Słowo na dziś

29 maja 2017 r., Poniedziałek
VII tydzień okresu Wielkanocnego
Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
Wspomnienie

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 19, 1-8 Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». Zapytał: «Jaki więc chrzest przyjęliście?» A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». Powiedział Paweł: «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa».
Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn.
Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 68 (67), 2-3. 4-5ac. 6-7ab (R.: por. 33a)
Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie, *
pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
Jak dym przez wiatr rozwiany, †
jak wosk, co rozpływa się przy ogniu, *
tak giną przed Bogiem grzesznicy.

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, *
równajcie drogę przed Tym, który dosiada obłoków.

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

Ojcem dla sierot i wdów opiekunem *
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Kol 3, 1
Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych,
szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

EWANGELIA

J 16, 29-33 Jam zwyciężył świat
Słowa Ewangelii według świętego Jana

Uczniowie rzekli do Jezusa:
«Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».
Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

Oto słowo Pańskie.

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego (26.05 – 3.06.2017)

Znalezione obrazy dla zapytania 26 maja nowenna do ducha świętego

I dzień nowenny

Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy

K.: Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym… Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami… aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi, trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego.

Dlatego prosimy Cię: „Ześlij na nas Ducha Twojego”!

Wezwania

K.: Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

W.: Ześlij na nas Ducha Twego.

– Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.

– Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga.

– Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

K.: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen.

II dzień nowenny

Pieśń: Przybądź Duchu Stworzycielu

K.: Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy” . (J 14,16-17). Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem.

Dlatego wołamy: „Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym”.

Wezwania

K.: Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

W.: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

– Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.

– Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia.

– Udziel nam mocy. Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.

– Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

K.: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

III dzień nowenny

Pieśń: Zstąp, Duchu Przenajświętszy

K.: Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość.

Duch Święty uczy nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Swiętym, który w nas mieszka.

Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”!

Wezwania

K.: Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.

W.: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

– Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

– Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

– Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie. ucisk ani prześladowanie.

– Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

K.: Spraw, prosimy Cię wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

IV dzień nowenny

Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy

K.: Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym… Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami… aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi, trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego.

Dlatego prosimy Cię: „Ześlij na nas Ducha Twojego”!

Wezwania

K.: Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

W.: Ześlij na nas Ducha Twego.

– Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.

– Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga.

– Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

K.: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen.

V dzień nowenny

Pieśń: Przybądź Duchu Stworzycielu

K.: Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy” . (J 14,16-17). Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem.

Dlatego wołamy: „Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym”.

Wezwania

K.: Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

W.: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

– Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.

– Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia.

– Udziel nam mocy. Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.

– Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

K.: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

VI dzień nowenny

Pieśń: Zstąp, Duchu Przenajświętszy

K.: Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość.

Duch Święty uczy nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Swiętym, który w nas mieszka.

Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”!

Wezwania

K.: Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.

W.: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

– Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

– Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

– Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie. ucisk ani prześladowanie.

– Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

K.: Spraw, prosimy Cię wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

VII dzień nowenny

Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy

K.: Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym… Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami… aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi, trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego.

Dlatego prosimy Cię: „Ześlij na nas Ducha Twojego”!

Wezwania

K.: Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

W.: Ześlij na nas Ducha Twego.

– Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.

– Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga.

– Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

K.: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen.

VIII dzień nowenny

Pieśń: Przybądź Duchu Stworzycielu

K.: Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy” . (J 14,16-17). Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem.

Dlatego wołamy: „Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym”.

Wezwania

K.: Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

W.: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

– Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.

– Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia.

– Udziel nam mocy. Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.

– Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

K.: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

IX dzień nowenny

Pieśń: Zstąp, Duchu Przenajświętszy

K.: Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość.

Duch Święty uczy nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Swiętym, który w nas mieszka.

Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”!

Wezwania

K.: Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.

W.: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

– Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

– Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

– Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie. ucisk ani prześladowanie.

– Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

K.: Spraw, prosimy Cię wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

http://liturgia.wiara.pl/doc/419748.Nowenna-do-Ducha-Swietego

Litania do Ducha Świętego
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu, 
Duchu Święty rady, 
Duchu Święty męstwa, 
Duchu Święty umiejętności, 
Duchu Święty pobożności, 
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów, 
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, 
Od zatwardziałości serca, 
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, 
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, 
Od potępienia wiekuistego, 
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył, 
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, 
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, 
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, 
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, 

PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU,, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
O. I odnów we mnie moc ducha.

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

18.10.2013; piątek, g. 16:00

MOJA MODLITWA PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM W OBECNOŚCI BOGA ŻYWEGO I MARYI MATKI DZIEWICY. 

 

DZIECKO MOJE SŁOWO BOŻE PŁYNIE NAJGORĘCEJ Z MOICH RAN W KTÓRYCH DZIŚ TAK GORĄCO SIĘ ZANURZAŁAŚ. TAK BARDZO MNIE PRZYTULAŁAŚ DO SWOJEGO SERCA SWOJĄ MODLITWĄ. TO WIELKIE POCIESZENIE DLA MNIE GDY GŁASKAŁAŚ MNIE PO MOICH OBOLAŁYCH , WYRWANYCH RAMIONACH . TWOJE ŁZY SA ŁZAMI POCIESZENIA DLA MNIE GDY KOŚCIÓŁ NA ŚWIECIE ALE TAKŻE I W POLSCE JEST KRZYŻOWANY.

CZEKA WAS WIELE CIERPIEŃ Z MOJEGO POWODU, ALE JA BĘDĘ Z WAMI MOJE KOCHANE DZIECI I BĘDĘ TAKŻE CIERPIAŁ.

TO WSZYSTKO SIĘ NIE DŁUGO ZACZNIE TAK SZYBKO WYPEŁNIAĆ. NA WASZYCH OCZACH BĘDĄ ZAMYKANE KOŚCIOŁY I ZOSTANIECIE DZIECI BEZ OPIEKI I BĘDZIE WAM MNIE BARDZO BRAKOWAŁO. JA TAKŻE BĘDĘ TĘSKNIŁ ZA WAMI. MUSICIE INTENSYWNIEJ SIĘ ORGANIZOWAĆ BO CIEMNE CHMURY NAD KOŚCIOŁEM W POLSCE.

ATAK NIESAMOWITY, TAK SIĘ DIABEŁ WŚCIEKA, A NAJBARDZIEJ Z TEGO POWODU ŻE POKORNE DUSZE PRZYCHODZĄ DO MNIE PRZED MOJE TABERNAKULUM. ALE JEST WAS WCIĄŻ MAŁO, MAŁO DUSZ, KTÓRE CHCĄ ZE MNĄ SPĘDZAĆ CZAS I ROZMAWIAĆ

DZIECKO MOJE OCZYŚĆ SIĘ DO KOŃCA W SPOWIEDZI BO NIE DŁUGO NIE BĘDZIECIE MIELI SIĘ GDZIE SPOWIADAĆ.

BIEDNE MOJE DUSZE, KTÓRE PRAGNIECIE MNIE BOGA ŻYWEGO, JAKŻE MAŁO PASTERZY BĘDZIE CHCIAŁO WAM POMÓC. DOBRZE, ŻE MACIE MOJĄ MAMĘ, KTÓRA POPROWADZI WAS W DALSZĄ DROGĘ DO MNIE.

MATEŃKA WEŻMIE WAS I SCHRONI POD NIEBIESKI PŁASZCZ W CZASIE TEJ ZAWIERUCHY.JA TEŻ BĘDĘ MIAŁ NAD WAMI PIECZĘ I OTOCZĘ DALSZYMI ŁASKAMI.

TE BŁYSKI Z LEWEJ STRONY MONSTRANCJI TO JEST MOJE WIELKIE MIŁOSIERDZIE PŁYNĄCE Z MOJEGO SERCA DLA BIEDNEJ ZDUSZONEJ I UMĘCZONEJ WASZEJ OJCZYZNY. JEST ONA ZMĘCZONA I BARDZO TERAZ KRWAWI, TAK JAK JA CIERPIAŁEM I BROCZYŁEM NA KRZYŻU. DZIECI OJCZYZNY ROZPROSZONE PO ŚWIECIE POWINNY WRACAĆ DO KRAJU, BO IDZIE OGROMNA KARA NA TEN ŚWIAT, ZA GRZECHY TEGO ŚWIATA. MOJE NIEWINIĄTKA (dzieci abortowane) W DUŻEJ LICZBIE UMIERAJĄ KAŻDEGO DNIA A JA JE WCIĄŻ PRZYGARNIAM  I SZLOCHAM NAD NIMI I ICH MATKAMI I OJCAMI.

MÓDL SIĘ DZIECKO DALEJ ZA BENEDYKTA XVI BO ON MA TAKŻE MISJĘ DLA ŚWIATA. TO CO ROBISZ PODOBA MI SIĘ I GDY WRÓCI TWOJA ……….. Z TEJ TZW. KONWIWENCJI STANIE SIĘ W JEJ ŻYCIU COŚ BARDZO ZNACZĄCEGO , CO OTWORZY JEJ OCZY NA MOJE NIE ISTNIENIE W  EUCHARYSTII  W KTÓREJ UCZESTNICZY. (neokatechumenat). PROWADŻ JĄ DALEJ DO MNIE DO PRAWDZIWEGO JEZUSA CHRYSTUSA . PRZYTULAM CIĘ DO MOJEGO MIŁOSIERNEGO SERCA.

 

TWÓJ JEZUS 

Układ 16 Nowenny Pompejańskiej

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS I MARYJA NASZA MATKA ZBAWIENIA!
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM XVI NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ ŻYCZĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OD CAŁEJ TRÓJCY ŚWIĘTEJ I OPIEKI MATKI BOŻEJ NA KAŻDY DZIEŃ I NOC I ABY NASZE MODLITWY PRZYNIOSŁY WIELE ŁASK DLA NASZEJ OJCZYZNY.  NIECH WAM BÓG WSZECHMOGĄCY I MIŁOSIERNY BŁOGOSŁAWI W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

Nowenna nr 1 Intronizacja

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie HALINKA
Nawiedzenie świętej Elżbiety TERESKA
Narodzenie Pana Jezusa MARYSIA Z WROCŁAWIA
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni BRYZA
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni BRYZA

Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie MATEUSZ
Cud w Kanie Galilejskiej MATEUSZ
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia MATEUSZ
Przemienienie Pańskie na górze Tabor MAŁGOSIA MK
Ustanowienie Eucharystii MAŁGOSIA MK

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu MARIUSZ2015
Biczowanie Pana Jezusa MARIUSZ2015
Cierniem ukoronowanie MARIUSZ2015
Dźwiganie krzyża na Kalwarię BARBRA
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa BARBARA

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa AVISO
Wniebowstąpienie Pana Jezusa BEATKA1
Zesłanie Ducha Świętego ZOSIA
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny SZAFIREK
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi BOŻENA2

Nowenna nr 2 Intronizacja
Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie MILLKA
Nawiedzenie świętej Elżbiety MILLKA
Narodzenie Pana Jezusa MILLKA
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni BEATKA2
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni KATARZYNA

Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie KIELICH
Cud w Kanie Galilejskiej MARCIN
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia MAŁGOSIA MK
Przemienienie Pańskie na górze Tabor MARIA F
Ustanowienie Eucharystii LIDIA D

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu MAMA AVISO
Biczowanie Pana Jezusa KRZYSZTOF
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa BARBARA
Dźwiganie krzyża na Kalwarię ANDRZEJ
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa AVISO

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa SŁAWIK
Wniebowstąpienie Pana Jezusa PIOTR
Zesłanie Ducha Świętego BASIA Z KANADY
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny GOSIA 3
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi ŻONA SŁAWIKA

Nowenna nr 3 Dogmat Maryjny

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie TERESKA
Nawiedzenie świętej Elżbiety RYSZARD
Narodzenie Pana Jezusa BRYZA
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni MILLKA
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni MILLKA

Część druga — Tajemnice Światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie MAŁGOSIA MK
Cud w Kanie Galilejskiej MAŁGOSIA MK
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia ZOSIA
Przemienienie Pańskie na górze Tabor MATEUSZ
Ustanowienie Eucharystii MATEUSZ

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu BARBARA
Biczowanie Pana Jezusa BARBARA
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa GOSIA 3
Dźwiganie krzyża na Kalwarię MARIUSZ2015
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa MARIUSZ2015

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa BOŻENA2
Wniebowstąpienie Pana Jezusa MONI
Zesłanie Ducha Świętego DANUTA
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi KIELICH
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi SZAFIREK

Nowenna nr 4 Intronizacja

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panni MARIA M
Nawiedzenie świętej Elżbiety MAŁGOSIA P
Narodzenie Pana Jezusa DANUTA R
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni MARIA K
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni IRENA K

Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie ZBYSZEK
Cud w Kanie Galilejskiej BEATA
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia LESZEK ( TO TY LESZKU)
Przemienienie Pańskie na górze Tabor IRENA G
Ustanowienie Eucharystii JOLANTA L.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu ZENEK R
Biczowanie Pana Jezusa WIESŁAW K
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa GRAŻYNA CZ.
Dźwiganie krzyża na Kalwarię TADEUSZ F
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa ELŻBIETA R

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa MARIANNA
Wniebowstąpienie Pana Jezusa JANINA K
Zesłanie Ducha Świętego ANNA
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny JOANNA P
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi ASIA

Nowenna nr 5 Intronizacja

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panni DANUTA L
Nawiedzenie świętej Elżbiety BARBARA B
Narodzenie Pana Jezusa ELŻBIETA S
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni KAZIMIERA CH.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni ŁUKASZ

Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie HENRYKA
Cud w Kanie Galilejskiej KAZIMIERZ
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia LESZEK H
Przemienienie Pańskie na górze Tabor HALINA Ś
Ustanowienie Eucharystii BASIA N

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu URSZULA
Biczowanie Pana Jezusa HALINKA
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa HELENA
Dźwiganie krzyża na Kalwarię GRAŻYNA K
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa MIETEK

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa MIRKA
Wniebowstąpienie Pana Jezusa ZUZANNA
Zesłanie Ducha Świętego MONIKA Z T
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny EWA
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi KOLEŻANKA ASI

JEZUSIE SYNU DAWIDAI UTAJONY W PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE I SKŁADAM CI HOŁD I DZIĘKCZYNIENIE ZA WYSŁUCHANIE MOJEJ PROŚBY A TOBIE NAJŚWIĘTSZA PANIENKO ! TAKŻE DZIĘKUJĘ ŻE PRZYPROWADZIŁAŚ TYLE DZIECI DO MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ.
CHWAŁA, CZEŚĆ I UWIELBIENIE!!! BĄDŻ W KAŻDYM MOMENCIE- JEZUSOWI CHRYSTUSOWI W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej

Od 4 maja do 12 maja

DZIEŃ PIERWSZY

Fatima – to imię które przez długi okres czasu kojarzyło się z treściami anty chrześcijańskimi, to imię, jedynej córki Mahometa – proroka pierwszego Czerwonego niebezpieczeństwa.

Boża Opatrzność sprawiła, że w czasie tworzenia się drugiego Czerwonego niebezpieczeństwa – ateistycznego komunizmu – imię Fatima, nabrało cudownego chrześcijańskiego znaczenia.
To właśnie w Fatima, Matka Boża Różańcowa, objawiła się trójce portugalskich pastuszków.
W trzecim roku I Wojny Światowej, Najświętsza Panna, zstąpiła na ziemię, by przekazać orędzie pokoju.
Trzymała w ręku różaniec – broń, której mężczyźni mogliby użyć dla zakończenia wszystkich wojen, a swoje czyste i niepokalane serce – otwierała dla grzeszników.
I tak nowa wizja Maryi – Matki nas wszystkich, została ukazana światu.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego
Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają” a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ DRUGI

I Wojna Światowa ogarnęła całą Europę, pokrywając ją siecią zasieków i okopów wojennych. Najtęższe mózgi i ludzka siła – zostały zaangażowane przez tych, którzy chcieli ją wygrać. Jak nigdy dotąd, cała nauka służyła wynalazkom wojennym, wykorzystując wszystkie laboratoria i fabryki, a zbliżający się pokój, miał być jedynie preludium do następnej jeszcze okrutniejszej wojny.

W tym chaosie i nieprawdopodobnym zamieszaniu, Matka Boża wybiera nie uczonych, a prostaczków, nie mężów stanu, a trójkę małych dzieci, nie generałów, a pastuszków.
I ich właśnie uczyniła posłannikami pokoju.
Problemem świata jest to, że jego wielcy wybierają rozwiązania skomplikowane i czyniące zło, a JEJ orędzie jest tak proste i czyste.
Pani Fatimska powiedziała:
Wojna się skończyła i pokój nastanie, jeżeli będziecie się modlić:
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
i pomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Jeżeli się nawrócimy…
Jeżeli będziemy odmawiać różaniec…

Módlmy się, dla uczczenia naszej Pani Fatimskiej:

Modlitwa Królowej Różańca Święte
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ TRZECI

W czasie okrutnej wojny, zstępuje na ziemię Królowa Pokoju – z różańcem w ręku i proponuje światu najprostszy sposób na zakończenie wojen i utrwalenie pokoju: ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC…

Dlaczego różaniec?
Różaniec zaczyna się wspaniałym wyznaniem wiary – Składem Apostolskim,
po którym następuje modlitwa Pańska – Ojcze nasz, najwspanialsza modlitwa, której nauczył nas sam Pan Jezus, a która to jest ogniwem łączącym niebo i ziemię.
Każda zaś dziesiątka zakończona jest wyrazem szacunku dla Osób Trójcy Świętej – pozdrowieniem trzech Osób w Jednym Bogu – GLORIA.
Główną zaś modlitwą, powtarzaną w pięknym poetyckim rytmie jest Zdrowaś Maryjo, która zawiera 3 części:
Pozdrowienie Anioła Gabriela,
Błogosławieństwo Elżbiety dla Maryi,
i część ułożoną przez Kościół a wyrażającą miłość do Maryi – Matki Boga.
Odmierzanie paciorków i rytmiczna modlitwa jest powiązana z ukrytą medytacją, – rozważaniem tajemnic z życia Jezusa Chrystusa i Maryi. I tak w poszczególnych tajemnicach: Podążamy za Aniołem Gabrielem do Nazaretu, z Chrystusem, Słowem Wcielonym zstępujemy z nieba do Betlejem, Towarzyszymy Świętej Rodzinie w czasach dziecięctwa Jezusa, łączymy się z Chrystusem Odkupicielem, Zbawicielem i z Maryją, poprzez Zmartwychwstanie do koronacji i Chwały.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej.

Modlitwa Królowej Różańca Świętego
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ CZWARTY

Dla ratowania dusz, Pan B6g chce, aby na całym świecie zostało rozpowszechnione nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca.

W religii katolickiej, Najświętsze Serce Pana Jezusa, zawsze było łączone z Niepokalanym Sercem Maryi.
W objawieniu Fatimskim, Maryja przypomina swoim dzieciom, jak bardzo ważne jest to ścisłe połączenie.
Dlaczego?
Najczystsze Serce Maryi, bez grzechu poczętej, jest najbliższe Sercu Jezusa.
Grzech jest przyczynţ wszystkich wojen. I chociaż winy doszukujemy się w różnych sytuacjach ekonomicznych, to jednak u podstaw jest zawsze chciwość, pożądanie władzy, duma, okrucieństwo, bunt przeciwko Bogu, który zawsze jest skierowany przeciwko szczęściu ludzkości.
Aby naprawić to zło, Zbawiciel nakazuje poświęcenie ludzkości, Niepokalanemu Sercu swojej Matki.
On wzywa nas:
Naśladujcie to Serce, którego pierwszą i największą miłością zawsze był Bóg.
Niech serca ludzkie wzorują się na tym Sercu, które zawsze było wierne mężowi i Synowi.
Naśladujcie to Serce, które ukochało wszystkie dzieci Boże, i modląc się za nie, służyło im w radości i pokoju.

Módlmy się oddając cześć Niepokalanemu Sercu Maryi:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ PIĄTY

Jestem Matką Bożą Różańcową, przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmuciła Boga ciężkimi grzechami. Nie obrażajcie Boga, bo już i tak bardzo jest obrażany.

Zawsze jest tak, że w czasie szalejącej wojny, ludzie w swojej rozpaczy, zwracają się do Boga. Nawet zatwardziali grzesznicy wołają:
Ratuj nas ţPanie i wybaw od konsekwencji tego do czegośmy sami doprowadzili.
W tym samym czasie, cynicy ośmielają się zadawać pytanie:
Jak Pan Bóg mógł do tego dopuścić, że ludzie z taką pasją oddają się wojnie, a w czasie pokoju ją planują.
Wojna mija…
Bóg jest zapominany…
a ludzie z powrotem wracają do swoich grzechów.
Tylko wtedy nastąpi koniec wojen, kiedy ludzkość przestanie stać po stronie zła w walce z dobrem, kłamstwa w walce z prawdą, szatana w walce z Chrystusem.
Zaniechanie grzechu, przez ludzkość, jest równoznaczne z zaniechaniem wojen.
Jeżeli ludzie przestaną obrażać Boga, nie będą stwarzali powodów do nowych wojen.
Książe Pokoju poprowadzi nas tylko wtedy
, jeżeli nie będziemy przeciwko Niemu występowali i nie będziemy przybijali Go do Krzyża.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej.

Modlitwa Królowej Różańca Świętego.
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ SZÓSTYW naszych czasach żyjemy w ciągłym zagrożeniu bomby atomowej i zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństws jej użycia. Wojna atomowa trwałaby nie kilka lat, a kilka godzin.

I znowu za sprawą Bożej Opatrzności, w czasie I Wojny Światowej, Maryja jak gdyby przepowiedziała światu groźbę bomby atomowej i jednocześnie wskazała drogę ratunku.
70 tysięcy ludzi: wierzących i niewierzących, katolików i innowierców, zgromadziło się w Cova da Iria. Dzień był szary i smutny, padał deszcz. Nagle przestało padać, chmury rozstąpiły się, a na niebie ukazał się słoneczny krąg, który wirując z szaloną szybkością, rzucał snopy barwnych promieni świetlnych.
Po kilku sekundach przerwy, taniec słońca zaczął się ponownie. Nagle słońce oderwało się od sklepienia niebieskiego i jak gigantyczna bomba runęło w kierunku ziemi i ludzi.
Ogromny krzyk grozy i trwogi, wyrwał się z piersi tysięcy ludzi.
Słońce zatrzymało się, a potem powróciło na swoje miejsce.
Za wstawiennictwem Maryi, Matki rodzaju ludzkiego, groźba bomby atomowej oddala się.
A ONA, nasza Matka, zawsze nas będzie ochraniać i prowadzić.

Módlmy się, aby zaniechano użycia bomby atomowej.

Modlitwa Królowej Różańca Święteg
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ SIÓDMY

Człowiek jest często wrogiem samego siebie.

Rozmyślnie zamyka oczy na prawdę, odwraca się od swego zbawienia i udaje, że go nie dostrzega. Nic więc dziwnego, że orędzie pokoju, głoszone przez Królową Nieba spotkało się ze sprzeciwem tych, którzy są daleko od Boga.
Władze administracyjne Fatimy, potraktowały pastuszków jak kryminalistów.
Użyto wszelkich sposobów, aby nie dopuścić do ponownego Objawienia się Maryi.
Złośliwe i gwałtowne prześladowania, konspiracja, brutalność i szantaż – to wszystko, aby ukryć przed światem najprostszą prawdę, sposób na zakończenie wojny i zachowanie pokoju – orędzie Matki Bożej Fatimskiej.
Ludzie, którzy mają swoje wyszukane programy zbrojeniowe, programy równowagi siły i władzy oraz zachwianych budżetów, ci ludzie nie chcieli przyjąć planu Boga, ani niezwyciężonej broni, RÓŻAŃCA, który Maryja im ofiarowywała.
I tak mimo wszelkich prześladowań, mimo chęci ukrycia prawdy, mimo nienawiści i opozycji – wieści o Fatimie obiegły cały świat.
Papież Pius XII, przekazując światu orędzie Fatimskie, poświęcił cały rodzaj ludzi – Niepokalanemu Sercu Maryi, a miliony ludzi wzięło do ręki RÓZANIEC.

Módlmy się do Pani Fatimskiej.

Modlitwa Królowej Różańca Świę
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ ÓSMY

Nad horyzontem naszych czasów, zawisła groźba Rosji: ateistycznego komunizmu,pogardy dla Boga,

zniewolenia człowieka,
terroru,
tajemnicza Rosja: brutalna w filozofii, gigantyczna w sile.
Aby uchronić chrześcijańską demokrację, czyniono wiele prób i uciekano się do różnych sposobów. Ligi, petycje, negocjacje, usiłowania przekupienia – wszystko to upadało, kończyło się fiaskiem.
Całkowite rozwiązanie należało do Maryi.
Jeżeli ludzie przyjmą Moje żądania, Rosja nawróci się i zapanuje pokój.
Jakże skomplikowane są drogi ludzkie!
Jakże proste są drogi Boskie!
Jeżeli poświęcimy świat Niepokalanemu Sercu Maryi…
Jeżeli będziemy odmawiać różaniec…
Jeżeli będziemy żałować za grzechy i czynić pokutę…
Jeżeli umiłujemy czystość i prawdę…
to Rosja odnajdzie swoją drogę powrotu do Ojca, a żelazna kurtyna opadnie. Pełni nadziei w Obietnice Naszej Fatimskiej Pani,

Módlmy się:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego
/Jak w dniu pierwszym/

DZIEŃ DZIEWIĄTY

I tak, Fatima stała się celem coraz liczniejszych pielgrzymek. Miliony ludzi przybywały tu, aby zobaczyć miejsce w którym Najświętsza Panna zstąpiła na błogosławioną ziemię, aby rozmawiać z trójką dzieci i przekazać światu swoje orędzie pokoju.

Ludzie, którzy byli przepełnieni nienawiścią do Boga i Maryi, usiłowali zniszczyć mały dąbek na którym ukazała się Maryja, wysadzili w powietrze kaplicę Matki Bożej, grozili i wydawali różne rozkazy.
Ale wszystkie te działania osiągnęły skutki wręcz przeciwne od zamierzonych.
Z roku na rok jest coraz więcej pielgrzymek, a kult i nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej, rozpowszechnił się na całym świecie.
Z różańcem w ręku: siostry i księża,
uczeni i analfabeci,
indywidualnie i całymi rodzinami,
bogaci i biedni,
trwają na modlitwie dniem i nocą.
Obraz Niepokalanego Serca Maryi jest wszędzie, w kościołach i domach, a Jej Niepokalane Serce stało się wzorem dla chrześcijańskiej młodzieży.
I jeszcze raz jest nam dane odczuć Miłość Boga i opiekę Maryi oraz to, że droga, którą wskazuje nam Bóg – jest drogą pokoju, a ci, którzy zwyciężyli grzech, odnieśli zwycięstwo w najważniejszej walce.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
I wiernymi poddanymi Maryi, naszej Pani Fatimskiej.

Do Niej módlmy się:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego
/Jak w dniu pierwszym/
 

Kolejna 16 Nowenna Pompejańska

Witam Was bardzo serdecznie Kochani słowami:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica, Ukochana nasza Matka Boża – Matka Zbawienia!
Poniższy link sprzed prawie roku sygnalizuje nam, że o zwieńczenie Intronizacji i o miłosne jego brzmienie w ochach Pana Boga  trzeba nadal się modlić . Przytoczę może fragment tego linka, który świadczy, że nie błądzimy a wsłuchujemy się dokładnie co nam mówi Kościół w Polsce – nasi biskupi i księża z Hierarchii. Sam tytuł artykułu daje nam odpowiedz . Oto on: „Biskupi-orzekli-To-nie-bedzie-intronizacja-ale…..”

 

  Oto cytat z artykułu gazety kościelnej:

 
„Mam nadzieję, że odmówienie Aktu w Krakowie-Łagiewnikach i na innych miejscach zapoczątkuje i wesprze tak bardzo dziś potrzebne dzieło odnowy wiary w Polsce i w narodzie polskim” – powiedział Biuru Prasowemu KEP przewodniczący Zespołu Episkopatu ds. Ruchów Intronizacyjnych.” 
 
Na pewno słowo zapoczątkuje nie świadczy o tym że Akt Intronizacyjny został zwieńczony. Dlatego módlmy się w tej intencji  nadal. Przeglądając przesłania zwróciłam uwagę w jednym z nich że Pan Jezus prosi o modlitwę w sprawie ogłoszenia V Dogmatu o jego Mamie Maryi jako uznanie jej jako Współodkupicielkę  naszych grzechów, Pośredniczkę w przekazywaniu naszych modlitw i Orędowniczkę na te czasy ostateczne.
 
W związku z powyższym ,że przeważnie modlimy się 3 Nowennami to proponuję aby 2 NP utworzyć w sprawie Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski a 1 w intencji ogłoszenia Dogmatu Maryjnego. 
Dlatego przy zgłoszeniach proszę zaznaczyć w której intencji chcecie się modlić 1 czy 2.
Kochane Boże i Maryjne Dzieci!
 

dzisiaj i do 7 maja składajmy jeszcze dziękczynienie w 15 Nowennie Pompejańskiej a naprawdę mamy za co bo nasze modlitwy zostały po części wysłuchane i  19 listopada 2016 roku zapoczątkowano Aktem Jubileuszowym Intronizację Pana Jezusa. Jednak nie odbyło to się zgodnie z tym czego sobie życzył Pan Jezus w objawieniach przekazanych Rozalii Celak i w tych przesłaniach do mojej znajomej. Pan Jezus określił inne miejsce oraz wskazał Rozalii kto ma uczestniczyć  . To ma być miłosne i radosne wyznanie  narodu polskiego – Panu Jezusowi  Dlatego musimy nadal się modlić aby wola Pana Boga została do końca wypełniona.  A wiemy , że Pan Jezus mówiąc do Rozalii oczekiwał czegoś więcej aby wszystkie stany w narodzie polskim tego dokonały i aby było to w miejscu jak określił Jezus a mianowicie na Jasnej Górze w Częstochowie. To nie prawda , że natychmiast wszystkie prawa mają być dostosowane  do Przykazań Bożych. Ta przewrotność myślenia nigdy by nie doprowadziła do Intronizacji. To ten Cud Królowania Jezusa nad Polską spowoduje łaskę nawrócenia i zmiany prawa państwowego  Dlatego trwajmy w tej modlitwie aby się dokonało to co zaoferowało nam Niebo . Przedstawiam przypomnienie, jak modlić się Nowenną Pompejańską. Wiem, że większość z Was to wie, ale to dla osób, które modlą się z nami po raz pierwszy.Kochani! Zobaczcie jak długo już wypełniamy wolę Jezusa. 18 lutego 2017 minęło 2 lata jak bez przerwy modlimy się  a rozpoczęliśmy na prośbę Jezusa w środę popielcową 18 lutego 2015 roku. Bądźmy nadal wytrwali w tej modlitwie Różańcowej, bo właśnie ta Nowenna Pompejańska mogła nas zjednoczyć łańcuszkiem koralików dziesiątek naszej miłości i zaufania Maryi. Wielu modli się ze mną od początku a jeszcze więcej odeszło. Nie muszą się ze mną modlić bo i tak Niebo łączy wszystkie wspólnoty modlitewne w jeden wielki hymn prośby o jak najszybszą i zgodną z planem Bożym pełną Intronizację Jezusa na Króla narodu polskiego. Za nami inni przyjdą i ogłoszą i uznają go królem swoich narodów. I wtedy Jezus wybierze te 12 narodów.

Zaczynamy nową Nowennę Pompejańską 8 maja 2017  roku w dniu, kiedy Kościół Święty modli się tajemnicami radosnymi.

Jest to 16 przeze mnie tworzona Nowenna Pompejańska na prośbę Jezusa w przesłaniach do mojej znajomej. Jezus w ostatnim przesłaniu z 16 września 2016 nadal o to prosi i mówi abyśmy teraz stali z Maryją pod Krzyżem i ocierali mu łzy. A we w wcześniejszym przesłaniu powiedział tak: DZIĘKI MOJEJ MAMIE MARYI A WASZEJ KRÓLOWEJ ZALICZAM WAS DO TYCH (12) NARODÓW. „ Jest to Żywe Słowo z Nieba, dlatego proszę, odpowiedzcie Jezusowi i Maryi – Matce Boga . Potrzebna jest modlitwa za Polaków inaczej myślących niż my, a nie słowa nienawiści. Jednak Różaniec Święty będzie łagodzić te spory i jest bronią nie do pokonania. Ale Chrystus Król, uznany przez władze państwowe i kościelne, przyniósł by naszej Ojczyźnie największą ochronę i Boże błogosławieństwo aby Polska rosła w Chwale Boga.

Maryja także stała pod Krzyżem i zdajemy sobie z tego sprawę jak cierpiała gdy jej Dziecko umierało przybite do Krzyża. Przeszła z nim całą drogę i jej serce pękało z żalu gdy inni krzyczeli ” Ukrzyżuj go”.

Dlatego módlmy się także o jak najszybsze ogłoszenie V Dogmatu Maryjnego.

INTENCJA 1:

” BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM ZAWSZE Z MARYJĄ O ZWIEŃCZENIE AKTU INTRONIZACJI W TEN SPOSÓB JAKI POKAZAŁEŚ NAM POPRZEZ OBJAWIENIA I ABY W KOŃCU PADŁO MIŁOSNE WYZNANIE – JEZUS KRÓL POLSKI NASZYM NAJWAŻNIEJSZYM WŁADCĄ.”

INTENCJA 2:

” BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM O WYRÓŻNIENIE MARYI NASZEJ MATKI BOŻEJ POPRZEZ OGŁOSZENIE JAK NAJPILNIEJ V DOGMATU MARYJNEGO O WSPÓŁODKUPICIELCE , POŚREDNICZCE I ORĘDOWNICZCE.”

Wspominajmy w innych naszych modlitwach o Światło Ducha Świętego i odwagę dla kapłanów polskich oraz Światło Ducha Św dla naszego Prezydenta i nasz nowy Rząd, bo to o nich zależy zwieńczenie dzieła Intronizacji. Módlmy się również o nasze granice, aby były bezpieczne, a szczególnie o jak najszybszą Intronizację.

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Przez 27 dni: od 8 maja 2017 roku  do 3 czerwca 2017 r. odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez następne 27 dni: od OD ŚWIĘTA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO czyli od 4 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Zgłoszenia do NP proszę kierować w komentarzach na tym blogu.  Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca. Bo zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnica. Spróbuję coś temu zaradzić.

NIECH NAM PAN BÓG  W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁOGOSŁAWI A MARYJA PRZYPROWADZA DZIECI DO MODLITWY.

Uwaga: Jeśli coś Wam Kochani się nie podoba w tej tworzonej 16 NP to poproszę o wasze uwagi a na pewno je uwzględnię.

25.12.2015; piątek, g. 13:13

BOŻE NARODZENIE

 

DZIECIĄTKO JEZUS BARDZO SMUTNE BO NIE MOGŁO PRZYJŚĆ DZISIAJ DO WIELU DUSZ SPRAGNIONYCH MNIE W SWOIM NARODZENIU.

 

O JAKŻE JA DZIECKO DZISIAJ CIERPIAŁEM, KIEDY ZIEMIA PO KTÓREJ STĄPAŁEM I NA KTÓREJ SIĘ URODZIŁEM I TAM ZABRONIONO MOIM DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE. NIE BYŁO JUŻ STAJENEK Z MOIM WIZERUNKIEM DZIECIĘCIA NARODZONEGO A WCZEŚNIEJ ZWIASTOWANEGO PRZEZ ANIOŁA GABRIELA. PUSTKA W TYCH ŚWIĄTYNIACH BYŁA TYM O CZYM DZIECKO POWIEDZIAŁEM CI PRZED ROKIEM, ŻE NIE WSZYSTKIE DZIECI BOŻE BĘDĄ SIĘ CIESZYĆ Z MOJEGO NARODZENIA. TA ZIEMIA ŚWIĘTA JEST MI BARDZO BLISKA, BO STAMTĄD POCHODZĄ MOJE KORZENIE, TO MOJA MAŁA OJCZYZNA, KTÓRA TYLE ZADAJE MI W TYCH CZASACH CIERPIENIA. DLATEGO NIE DŁUGO BÓG ZEŚLE SPRAWIEDLIWĄ KARĘ NA TO MIEJSCE ŚWIĘTE DLA OPAMIĘTANIA I DLA ODNOWIENIA TEJ ZIEMI. JA NIE DŁUGO CHCĘ TAM POWRÓCIĆ I POWITAĆ MOJE DZIECI CAŁE MOJE JERUZALEM .
DROGIE DZIECI ZAUWAŻCIE DZISIEJSZY DZIEŃ MOJEGO NARODZENIA – TAJEMNICY RADOSNEJ POŁĄCZYŁ SIĘ Z TAJEMNICĄ BOLESNĄ MOJEJ ŚMIERCI W PIĄTEK NA KRZYŻU. ( Jezus mówi o tym że jego urodziny wypadły w tym roku w piątek).
DAJĘ WAM TEN ZNAK , ZE MOJE ŻYCIE BYŁO RADOŚCIĄ DLA WAS ALE TEŻ JEDNOCZEŚNIE ZAPOWIEDZIANA BYŁA MOJA BOLEŚĆ NA KRZYŻU.
PRZYPOMINAM WAM , ŻE DZIEŃ 25 MARCA 2016 ROKU TEŻ POŁĄCZY TAJEMNICĘ RADOSNĄ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE Z TAJEMNICĄ BOLESNĄ MOJEJ ŚMIERCI NA KRZYŻU. POKAZUJĘ WAM TO, ŻE RÓŻANIEC JEST TYLKO JEDEN ZŁOŻONY TERAZ Z 4 TAJEMNIC. CZĘŚCI BOLESNE ŁĄCZĄ SIĘ Z CZĘŚCIAMI RADOSNYMI, BO MOJE KRÓTKIE ŻYCIE BYŁO RADOŚCIĄ DLA WAS NA ŻYCIE WIECZNE, ODKUPIONE MOJĄ BOLEŚCIĄ NA GOLGOCIE.
TAK DROGIE DZIECI MUSICIE ROZPATRYWAĆ TO W TAKIM POŁĄCZENIU TYCH WSZYSTKICH TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH. RADOŚĆ PRZECHODZI W WYCHWALANIE I UWIELBIENIE I I PRZYCHODZI BOLEŚĆ NA KRZYŻU. ALE TAJEMNICA ŚWIATŁA DAJE WAM JUŻ NADZIEJĘ NA KRÓLESTWO BOŻE, KTÓRE MOŻECIE OSIĄGNĄĆ PRZEZ SAKRAMENTY ŚWIĘTE : CHRZEST, SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA, SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA, KTÓRE DZIEJĄ SIĘ WSZYSTKIE W POŁĄCZENIU USTANOWIENIA EUCHARYSTII.
DZISIAJ RANO ……..!!! TO JA PRZYWITAŁEM TWOJEGO MĘŻA W KUCHNI, GDZIE TRZY RAZY POKAZAŁEM ŚWIATŁO Z ŻARÓWKI PRZY WYŁĄCZONYM KONTAKCIE. ( Mąż mojej znajomej miał w ten dzień dyżur w pracy od 7-19 i sprawdzał w internecie czy jest msza św na 6 rano. Wstał więc o 4 min 40 i pojechał do tego Kościoła. Jednak mszy nie było. Rano gdy wstał zapalił światło w łazience obok kuchni. Zawsze tak robi aby zbyt jasne światło kuchenne od razu nie poraziło go tak zaspanego. Zresztą światło z łazienki rozświetla kuchnię. Wszedł do niej i nagle pojawiła się światłość jakby od żarówki 3x. Nie wiedział co się dzieje, kontaktu nie włączał. Był tym zdumiony, moja znajoma w tym czasie spała. To miejsce w Kuchni jest szczególnie omodlone przez moją znajomą. W tym dniu Adorowała Pana Jezusa i tak właśnie wytłumaczył to Jezus). TAKI ZNAK MU DAŁEM, GDY WSTAŁ RANO, ABY PRZED PRACĄ CHCIAŁ PÓJŚĆ DO KOŚCIOŁA. POSZEDŁ A DRZWI BYŁY ZAMKNIĘTE. CORAZ WIĘCEJ MSZY SIĘ LIKWIDUJE I DLATEGO WY DZIECI MACIE UTRUDNIONY DOSTĘP DO MNIE DO JEZUSA EUCHARYSTYCZNEGO. TE WASZE STARANIA BARDZO DOCENIAM I POKAZUJĘ JAK BARDZO MNIE TO BOLI ,ŻE DZIECI NIE MOGĄ PRZYJMOWAĆ MNIE DO SWOJEGO SERCA. TRWA WIELKA WALKA O WYBICIE WIARY JEDNAK KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO BRAMY PIEKIELNE NIE PRZEMOGĄ I RESZTA KOŚCIOŁA NIE ZAPOMNI O SWOIM JEZUSIE, KTÓRY ODDAŁ ŻYCIE ABYŚCIE BYLI ZBAWIENI.
ICH PLANY BĘDĄ POKRZYŻOWANE I NIGDY NIE UDERZĄ TAK MOCNO W MOJE WIERNE OWCE JAK BY CHCIELI.
CHCĘ DROGIE BOŻE DZIECI BYŚCIE WIEDZIELI, ŻE DZIECIĘ JEZUS BARDZO WAS KOCHA I PRZYTULA W TYM DNIU DO SIEBIE. JEST TO DZIEŃ BARDZO MI MIŁY, BO PRZYSZLI POWITAĆ MNIE NAWET TRZEJ KRÓLOWIE CHOĆ SAM OD POCZĄTKU BYŁEM KRÓLEM. ODDALI MI HOŁD I ZŁOŻYLI ZŁOTO, KADZIDŁO I MIRĘ – SWOJE NAJCENNIEJSZE SKARBY. PORÓWNAJCIE DROGIE DZIECI, CZY TERAZ JEST DUŻO OSÓB WŁADAJĄCYCH TYM ŚWIATEM, ABY UWIERZYLI PODOBNIE JAK ÓWCZEŚNI KRÓLOWIE? JA OGŁASZAM PRZEZ WIELU MOJE POWTÓRNE PRZYJŚCIE, GDZIE NIEBO POŁĄCZY SIĘ Z ZIEMIĄ, ALE MAŁO MOŻNYCH TEGO ŚWIATA W TO WIERZY. I DLATEGO DZIECI TYM RAZEM NIE LICZĘ, ŻE KRÓLA POWITAJĄ WŁADCY TEGO ŚWIATA A DZIECI ŚWIECKIE Z NIEWIELKĄ ILOŚCIĄ KAPŁANÓW.
TO WY DROGIE DZIECI MNIE POWITACIE, BO WYNIOSŁE, SKAMIENIAŁE SERCA NIE PRZYNIOSĄ MI TYM RAZEM SWOICH SKARBÓW. ICH SKARBY ZAMIENIMY W NICOŚĆ I INNE SKARBY ROZDAMY DZIECIOM BOŻYM. TAK JAK BIEDNA STAJENKA BYŁA PRZEZNACZONA NA MOJE NARODZENIE, TAK TEŻ SKROMNIE BĘDĘ POWITANY PRZEZ MAŁĄ RESZTĘ KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO LECZ HOJNIE OMODLONEGO.
DZIECI TE DNI SIĘ PRZYBLIŻAJĄ I DZISIAJ DZIECIĄTKO MAŁE W ŻŁÓBKU WYSYŁA WAM UŚMIECH RADOSNEGO ZWIASTOWANIA MOJEGO PRZYJŚCIA W CHWALE. KAŻDY LUBI PRZYTULAĆ SIĘ DO MAŁEGO DZIECKA, WIĘC I WY KOCHANE DZIECI PRZYTULCIE SIĘ DO MNIE KIEDY JESZCZE MOŻECIE BO ZAUWAŻCIE NIEKTÓRE DZIECI CHOĆ CHCIAŁY NIE MOGŁY SIĘ PRZYTULIĆ.
ZE STAJENKI W ŻŁÓBKU PRZEKAZUJĘ MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA. CAŁA TRÓJCA ŚWIĘTA POCHYLA SIĘ NAD WASZYM CIERPIĄCYM NARODEM I ZOSTAWIA WAM SPECJALNE NAMASZCZENIE DO PRZYGOTOWANIA NA MÓJ POWRÓT.

MAŁE DZIECIĘ JEZUS