskim Vorstenbosch, we włoskich Varz, w Montepoli, Grottamare i Casanova, w Urucaina w Brazylii, w słowackiej Tyromestice, w niemieckich Tannhausen, Monachium i Forstweiler, w Stockport leżącym opodal angielskiego miasta Manchester, we francuskim Pieskop, w Kayl (Luksemburg) i w Hasznos na Węgrzech. Wszędzie wzywała do nawrócenia i do umacniania Kościoła w obliczu podwójnego zagrożenia: komunizmu i fałszywie pojętej demokracji. Można by napisać o tym grubą książkę…
Ale najtrwalsze przesłanie pozostawiła w 1947 r. w Montichiari.Włoskie Jasne Góry U podnóża włoskich Alp rozsiadła się skromnie miejscowość o dźwięcznej nazwie Montichiari. Dla nas, Polaków, nazwa ta budzi najpiękniejsze skojarzenia, jej tłumaczenie brzmi bowiem „Jasne Góry”. Dziś z tamtejszego sanktuarium rozchodzi się po świecie sława Maryi wzywanej jako „Róża Duchowna”, zaś nazwa miasteczka nabrała nowego sensu: mówi o nadziei na „jasne dni”, jeśli człowiek podejmie trud wspinaczki na szczyty zjednoczenia z Bogiem. Samo miejsce wybrane przez Matkę Najświętszą na objawienia opowiada też wiele o sytuacji Kościoła: jest on chory i wymaga leczenia, a ludzie świeccy mają się nim zaopiekować… Wskazuje na to choćby fakt, że na miejsce objawień Matka Najświętsza wybrała szpital, a za wizjonerkę obrała osobę świecką – Pierinę Gilli, pielęgniarkę.
Była wiosna 1947 roku Trzydziestosześcioletnia Pierina Gilli, skromna pielęgniarka, ujrzała w podległej jej nadzorowi sali szpitalnej niezwykłego gościa z Nieba. Przed kobietą stanęła Matka Najświętsza ubrana w fioletową szatę, ze łzami w oczach i trzema mieczami wbitymi w serce. Może przyszła właśnie do szpitala, aby prosić o pomoc. Czyżby w Montichiari miano wyjąć z Jej obolałego serca te trzy głęboko wbite ostrza? W jaki sposób?
Wizja jest smutna, a Maryja ogranicza się do wypowiedzenia trzech słów. To „Modlitwa. Ofiara. Pokuta”.
Pozostawia nam trzy wezwania. Czy odwołują się one do trzech ran zadanych Jej sercu? Czyżby właśnie modlitwa, ofiara i pokuta miały moc wyprowadzenia Kościoła z pogłębiającego się kryzysu i postawienia go na drodze chwały? I obdarzenia Matki radością? Róże bez cierni i Fatima Kiedy 13 czerwca Pierina ponownie ujrzała Matkę Najświętszą, oglądana przez nią wizja była zaprzeczeniem pierwszej. Maryja miała na sobie jasną szatę, uśmiechała się, a w miejscu mieczy znajdowały się trzy róże. Nie zadawały ran, były ozdobą, jakby znakiem, że choroba minęła, choć może po ranach pozostały blizny; kwiaty je ukrywają. A może cierpienie zamieniło się w radość? Może to, co było przyczyną bólu, jest teraz powodem wesela? To bardzo prorocze przesłanie, jakby wizja przesunięta w czasie, wypchnięta z szeregu dat, by ustawić się w nieznanej nam przyszłości. Matka Boża z trzema różami na piersiach zapewnia: Nadejdzie dzień, kiedy modlitwa, pokuta i ofiara zaowocują świętością Kościoła! Będzie to dzień radości i triumfu!
Trzy róże, a każda inna. Jedna była biała, druga czerwona, trzecia złota. Dlaczego róże? Co oznaczają te kolory? Pierwsza mówi o czystości i wierności w wierze, druga opowiada o dawaniu siebie i o trwaniu przy Bogu, jeśli trzeba – aż po męczeństwo. Trzecia śpiewa o świętości… Gdy ludzie Kościoła będą jak te trzy kwiaty, Serce Maryi wypełni radość…
Podczas drugiego objawienia Matka Boża powiedziała więcej. Przedstawiła się: „Jestem Matką Jezusa i was wszystkich”. Określiła swą misję: „Nasz Pan posyła mnie, abym objawiła nowe maryjne nabożeństwo dla wszystkich instytutów męskich i żeńskich, zgromadzeń zakonnych i księży diecezjalnych. Obiecuję opiekować się tymi zakonami i instytutami, które będą mnie czcić w sposób szczególny. Pomnożę ich powołania i wyjednam dla nich łaskę większego pragnienia świętości”.
Mamy więc wskazówkę, jaką drogą dojdziemy do epoki świętości: jest nią „nowe nabożeństwo”. Za pół roku Matka Najświętsza wyjaśni, czym ono jest i na czym polega.
Na razie mówi, że pragnie, aby każdy 13. dzień miesiąca stał się szczególnym dniem Maryjnym. Zapewnia, że w tym dniu będzie obdarzać łaską świętości wszystkie wspólnoty zakonne, które Ją miłują i czczą.
Znawca objawień Maryjnych od razu zauważy zbieżność między tym, co praktykuje się w wielu naszych świątyniach – nabożeństwami fatimskimi odprawianymi 13. dnia każdego miesiąca, a tym, o czym mówi Matka Boża w Montichiari. Oto Montichiari spotyka się z Fatimą. W dniu fatimskim do Serca Matki Najświętszej mają się przytulić wspólnoty zakonne. Nabożeństwo wynagradzające w duchu orędzia fatimskiego staje się nabożeństwem, w którym dużo będzie modlitw za kapłanów, zakonników i zakonnice.
I znowu Fatima potwierdza ten kierunek. Dość sięgnąć po listy Siostry Łucji, by znaleźć tam potwierdzenie naszej intuicji. Niemal w każdej wypowiedzi wizjonerka z Fatimy dopominała się o posty i modlitwę w intencjach, które wskazuje Maryja z Montichiari. Siostra Łucja wciąż ostrzegała przed kryzysem, jaki będzie kładł się coraz głębszym cieniem na Kościele. Wzywała do wynagradzania za grzechy, szczególnie za brak wiary, brak ubóstwa i trwania w czystości, a także za naszą niewierność powołaniu otrzymanemu od Boga.
Wzmianek o kryzysie Kościoła było w listach Siostry Łucji tak wiele, że powszechnie sądzono, iż o nim właśnie mówi utajniona do 2000 r. trzecia część tajemnicy fatimskiej! Czas sprawiedliwości 22 października dochodzi nowy element orędzia. Pojawia się ostrzeżenie przed konsekwencjami grzechu. Gdy Pierina znowu widzi Matkę Bożą w szpitalnej kaplicy, Maryja ostrzega, że Bóg jest już zmęczony niekończącymi się obelgami i oburzony wzgardą, jaką się Go otacza. Mówi: „Pan już chce odwołać się do swej sprawiedliwości!”.
Droga do ocalenia jest jedna. Matka Najświętsza określa ją krótkim zdaniem: „Żyjcie miłością!”. Od tego każe nam zacząć. Jakby chciała przypomnieć słowa Apostoła Pawła: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, i posiadał wszelką wiedzę, a ciało swe wystawił na spalenie – a miłości bym nie miał, na nic to się nie przyda” (1 Kor 13, 1). Maryja chce, abyśmy uświadomili sobie, że modlitwa, pokuta i ofiara nie zdadzą się na nic, jeśli zabraknie w nich miłości do Boga, miłości do Niej, miłości do nieszczęsnych grzeszników.
Miłość nieprzyjaciół i modlitwa za nich. To niełatwy test dla każdego z nas. Dobrze wiemy, jak trudno obudzić w sercu szczerą miłość do kogoś, kto zadał nam ból, i jak trudno w akcie prawdziwej miłości modlić się czy podjąć wyrzeczenie w jego intencji. Jezus tak czynił, choćby z wysokości krzyża. Święci to potrafili. Kardynał Stefan Wyszyński wiele lat modlił się za Bolesława Bieruta, który go uwięził i ani myślał kiedykolwiek uwolnić. A my? To trudne? Po prostu nie jesteśmy jeszcze święci. Nie umiemy modlić się za nieprzyjaciół i wynagradzać ofiarami za tych, którzy popełniają tak wiele zła, że już sami siebie skazali na piekło. Jeszcze nie umiemy…
W kolejnym objawieniu – w listopadzie 1947 r. – Maryja ogłasza: „Nasz Pan nie może już patrzeć na grzechy przeciwko czystości. Chce zesłać na ziemię rzekę swych kar. Błagałam Go, by raz jeszcze okazał miłosierdzie! Dlatego proszę o modlitwę i pokutę, by przebłagać za te grzechy”. Matka Boża zapewniła, że „ktokolwiek będzie wynagradzał za te grzechy, otrzyma od Niej błogosławieństwo i łaskę”.
Jak widać, w Montichiari pojawia się drugi wątek. Pierwszy był skierowany do osób duchownych i zakonnych – mówił o konieczności modlitwy i praktykowaniu „nowego nabożeństwa”. Powie ktoś: To objawienie jest skierowane nie do nas, świeckich. Ale drugi element musimy już odnieść do siebie (był zresztą obecny od początku, bo Maryja od razu wezwała ludzi świeckich do modlitwy, pokuty i ofiary). To apel, by osoby świeckie podjęły trud przebłagania Boga za grzechy świata!
Piękne powołanie! Matka Najświętsza zaprasza nas do powstrzymywania ramienia Jej Syna, który chce wymierzyć światu sprawiedliwość. Mamy wspólnie z Nią błagać Jezusa i wynagradzać za grzechy. Mamy stać się Jej drużyną, a może nawet inaczej – Jej „pomnożeniem”. Kiedy otrzymujemy powołanie tożsame z Jej powołaniem, stajemy się alter Maria – drugą Maryją, a naszym udziałem jest Jej rola wstawiennicza przed Bogiem i misja rozdawania łask. A także – gwarancja wniebowzięcia.
Kiedy wizjonerka zapytała, czy ludzie mogą mieć nadzieję na przebaczenie, Maryja odpowiedziała: „Tak, jak długo te grzechy nie będą popełniane”.
Następują kolejne objawienia, a Matka Najświętsza nie przestaje wzywać ludzi do porzucenia grzechów nieczystości i wejścia na drogę modlitwy, ofiary i pokuty. Wyjaśnia, że „pokuta polega na przyjmowaniu w duchu ofiary małych krzyży i obowiązków, które niesie każdy dzień”. (To znowu element tożsamy z tym, co znajdujemy w orędziu fatimskim: tam Maryja prosi, byśmy nie szukali specjalnych wyrzeczeń i form pokuty, bo codzienność niesie wystarczająco wiele okazji.) Ogłasza też czas łaski w południe 8 grudnia: „Ósmego grudnia, w południe, ukażę się znowu w tej bazylice. Będzie to godzina łaski”.
To miała być pierwsza Godzina Łaski. Godzina niezwykła, bo powiązana z objawieniem się Matki Najświętszej w świątyni w Montichiari, bo towarzyszyła jej niezwykła obietnica, która zachowała aktualność w każdej następnej Godzinie Łaski. A do dziś było ich sześćdziesiąt. W sześćdziesiątej pierwszej, jaka przypada z końcem 2007 r., poniższe słowa Matki Bożej pozostają wiążące.
Bo kiedy wizjonerka pyta, czym jest owa Godzina Łaski, słyszy: „Zaowocuje ona wieloma nawróceniami. Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować”.
To ma się stać również 8 grudnia 2007 roku. Dzieci fatimskie w Montichiari. W przeddzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia Matka Najświętsza ukazuje się w bazylice w Montichiari. Ma na sobie biały płaszcz, podtrzymywany przez dwoje dzieci: chłopca z prawej, dziewczynkę z lewej strony. Jak sama wyjaśni, to Franciszek i Hiacynta, błogosławieni wizjonerzy z Fatimy. „Oni pomogą ci przetrwać czas próby i cierpienia. Oni także cierpieli. Oczekuję od ciebie prostoty i dobroci tych dwojga dzieci”.
Otrzymujemy kolejną wskazówkę: pastuszkowie z Fatimy wyniesieni na ołtarze w 2000 r. mają stać się dla nas wzorem wypełniania próśb Matki Najświętszej i życia Jej orędziem. Ta droga nie będzie pozbawiana trudów i cierpień, ale widocznie tak być musi: szlak Maryjny biegnie w cieniu krzyża…
Maryja ogłasza: „Jutro ukażę ludziom swe Serce, o którym tak mało wiedzą. W Fatimie prosiłam o rozpowszechnienie nabożeństwa do mego Serca”. I dodała słowa, które kierują naszą uwagę już nie tyle ku Fatimie, ile ku mało znanemu innemu miejscu objawień, którego prawdziwość sama potwierdza: „Chciałam ofiarować me Serce rodzinom chrześcijańskim w Bonate”. To małe miasteczko we Włoszech, w pobliżu Bergamo, gdzie Matka Najświętsza ukazała się w 1944 roku. I zaraz wyjaśnia sens objawienia się w Montichiari: „Tu chcę być czczona jako Rosa Mystica w połączeniu z nabożeństwem do mego Serca…”. Objawienie w majestacie 8 grudnia bazylikę w Montichiari wypełniała rzesza ludzi, w tym bardzo liczni kapłani. Kościół był tak pełen, że Pierina z trudem dostała się do wnętrza. Uklękła na środku bazyliki i zaczęła odmawiać Różaniec. Nagle przerwała pełnym zachwytu okrzykiem: „O, Matka Najświętsza!”. Zapanowała cisza. Pierina spoglądała na Maryję, która ukazała się jej na szerokich, białych schodach ozdobionych białymi, czerwonymi i złotymi różami – symbolami czystości, wierności i świętości. Najpierw powtórzyła z uśmiechem słowa, które w 1858 r. wypowiedziała w Lourdes: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”, po czym uroczyście, z powagą i majestatem zaczęła zstępować po schodach. Po zejściu kilku stopni ogłosiła: „Jestem Maryja, pełna łaski, Matka mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa”. Znowu zeszła kilka stopni, by odezwać się raz jeszcze: „Przez swe przyjście do Montichiari chcę być znana jako Rosa Mystica. Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci”.
Matka Najświętsza poprosiła, by przekazano Jej życzenie Papieżowi Piusowi XII, chce bowiem, aby Godzina Łaski dla świata była znana i rozpowszechniana na całym świecie. Wyjaśniła zasadę nabożeństwa: „Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”.
W tym momencie Matka Najświętsza ukazała wizjonerce swe Serce, mówiąc: „Spójrz na to Serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to Serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju”. Maryja wyjaśniła: „Z powodu mego wstawiennictwa Pan wciąż powstrzymuje czas wielkiej kary”. Zapewniła, że już przygotowała dla swych dzieci morze łask. Jest ono dla tych, którzy „słuchają moich słów i zachowują je w swoich sercach”. Minęło dziewiętnaście lat Kończą się objawienia w Montichiari. Przed odejściem do Nieba Matka Najświętsza zapewnia jeszcze Pierinę, że w stosownym czasie powróci, a wówczas będzie ona mogła upublicznić za pośrednictwem władz kościelnych jakiś sekret przekazany jej.
Pierina czekała na Maryję dziewiętnaście lat. Zamknęła się w klasztorze w pobliskiej miejscowości Fontanelle, gdzie ukryta przed światem służyła w kuchni. 17 kwietnia 1966 r., w Białą Niedzielę, którą dziś obchodzimy jako Niedzielę Miłosierdzia, Matka Najświętsza ukazała się naszej wizjonerce raz jeszcze. Było to jedno z czterech „nowych” objawień koło źródełka, które Matka Boża uczyniła Źródłem łaski, szczególnie dla ludzi chorych. 19 maja 1970 r. Matka Boża miała jeszcze zażądać wybicia specjalnego medalika.Co na to Kościół? Mijały lata, a pielgrzymki do miejsca objawień nie ustawały. W 2000 r. wobec przykładów autentycznej pobożności, licznych dobrze udokumentowanych cudów i rozszerzania się kultu Maryi Róży Duchownej po całym świecie, tamtejszy biskup zdecydował się na zaakceptowanie kultu w miejscu objawień. Czciciele Róży Duchownej czekają teraz na kolejny krok Kościoła: potwierdzenie, że w Montichiari Matka Boża rzeczywiście przyszła do swych dzieci. Bo na razie stanowisko kościelne jest nacechowane daleko posuniętą ostrożnością.
Dziś można mieć uzasadnioną nadzieję, że objawienia te zostaną uznane przez Kościół. Figura Róży Duchowej jest najpopularniejszym obok figury Matki Bożej z Lourdes przedstawieniem Matki Najświętszej. W bardzo wielu kościołach odprawia się Godzinę Łaski. Katolickie media oficjalnie zachęcają wiernych do jej odprawienia. Z wszystkich stron świata docierają do nas informacje o niezwykłych cudach, nawróceniach i dotknięciach łaską. Potwierdzi to również nasze własne życie…


JAK ODPRAWIĆ GODZINĘ ŁASKI?

To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna!

Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej.

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Skup się na modlitwie i zapytaj siebie:
„Co obiecuje mi Matka Najświętsza?”.
Ona zapewnia, że Godzina Łaski „zaowocuje wieloma nawróceniami”.

Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują.
„Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (…)”.

Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych.
„Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych”.
Nie bój się prosić o łaski – nawet największe!
„Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (…)”.

Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników.
„Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”.

A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje!
W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję…) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości…). Wyznaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo).
To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary.

Opublikowano Bez kategorii | 50 Komentarzy

Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryi Panny od 29 listopada br.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny | Archidiecezja Warszawska

Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)Immaculata O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi – kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej – bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej.Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królowę i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia.O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen. (modlitwa św. Maksymiliana M. Kolbe „O królowanie Maryi”)Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Dzień I – 29 listopada

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Aby zrozumieć, kim jest Niepokalana, koniecznie muszę uznać swą nicość, zdobyć się na pokorną modlitwę, by uzyskać łaskę poznania Jej, i starać się samemu doświadczyć na sobie Jej dobroci i potęgi.O Maryjo bez grzechu poczęta…Rozważania na I dzień Nowenny do Niepokalanej z książki „Rozmowy z Bogiem”

Dzień II – 30 listopada

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Moje akty miłości oddaję Niepokalanej; nie tak, jak wręcza się przedmiot zwyczajnemu pośrednikowi, ale na własność, bo rozumiem, że Niepokalana składa je Jezusowi jako swe własne, więc bez zmazy, niepokalane, a On – Ojcu. W ten sposób staję się coraz bardziej Niepokalanej, jak Niepokalana jest Jezusa, a Jezus – Ojca.O Maryjo bez grzechu poczęta…Rozważania na II dzień Nowenny do Niepokalanej z książki „Rozmowy z Bogiem”

Dzień III – 1 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Ileż we wnętrzu mej  duszy działania Niepokalanej od zarania mego życia aż do chwili obecnej, ile zadatku Jej dobrodziejstw na przyszłość. Są to tajemnice mej własnej duszy. Wszelka otrzymana łaska w każdym dniu, godzinie i chwili życia mego, to łaska spływająca z Jej macierzyńskiego, miłującego mnie Serca.O Maryjo bez grzechu poczęta…Rozważania na III dzień Nowenny do Niepokalanej z książki „Rozmowy z Bogiem”

Dzień IV – 2 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Będę się starał tak żyć, by z każdym dniem, z każdą chwilą stawać się coraz bardziej Niepokalanej, coraz doskonalej wypełniać Jej wolę.

O Maryjo bez grzechu poczęta…

Dzień V – 3 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Będę miłował Niepokalaną ofiarnie jak Matkę. Ona mnie miłuje aż do ofiary ze swego Syna; przy Zwiastowaniu przyjęła mnie za dziecko. Ona upodobni mnie do siebie; mam tylko pozwolić Jej, by mnie prowadziłaO Maryjo bez grzechu poczęta…

Dzień VI – 4 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…RozważanieStarać się będę sumienie swoje coraz czystszym i coraz delikatniejszym czynić, by coraz bardziej upodabniać się do Niej i sprawić Jej przyjemność.O Maryjo bez grzechu poczęta…Dzień

VII – 5 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Pragnę, by Niepokalana często do mnie zaglądała, by zamieszkała w mej duszy na stałe. Pragnę, by Ona kierowała moimi myślami. Przed Nią otwieram swe serce i Jej oddaję się bez granic.

O Maryjo bez grzechu poczęta…

Dzień VIII – 6 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Aby goręcej ukochać Niepokalaną, będę się starał o Niej myśleć, czytać i rozmawiać. W chwilach zwątpienia, pokusy czy utrapienia będę się do Niej modlić. Ufając Niepokalanej, nie obawiam się niczego, nie cofnę się przed żadnym obowiązkiem, choćby bardzo trudnym.

O Maryjo bez grzechu poczęta…

Dzień IX – 7 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Tobie się oddaję, o Niepokalana. Zechciej przeze mnie działać, by w dzisiejszych czasach rozsiewać szczęście po ziemi i duszom niespokojnym dać odpocznienie w Bogu.

O Maryjo bez grzechu poczęta…

Opublikowano Bez kategorii | 51 Komentarzy

19.11.2020r. czwartek, godz. 21:33

BĘDĘ TRZECH WZNOSIŁA A JEDNEGO ZOSTAWIĘ.

TE SŁOWA USŁYSZAŁAŚ OD MATKI BOŻEJ TRZY DNI TEMU. TAK TO MARYJA-MATKA MOJA CI JE PRZEKAZAŁA NAD RANEM 17 LISTOPADA. DOTYCZY TO TEGO CO MA NASTĄPIĆ GDY NIEBO BĘDZIE ŁĄCZYŁO SIĘ Z ZIEMIĄ I NADEJDZIE MOJE KRÓLESTWO BOŻE. TE SŁOWA DOTYCZĄ TYLKO DZIECI BOŻYCH,KTÓRE SĄ TERAZ ZAWIERZONE MARYI I W JEJ BLISKOŚCI.
SĄ RÓŻNE FORMY ZAWIERZANIA SIĘ MATCE BOŻEJ I NIE WYMAGAM OD WAS ABY KAŻDE DZIECKO W JEDNAKOWY SPOSÓB TEGO DOKONAŁO. BYŁY AKTY ZAWIERZENIA W WASZYCH PARAFIACH,INNE DZIECI ZAWIERZYŁY SIĘ WG TEGO CO PRZEKAZAŁ WAM Z NIEBA ŚW LUDWIK A NAJWAŻNIEJSZE ABY DOKONAĆ TEGO Z WIARĄ,ŻE ZNAJDZIECIE
W NIEPOKALANYM SERCU MARYI SCHRONIENIE.
CZYLI MÓWIĘ TERAZ DO DZIECI BOŻYCH ,KTÓRE ŻYJĄ NA ŚWIECIE ,ODMAWIAJĄ CODZIENNIE RÓŻANIEC I SĄ BLISKO NIEPOKALANEGO SERCA MOJEJ MATKI.
UWIERZCIE DZIECI MOJE UKOCHANE,ŻE GDY PRZYJDZIE TRWOGA ONA WAS WZNIESIE I UKRYJE W SWOJEJ NIEBIESKIEJ OPATRZNOŚCI BOŻEJ. CZYLI 3/4 DZIECI BOŻYCH BĘDĄ ZABRANE DO NAS A JEDNO Z WAS  BĘDZIE ZOSTAWIONE ABY POMÓC ZABŁĄKANYM OWCOM,KTÓRE PO OSTRZEŻENIU BĘDĄ ZBLIŻAŁY SIĘ DO MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA I SERCA MARYI.
JESTEŚCIE DZIECI KOCHANE JESZCZE TUTAJ POTRZEBNE ABY POMÓC ZBAWIĆ INNE ROZPROSZONE OWCE.
IDŹCIE DZIECI I GŁOŚCIE ,ŻE NADCHODZI KRÓLESTWO BOŻE,KTÓRE ZOSTAŁO WAM ZAPOWIEDZIANE.
JA JEZUS JESTEM BARDZO SMUTNY, ŻE TAK NIEWIELE LUDZI Z TEGO ŚWIATA ROZPOZNA CZAS MOJEGO NAWIEDZENIA. SĄ TAK MOCNO PRZYWIĄZANI DO TEGO ŚWIATA ,ŻE ZASŁONA ZAWSZE ICH BEDZIE ODDZIELAŁA ODE MNIE.
OBECNIE BARDZO DLA WAS WIDOCZNE JEST TO CO ZAPOWIADALIŚMY I WY TO ROZPOZNAJECIE ALE KOCHANI STANOWICIE GARSTKĘ LUDZI, KTÓRYCH STWORZYŁ PAN BÓG NA SWÓJ OBRAZ I PODOBIEŃSTWO. MARTWI TO MNIE I MOJĄ MATKĘ,KTÓRA PRZECIEŻ PRZYCHODZIŁA I PRZYCHODZI DO WAS ABY PRZEKAZAĆ ORĘDZIA Z NIEBA. JEDNAK WIELU JEJ NIE SŁUCHA BO UWAŻAJĄ TO ZA JAKIEŚ BAJKI.
NIEBO JEST JUŻ NA WSZYSTKO PRZYGOTOWANE. PAMIĘTASZ JAK 21 LISTOPADA 2013 ROKU PRAWIE 7 LAT TEMU USŁYSZAŁAŚ :
„ROZŚWIETLENIE BRAMY NIEBIESKIEJ” A NASTĘPNEGO DNIA 22 LISTOPADA „ZJEDNOCZENIE TWARZY BOGA I CZŁOWIEKA”. TEGO ROKU 22 LISTOPADA I TEGO DNIA OBCHODZICIE W KOŚCIELE ŚWIĘTO MOJE CHRYSTUSA
KRÓLA,KTÓRY NIE DOCZEKAŁ SIĘ W WASZYM NARODZIE WŁAŚCIWEJ INTRONIZACJI.
ZAPAMIĘTAJCIE TE DWIE DATY I OCZEKUJCIE TEGO W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI.
JESZCZE TERAZ MUSICIE TRWAĆ W CZUJNOŚCI MAJĄC ZAPALONE ŚWIATŁA I LAMPY ZAOPATRZONE W OLIWĘ ABY TO CO MA NASTĄPIĆ SIĘ DOKONAŁO.
JA JEZUS CHRYSTUS PŁACZĘ  NAD TYM CO SIĘ DZIEJE  W KOŚCIELE,NAWET I W WASZYM POLSKIM.
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II JEST ŚWIĘTYM PAPIEŻEM I TO CO SPOTYKA  JEGO W WASZYM NARODZIE ZASŁUGUJE NA WIELKIE POTĘPIENIE.
NIE POZWÓLCIE ODEBRAĆ MU TEJ CHWAŁY I BROŃCIE (bronią profesorzy czyli świeccy)GO BO JEGO NAUKI I ENCYKLIKI ŚWIADCZĄ  O JEGO ŚWIĘTOŚCI A TO ,ŻE NIE MIAŁ WOKÓŁ SIEBIE LUDZI ZAUFANYCH NIE MOŻE OBCIĄŻAĆ MOJEGO UMIŁOWANEGO UCZNIA.
NIECH DOWODEM NA TO BĘDZIE DLA WAS ,ŻE JEDEN Z BISKUPÓW NATYCHMIAST ZOSTAŁ ODWOŁANY GDY ŚW PAPIEŻ DOWIEDZIAŁ SIĘ O TYM  JEGO WIELKIM GRZECHU W KOŚCIELE. NIE DOWIEDZIAŁ SIĘ TEGO OD NAMIESTNIKÓW WATYKANU LECZ OD OSOBY ŚWIECKIEJ.( od Wandy Półtawskiej o bp Pecu wg przekazu tv ).
WIELE RAZY GO OSZUKANO I NIE MIAŁ NA TO WPŁYWU ABY O WSZYSTKIM WIEDZIEĆ.
NAPOMINAM TYCH KTÓRZY GO OBRAŻAJĄ I USZANUJCIE JEGO ŚWIĘTOŚĆ BO ORĘDUJE W NIEBIE ZA WAMI.
GDY TE RZECZY SIĘ DZIAŁY BYŁ CHORY I SĘDZIWEGO WIEKU DLATEGO NIE OBRAŻAJCIE GO.
NAWET NIEKTÓRZY MOI KAPŁANI TERAZ MAJĄ WĄTPLIWOŚCI CO DO ŚWIĘTOŚCI JANA PAWŁA II( np.ks.Woźnicki)
PRZEZ OSTATNIE LATA PO JEGO ŚMIERCI (15LAT) WASI KAPŁANI NIE POTRAFILI WYDOBYĆ DLA WAS NAUKI TEGO ŚWIĘTEGO PAPIEŻA A ZOSTAWIŁ WAM SENTENCJĘ SPUŚCIZNY TRADYCJI WIARY I DLATEGO WIELE DZIECI POBŁĄDZIŁO BO NIE SŁYSZAŁO TYCH NAUK.

KOCHANE BOŻE DZIECI! BĄDŹCIE TERAZ OSTROŻNE CO DO OBSERWACJI CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO W WASZYCH KOŚCIOŁACH  ( słowa konsekracji?). 
JESTEŚCIE ŚWIADKAMI, ŻE WASI KAPŁANI NIE CZYTAJĄ JUŻ WAM CAŁEJ EWANGELII LECZ JĄ ROZRYWAJĄ NA STRZĘPY. ROBIĄ TO PO TO ABY DZIECI NIE ROZPOZNAŁY MOJEGO CZASU NAWIEDZENIA. WYRZUCAJĄ FRAGMENTY,KTÓRE POKAZUJĄ ŻE JA JUŻ NIEDŁUGO PRZYJDĘ JAK ZAPOWIEDZIAŁEM. (oto przykłady których byłam świadkiem:25.08.2020 (1. czytanie 2 Tes 2, 1-3a…… 14-17 wg https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-08-25 zabrakło najważniejszego fragmentu”Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. 5 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? 6 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. 7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 8 a wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 10
15.11.2020 (Ewangelia (Mt 25, 14-15. 19-21)…..ucięta Ewangelia30 A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”)

WY TO ROZPOZNAJECIE,ALE INNE DZIECI TEGO NIE ZAUWAŻAJĄ I DLATEGO MUSIMY DO WAS PRZYJŚĆ Z OSTRZEŻENIEM. TY ZNASZ DZIEŃ CUDU ZAPOWIEDZIANY W GARABANDAL, KTÓRY WYDARZY SIĘ NA NIESPEŁNA ROK PO OSTRZEŻENIU.
JEDNAK NIE POZWALAM CI TEGO UJAWNIAĆ ZE WZGLĘDU NA TAJEMNICĘ (NAWET NAJBLIŻSZEJ RODZINIE) ,ABY DZIECI TRWAŁY W MODLITWIE DO KOŃCA I BYŁY PRZYGOTOWANE NA TO PRZYJŚCIE. A PRZYJDĘ DO WAS Z AKTEM MIŁOSIERDZIA NIESPODZIEWANIE.

JEZUS,KTÓRY MA POLICZONE JUŻ SWOJE OWCE.Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 44 Komentarze

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie dla świata; 26.11.2020

Marija during an apparition

„Drogie dzieci! To jest czas miłości, ciepła, modlitwy i radości. Dziatki, módlcie się, aby Dziecię Jezus narodziło się w waszych sercach. Otwórzcie wasze serca Jezusowi, który daje się każdemu z was. Bóg mnie posłał, abym była radością i nadzieją w tym czasie, a ja wam mówię: bez Dzieciątka Jezus nie macie delikatności, ani doświadczenia Nieba, które kryje się w nowonarodzonym. Dziatki, dlatego pracujcie nad sobą. Czytając Pismo Święte odkryjecie narodzenie Jezusa i radość jak w [czasie] pierwszych dni, które Medzjugorie dało ludzkości. Historia będzie prawdą, co się i dziś powtarza w was i wokół was. Pracujcie i budujcie pokój poprzez sakrament spowiedzi. Dziatki, pojednajcie się z Bogiem i zobaczycie cuda wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Opublikowano Bez kategorii | 6 Komentarzy

XL(40) Nowenna Pompejańska – to już 6 rok modlitwy

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS – KRÓL ODWIECZNY I MARYJA MATKA BOŻA  – MATKA JEZUSA I NASZA MATKA KRÓLOWA POLSKI!

WITAM WAS KOCHANI W CHRYSTUSIE PANU! JUŻ W KOLEJNEJ XL NOWENNIE POMPEJAŃSKIEJ.

TĄ KOLEJNĄ NOWENNĘ ROZPOCZNIEMY 24 LISTOPADA CZYLI BĘDZIE TO 2107 DZIEŃ NASZEJ MODLITWY.
A TY KOCHANY JEZU W SWOIM WIZERUNKU NAMALOWANYM W OBRAZIE CZEKASZ I CIERPISZ JUŻ TYLE CZASU GDZIEŚ W CIEMNOŚCI, W CIEMNICY KLASZTORU W CZĘSTOCHOWIE. WIESZ,ŻE MY SIĘ BARDZO TYM MARTWIMY  I NASZE SERCA PRAGNĄ TEGO ZWIEŃCZENIA TWOJEJ INTRONIZACJI NA SKALĘ WIELKIEJ UROCZYSTOŚCI. PRZEPRASZAMY CIĘ ZA TAKĄ OPIESZAŁOŚĆ NASZYCH WŁADZ KOŚCIELNYCH I ZA TO, ŻE NIEKTÓRZY CHCĄ WYCISZYĆ INTRONIZACJĘ OGÓLNONARODOWĄ I TWIERDZĄ, ŻE ONA SIĘ JUŻ ODBYŁA TERAZ W ŚWIEBODZINIE.
NA PEWNO BARDZO CIĘ  UCIESZYŁA,TA LOKALNA INTRONIZACJA ALE JEŚLI ZA TYM STOI TAKIE WIELKIE KŁAMSTWO WYCISZENIA NASZYCH DĄŻEŃ TO JEZU CHRYSTE-SYNU-BOGA NA PEWNO CIĘ TO MOCNO ZRANIŁO.
WYBACZ JEZU CHRYSTE BO NIE WIEDZĄ CO CZYNIĄ ABY ZADAĆ CI NASTĘPNĄ RANĘ W TWOIM MIŁOSIERNYM NAJŚWIĘTSZYM SERCU. MY JEDNAK PRZYRZEKAMY ,ŻE NADAL NIE USTĄPIMY W MODLITWIE I BĘDZIEMY WALCZYĆ AŻ DO OSTATNIEJ KROPLI KRWI BY WYDOSTAĆ CIĘ Z TEJ CIEMNICY ABY DWA SERCA TWOJE I MARYI ZOSTAŁY   ZJEDNOCZONE I ABYŚ ZAKRÓLOWAŁ OBOK SWOJEJ MATKI KRÓLOWEJ POLSKI W OŁTARZU NA JASNEJ GÓRZE. TAK NAM DOPOMÓŻ PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY I WSZYSCY ŚWIĘCI RAZEM Z NASZYM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II ,KTÓREMU CHCE SIĘ ODEBRAĆ ŚWIĘTOŚĆ. ZA TYCH KTÓRZY TO CZYNIĄ RÓWNIEŻ PRZEPRASZAMY. PANIE JEZU MY TWOJE DZIECI-CZUWAMY BO NASZE LAMPY SĄ WIĄŻ ZAPALONE PRZY MODLITWIE I ZAOPATRZONE W OLIWĘ DO PODTRZYMANIA TWOJEGO ŚWIATŁA.BÓG WAS KOCHA BO JEST MIŁOŚCIĄ I WY GO KOCHACIE DAJĄC ŚWIADECTWO WIARY W TEJ MODLITWIE.
DLATEGO TRWAJMY I CZUWAJMY AŻ DO KOŃCA

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.

TAKŻE WYTRWAJMY I W NASZEJ MODLITWIE I DOŁĄCZMY TA MODLITWĘ I Z WIELKĄ WIARĄ MÓDLMY SIĘ W TYCH INTENCJACH O KTÓRE PROSI PAN JEZUS.
INTENCJA 1:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM ZAWSZE Z MARYJĄ O ZWIEŃCZENIE AKTU INTRONIZACJI W NASZEJ OJCZYŹNIE WEDŁUG TWOJEJ WOLI”
INTENCJA 2:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM O TO ABY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY OGŁOSIŁ JAK NAJSZYBCIEJ V DOGMAT MARYJNY O WSPÓŁODKUPICIELCE, POŚREDNICZCE I ORĘDOWNICZCE.”
INTENCJA 3:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM OKRYJ NAJDROŻSZĄ KRWIĄ CHRYSTUSA WSZYSTKICH KAPŁANÓW , KTÓRZY NIEZMIENNIE GŁOSZĄ TWOJĄ EWANGELIĘ I PROWADZĄ OWCE DO WIECZNEGO ZBAWIENIA. UDZIEL ŁASKI WSZECHMOCNEJ POZNANIA PRAWDY CAŁEMU EPISKOPATOWI POLSKIEMU, ZDEJM BIELMO Z OCZU BŁĄDZĄCYM KAPŁANOM , WSPOMAGAJ W SWEJ LITOŚCI MIŁOSIERNEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA CHORYCH, CIERPIĄCYCH I PRZEŚLADOWANYCH KAPŁANÓW.”

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
Przez 27 dni: od 24 LISTOPADA 2020 roku do 20 GRUDNIA 2020 r. odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
Przez następne 27 dni: od 21 GRUDNIA r. do 16 STYCZNIA 2021 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Zgłoszenia do NP proszę kierować w komentarzach na tym blogu. Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca lecz jeśli pragniecie te same to napiszcie mi jakie to były bo to ułatwi mi tworzenie NP. Zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnica. Spróbuję coś temu zaradzić. Proszę podawać tez nr intencji wg nr treści modlitw.
ZOSTAŃCIE Z PANEM BOGIEM I MATKĄ JEZUSA – MARYJĄ – NASZĄ KRÓLOWĄ POLSKI I Z ŁASKAMI Z NIEBA.
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.
MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY:
O Boże mój, wierzę w Ciebie uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.
Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 62 Komentarze

Jedna Światowa Religia

Opublikowano Bez kategorii | 112 Komentarzy

Nowenna przed Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata od 13 listopada br.

Piątek
Dzień pierwszy
Z Bogiem Ojcem

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
  Z Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk 11,2):
  A On rzeki do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się świeci Twoje imię; niech
  przyjdzie Twoje Królestwo”
  Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy, narodzony z Maryi Dziewicy, przyszedł objawić ludzkości
  ojcostwo Boga. Przyszedł objawić ojcostwo, które On sam jeden zna, jako współistotny Ojcu Syn.
  Przyszedł więc, aby wprowadzić ludzkość w sam przedwieczny i Boski wymiar wszelkiego w świecie
  stworzonym ojcostwa i rodzicielstwa. Wszelkiego teŜ porządku i ładu, który ma wymiar rodzinny jako
  podstawowy.
  Czy objawić znaczy tylko przypomnieć? Więcej. Objawić to znaczy przywrócić. Chrystus przyszedł,
  aby przywrócić ludzkości, ogromnej ludzkiej rodzinie, ojcostwo Boga. Tylko On jeden mógł tego
  dokonać w sposób pełny. Aby zaś przywrócić ludziom ojcostwo Boga, musiał Chrystus przywrócić
  ludzi Bogu jako Ojcu. I to było Jego istotną misją.
  (Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku w
  Masłowie, Kielce 3 VI 1991)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Nasze Ŝycie wewnętrzne, to Ŝycie w całej prawdzie i prostocie, to Ŝycie dzieci wobec naszego
Ojca niebieskiego. Dziecko małe nie rozumie, co to jest fałsz, kłamstwo i obłuda, bo jest proste,
Ŝyjące w prawdzie. Często przypatrywałam się i obserwowałam dzieci, zachwycała mnie ich prawda i
prostota a czując nieprzeparty pociąg, by pozostać na zawsze i na wieki dzieckiem, ta prawda i
prostota olśniły moją duszę”.
(Sługa BoŜa Rozalia Celak, Wyznania, s. 210).

Modlitwa
Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego, dziękujemy Ci, Ŝe w Chrystusie uczyniłeś nas swoimi przybranymi
dziećmi i dałeś nam poznać tę wielką godność. Ty objawiłeś, Ŝe bycie dzieckiem Boga jest w swej
istocie postępowaniem w prawdzie i prostocie, bez cienia obłudy i egoizmu. Jezu Chryste, nasz Królu
i Panie, spraw prosimy, niech wszyscy ludzie poznają jak dobry jest Bóg, Ojciec wszelkiego
stworzenia, a Jego opieka nad tymi, którzy się Go boją. Jezu, przez przyczynę Sługi BoŜej Rozalii
Celakówny, która czuła się dzieckiem w ramionach niebieskiego Ojca daj nam czcić i sławić imię
Jego, a wysławiając je otrzymać chwałę Ŝycia wiecznego, gdzie Ty Ŝyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.

 • Pieśń
 1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny BoŜe, * Którego niebo objąć nie moŜe, * Ja, proch mizerny,
  przed Twą moŜnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.
 2. Tu Stwórcę Swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecznie, pokłon oddaję; * Cieszę się wielce z
  Twej Boskiej chwały, * Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

(tekst Litanii jest przeznaczony dla prywatnego odmawiania)
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Chryste Królu, BoŜe z Boga, Światłości ze Światłości,
Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy BoŜe i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyŜszy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i śywocie nasz,
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,
Panuj nad duszami
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś Ŝycie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego,
Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który podniosłeś małŜeństwo do godności Sakramentu,
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez Swe Ŝycie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich, uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i
przyjaciela Twego Łazarza,

Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Panie nad panami,
Panuj nad narodami
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste Królu, KsiąŜe Pokoju,
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne,
Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyŜszasz pokornych”,
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na KrzyŜu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwycięŜyłeś,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na KrzyŜu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.

 • Królestwo Jego rozszerzać się będzie,
 • A pokój trwać będzie bez końca.
  Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty BoŜe, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego
  Syna Twego, Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone
  przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z
  Tobą Ŝyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 • Pieśń
 1. CóŜ Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie? * Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. *
  Panie nasz, króluj nam! * BoŜe nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
 2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz..
  8
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Cierniem ukoronowania

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie
  rozkwita w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Sobota
Dzień drugi
Przez Jezusa Chrystusa i w Nim

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 1,1 -2a):
Wielokrotnie i na róŜne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych
ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, ale
nie teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra, jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie
powinno się mówić na głos i w obecności innych.
(Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z młodzieŜą na Błoniach w Krakowie, 27 V 2006)
Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Naraz powstało w mojej duszy pragnienie, szalone pragnienie, czynienia jak największych
wysiłków, by ukochać Pana Jezusa, upodobnić się do Niego, nie, aby zdobyć szczęście wieczne, lecz
jedynie, dlatego, by okazać Mu moją miłość i radość sprawić Jego Boskiemu Sercu” (Wyzn. s. 33). „O
Jezu Panie nasz, pragnę Ciebie Samego we wszystkim szukać i więcej nic. Ale Ty Jezu wiesz, Ŝe
niczego nie szukam i pragnę prócz Ciebie, bo Ty Jezu za wszystko mi wystarczysz! Teraz juŜ jestem
zupełnie ogołocona ze wszystkiego. Nie mam ani swych pragnień, ani dąŜności, ani zamiarów – chcę
tylko tego, czego chce Pan Jezus”. (Wyzn. s. 167).

Modlitwa
BoŜe, Ojcze wszelkiego miłosierdzia i pociechy, najłaskawszy Panie i Królu! Ty, posłałeś na świat
Jednorodzonego Syna swego, aby świat uwierzył, Ŝe jesteś jego jedyną miłością, szczęściem i celem
istnienia. Rozalii Celakównie objawiłeś, Ŝe nasz Pan jest nie tylko Zbawicielem, ale takŜe miłośnikiem
kaŜdej duszy ludzkiej, za którą przelał własną Krew. Jezu, Królu dusz ludzkich, niech wstawiennictwo
Rozalii Celakówny przyczyni się do wzrostu miłości we wszystkich duszach, zarówno tych, którzy Cię
znają jak i tych, co jeszcze Ciebie nie poznali. Panie nasz, niech pragnienie Rozalii, aby Twoje Serce
było kochane i miłowane, rozszerza się jak najszybciej bo tylko „Ty jesteś godzien wszelakiej miłości,
poszanowania, chwały i uczciwości”. PrzybliŜ, prosimy, panowanie Twego Królestwa w duszach ludzi
oddających Ci dzisiaj hołd; w naszych rodzinach, parafiach i całej Ojczyźnie. Który Ŝyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.

 • Pieśń
 1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez
  Jezusa, Syna Twego. [:Tobie chwała na wieki!:]
 2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za Ŝycie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna
  Twego.
 3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte Imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach
  naszych.
 4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa,
  Syna Twego.
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
  Patrz: Dzień pierwszy (piątek)
 • Pieśń
  Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
  Chwała i cześć Jezusowi
  Chwała, niech będzie chwała
  Tak, Jemu chwała i cześć.

RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica
Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i
nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnemu odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie
  rozkwita w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Niedziela
Dzień trzeci
Umocnieni Duchem Świętym

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Pucha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
  Z Listu do Rzymian (Rz 8,26):

Podobnie takŜe Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się
modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie moŜna
wyrazić słowami.
Owo tchnienie Ŝycia BoŜego, Duch Święty, daje o sobie znać -w swej najprostszej i
najpowszechniejszej zarazem postaci – w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, Ŝe gdziekolwiek
ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, oŜywcze tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest
myśl, Ŝe jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie”
modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie róŜnych sytuacji i warunków, raz
sprzyjających, raz przeciwnych Ŝyciu duchowemu i religijnemu. Wiele razy pod działaniem Ducha
Świętego modlitwa płynie z serca człowieka pomimo zakazów i prześladowań, a nawet wbrew
oficjalnym oświadczeniom o areligijnym czy wręcz ateistycznym charakterze Ŝycia publicznego.
(Jan Paweł //, Encyklika Dominum et vivificantem, 65)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Duch Przenajświętszy, Ten Ogień Miłości, zlewał na duszę uniŜoną Swe dary i łaski. W duszy
czułam więcej niŜ niebo, cała będąc przejęta tym Ogniem. O BoŜe Wielki, któreŜ stworzenie moŜe
wypowiedzieć co Ty dajesz tym, którzy Cię pragną znaleźć i posiąść na zawsze!… Ten cichy powiew
łaski, który działał na duszę, jak szum gwałtownego wichru, kiedy Ty o BoŜe Miłości, wstąpiłeś na
Matkę BoŜą i Apostołów zebranych w Wieczerniku na modlitwie, tak On przemieniał i moją
najmniejszą duszę” (Odpw. s. 51).

Modlitwa
BoŜe, źródło Ŝycia i dawco wszelkich łask! Ty, który mocą Ducha Świętego odnawiasz i uświęcasz
wszystko. Wejrzyj, Panie na swój Kościół, który pragnie nieustannie odnawiać się Jego mocą. Spraw,
aby nasze serca otworzyły się na Jego tajemnicze działanie. Jezu Chryste, który w tajemnicy
Odkupienia otworzyłeś nam drogę do nieba, wejrzyj na wszystkich, którzy poprzez ofiary i
poświęcenie pragną odnawiać oblicze ziemi naśladując przykład dany przez Twoją słuŜebnicę
Rozalię. Poślij nam Panie swojego Ducha, aby nasze wszystkie zamiary, pragnienia i decyzje były
skierowane ku słuŜbie BoŜej i chwale Twego Królestwa. Amen.

 • Pieśń
 1. Przyjdź Duchu święty, ja pragnę, * Oto dziś błagam Cię; * Przyjdź w Swojej mocy i sile, * Radością
  napełnij mnie.
 2. Przyjdź, jako Mądrość do dzieci; * Przyjdź, jak ślepemu wzrok; * Przyjdź, jako moc w mej słabości,
 • Weź wszystko, co moje jest.
 1. Przyjdź, jako źródło pustyni, * Mocą Swą do naszych dusz, * O niech Twa moc uzdrowienia *
  Dotknie, uleczy mnie juŜ.
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
  Patrz: Dzień pierwszy (piątek)
 • Pieśń
 1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku woła, * We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię
  was. * I ocierać będę pot płynący z czoła * I ziemskiego znoju wam osłodzę czas.
  Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * Ofiarę serc naszych nieść! * Przed jego padając tronem *
  Miłosną złóŜmy Mu cześć!
 2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, * które
  ciąŜą na was, grzechu niewolnicy, * Zdjęło z duszy waszej miłosierdzie me! O pójdźmy…

RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Zesłania Ducha Świętego

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita
  w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Poniedziałek
Dzień czwarty
Oto Matka Twoja

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Jana (J 19,26-27):
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:
„Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń
wziął Ją do siebie.
Matka Chrystusa doznaje uwielbienia „jako Królowa wszystkiego”. Ta, która przy zwiastowaniu
nazwała siebie „słuŜebnicą Pańską”, pozostała do końca wierną temu, co ta nazwa wyraŜa. Przez to
zaś potwierdziła, Ŝe jest prawdziwą „uczennicą” Chrystusa, który tak bardzo podkreślał słuŜebny
charakter swego posłannictwa: Syn człowieczy „nie przyszedł, aby Mu słuŜono, lecz aby słuŜyć i dać
swoje Ŝycie na okup za wielu” (Mt 20,28). W ten sposób teŜ Maryja stała się pierwszą wśród tych,
którzy „słuŜąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla,
któremu słuŜyć znaczy królować”, i osiągnęła w pełni ów „stan królewskiej wolności”, właściwy dla
uczniów Chrystusa: słuŜyć – znaczy królować!
(Jan Paweł //, Encyklika Redemptoris Mater, 41)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie był i jest jedynym przedmiotem mej miłości, lecz do
Jezusa prowadziła mnie zawsze Matka najdroŜsza Najśw. Panna Maryja. Nie uwierzę nigdy w to, by
moŜna było ukochać P. Jezusa nie kochając Matki Najświętszej, jak dziecko swej Matki” (Not. s. 3).
Maryja pouczała ją: „Moje dziecko, jeŜeli chcesz być do Mnie podobna, naśladuj mię w tych cnotach,
patrz jak moje Ŝycie było proste, beŜ Ŝadnej nadzwyczajności w zupełnym ukryciu” (Odpw. s. 130).

Modlitwa
BoŜe niepojęty w swej świętości! W Jezusie Chrystusie swoim Synu zostawiłeś nam wzór
świętości oraz wskazałeś ku niej drogę. Z Maryją związałeś misję zbawienia człowieka czyniąc ją
Matką Jezusa i jednocześnie nasza Matką. WspomóŜ nas, abyśmy poznali i uwierzyli, Ŝe Maryja jest
dla nas wzorem do osiągnięcia miłości doskonałej. Niech nasze Ŝycie będzie przeniknięte
pragnieniem miłości Jezusa i Maryi. Matko BoŜej Miłości, wejrzyj na lud zebrany w tej świątyni i na
kaŜdym innym miejscu, gdzie wysławia Twoją cześć i woła z ziemi pełnej niedoli. Spójrz, na wszystkie
dusze pragnące niepodzielnie kochać Twojego Syna i Ciebie. Wejrzyj na wszystkie dusze, a
szczególnie dusze miłujące Twego Syna, ucz je jak najwierniej wypełniać Jego wolę, ochraniaj przed
wszelkim grzechem i wspomóŜ w osiąganiu doskonałej miłości w pokorze, cichości i całkowitym
oddaniu się Bogu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 • Pieśń
  Ref.: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie.
 1. Za to, Ŝe dałeś nam wiarę.
 2. Za to, Ŝe dałeś nam miłość.
 3. Za to, Ŝe dałeś nam Siebie.
 4. Ty nam przebaczasz grzechy.
 5. Ty nam przywracasz Ŝycie.
 6. Za to, Ŝe jesteś z nami.
 7. Tobie śpiewamy z radością.
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

 • Pieśń
 1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, * W Nim tylko szukaj pociechy tam. * On Cię napoi Krwią
  Swoich ran; * On Ojciec, Lekarz, Pan. * Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, * Słuchaj, słuchaj, uczyń z
  nami cud! * Przemień, o Jezu, smutny ten czas, O Jezu, pociesz nas!
 2. śe z nami jesteś, pozwól to czuć, * Nadzieję naszą omdlałą wzbudź; * Daj przetrwać męŜnie prób
  ziemskich czas. * O Jezu, pociesz nas! * Słuchaj Jezu…
 3. Gdy nas otoczy krzyŜowy cień, * Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień * Znaleźć ochłodę, męstwo i
  wzór, * W Tobie, o Jezu mój. * Słuchaj Jezu..
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica
  Znalezienia Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego sztandaru
Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani
Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci wytrwać
pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita w
  wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Wtorek
Dzień piąty
Pod przewodnictwem św. Józefa

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Mateusza (Mt 1,20):
…oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do
siebie Maryi, twej MałŜonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Całkowita ofiara, jaką Józef złoŜył ze swego istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym
domu, znajduje wytłumaczenie „w niezgłębionym Ŝyciu wewnętrznym, które kierowało jego
postępowaniem i było dlań źródłem szczególnych pociech; to z niego czerpał Józef rozwagę i siłę –
właściwą duszom prostym i jasnym – dla swych wielkich decyzji, jak wówczas gdy bez wahania
podporządkował BoŜym zamysłom swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania, swoje
szczęście małŜeńskie, godząc się przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i cięŜar
odpowiedzialności, ale rezygnując, mocą nieporównanej dziewiczej miłości, z naturalnej miłości
małŜeńskiej, która tworzy rodzinę i ją podtrzymuje”.
To poddanie się Bogu, będące gotowością woli do poświęcenia się Jego słuŜbie, nie jest niczym
innym jak praktyką poboŜności, która stanowi jeden z przejawów cnoty religijnej.
(Jan Paweł II, Adhortacja Redemptoris custos, 26)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Po naboŜeństwie do Najświętszej Maryi Panny najgoręcej modliłam się do Św. Józefa. Jego
obrałam za Opiekuna i Mistrza w Ŝyciu wewnętrznym. Święty Józef najgoręcej kochał Pana Jezusa
po Najświętszej Maryi Pannie, więc Jego wstawiennictwo przed Panem Jezusem jest
najskuteczniejsze. Św. Józef był mi pomocą, radą i światłem, co mam czynić by się podobać Panu
Jezusowi i radość Mu sprawić. (…)
(…) Z serca zaś najczęściej modliłam się tak: Święty Józefie, mój Najukochańszy Ojcze i
Opiekunie, proszę Cię serdecznie, naucz mnie kochać Pana Jezusa i Najświętszą Maryję Pannę tak,
jak Ty Ich kochałeś; zachowaj mnie od grzechu, wspomóŜ mnie w chwili pokus, bym nie upadła;
naucz mnie modlić się w sposób doskonały, pomóŜ mi dojść do jak najściślejszego zjednoczenia się z
Panem Jezusem przez miłość jak najgorętszą; daj mi – błagam Cię – takiego spowiednika, który by mi
pomógł wejść na wąską ścieŜkę doskonałości chrześcijańskiej i po tej ścieŜce doprowadził mnie na
sam szczyt. (…)

Modlitwa
BoŜe niepojętej dobroci, który nieustannie powołujesz człowieka do Ŝycia w świętości. Ty
powołałeś Świętego Józefa do przyjęcia roli i zadań Opiekuna Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
WspomóŜ nas, abyśmy w osobie Świętego Józefa widzieli wzór cnót chrześcijańskich, podobnie jak
to czyniła S.B. Rozalia Celakówna, która uczyła się od niego wierności, sprawiedliwości, pozostania
w ukryciu oraz odrzucenia własnych ambicji.
Święty Józefie, który roztoczyłeś swą opiekę nad SłuŜebnicą BoŜą Rozalią, spójrz na wszystkie
dusze pragnące w sposób bezwarunkowy ukochać Pana Jezusa i jego Matkę, Maryję. Wypraszaj
nam zdroje łask, abyśmy potrafili chronić czystości naszych dusz jak skarbu po to, aby uczynić z nich
godne mieszkanie dla Boga. Święty Józefie, chroń nasze dzieci i młodzieŜ od wszelkiej nieczystości,
która niszczy w ich sercach BoŜe Ŝycie. Wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy na miarę swoich sił i
współpracując z łaską Chrystusa, budowali na ziemi Królestwo BoŜe. Amen.

 • Pieśń
 1. Upadnij na kolana, ludu czcią przęjęty. * Uwielbiaj swego Pana:* Święty, Święty, Święty…
 2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty, * Na wschodzie i zachodzie:* Święty…
 3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam laską zdjęty* Niech wiecznie wielbion będzie: Święty…
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
  Patrz: Dzień pierwszy ( piątek )
 • Pieśń
 1. CóŜ Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie?
 • Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. * Panie nasz, króluj nam! * BoŜe nasz, króluj nam!
 • Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!

W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz…
RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Dźwigania KrzyŜa
Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy –
z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie
  rozkwita w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Środa
Dzień szósty
Wpatrzeni w Świętą Rodzinę

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
  Z Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk 2,51):
  Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu, i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie
  wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
  Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i moŜliwości i zawsze je popierać. Kochać
  rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraŜa, aby móc je pokonać. Kochać
  rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś
  szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem,
  dręczonej rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do samej siebie, do własnego
  bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga. „Trzeba, aby rodziny naszych
  czasów powstały! Trzeba, aby szły za Chrystusem!”
  (fan Paweł l\, Adhortacja Familiaris consortio, 86).

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„I św. Józef wskazywał mi proste Ŝycie Najświętszej Rodziny w Nazarecie, bez rozgłosu, mało
znane, by się na nim wzorować… I to Ŝycie tak bardzo mnie zachwycało i porywało… To Ŝycie stało
się dla mnie najwaŜniejszym ideałem, bo ono najwięcej zbliŜało mnie do Pana Boga i z Nim
upodabniało” (Odpw. s. 6).

Modlitwa
BoŜe, Ojcze rodzaju ludzkiego! Ty, który przyszedłeś na świat w rodzinie i ukazałeś ją jako
czytelny znak miłości, wzajemnego poszanowania i dobroci, spraw abyśmy ciągle na nowo uczyli się
miłości oraz odnajdywali drogę do osiągnięcia szczęścia kontemplując doskonałość Świętej Rodziny
z Nazaretu.
Jezu, który poprzez swoje Wcielenie uświęciłeś Ŝycie w rodzinie, Tobie dziś zawierzamy kaŜdą
rodzinę ludzką, zarówno tę, Ŝyjącą z dala od prawdziwego szczęścia, jak i tę, która cieszy się darami
BoŜej łaski. Sługa BoŜa Rozalia ukazała, Ŝe prawdziwe szczęście jest w wiernym pełnieniu woli BoŜej
oraz nazaretarlskim klimacie serdeczności i cichości. Wejrzyj na wszystkie rodziny polskiej ziemi,
błogosław im i spraw, aby odnalazły prawdziwe wartości, które rodzinę tworzą, scalają i pozwalają
odnaleźć Twój pokój. Niech spełni się wołanie aby: „Polska rodzina była Bogiem silna”. Amen.

 • Pieśń
  „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam! (x3)
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
  Patrz: Dzień pierwszy (piątek)
 • Pieśń
 1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku woła, * We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was.
 • I ocierać będę pot płynący z czoła * I ziemskiego znoju wam osłodzę czas.
  Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * Ofiarę serc naszych nieść! * Przed Jego padając tronem *
  Miłosną złóŜmy Mu cześć! 2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * ja dla was tu jestem,
  by łańcuchy te, * które ciąŜą na was, grzechu niewolnicy, * Zdjęło z duszy waszej miłosierdzie me! O
  pójdźmy…
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Narodzenia Pańskiego
  Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
  Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
  ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
  Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
  jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
  i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
  BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
  szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
  przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
  Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita
  w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Czwartek
Dzień siódmy
Idąc za przykładem Świętych

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
  Z Pierwszego Listu Św. Piotra Apostoła (1 P 1,15-16):
  … w całym postępowaniu stańcie się wy równieŜ świętymi na wzór Świętego, który Was
  powołał, gdyŜ jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty”.
  Męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi
  ich Ŝycia, do głębi przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzucają jasny promień światła na
  kaŜdą epokę dziejów, budząc zmysł moralny. Poprzez swoje świadectwo dobru stają się wyrzutem
  dla tych wszystkich, którzy łamią prawo (por. Mdr 2,12), przypominając ciągłą aktualność słów
  proroka: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na
  światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!” (Iz
  5,20). (Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 93)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„ZbliŜyła się do mojego łóŜka i rzekła: […]. Ciesz się bardzo, Ŝe ci dał Pan Jezus wiele cierpieć:
wzgardy, poniŜenia, oszczerstw i róŜnych cierpień zwłaszcza cierpień w szpitalu i prześladowania od
pewnych dusz. I jakaŜ to nieoceniona łaska jest ci dana, Ŝe Pan Jezus pozwolił takie rzeczy
wycierpieć! Jest to największa łaska, jaką otrzymałaś w tym Ŝyciu od Pana Boga” (Wyzn. s. 209).

Modlitwa
BoŜe Ojcze wszelkiej łaski! W Twoich Świętych nieustannie ukazujesz swoją niezmierzoną
dobroć i opiekę dla całego Kościoła. Ty, za przyczyną naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa
wskazujesz świętym drogę do doskonałości i pozwalasz im – juŜ na ziemi – zakosztować owoców
Odkupienia. Dodaj nam sił abyśmy mieli odwagę podąŜać do świętości wzmocnieni przykładem
Sługi BoŜej Rozalii Celakówny.
Jezu Chryste, który cieszysz się kaŜdą duszą pragnącą Cię miłować ponad świat i własne Ŝycie.
Oblubienicy Serca Swego dałeś zakosztować niebiańskiej słodyczy miłości królując niepodzielnie w
jej czystym sercu. Panie i Królu, Ty chcesz królować w sercach prawych i szczerych, ubogich i
prostych, cierpiących i zniewaŜonych, za przyczyną Twej SłuŜebnicy Rozalii, wejrzyj na te dusze i
uczyń je królestwem swojej miłości, pokoju i prawdy. Niech zapalają wszystkie serca oziębłe i
obojętne dla czci i wysławienia Ojca Niebieskiego. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 • Pieśń
 1. CóŜ Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie? * Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. *
  Panie nasz, króluj nam! * BoŜe nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
 2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz…
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

 • Pieśń
 1. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty. * Uwielbiaj swego Pana:* Święty, Święty, Święty.
 2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty, * Na wschodzie i zachodzie:* Święty…
 3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską zdjęty* Niech wiecznie wielbion będzie: Święty…
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Ustanowienia Eucharystii

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i
nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie
  rozkwita w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Piątek
Dzień ósmy
Z następcami Chrystusa

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Pucha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 7,26):
Takiego bowiem potrzeba nam było Arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego,
oddzielonego od grzeszników, wywyŜszonego ponad niebiosa.
Kapłan zawsze i niezmiennie znajduje źródło swej toŜsamości w Chrystusie – Kapłanie. To nie
świat potwierdza jego status wedle swych potrzeb i roli, jaką on odgrywa w społeczeństwie. Kapłan
jest naznaczony pieczęcią Kapłaństwa Chrystusowego, by uczestniczyć w Jego charakterze
jedynego Pośrednika i Odkupiciela.
Stąd teŜ na tym sakramentalnym gruncie otwiera się dla kapłana wielka „przestrzeń” posługi
wobec dusz dla zbawienia ich w Chrystusie i Kościele: słuŜby, która winna być bez reszty pobudzona
miłością dusz ludzkich na wzór Chrystusa, który oddaje dla nich Ŝycie. Bóg pragnie zbawienia
wszystkich ludzi, aby nie zginęło ani jedno z tych małych (por. Mt 18,14). „Kapłan winien zawsze być
gotów odpowiedzieć potrzebom dusz”, mawiał Proboszcz z Ars. „On nie Ŝyje dla siebie; Ŝyje dla was”.
Kapłan Ŝyje dla ludzi świeckich: oŜywia ich i umacnia w wykonywaniu powszechnego kapłaństwa
wiernych – tak bardzo uwydatnionego przez II Sobór Watykański – które polega na składaniu
duchowej ofiary z Ŝycia, na dawaniu świadectwa zasadom chrześcijańskim w rodzinie, na
podejmowaniu zadań w świecie i na uczestnictwie w ewangelizacji braci. JednakŜe posługa kapłana
ma inny charakter. Został on wyświęcony, by działał w imieniu Chrystusa – Głowy i by wprowadzał
ludzi w nowe Ŝycie…
(Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1986 roku, 10) Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Kapłan to drugi Chrystus, więc dla kapłanów byłam i jestem ustosunkowana, tak jak do
Chrystusa Pana. Nad błędami Kapłanów płakałam bardzo, ale się nigdy nie gorszyłam, ani ich przez
to nie obrzydzałam, modliłam się i modlę się za Kapłanów jak tylko umiem” (Odpw. s. 73).

Modlitwa
BoŜe, Królu nieba i ziemi! Jezus Chrystus ustanowił święte kapłaństwo dla składania duchowych
ofiar, dla czci i chwały Twojego Imienia i zbawienia wiecznego wszystkich wierzących. Z wielką
czcią i pokłonem przychodzimy więc, aby ucząc się miłości od Chrystusa Pana i Króla, polecać
Tobie tych, których On ukochał aŜ do końca. Chryste, Apostołka Twojego Serca głęboko rozumiała,
jak bardzo kapłaństwo jest święte, jak staje się posługą miłości oraz jak jest wszczepione w Twoje
Boskie Serce. Przez przyczynę Rozalii, która obdarzała największym szacunkiem swojego
spowiednika i kierownika duchowego, prosimy Cię Jezu – NajwyŜszy Kapłanie, abyś wejrzał dzisiaj
na swoich wybranych wedle swego miłosierdzia. To oni prowadzą dusze do świętości; okaŜ im
Panie swoją miłość i udziel światła Ducha Świętego. Umacniaj ich swoją mocą, wspomagaj
wiernością ludu i chroń od wszelkiego zła. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 • Pieśń
 1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny * Tęskny się w niebo unosi dźwięk. * O Boskie Serce, skarbie
  jedyny, * Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. * Nie chciej odrzucać modlitwy tej, * Bo Twej litości
  błagamy w niej, * Serce Jezusa, ucieczko nasza, * Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.
 2. W Tobie, o Serce Króla naszego, * Świeci nam słodkich nadziei blask. * Ty nie odrzucisz ludu
  Swojego, * Tyś niezgłębioną przepaścią łask. * A naszą nędzę tak dobrze znasz; * My bardzo biedni,
  o Panie nasz! * Serce Jezusa…
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
  Patrz: Dzień pierwszy (piątek)
 • Pieśń
  Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie Chwała i cześć Jezusowi Chwała,
  niech będzie chwała Tak, Jemu chwała i cześć (x3)

RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Ukrzyżowania Pana Jezusa

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i
nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita
  w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Sobota
Dzień dziewiąty
Panie, przyjdź Królestwo Twoje

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Pucha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 15,24):
Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaŜę królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką
Zwierzchność, Władzę i Moc.
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Od Niego bowiem, od samego Chrystusa otrzymałem to
polecenie. Jestem apostołem, jestem świadkiem. Im odleglejszy cel, im trudniejsze zadanie, tym
gorętsza jest „miłość, która przynagla nas”. Mam obowiązek głosić lego imię: Jezus jest „Chrystusem,
Synem Boga Ŝywego”…Obym nigdy nie przestał o Nim mówić: On jest światłem, On prawdą,
owszem, „drogą, prawdą i Ŝyciem”. On chlebem i źródłem wody Ŝywej: zaspokaja głód i gasi
pragnienie….Oto Jezus Chrystus, o którym juŜ słyszeliście, owszem, większość z was naleŜy do
Niego, bo jesteście chrześcijanami. Wam przeto, o chrześcijanie, powtarzam Jego imię, do
wszystkich zaś ludzi wołam: Jezus Chrystus jest początkiem i końcem, alfą i omegą, Królem nowego
świata, tajemnym i ostatecznym wyjaśnieniem naszego losu i dziejów ludzkości….
(Paweł VI, Homilia wygłoszona w Manilii, 29 XI 1970) Chwila milczenia

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Oświadczam ci to moje dziecko, jeszcze raz, Ŝe tylko te Państwa nie zginą, które będą oddane
Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem” (Wyzn. s. 31); i dalej:
„Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Marię przyszedł Syn BoŜy by zbawić świat i tu równieŜ przez
Marię przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie
przedmurzem chrześcijaństwa, silna i potęŜna, o którą się rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie”
(Odpw. s. 94).

Modlitwa
BoŜe, Ojcze miłosierdzia! Ty, który nieustannie szukasz człowieka, który zgubił drogę powrotu do
Ciebie – Jedynego Pana i Ojca wszystkich dzieci – daj mu światło odnalezienia drogi do Ciebie. Nasz
Pan i Król Jezus Chrystus objawił, Ŝe jedynym pewnym schronieniem człowieka jest Jego Boskie
Serce. Panie nasz i Królu, jakŜe bardzo pragniemy, abyś razem z Maryją królował w naszych
sercach, w naszym narodzie i państwie. Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki prosimy, aby naród
polski uwierzył, Ŝe z aktu obrania Ciebie za Króla i Pana wynika jedynie dobro. Królu pełen
miłosierdzia, za przyczyną SłuŜebnicy BoŜej Rozalii Celakówny, która poświęciła swoje Ŝycie dziełu
Intronizacji, przyjmij nas tutaj zgromadzonych za twych poddanych. Przyjmij takŜe nasze hołdy,
cześć, wierność oraz akt zawierzenia Królowi Wszechświata. Maryjo, Matko Miłosierdzia, prowadź
nasz naród do całkowitego przyjęcia i obrania Twego Syna za Króla i Pana, abyśmy poznali, Ŝe
Królestwo BoŜe jest prawdziwym szczęściem i w nim moŜliwe jest spełnienie Ŝycia na ziemi. Amen.

 • Pieśń
 1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny BoŜe, * Którego niebo objąć nie moŜe, * Ja, proch mizerny,
  przed Twą moŜnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.
 2. Tu Stwórcę Swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecznie, pokłon oddaję; * Cieszę się wielce z Twej
  Boskiej chwały, * Niech Ci się kłania z niebem świat cały.
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

 • Pieśń
  Najświętsze Serce BoŜe, * Poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, * Nasze rodziny i nas
  samych, * Serce BoŜe, przyjdź Królestwo Twoje. (x3)
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Znalezienia Pana Jezusa w
  świątyni
  Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
  Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
  ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
  Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
  jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i
  nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
  BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
  szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
  przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
  Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * / świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita
  w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo
Opublikowano Bez kategorii | 124 Komentarze

5.11.2020 r. czwartek, godz. 22:07

NIE OPUSZCZAJ MNIE JEZU, NIE OPUSZCZAJ.

TAK MÓWIŁAŚ DO MNIE PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM BO ZNOWU MIAŁAŚ TE SWOJE WĄTPLIWOŚCI.
KOCHANE DZIECI BOŻE! PRZYRZEKAM WAM,ŻE NIE OPUSZCZĘ ŻADNEGO Z WAS AŻ DO CHWILI MOJEGO PRZYJŚCIA.
JUTRO 6 LISTOPADA MINIE 7 LAT JAK POKAZAŁEM CI SIĘ NA NIEBOSKŁONIE NA BIAŁYM OBŁOKU W BIAŁEJ SZACIE. PRZYGARNIAŁEM WAS SWOIMI RĘKOMA I MIAŁEM NADZIEJĘ ,ŻE ZNAJDZIE SIĘ CHOĆ JEDEN MALARZ,KTÓRY TO PRZECZYTA I ZECHCE MNIE NAMALOWAĆ W TYM WIZERUNKU. POWIEDZIAŁEM DO CIEBIE „TAKIEGO MNIE OCZEKUJCIE”,ALE TO NIE WYDARZY SIĘ JESZCZE TERAZ KIEDY ZOBACZYCIE MNIE NA TYM OBŁOKU. NA TEN MOMENT MUSICIE JESZCZE POCZEKAĆ KIEDY PRZYJDĘ JAKO SĘDZIA SPRAWIEDLIWY ABY OSTATECZNIE WAS PRZYGARNĄĆ DO SIEBIE-TE DZIECI,KTÓRE NA TO ZASŁUŻĄ.
TERAZ JAK MÓWIŁEM BĘDZIE WIELKA BITWA MIĘDZY DOBREM I ZŁEM CZYLI MIĘDZY DZIEĆMI BOGA I DZIEĆMI SZATANA. WIDZICIE,ŻE TO SIĘ DZIEJE W WASZYM NARODZIE I NA CAŁYM ŚWIECIE. JEST TO WOJNA RELIGIJNA TO ZNACZY PRZECIWKO WAM CHRZEŚCIJANOM.
ZAPOWIADAŁEM TO JUŻ OD DAWNA,ŻE W CZASACH OSTATECZNYCH NASTĄPI NASILONA WALKA SZATANA PRZECIWKO MOIM WYBRANYM.
BARDZO DOBRZE,ŻE MODLICIE SIĘ NA RÓŻAŃCU BO WIECIE DZIECI PRZECIEŻ,ŻE ZWYCIĘSTWO PRZYJDZIE PRZEZ MATKĘ BOŻĄ OTOCZONĄ ARMIĄ ANIOŁÓW DOWODZONĄ PRZEZ ARCHANIOŁÓW A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ARCHANIOŁA MICHAŁA,KTÓRY POMOŻE MATCE BOŻEJ ZMIAŻDŻYĆ TO ZŁO CO PANUJE NA ŚWIECIE.
WSZYSTKIE MOJE DZIECI , KTÓRE ZWRACAŁY SIĘ W MODLITWIE O TĘ POMOC DO ARCHANIOŁÓW I ANIOŁÓW SĄ TERAZ BEZPIECZNE I MAJĄ ICH W SWOJEJ BLISKOŚCI.
NIE LĘKAJCIE SIĘ WALCZYĆ PRZECIWKO SZATANOWI BO I WY MACIE W TEJ WALCE UDZIAŁ JAKO DZIECI BOŻE.
PAMIĘTAJCIE O TYM,ŻE NIC BEZ WOLI BOŻEJ TERAZ NIE DZIEJE SIĘ NA ŚWIECIE.
PAMIĘTACIE JAK MÓWIŁEM”: WYBIERAJCIE BEZPIECZEŃSTWO LUB PRZEKLEŃSTWO” ALE MUSICIE TO ZROZUMIEĆ ŻE PAN BÓG PROWADZI WAS SWOIMI DROGAMI ABY SIĘ WYPEŁNIŁA APOKALIPSA. CZASAMI MOWA BOGA NIE JEST DLA WAS ZROZUMIAŁA BO CZUJECIE SIĘ TERAZ OSZUKANI,ŻE TAK KAZAŁEM WAM WYBRAĆ.JA WAS NIE OSZUKUJĘ LECZ TEŻ JA JEZUS CHRYSTUS WYKONUJĘ W DALSZYM CIĄGU WOLĘ MOJEGO OJCA,KTÓRY JEST STWÓRCĄ NIEBA I ZIEMI I CAŁEGO WSZECHŚWIATA. PAN BÓG PRAGNĄŁ ABY TO ZŁO SIĘ OBNAŻYŁO I BYŁO DLA WAS WIDOCZNE A ZRESZTĄ WY NIE MIELIŚCIE INNEGO WYBORU.
OD WIELU LAT MACIE NARZUCONE BRZEMIĘ WYBIERANIA TYLKO LEPSZEGO ZŁA NIE SPOŚRÓD DOBRA,KTÓRE ISTNIEJE LECZ NIE JEST DOPUSZCZONE DO PANOWANIA I RZĄDZENIA NA TYM ŚWIECIE.
SĄDZĘ,ŻE MNIE ZROZUMIELIŚCIE I NIE GARDZICIE TYM CO WAM PRZEDSTAWIAMY JAKO COŚ CO JEST DLA WAS NAJLEPSZE W DANYM CZASIE.
PAN BÓG WAS KOCHA I PATRZY TERAZ NA TEN ŚWIAT ZE SMUTKIEM,ŻE TAK WIELU NIE PODĄŻYŁO ZA JEGO SYNEM,CZYLI ZA MNĄ ABY MNIE NAŚLADOWAĆ.
GARDZĄ ONI,KAŻDĄ ISTOTĄ ,KTÓRĄ PAN BÓG IM OD DAWNA ZAPLANOWAŁ,JAKO DZIECI BOŻE. U WAS W POLSCE WIELE KRWI NIEWINIĄTEK BYŁO PRZELANEJ I NADAL SIĘ PRZELEWA . JEST WIELE ABORCJI UKRYTYCH O KTÓRYCH NIE WIECIE A TERAZ KOBIETY NAWET NIE POTRAFIĄ JUŻ PRZEŻYWAĆ UTRATY WŁASNEGO DZIECKA,KTÓRE CHCĄ ZABIĆ BEZ ŻADNYCH WYRZUTÓW SUMIENIA I ZABIJAJĄ BEŻ ŻADNEGO WAHANIA. DOTYCZY TO WIĘKSZOŚCI KOBIET BO NIE MAJĄ ONE WIARY I SĄ DZIEĆMI SZATANA.
NIE MAJĄ W SERCU MIŁOŚCI ANI DO BOGA ANI DO POCZĘTEGO DZIECKA ANI DO SWOICH RODZICÓW CZY DZIADKÓW.
NASTAWIENI NA WYGODĘ PODĄŻAJĄ ZŁĄ DROGĄ,PROSTO DO PIEKŁA-KTÓRE ISTNIEJE.
PAN BÓG NIE MARNUJE TEGO ISTNIENIA POCZĘTEGO LECZ BARDZO JE PIELĘGNUJE I CZĘSTO TO ISTNIENIE PRZEKAZUJE INNEJ GODNEJ MATCE ,KTÓREJ MOŻE ZAUFAĆ,ŻE TEGO NIE ZMARNUJE. TO JEST DLA WAS ZA TRUDNE ABYŚCIE TERAZ TO ZROZUMIELI ,TEGO CO CHCIAŁEM WAM PRZEKAZAĆ.

TE DNI BĘDĄ TERAZ NAJTRUDNIEJSZE I BĘDZIECIE SZUKAĆ PRAWDZIWYCH KAPŁANÓW A ICH TRUDNO BĘDZIE ODNALEŹĆ. NAWET CI ZA KTÓRYCH TERAZ PORĘCZACIE OKAŻĄ SIĘ CZĘSTO ZDRAJCAMI.
POCZUJECIE GŁÓD BOGA W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII I DLATEGO JUŻ NIEDŁUGO ZATRIUMFUJE NIEPOKALANE SERCE MARYI ABYŚCIE MOGLI ODBUDOWAĆ KOŚCIÓŁ NA MIARĘ WASZYCH PRAGNIEŃ.
JESZCZE TYLKO NIECH SIĘ POJAWI ANTYCHRYST A PAN BÓG ZMIECIE GO ZE SWOJEGO TRONU Z WIELKĄ MOCĄ I Z WIELKĄ POTĘGĄ SWOJEGO WŁADANIA NAD CAŁYM ŚWIATEM.

BĄDŹCIE DZIECI CIERPLIWE I NIE UPADAJCIE W WIERZE KIEDY ZOSTAŁO WAM JUŻ TAK MAŁO CZASU DO TEGO ABY NIEBO POŁĄCZYŁO SIĘ Z ZIEMIĄ I UJRZYCIE TYSIĄCLETNIE KRÓLOWANIE W MIŁOŚCI I POKOJU.
POTEM ZNOWU NA CHWILĘ ZŁO BĘDZIE CHCIAŁO ZAMANIFESTOWAĆ ALE JA WTEDY WKROCZĘ JAKO SĘDZIA SPRAWIEDLIWY TAK JAK DROGIE DZIECKO MNIE ZOBACZYŁAŚ W TEJ WIZJI NA OBŁOKU.
I WTEDY KONIEC WASZEJ UDRĘKI.

DO ZOBACZENIA W NIEBIE- WASZ JEZUS

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 81 Komentarzy

10 Rocznica Księgi Prawdy – oficjalne wydarzenia i nowości

Drodzy Rycerze Armii Reszty Naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Pisze do Was Maria od Bożego Miłosierdzia, a moim celem jest osobiście zaprosić Was do aktywnego uczestnictwa w pewnym bardzo ważnym, kluczowym etapie w tej Misji.

Gdy nadejdzie 8 listopada 2020 roku będziemy świętować dziesiątą rocznicę Misji „Jezus do ludzkości”. To przed dziesięciu laty, 8 listopada 2010 roku, kiedy przed figurką Matki Bożej odmawiałam Różaniec święty, po raz pierwszy otrzymałam Orędzie od Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 3 w nocy 9 listopada 2010 roku Nasz Pan Jezus Chrystus przemówił do mnie po raz pierwszy. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział mi: „Wracam teraz na ziemię, jak zostało to przepowiedziane. Ten czas nadchodzi tak szybko, że wielu nie będzie przygotowanych… Nie ma teraz wiele czasu, by Moi prorocy pomogli przygotować ludzkość na to Wielkie Wydarzenie”.

Obecnie, po dziesięciu latach, wypełniło się już wiele z proroctw danych przez Najświętszą Trójcę. Jedno z bardziej znaczących proroctw, które się spełniło, dotyczy rezygnacji papieża Benedykta XVI w dniu 11 lutego 2013 roku. Dokładnie rok przed tymczasem, 11 lutego 2012 roku, Jezus powiedział: „Mój biedny święty wikariusz papież Benedykt XVI zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie”.

Abyśmy mogli świętować ten bardzo ważny, kluczowy etap, chciałabym osobiście zaprosić Was do uczestnictwa w specjalnej konferencji internetowej z okazji 10 rocznicy Księgi Prawdy. Ta dwudniowa konferencja internetowa odbędzie się w programie zoom 8 listopada w godzinach 9-10 czasu Hongkong [8 listopada od 14 do 15 czasu polskiego – przyp. pol. red.] i 9 listopada w godzinach 9-10 czasu Hongkong [9 listopada od 14 do 15 czasu polskiego – przyp. pol. red.]. Ta konferencja internetowa będzie po angielsku, jednak będą podczas niej tłumaczenia na żywo w językach: hiszpańskim, niemieckim, niderlandzkim, francuskim, węgierskim, wietnamskim, indonezyjskim, koreańskim, portugalskim i albańskim.

Jeśli w przeszłości zarejestrowaliście się choć na jedno z naszych spotkań modlitewnych w programie zoom, zostaniecie automatycznie zarejestrowani na tę szczególną konferencję internetową. Proszę, oczekujcie maila od „Jesus to Mankind Global” informującego was, że zostaliście zarejestrowani na to wydarzenie. Ten mail od „Jesus to Mankind Global” będzie zawierał także instrukcje, w jaki sposób możecie dołączyć od tego internetowego wydarzenia poprzez program zoom.

Jeśli czytacie te słowa, to znaczy, że jesteście zaproszeni przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa w bardzo szczególny sposób do służenia Mu w tej ostatniej, ważnej Misji. Wezwanie skierowane do Was jest bardzo szczególne: jest to wezwanie do towarzyszenia Matce Bożej, Współodkupicielce, i Najświętszej Trójcy w tym ich ostatnim wysiłku ocalenia tak wielu dusz, jak to jest możliwe, w czasie przygotowań na chwalebny Powrót Jezusa.

Proszę, dołączcie do nas w tej szczególnej konferencji. Podczas tej internetowej konferencji przekażę Armii Reszty pewne ważne wskazania.

Niech Dobry Bóg błogosławi Was i Waszą rodzinę! Niech wynagrodzi Wam obfitością łask za Waszą hojność w służeniu Mu w tej Misji.

Wasza w Jezusie Chrystusie,
Maria od Bożego Miłosierdzia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zbliża się 10 Rocznica Misji „Jezus do ludzkości” i Księgi Prawdy, którą będziemy świętować 8 i 9 listopada tego roku. Z tej okazji Maria od Bożego Miłosierdzia skierowała list do każdego, kto czuję się członkiem Armii Reszty Jezusa Chrystusa, a także podjęte są różne oficjalne inicjatywy.

Każdy, kto się rejestrował i brał udział w oficjalnych globalnych, angielskojęzycznych spotkaniach modlitewnych na zoomie, powinien otrzymać na swojego maila dziś (31 października 2020) lub jutro list Marii od Bożego Miłosierdzia (po angielsku) napisany z okazji 10 Rocznicy objawień. Polskie tłumaczenie tego listu powinno dotrzeć mailowo do wszystkich, którzy rejestrowali się na polskie spotkania modlitewne, jutro lub ostatecznie w poniedziałek rano.

Celebracja 10 rocznicy objawień będzie miała miejsce – tak jak minione spotkania internetowo poprzez program zoom – w dniach 8 i 9 listopada o godzinie 14 polskiego czasu (jednego i drugiego dnia powinna potrwać około godziny) w języku angielskim. Każdy, kto rejestrował się na minione spotkania, nie musi teraz rejestrować się na rocznicę, bo otrzyma maila z zaproszeniem. A dla nowych, którzy chcieliby dołączyć, są dwa oddzielne linki do rejestracji na dwa dni.
Dzień pierwszy
Dzień drugi
Podczas tych spotkań dowiemy się o nowościach w Misji od Marii, także o tym, co Jezus jej ostatnio zalecił dla Misji.

Powołana została też prosta, nowa i oficjalna strona internetowa Misji Zbawienia:
https://jtmglobal.network
mająca na celu koordynować spotkania modlitewne Krucjaty Modlitwy i przekazywać oficjalne ogłoszenia Misji Zbawienia poprzez mailową listę wysyłkową. Prosimy, aby wszyscy, którzy czują się członkami grup modlitewnych Krucjaty Modlitwy (choćby z powodu trudności jedynie jednoosobowych grup we własnym domu) lub podążają za Księgą Prawdy, a do tej pory nie byli jeszcze zapisani na zoomie na spotkania modlitewne, weszli na tę stronę i zapisali się na tę listę wysyłkową. To jest od teraz jedyna oficjalna lista wysyłkowa w Misji z oficjalnymi ogłoszeniami. Wszyscy, którzy rejestrowali się na globalne lub polskie spotkania na zoomie, zostaną zapisani na nią automatycznie. Tłumaczenie strony rejestracji na polski, jak i na dziesiątki innych języków, jest automatyczne (przez automatycznego tłumacza elektronicznego), dlatego prosimy się nie przejmować niedoskonałością tłumaczenia.

Tymczasem do 7 listopada w ramach nowenny przez 10 Rocznicą codziennie o godz. 21 polskiego czasu prowadzone są wieczorne czuwania modlitewne, międzynarodowe modlitwy różańcowe i Modlitwy Krucjaty (link do dołączenia się: https://zoom.us/j/95327393434).

Opublikowano Bez kategorii | 106 Komentarzy

Różaniec do Granic Nieba od 1 do 8 listopada 2020

Opublikowano Bez kategorii | 107 Komentarzy

22.X.2020 r. godz. 22:11

PRZYSZEDŁEM OGIEŃ RZUCIĆ NA ZIEMIĘ I PRAGNĘ ABY JUŻ ZAPŁONĄŁ.

DZISIAJ OBCHODZICIE W KOŚCIELE ŚWIĘTYM WSPOMNIENIE WASZEGO ŚWIĘTEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II. MODLILIŚCIE SIĘ PRZEZ 9 DNI NOWENNĄ DO TEGO ŚWIĘTEGO ABY UPRASZAŁ ŁASKĘ ODRZUCENIA ABORCJI EUGENICZNYCH W WASZYM NARODZIE.MÓJ OJCIEC WSZECHMOGĄCY KOCHA KAŻDE SWOJE STWORZENIE I JEST MU OJCEM, WYSŁUCHAŁ WAS PRZEZ WASZEGO RODAKA I CAŁE NIEBO SIĘ TEGO DNIA RADUJE RAZEM Z WAMI DZIEĆMI BOŻYMI. INNE DZIECI W WASZYM NARODZIE PO STRONIE ZŁA BARDZO SĄ NIEZADOWOLONE I ATAKUJĄ DZIECI BOŻE I CAŁY TRYBUNAŁ WASZ KONSTYTUCYJNY ,ŻE USTANOWIŁ TAKIE PRAWO JAKIE PODOBA SIĘ W NIEBIE.
ALE JA PRZYSZEDŁEM ABY RZUCIĆ NA ŚWIECIE OGIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO I ZAWSZE BEDZIE WAMI ROZŁAM BO DO KOŃCA BĘDZIE WALKA POMIĘDZY DOBREM A ZŁEM,POMIĘDZY DZIEĆMI BOGA I DZIEĆMI SZATANA.W JEDNEJ RODZINIE BĘDZIECIE PORÓŻNIENI I W JEDNYM NARODZIE BRAT PRZECIWKO DRUGIEMU I TAK BĘDZIE AŻ DO MOJEGO POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA.
NA CHWILĘ TYLKO ZAPANUJE POKÓJ POZORNY MIĘDZY WAMI KIEDY PRZYJDZIE WAM DOŚWIADCZYĆ MOJEGO MIŁOSIERDZIA – AKTU OSTRZEŻENIA. WTEDY WIELU SIĘ NAWRÓCI,WIELU Z WAS UMRZE BO ŚWIATŁO BOGA NIE BĘDZIE PRZEZ NIEKTÓRYCH WIDOCZNE I ICH WŁASNE GRZECHY POWALĄ ICH NA ZAWSZE.W WIELKIM ZACIETRZEWIENIU NIE ROZPOZNAJĄ TEGO MIŁOSIERDZIA I PÓJDĄ ICH DUSZE NA ZATRACENIE NA ZAWSZE.

WIELKI TO CUD DZISIAJ WYDARZYŁ SIĘ W WASZYM NARODZIE I TAK BARDZO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II SIĘ Z TEGO CIESZY RAZEM Z WAMI.TĄ NOWENNĄ DO ŚW JANA PAWŁA II MÓDLCIE SIĘ DZIECI TAKŻE O INNE ŁASKI DLA WASZEGO NARODU.
DZISIAJ USŁYSZAŁAŚ W NOCY IMIĘ „REMIGIUSZ” I GDY WPISAŁAŚ W PRZEGLĄDARKĘ „REMIGIUSZ BIBLIA”TO ZNALAZŁAŚ AUTORA O TYM IMIENIU ,KTÓRY ROZPRAWIA W SWYM DZIELE O ŚWIĘTYM IMIENIU JAHVE- BOGA OJCA.
GDY MOJŻESZ ZAPYTAŁ BOGA OJCA,MOJEGO OJCA, KTÓRY,MNIE POSŁAŁ NA ZIEMIĘ, JAK MA NAZYWAĆ STWÓRCĘ NIEBA I ZIEMI, GDY ZAPYTA GO O TO LUD TO BÓG WSZECHMOGĄCY ODPOWIEDZIAŁ :” JA JESTEM,KTÓRY JESTEM”
CO TO OZNACZA,ŻE PAN BÓG WASZ I MÓJ OJCIEC JEST OD ZAWSZE OBECNY W KAŻDYM SWOIM DZIECKU I JEST BOGIEM ABRAHAMA,BOGIEM IZAAKA I BOGIEM JAKUBA I DLA WAS WASZYM OJCEM PRZEDWIECZNYM”JA JESTEM „TO ZNACZY, ŻE NIE ODSTĘPUJE OD ŻADNEGO SWOJEGO STWORZENIA ANI NA CHWILĘ BO TAK BARDZO WAS KOCHA JAK PRAWDZIWY OJCIEC SWOJE KAŻDE DZIECKO, I JEST, BYŁ I BEDZIE I TAKIE JEST JEGO IMIĘ.
BÓG OJCIEC OCZEKUJE OD WAS NARODZIE POLSKI! ABYŚ PRZYWRÓCIŁ MU ODEBRANE JEGO ODDZIELNE ŚWIĘTO BOGA OJCA.
JA JEZUS CHRYSTUS PROSZĘ WAS O TO ABY PIERWSZY DZIEŃ PO PRZEMIENIENIU PAŃSKIM-7 SIERPNIA BYŁ DNIEM POŚWIĘCONYM DLA BOGA OJCA W KOŚCIELE ŚW LUB 1 NIEDZIELA PO PRZEMIENIENIU PAŃSKIM BYŁA OBCHODZONA KU CZCI WASZEGO I MOJEGO OJCA.
TO BÓG MNIE POSŁAŁ NA TEN ŚWIAT ABYM WAS ODKUPIŁ I DLATEGO POWINNIŚCIE JEMU ZANOSIĆ DZIĘKCZYNIENIE ZA TEN DAR ODKUPIENIA DLA WAS. OBCHODZICIE PRZECIEŻ ŚWIĘTO ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO,TRÓJCY ŚWIĘTEJ,MOJE OSOBISTE ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA A DLA BOGA OJCA NIE MACIE WDZIĘCZNOŚCI ZA TO, ŻE STWORZYŁ CZŁOWIEKA NA SWÓJ WZÓR I PODOBIEŃSTWO I DAŁ WAM MNIE AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII.
TO NIE JEST PRZYPADKIEM,ŻE DZISIAJ KAZAŁEM CI SIĘ NAD TYM ZASTANOWIĆ I, ŻE TEGO DNIA OTRZYMAŁAŚ
TĄ KSIĄŻKĘ:” BÓG OJCIEC MÓWI DO SWOICH DZIECI” S .EUGENII E. RAVASIO MAJĄCĄ IMPRIMATUR JUŻ OD 13 MARCA 1989ROKU. PRZECZYTAJ JĄ JAK NAJSZYBCIEJ A ZROZUMIESZ ,ŻE W TYM OBJAWIENIU BÓG PROSI O TO SAMO MÓJ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY CO W TEJ CHWILI MÓWIĘ DO CIEBIE SPRZED NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
BÓG OJCIEC POTRZEBUJE TEGO ŚWIĘTA A POMIMO TEGO, ŻE OBCHODZICIE ŚWIĘTO TRÓJCY ŚWIĘTEJ TO JEDNAK OCZEKUJEMY TEGO ODDZIELNEGO WYWYŻSZENIA BOGA OJCA W CHWALE I DZIĘKCZYNIENIU ZA TO CO UCZYNIŁ DLA ŚWIATA.
MOI SŁUDZY BOŻY! KAPŁANI! W KOŚCIELE ŚWIĘTYM
MUSICIE TO ZROZUMIEĆ, ŻE POMIMO BÓG JEST W TRZECH OSOBACH: BÓG OJCIEC,SYN BOŻY I DUCH ŚWIĘTY TO KAŻDA BOSKA OSOBA WYMAGA ODDZIELNEGO WASZEGO UNIŻENIA WOBEC Z KAŻDEJ Z TYCH OSÓB.
CODZIENNIE MODLICIE SIĘ MODLITWĄ, KTÓRĄ WAM PODYKTOWAŁEM NA CHWAŁĘ BOGA:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.
Amen.
„ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE” A IMIĘ BOGA OJCA TO :”JESTEM,KTÓRY JESTEM”

TERAZ ZBLIŻA SIĘ ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I PROSZĘ WAS ODPOWIEDZCIE NA TĄ MODLITWĘ:”RÓŻANIEC DO NIEBA”. NIECH KAŻDY Z WAS W GODZINIE MOJEGO MIŁOSIERDZIA PO ODMÓWIONEJ KORONCE I MODLITWIE DO BOGA OJCA PODYKTOWANEJ DO LEONII NASTAL ZA WSTAWIENNICTWEM WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, ARCHANIOŁÓW I ANIOŁÓW,DUSZ CIERPIĄCYCH W CZYŚĆCU I WSZYSTKICH NIEWINIĄTEK POLSKICH ZABITYCH W ŁONIE MATEK ODMÓWI CHOĆ JEDNĄ CZĘŚĆ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W INTENCJI ABY BÓG WSZECHMOGĄCY,KTÓRY JEST POMINIĘTY W LITURGII KOŚCIELNEJ ULITOWAŁ SIĘ NAD NARODEM POLSKIM I NIE KARAŁ WAS JUŻ TĄ ZARAZĄ A DALEJ OTWIERAŁ WAM ŁASKI NA OCZYSZCZENIE KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO,PRZYWRÓCENIE WSZYSTKICH ŚWIĄT I PRZYWRÓCENIE ICH W ODWIECZNE DATOWANIE,KTÓRE WAM PODAŁEM W TYM PRZESŁANIU I INNYCH.
JA JEZUS CHRYSTUS WAM O TYM PRZYPOMINAM, ŻE MOJE ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA WINNO BYĆ OBCHODZONE W TĘ NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ZARAZ PRZED ŚWIĘTEM WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

MOI UMIŁOWANI KAPŁANI! ODDAJCIE MOIM DZIECIOM BOŻYM WODĘ ŚWIĘCONĄ BŁOGOSŁAWCIE JĄ NA POCZĄTKU MSZY ŚW I PRZECHODZĄC Z KROPIELNICĄ PRZEZ ŚWIĄTYNIE BŁOGOSŁAWCIE NIĄ MOJE DZIECI OBFICIE. GDY TO UCZYNICIE ZARAZA ZNIKNIE Z WASZEGO NARODU TAK SZYBKO JAK SIĘ POJAWIŁA.
WĄTPICIE JUŻ W MOC CHRYSTUSA KAPŁANA NAJWYŻSZEGO I W MOC SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH.W KOŚCIELE ŚW OBOWIĄZUJĄ PRAWA BOŻE A NIE PRAWA ŚWIECKICH I NIKT NIE MOŻE WAM ZABRONIĆ TAKIEJ MOŻLIWOŚCI BŁOGOSŁAWIENIA MOICH DZIECI (POMYSŁ Z DOZOWNIKAMI JEST BLUŹNIERSTWEM I NIEDOWIARSTWEM WASZYM). GDY TEGO NIE CZYNICIE ZŁE DUCHY WCHODZĄ DO KOŚCIOŁA ZA MOIMI DZIEĆMI( od siebie:25.10.JUŻ WESZŁY NAMACALNIE )I WTEDY SĄ BEZBRONNE. KAPŁANI DLATEGO CHORUJECIE BO ZAMIAST WODY ŚWIĘCONEJ UŻYWACIE WODY DEZYNFEKUJĄCEJ I PODSUWACIE JĄ MOIM DZIECIOM.
WZYWAM WAS KAPŁANI DO NATYCHMIASTOWEGO PRZYWRÓCENIA WODY ŚWIĘCONEJ,KTÓRA UZDRAWIA I OBMYWA GRZECHY LEKKIE I ODSTRASZA ZŁE DUCHY.

WASZ JEZUS CHRYSTUS,KTÓRY PRZYPOMINA WAM O MIESIĄCU LIPCU W KTÓRYM OBCHODZILIŚCIE 1 DNIA MIESIĄCA LIPCA ŚWIĘTO MOJEJ NAJDROŻSZEJ KRWI, O KTÓREJ CHYBA MOI KAPŁANI ZAPOMNIELI ,ŻE TAK OBFICIE BYŁA ZA WAS I ZA WIELU WYLANA.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 131 Komentarzy

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie dla świata; 25.10.2020

Marija during an apparition

„Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was, abyście wrócili do Boga i modlitwy. Wzywajcie pomocy wszystkich świętych, aby byli dla was przykładem i pomocą. Szatan jest silny i walczy, aby jak najwięcej serc przyciągnąć do siebie. Chce wojny i nienawiści. Dlatego jestem z wami tak długo, aby was prowadzić [na] drogę zbawienia, do Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziatki, wróćcie do miłości do Boga, a On będzie waszą siłą i ucieczką. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Opublikowano Bez kategorii | 9 Komentarzy